Dzi� jest pi�tek, 21 czerwca 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�Szkolny przegl�d piosenki patriotycznej i �o�nierskiej

> Aktualno�ci

Historia sztandaru naszej szko�y i hymn szko�y


Zapraszamy do przeczytania historii naszego sztandaru, kt�ra rozpocz�a si� 26 pa�dziernika 1998 od nadania szkole imienia genera�a J�zefa Dowbora Mu�nickiego oraz wr�czenia sztandaru z jego podobizn�.
Mamy tak�e nasz szkolny Hymn
Ca�o�� w zak�adce Projekty.ukryj25 pa�dziernika 2017 otwarcie nowego skrzyd�a Szko�y - listy gratulacyjne
25.10.2017
List od Pos�a RP Waldy Dzikowskiego
List od Marsza�ka Wojew�dztwa Wielkopolskiego
List od Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty
List od Starosty Pozna�skiego

Pa�dziernik

28.10.2018

Gniezno

W �rod� 10.10.2018 klasy VIb oraz VIc pojecha�y na wycieczk� do Gniezna.
Nasza relacja na stronie Wycieczki.

28.10.2018

Zbi�rka kasztan�w i �o��dzi

Od 10 pa�dziernika dzieci z oddzia��w przedszkolnych naszej szko�y dzielnie zbiera�y kasztany i �o��dzie dla Nadle�nictwa Sierak�w.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

28.10.2018

Fizyk w zer�wce

19 pa�dziernika oddzia�y przedszkolne naszej szko�y odwiedzi� Pan, kt�ry zawodowo zajmuje si� dziedzin� nauki jak� jest fizyka. Dzieci wprowadzone zosta�y w �wiat magii i tajemnicy zwi�zanej z powietrzem.
Zapraszamy na stron� Z �ycia Szko�y.

28.10.2018

Powidz

09.10.2018 klasy Va i Vc wyjecha�y na wycieczk� do Powidza. Jej g��wnym tematem by�o wojsko, lotnictwo, �o�nierze i piloci.
Wi�cej na stronie Wycieczki.

27.10.2018

Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Tenisie Sto�owym

W Mistrzostwach Gminy Szk� Podstawowych w Tenisie Sto�owym nasze oba zespo�y: m�ski i �e�ski przesz�y do kolejnego szczebla rozgrywek.
Ca�o�� na stronie Nasze sukcesy Gminne.

27.10.2018

Rodzinny Rajd Rowerowy

22.10.2018

Informacje o organizacji 24.10

Dzie� Patrona

21.10.2018

Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w indywidualnych biegach prze�ajowych

24.09.2018 w Ceradzu Ko�cielnym odby�y si� Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w indywidualnych biegach prze�ajowych. Nasz� szko�� reprezentowa�o 32 uczni�w, w tym 16 dziewcz�t oraz 16 ch�opc�w.
Ca�o�� na stronie Nasze sukcesy Gminne.

17.10.2018

Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Halowej Pi�ce No�nej

We wtorek, 9 pa�dziernika wzi�li�my udzia� w Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Halowej Pi�ce No�nej rocznik 2006 i m�odsi w Tarnowie Podg�rnym - SP 2.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Gminne.

16.10.2018

Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Szachach i Warcabach

W dniach 1-2 pa�dziernika w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Mu�nickiego w Lusowie odby�y si� Dru�ynowe Mistrzostwa Gminy w Szachach i Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Warcabach.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Gminne.

16.10.2018

Czwartki lekkoatletyczne

27.09.2018 na pozna�skim stadionie Olimpia, rozpocz�a si� XXV jesienna edycja imprezy pod nazw� "Czwartki Lekkoatletyczne". Niekt�rzy uczniowie po raz pierwszy wystartowali w takich zawodach maj�c mo�liwo�� sprawdzenia swoich si� i umiej�tno�ci sportowych. Reprezentanci naszej szko�y zaanga�owali si� w ka�dej z konkurencji.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

15.10.2018

Jeziory

Wycieczka do Wielkopolskiego Parku Narodowego na sta�e wpisa�a si� w kalendarz wydarze� naszej szko�y. Co roku kolejne klasy odwiedzaj� Jeziory, aby obcuj�c z przyrod� odby� ca�odniow� lekcj� przyrody po��czon� z innymi przedmiotami.
Relacja z wycieczki na stronie Wycieczki.

02.10.2018

Dyskoteka

02.10.2018

Samorz�d Uczniowski 2018/2019

  1. Gabriela Stanis�awiak kl. VIIIb - przewodnicz�ca
  2. Jan �l�czka kl. VIIb
  3. Marcel Nawrocki kl. VIIIb
  4. Alicja Przybylska kl. VIb
  5. Jakub Szulc kl. VIIIb
  6. Weronika Zgo�a kl. VIIa
  7. Zofia Skupniewicz kl. 5Vc
  8. Zofia Kubala kl. Va
  9. Paulina Wo�niak kl. VIa
  10. Karolina Wo�niak kl. VIIb


Wrzesie�

29.09.2018

Bezpiecznie, czysto i zdrowo

Dnia 12 wrze�nia 2018 nasz� szko�� odwiedzili przedstawiciele: stra�y gminnej, firmy transportowej i urz�du gminy. Mog�oby si� wydawa�, �e sta�o si� co� powa�nego. Ot� nie! Tak naprawd� by�o to spotkanie na temat ochrony �rodowiska i zasad bezpiecze�stwa.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

09.09.2018

Ko�a zainteresowa� w roku szkolnym 2018/2019

Oferta k� zainteresowa� w roku szkolnym 2018/19
Deklaracja udzia�u dziecka w zaj�ciach pozalekcyjnych
Deklaracja udzia�u w zaj�ciach basenowych dla klas zerowych
Deklaracja udzia�u w zaj�ciach basenowych dla klas pierwszych
Deklaracja udzia�u w zaj�ciach basenowych dla klas drugich
Deklaracja udzia�u w zaj�ciach basenowych dla klas trzecich


Lipiec

20.07.2018

Zaproszenie na rozpocz�cie nowego roku szkolnego


Czerwiec

30.06.2018

Czerwiec z mitologi�

Kto powiedzia�, �e mity s� nudne i trudno zapami�ta� te wszystkie imiona i atrybuty? Na pewno nie Va i Vb :)
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

30.06.2018

Mediacje r�wie�nicze w naszej szkole

Przez ca�y rok szkolny wszyscy uczniowie naszej szko�y mogli korzysta� z pomocy przygotowanych oraz przeszkolonych koleg�w i kole�anek - mediator�w r�wie�niczych.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

30.06.2018

Potrafimy dyskutowa�

7 czerwca 2018 roku w Liceum Og�lnokszta�c�cym im. Powsta�c�w Wielkopolskich w Tarnowie Podg�rnym odby� si� Fina� M�odzie�owego Turnieju Debat Oksfordzkich, kt�ry by� uwie�czeniem ca�ego roku pracy: warsztat�w, konferencji i szkole� po�wi�conych tematowi kulturalnego dyskutowania.
Podsumowanie na stronie Z �ycia Szko�y.

30.06.2018

Tydzie� Bezpiecze�stwa

Bezpieczne wakacje to has�o przewodnie tegorocznego Tygodnia Bezpiecze�stwa w naszej szkole.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

30.06.2018

"Zrozumie� nastolatka" - prelekcja profilaktyczna dla rodzic�w

Czas dorastania dla naszych nastolatk�w jest zar�wno dla nich jak i dla rodzic�w du�ym wyzwaniem. Wychodz�c naprzeciw tym potrzebom, zorganizowali�my w naszej szkole spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu, pani� Paulin� Kukorowsk�-Adamsk�.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

30.06.2018

Festiwal Teatralny w Tarnowie Podg�rnym

13 czerwca uczniowie naszej szko�y mogli zaprezentowa� swoje umiej�tno�ci aktorskie i muzyczne na scenie Gminnego O�rodka Kultury w Tarnowie Podg�rnym.
Zapraszamy na stron� Z �ycia Szko�y.

30.06.2018

Stra�acy

Dnia 18.06.2018 roku uczniowie z klasy VIa i VIb odwiedzili stra�ak�w z JRG nr 5 w Poznaniu. W czasie spotkania mogli pozna� od podszewki prac� tych dzielnych m�czyzn.
Wi�cej na stron� Wycieczki.

30.06.2018

Siatkarskie podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

W roku szkolnym swoj� dzia�alno�� poszerzy�a sekcja pi�ki siatkowej dziewcz�t i ch�opc�w. Poza systematycznymi treningami uczniowie brali udzia� w rozgrywkach organizowanych przez Szkolny Zwi�zek Sportowy oraz w Enea Lidze Mini Siatk�wki.
Ca�o�� podsumowania na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

30.06.2018

Dzie� Mamy i Taty

07.06.2018 w oddziale przedszkolnym 0a odby�o si� przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty.
Zapraszamy na stron� Z �ycia Szko�y.

30.06.2018

Ogr�d Ekologiczny

16.05 oddzia�y przedszkolne wybra�y si� do Ogrodu Ekologicznego G�adysiakowie, aby pozna� mieszka�c�w wiosennego gospodarstwa.
Wi�cej na stron� Wycieczki.

30.06.2018

IX Zlot Szk� im. Powsta�c�w Wielkopolskich

W dniach 7 - 9 czerwca troje uczni�w naszej szko�y mia�o zaszczyt i niew�tpliw� przyjemno�� uczestniczy� w IX Zlocie Szk� im. Powsta�c�w Wielkopolskich, kt�rego gospodarzem by�o Gniezno - pierwsza stolica Polski.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

30.06.2018

"Wok� mnie s� inni ludzie" - happening klasy VIb

15 maja uczniowie klasy VIb wybrali si� na Stary Rynek do Poznania, by zaprezentowa� plenerowy spektakl poruszaj�cy problem tolerancji i akceptacji we wsp�czesnym �wiecie.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

30.06.2018

V Turniej Fina�owy og�lnopolskiego projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole"

8 czerwca 2018 dziesi�cioosobowa reprezentacja naszej szko�y wzi�a udzia� w V Turnieju Fina�owym og�lnopolskiego projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole".
Podsumowanie na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

30.06.2018

Podsumowanie osi�gni�� sportowych w Powiecie Pozna�skim

Dnia 5.06.2018 na stadionie w Puszczykowie odby�o si� podsumowanie sportowego wsp�zawodnictwa w XIX Powiatowych Igrzyskach M�odzie�y Szkolnej.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

30.06.2018

"Czwartki Lekkoatletyczne"

W dniach 10.05, 24.05 oraz 07.06.2018 na pozna�skim stadionie Olimpia odby�a si� XXIV wiosenna edycja imprezy pod nazw� "Czwartki Lekkoatletyczne".
Ca�o�� na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

30.06.2018

Zielona Szko�a klas trzecich

Klasy trzecie w tym roku wyjecha�y na Zielon� Szko�� do Zaniemy�la. Atrakcji by�o co nie miara.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

18.06.2018

Zawody p�ywackie

Na podsumowanie projektu dla klas trzecich "Umiem p�ywa�" 7.06 odby�y si� zawody, w kt�rych SP Lusowo reprezentowa�o 17 uczni�w. Rywalizowali oni z ponad 100 przedstawicielami z 4 innych szk� naszej gminy.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Gminne.

14.06.2018

Festyn rodzinny "Mama, Tata i Ja"

11.06.2018

Projekt "Kumple To My"

Maj by� miesi�cem realizacji kolejnych krok�w uj�tych w projekcie edukacyjnym "Kumple To My". Uczniowie kl. Va oraz przedstawiciele Samorz�du Uczniowskiego wraz z opiekunami odwiedzili tym razem swoich r�wie�nik�w w pozna�skiej szkole podstawowej.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

11.06.2018

Memoria� Bronis�awa Szwarca

25 kwietnia najlepsi biegacze naszej szko�y wzi�li udzia� w Memoriale Bronis�awa Szwarca - w ramach tych zawod�w odby�y si� Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego w Biegach Prze�ajowych.
Ca�o�� na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

09.06.2018

Wyprawka pierwszoklasisty

Wyprawka dla klas pierwszych rok szkolny 2018/19

09.06.2018

"Bieg Lwa"

3 czerwca reprezentacja naszej szko�y wzi�a udzia� w P�maratonie w Tarnowie Podg�rnym. 5 naszych uczni�w przebieg�o na zmian� w formie sztafety 21km 100m.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Gminne.

06.06.2018

Dyskoteka na zako�czenie roku szkolnego


Maj

29.05.2018

Absolwenci podzielili si� swoj� pasj�

W poniedzia�ek 7 maja uczniowie Gimnazjum w Baranowie odwiedzili nasz� szko��. Spotkali si� z nami prowadz�c ciekawe zaj�cia na temat modelarstwa zdalnie sterowanego.
Wi�cej o tym wydarzeniu na stronie Z �ycia Szko�y.

28.05.2018

Dzie� Ziemi

Obchody Dnia Ziemi rozpocz�a Debata Oksfordzka na temat: "M�odzi Polacy anga�uj� si� w dzia�ania proekologiczne w swoim kraju."
Wi�cej o Dniu Ziemii w naszej szkole na stronie Z �ycia Szko�y.

28.082018

"�wietlik"

W marcu odby�a si� XI edycja Og�lnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "�wietlik". Organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia M�odych Odkrywc�w pod Honorowym Patronatem Wydzia�u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiello�skiego.
Wyniki na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

28.05.2018

Toru�

Dwie klasy VIIb i VIIc 24 kwietnia 2018 wybra�y si� na wycieczk� dydaktyczno - historyczn� do Torunia. Opr�cz zwiedzania miasta, starego rynku, poznania historii wa�niejszych budowli, pojecha�y do Centrum Nowoczesno�ci M�yn Wiedzy.
Wi�cej na stron� Wycieczki.

11.05.2018

Prace dzieci

Prace dzieci wykonane na zaj�ciach w �wietlicy pod kierunkiem Pani Agnieszki Walczak.
Zapraszamy na stron� naszej �wietlicy.

11.05.2018

"Droga do wolno�ci"

VIII Gminny Konkurs Historyczny pod has�em "Droga do wolno�ci" zosta� przeprowadzony w�a�nie w naszej szkole. W tym roku has�o konkursu szczeg�lne i wa�ne. Rok 2018 to okr�g�a 100 rocznica wybuchu Powstanie Wielkopolskiego i odzyskania przez Polsk� niepodleg�o�ci.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Gminne.

05.05.2018

Spotkanie informacyjne dla Rodzic�w i dzieci

05.05.2018

Promag

Mi�o nam by�o 18 kwietnia 2018 zwiedzi� magazyn logistyczny PROMAG w Poznaniu. Na tak� wycieczk� zawodoznawcz� wybra�a si� klasa VIIb.
Zapraszamy na wi�cej na stron� Wycieczki.

05.05.2018

Roboty na lekcjach

Na naszych lekcjach pojawi�y si� roboty Dash. Krok po kroku poznajemy nowe sposoby na programowanie.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

05.05.2018

Londyn

W tym roku zn�w odwiedzili�my Londyn. To pi�kne miasto, znane dzi�ki Kr�lowej El�biecie II i Harry�emu Potterowi, zachwyci�o nas swoj� atmosfer� i wspania�ymi zabytkami.
Ca�o�� na stronie Wycieczki.

05.05.2018

Castorama

W pi�tek, 6 kwietnia przed po�udniem byli�my w Castoramie na warsztatach budowlanych. Robili�my wieszaki na kubki. �wietnie nam sz�o.
Wi�cej na stronie Wycieczki.


Kwiecie�

25.04.2018

Kolonie letnie 2018: Mielno

Zasady rekrutacji Mielno
Regulamin kolonii - Do pobrania
Zasady organizacji kolonii Mielno
Karta informacyjna Mielno

25.04.2018

Kolonie letnie 2018: Czorsztyn

Zasady rekrutacji Czorsztyn
Regulamin kolonii - Do pobrania
Zasady organizacji kolonii Czorsztyn
Karta informacyjna Czorsztyn

04.04.2018

Nab�r 2018

Nab�r na rok szkolny 2018/2019
O�wiadczenie rodzic�w o woli korzystania z us�ug szko�y dla klas przedszkolnych

19.04.2018

Rodzinny Konkurs "Wielkanocne jajo"

W tym roku w naszej szkole zosta�a zorganizowana druga edycja Rodzinnego Konkursu "Wielkanocne jajo", kt�ra cieszy�a si� ogromnym powodzeniem.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy szkolne.

16.04.2018

Dyskoteka wiosenna

15.04.2018

Scottie Go!

Scottie Go! to innowacyjna gra do nauki programowania dla najm�odszych.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

15.04.2018

Debata historyczna

28 marca 2018 roku w klasa VIIb poprowadzi�a debat� na temat "Bi� si� czy nie bi�? - historia powsta� narodowych". Go��mi byli uczniowie z klas pi�tych i si�dmych wraz z nauczycielami.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

15.04.2018

Stroiki wielkanocne

Uczniowie z pionu m�odszego na zaj�ciach w �wietlicy szkolnej wykonali przepi�kne i oryginalne stroiki wielkanocne, kt�re zdobi� nasz� Szko��.
Zapraszamy na stron� naszej �wietlicy.

09.04.2018

"�wietlik"

13 marca odby�a si� XI edycja Og�lnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "�wietlik". Do testu przyst�pi�o 34 uczni�w naszej szko�y z kl.II-VII.
Nasza relacja na stronie Z �ycia Szko�y.

06.04.2018

Wicemistrzostwo Wojew�dztwa w Szachach

W dniu 10.03.2018 we W�oszakowicach odby�y si� Mistrzostwa Wojew�dztwa Projektu Edukacja przez Szachy w Szkole. Nasi uczniowie spisali si� rewelacyjnie!
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

05.04.2018

Wiosna z Kangurem

Dnia 15 marca 2018 odby� si� w naszej szkole Mi�dzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR - najpopularniejszy konkurs matematyczny na �wiecie, kt�ry bada przede wszystkim umiej�tno�� logicznego my�lenia.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy szkolne.

04.04.2018

Wielkanoc w �wietlicy

W naszej �wietlicy czu� ju� zapach Wielkanocy. Przez ostatni tydzie� poznawali�my wiele barwnych obrz�d�w i zwyczaj�w �wi�tecznych.
Zapraszamy na stron� galerii naszej �wietlicy.


Marzec

31.03.2018

Wizyta

30.01.2018 w naszej szkole odby�o si� kolejne wydarzenie zwi�zane ze �wi�towaniem dw�ch wa�nych rocznic - 100. lecia odzyskania niepodleg�o�ci przez Polsk� i 100. lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

26.03.2018

Dzie� �w. Patryka w SP Lusowo

W ramach poznawania kultur i tradycji kraj�w obszaru angloj�zycznego w pi�tek 16 marca, przygl�dali�my si� bli�ej Irlandii.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

19.03.2018

Wiosna w �wietlicy

Do �wietlicy zawita�a Wiosna. Wraz z ni� u�miech na twarzy ka�dego ucznia oraz radosny nastr�j towarzysz�cy ka�demu od rana.
Zapraszamy na stron� naszej �wietlicy.

18.03.2018

Zimowisko

W dniach 12-16 lutego odby�o si� w naszej szkole zimowisko. Dla uczni�w, kt�rzy zechcieli wzi�� w nim udzia�, nauczyciele przygotowali moc atrakcji.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

18.03.2018

Dzie� Matematyki 2018

12.03.2018

Paulina Wo�niak Mistrzyni� Powiatu w Warcabach!

28.02.2018 w Bninie odby�y si� Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego w Warcabach. Szko�a by�a reprezentowana przez 3 ch�opc�w i 3 dziewczynki. Zawodnicy rozegrali 7 rund tempem 15 minut na parti� na zawodnika.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.


Luty

17.02.2018

Konkurs plastyczny

Tu� przed feriami, 8.02 zosta� rozstrzygni�ty konkurs plastyczny pt.: "Bezpieczne ferie" dla klas I-III.
Wyniki i nagrodzone prace na stron� Nasze sukcesy szkolne.

17.02.2018

Walentynki w �wietlicy

Dzieci samodzielnie zrobi�y pi�kne kartki walentynkowe "Barwne motylki" dla swoich przyjaci�.
Zobaczcie efekty tej pracy na stronie naszej �wietlicy.

17.02.2018

Wystawa nt. polskiej drogi do niepodleg�o�ci

PERN, strategiczna sp�ka dla bezpiecze�stwa energetycznego kraju, we wsp�pracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych realizuje projekt edukacyjny, kt�rego celem jest uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polsk� niepodleg�o�ci.
W ramach tego projektu zosta�o utworzone kalendarium niepodleg�o�ciowe, w formie mobilnych wystaw ilustruj�cych wydarzenia zwi�zane z odzyskaniem niepodleg�o�ci. Wystawa nt. polskiej drogi do niepodleg�o�ci zosta�a uroczy�cie otwarta 7 lutego 2018, w Sejmie.
W naszej szkole pojawi si� 22 pa�dziernika 2018 roku i b�dzie cz�ci� obchod�w dnia patrona naszej szko�y gen. J�zefa Dowbora Mu�nickiego.
Wi�cej o wystawie:
niepodlegla.dzieje.pl

Halina Taciak
Katarzyna Witaszek
Maciej Podstawski

13.02.2018

Spektakl profilaktyczny "Magiczny kapelusz" - tolerancja, szacunek, profilaktyka uzale�nie�

Uczniowie naszej szko�y otrzymali 25.01.2018 zaproszenie na spektakl profilaktyczny pt. "Magiczny kapelusz".
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

12.02.2018

T�usty czwartek w �wietlicy

Dzie� by� dzisiaj szczeg�lny, dzieci pozna�y zwyczaje zwi�zane z t�ustym czwartkiem oraz wiersz pt. "P�czek" T. �liwiaka.
Wi�cej na stronie naszej �wietlicy.

12.02.2018

Niezwyk�a lekcja o japo�skiej kulturze

Klasa VIa i IVd mia�a ostatnio okazj� przekona� si�, jak ciekawym do�wiadczeniem mo�e by� tzw. tutoring r�wnie�niczy, czyli sytuacja, w kt�rej uczniowie ucz� si� sami od siebie.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

12.02.2018

M�odzie�owy Turniej Debat Oksfordzkich

W pi�tek 02.02.2018 dru�yna z�o�ona z uczni�w klas sz�stych i si�dmych odpowiedzia�a na zaproszenie Liceum Og�lnoszta�c�cego im. Powsta�c�w Wielkopolskich w Tarnowie Podg�rnym i wzi�a udzia� w pierwszym, warsztatowym etapie M�odzie�owego Turnieju Debat Oksfordzkich "Samorz�dno�� i my".
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

04.02.2018

Dzie� Babci i Dziadka w zer�wkach

Dzie� 26.01 by� bardzo wa�ny dla wszystkich "zer�wkowicz�w". W naszych szkolnych progach odby�o si� przedstawienie i pocz�stunek z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

03.02.2018

Szkolny przegl�d piosenki patriotycznej i �o�nierskiej

31 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. gen. J�zefa Dowbora Mu�nickiego w Lusowie odby� si� szkolny przegl�d piosenki patriotycznej i �o�nierskiej "Od niepodleg�o�ci do wolno�ci".
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

03.02.2018

Sukces siatkarzy i siatkarek

Nasza szko�a by�a gospodarzem turniej�w o Mistrzostwo Gminy Tarnowo Podg�rne Szk� Podstawowych w Siatk�wce Dziewcz�t i Ch�opc�w.
Zapraszamy na stron� Nasze sukcesy Gminne.

03.02.2018

Karnawa� klas I-III

Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii z zabawy karnawa�owej klas I-III na stronie Z �ycia Szko�y.


Stycze�

27.01.2018

Weseli Kol�dnicy

Min�o ju� p� roku odk�d bawili�my si� razem z naszymi nowymi kolegami z O�rodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i M�odzie�y Niepe�nosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu w czasie Dnia Dziecka w naszej szkole.
Wi�cej o tym spotkaniu na stronie Z �ycia Szko�y.

25.01.2018

Dyskoteka karnawa�owa

15.01.2018

Uroczysto�� przej�cia lotniska �awica

Dnia 5 stycznia 2018 roku w 99 rocznic� przej�cia lotniska "�awica" przez Powsta�c�w Wielkopolskich, delegacja naszej szko�y uczestniczy�a w uroczysto�ci, kt�ra odby�a si� przy obelisku po�wi�conemu temu wydarzeniu.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

07.01.2018

Szkolne zimowisko

Karta kwalifikacyjna uczestnika

05.01.2018

Wigilia szkolna

W �rod� 13 grudnia w Szkole Podstawowej w Lusowie odby� si� wiecz�r wigilijny.
Nasza relacja na stronie Z �ycia Szko�y.

04.01.2018

Kangur Matematyczny

WTM KANGUR zaprasza uczni�w klas 2- 7 do udzia�u w XXV wielkopolskiej edycji Mi�dzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny (15 marca 2018) w kategoriach:
�aczek/Kangurek - klasa II,
Maluch - klasy III i IV,
Beniamin - klasy V i VI,
Kadet - klasa VII.
Koszt udzia�u w konkursie wynosi 9 z�.
Zg�oszenia - do 11 stycznia 2018
Uczniowie klas II i III oddaj� zgody swoim wychowawcom, a uczniowie klas IV-VII - swojemu nauczycielowi matematyki. Zgody na udzia� w konkursie dost�pne w za��czniku.
Wp�aty nale�y dokona� do 11 stycznia 2018 r. na konto Rady Rodzic�w
nr 21 9072 0002 3007 0703 4679 0001 z dopiskiem Kangur.
Na przelewie nale�y r�wnie� umie�ci� imi� i nazwisko ucznia oraz klas�.
Wi�cej informacji o konkursie na stronie www.kangur-mat.pl

Beata Zgo�a, Katarzyna Kurowska, Katarzyna Kolenda


Grudzie�

31.12.2017

Siatkarskie zmagania naszych uczni�w

12 i 13 grudnia w pozna�skiej hali Arena odby�a si� druga kolejka Enea Ligi Mini Siatk�wki. Nie mog�o zabrakn�� tam pasjonat�w siatk�wki z naszej szko�y.
Nasza relacja na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

31.12.2017

POZnaj �awic�

11 grudnia 2017 uczniowie klas VIIa i VIIc wraz z nauczycielami uczestniczyli w niecodziennej lekcji, kt�ra mia�a miejsce w najstarszym porcie lotniczym w Polsce, czyli na pozna�skiej �awicy.
Wi�cej na stronie Wycieczki.

31.12.2017

Podsumowanie konkursu

W pi�tek 15 grudnia zosta� podsumowany konkurs na bombk� choinkow� dla uczni�w pionu m�odszego. Zadaniem konkursowym by�o wykonanie bombki dowoln� technik� plastyczno-techniczn�.
Wyniki na stronie Nasze sukcesy szkolne.

21.12.2017

Mecz Miko�ajkowy

6 grudnia o godz.11:00 dziesi�ty ju� raz odby� si� Mecz Miko�ajkowy Uczniowie vs Nauczyciele. Na boisku szkolnym spotka�a si� ca�a spo�eczno�� szkolna, by wzi�� udzia� w tym sportowym wydarzeniu.
Relacja na stronie Z �ycia Szko�y.

16.12.2017

�wi�teczne pieczenie piernik�w

Zapraszamy do galerii z dorocznego pieczenia piernik�w i warsztat�w �wi�tecznych.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

16.12.2017

Dyskoteka andrzejkowa

01.12.2017 odby�a si� dyskoteka andrzejkowa dla oddzia�u 0a. Tego dnia dzieci mog�y przebra� si� za swoje ulubione postacie z bajek.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

15.12.2017

Andrzejki

Tak w klasach drugich i trzecich obchodzono Andrzejki.
Zapraszamy do galerii na stronie Z �ycia Szko�y.

14.12.2017

"M�j ulubiony bohater ba�niowy"

W pa�dzierniku w naszej szkole odby� si� szkolny etap og�lnopolskiego konkursu plastycznego pt. "M�j ulubiony bohater ba�niowy" organizowanego przez �wietlic� Szko�y Podstawowej nr 9 w Koninie.
Wyniki na stronie Nasze sukcesy szkolne.

13.12.2017

Wojew�dzki Konkurs Matematyczny

Zapraszamy uczni�w klas sz�stych i si�dmych do udzia�u w Wojew�dzkim Konkursie Matematycznym organizowanym przez Kuratorium O�wiaty w Poznaniu.
Konkurs jest 3-etapowy.
Etap szkolny odb�dzie si� 12 stycznia o godz. 13:00 i trwa� b�dzie 90 minut. Do etapu rejonowego konkursu kwalifikuje si� ucze�, kt�ry na etapie szkolnym otrzyma� minimum 30 na 40 mo�liwych punkt�w.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie nauczycielom matematyki wype�nionego o�wiadczenie rodzic�w (w za��czniku) do 22 grudnia.

Etap rejonowy odb�dzie si� 24 marca 2018 (sobota), a etap wojew�dzki 26 maja 2018 (sobota).
Organizatorem konkursu jest Kuratorium O�wiaty w Poznaniu. Regulamin konkursu, w tym zakres materia�u znajduje si� w za��czniku na stronie www.splusowo.pl.
Regulamin WKM
O�wiadczenie

Beata Zgo�a, Katarzyna Kurowska, Katarzyna Kolenda

11.12.2017

Samorz�d Uczniowski 2017/2018

Sk�ad SU na rok 2017/2018 oraz plan dyskotek szkolnych zamieszczamy na stronie Samorz�du Uczniowskiego.

11.12.2017

XIX Wielkopolskie Igrzyska Dru�ynowe Dzieci w Szachach

01.12.2017 w Zb�szyniu odby�y si� XIX Wielkopolskie Igrzyska Dru�ynowe Dzieci w Szachach.
Nasza relacja na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

11.12.2017

"Asy z III klasy"

27 listopada 2017 roku reprezentacja klas trzecich wzi�a udzia� w Mi�dzyszkolnym Konkursie Matematycznym "Asy z III klasy", kt�ry odby� si� w Szkole Podstawowej w Lus�wku.
Zapraszamy na stron� Nasze sukcesy Gminne.

">10.12.2017

Guinnessowe wyzwanie!

Nasza szko�a po raz kolejny bra�a udzia� w uk�adaniu speed stacks, kt�rego celem by�a pr�ba ustanowienia Rekordu Guinnessa.
Zapraszamy na stron� Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

10.12.2017

Jeste�my aktywni

Kiedy pogoda nie pozwala nam korzysta� z zabaw na �wie�ym powietrzu, nie marnujemy czasu.
Wi�cej na stronie naszej �wietlicy.

10.12.2017

Recytatorski sukces!

W niedziel� 26 listopada w Domu Kultury w Tarnowie Podg�rnym odby� si� gminny konkurs recytatorski "Wierszowany Listopad".
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Gminne.

">08.12.2017

Zaproszenie na Wigili�

">08.12.2017

"Dw�jkowa" Liga Siatk�wki Enea dla klas IV

We wtorek 21 listopada klasy czwarte wzi�y udzia� w pierwszym etapie Ligi siatk�wki Enea na pozna�skiej Arenie.
Nasza relacja na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

07.12.2017

Kolejny sukces Julki

Jeszcze nie och�on�li�my po p�fina�owym odcinku "Mam Talent", a ju� tydzie� p�niej dowiedzieli�my si� o jej kolejnym sukcesie.
Zapraszamy na stron� Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

07.12.2017

Popo�udnie z misiami

W Dzie� Pluszowego Misia dzieci pojawi�y si� w �wietlicy ze swoimi ma�ymi i du�ymi przyjaci�mi.
Wi�cej na stronie naszej �wietlicy.

04.12.2017

Teatr, gra terenowa i s�odkie rogale �wi�tomarci�skie

15 listopada klasy sz�ste wyjecha�y na wycieczk� do Poznania. O godzinie 8:45 zebrali�my si� w szatni i wyruszyli�my.
Wi�cej na stronie Wycieczki.

">01.12.2017

Konkurs plastyczny w Wielkopolskim Parku Narodowym

W zesz�ym roku uczniowie obecnych klas pi�tych naszej szko�y wzi�li udzia� w konkursie plastycznym, pt. "Las to wielki dom, ma�e i du�e zwierz�ta w nim s�." Konkurs przeprowadzony zosta� w ramach zaj�� edukacyjnych prowadzonych w Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Ca�o�� na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

01.12.2017

Dobry wynik w turnieju Tymbarku!

W poniedzia�ek 13.11 wzi�li�my udzia� w Turnieju z Podw�rka na Stadion o puchar Tymbarku w Tarnowie Podg�rnym.
Podsumowanie na stronie Nasze sukcesy Gminne.


Listopad

30.11.2017

Dyskoteka Andrzejkowa

28.11.2017

Rodzinne pieczenie piernik�w

26.11.2017

Mistrzostwa Gminy w Unihokeju Ch�opc�w Szk� Podstawowych rocznik 2002-2004

W pi�tek 10.11 wzi�li�my udzia� w Mistrzostwach Gminy w Unihokeju Ch�opc�w Szk� Podstawowych rocznika 2002-2004 (klasy VII i II,III gimnazjum).
Podsumowanie na stronie Nasze sukcesy Gminne.

26.11.2017

Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Pi�ce R�cznej Dziewcz�t

22.11.2017 w Prze�mierowie odby�y si� Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Pi�ce R�cznej Dziewcz�t.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Gminne.

25.11.2017

Julka w "Mam Talent"

Na lekcji wychowawczej Julka opowiada�a swojej klasie, jak przygotowuje si� do sobotniego wyst�pu w telewizji TVN.
Zapraszamy na stron� Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

25.11.2017

Muzeum Sienkiewicza

W pi�tek 27 pa�dziernika 2017 roku wraz z klas� Vb, wychowawczyni� pani� Justyn� D�browsk� i panem �ukaszem �uczakiem, pojecha�am na wycieczk� do Poznania z okazji Dnia Ch�opaka.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

24.11.2017

"Wierszowany listopad"

Listopad wcale nie musi kojarzy� si� tylko z deszczem i przygn�bieniem. Wr�cz przeciwnie! W naszej szkole ju� od dawna jest to miesi�c radosnych spotka� z poezj�.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy szkolne.

23.11.2017

Nasz patron - m�j portret

W naszej szkole odby�y si� ostatnio 2 konkursy plastyczne: "Nasz patron - m�j portret" dla klas I-III oraz dla klas I-VII i oddzia��w przedszkolnych polegaj�cy na wykonaniu ilustracji do hymnu szko�y.
Wszystkie wyniki i informacje na stronie Nasze sukcesy szkolne.

19.11.2017

"Moje �rodowisko - moja przysz�o��"

W konkursie plastycznym "Moje �rodowisko - moja przysz�o��" Komisja Konkursowa wyr�ni�a dwie uczennice naszej Szko�y: Nadi� Dro�d� i Jan� Grabi�.
Gratulujemy!
Zapraszamy na stron� Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

19.11.2017

Nowa �wietlica szkolna

Nowy rok szkolny to g��wnie oczekiwania na now� �wietlic� szkoln�.
Zapraszamy na stron� naszej �wietlicy.

19.11.2017

Dru�yna zuch�w

W miniony czwartek 09.11.2017 roku dzieci z oddzia��w przedszkolnych odwiedzili harcerze.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

18.11.2017

Jesienny spacer

W drugiej po�owie pa�dziernika oddzia�y przedszkolne naszej szko�y wybra�y si� na spacer w poszukiwaniu oznak jesieni.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.

18.11.2017

Mistrzostwa Gminy w Halowej Pi�ce No�nej Szk� Podstawowych

W poniedzia�ek 16.10 i we wtorek 17.10 dru�yny pi�karskie z naszej szko�y wzi�y udzia� w rozgrywkach halowych o mistrzostwo gminy.
Wszystkie wyniki na stronie Nasze sukcesy Gminne.

17.11.2017

Przepis na pierniczki

Pierniczki

17.11.2017

Rocznicowe obchody

25 pa�dziernika 2017 obchodzony by� w naszej szkole Dzie� Patrona. w tym roku przypada�a 150 rocznica urodzin i 80 rocznica �mierci genera�a J�zefa Dowbora Mu�nickiego.
Wi�cej o tym wydarzeniu na stronie Z �ycia Szko�y.

09.11.2017

XIX Igrzyska Dru�ynowe Dzieci Mistrzostw Powiatu Pozna�skiego W Szachach

3.11.2017 w K�rniku odby�y si� XIX Igrzyska Dru�ynowe Dzieci Mistrzostw Powiatu Pozna�skiego W Szachach, na kt�rych nasza reprezentacja odnios�a wielki sukces.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

09.11.2017

"Mam Talent"

W t� sobot� - 11 listopada, nasza uczennica Julia Kucemba wyst�pi w odcinku p�fina�owym TVN-owskiego "Mam Talent" do kt�rego zakwalifikowa�a si�, dzi�ki przyci�ni�ciu z�otego guzika przez Marcina Prokopa.
�yczymy szcz�cia i mocno wszyscy trzymamy kciuki za jej sobotni wyst�p.

Spo�eczno�� SP Lusowo

05.11.2017

Nowe skrzyd�o szko�y

W �rod�, 25 pa�dziernika w Dzie� Patrona Szko�y nast�pi�o uroczyste otwarcie nowo wybudowanego skrzyd�a Szko�y Podstawowej w Lusowie.
Wi�cej o tym wydarzeniu na stronie Z �ycia Szko�y.

05.11.2017

Jesienne spotkanie z literatkami

Joanna Olech autorka rewelacyjnej Dynastii Mizio�k�w oraz Roksana J�drzejewska-Wr�bel tw�rczyni wielu ksi��ek dla dzieci by�y na kolejnym spotkaniu z trzecioklasistami.
Nasza relacja na stronie Z �ycia Szko�y.

05.11.2017

Mistrzostwa Powiatu w p�ywaniu

Kilkuset m�odych p�ywak�w i p�ywaczek z powiatu pozna�skiego wystartowa�o 27 pa�dziernika na basenie Centrum Kultury i Rekreacji w Kozieg�owach w finale Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk M�odzie�y Szkolnej w P�ywaniu Dru�ynowym.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

05.11.2017

Spotkanie z pisark�

10 pa�dziernika klasa IIIa i IIIe pojecha�y do biblioteki w Tarnowie Podg�rnym na spotkanie z autork� ksi��ek dla dzieci pani� Joann� Olech.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

04.11.2017

Igor Szcz�sny i Helena Wojtas najlepsi w gminie w warcabach!

18 pa�dziernika w naszej szkole odby�y si� r�wnie� Indywidualne Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Warcabach.
Wi�cej artyku� na stronie Nasze sukcesy Gminne.

04.11.2017

Szko�a w Lusowie najlepsz� dru�yn� w gminie w szachach!

18 pa�dziernika w naszej szkole zosta�y przeprowadzone Dru�ynowe Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Szachach.
Ca�y artyku� na stronie Nasze sukcesy Gminne.

04.11.2017

Dzie� Tabliczki Mno�enia

29 wrze�nia 2017 odby�y si� radosne obchody VII �wiatowego Dnia Tabliczki Mno�enia.
Ca�o�� na stronie Z �ycia Szko�y.

04.11.2017

Pierwszy Internetowy Konkurs Tabliczki Mno�enia

>Z okazji �wiatowego Dnia Matematyki 2017 odby� si� w naszej szkole Internetowy Konkurs Tabliczki Mno�enia.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.


Pa�dziernik

27.10.2017

Pozna� po raz drugi

Jakim autobusem dojecha� z Lusowa do Poznania? Ile przystank�w nale�y pokona� aby dosta� si� z Ogrod�w do ulicy Fredry w Poznaniu? Ile krok�w nale�y zrobi�, aby obej�� Rynek na Starym Mie�cie dooko�a?
Odpowiedzi mo�na znale�� na stronie Wycieczki.

25.10.2017

25 pa�dziernika 2017 otwarcie nowego skrzyd�a Szko�y

List od Pos�a RP Waldy Dzikowskiego
List od Marsza�ka Wojew�dztwa Wielkopolskiego
List od Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty
List od Starosty Pozna�skiego

22.10.2017

Bezpieczne Media

Zapraszamy do zapoznania si� z broszur� Bezpieczne Media.
Bezpieczne Media

21.10.2017

Jesienny las

Klasa IIIb w jesiennym lesie.
Zapraszamy do obejrzenia zdj�� na stronie Z �ycia Szko�y.

21.10.2017

Czwartki lekkoatletyczne

14.09, 21.09 oraz 28.09.2017 na pozna�skim stadionie Olimpia, odby�a si� XXIV edycja imprezy pod nazw� "Czwartki Lekkoatletyczne".
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

17.10.2017

Ko�a zainteresowa�

Szanowni Pa�stwo,
od poniedzia�ku 23.10.2017 rozpoczynaj� dzia�alno�� ko�a zainteresowa� oraz zaj�cia w ramach projektu. Zapisy na ko�a zainteresowa� trwaj� do 31.10.2017.
Uczniowie klas I-III sk�adaj� deklaracje udzia�u w zaj�ciach wychowawcy klasy. Uczniowie klas IV-VII oddaj� deklaracje opiekunowi ko�a na pierwszych zaj�ciach.
Z dniem 02.11.2017 listy uczestnik�w zostaj� zamkni�te.
Deklaracje dost�pne na stronie www i u Pa� dy�uruj�cych.
Ko�a zainteresowa�   Deklaracja udzia�u

15.10.2017

Pozna�

Czy wycieczka komunikacj� miejsk� do centrum Poznania mo�e by� ciekawa? Okazuje si�, �e tak i to bardzo, nawet przy ma�o sprzyjaj�cej pogodzie.
Relacja na stronie Wycieczki.

11.10.2017

Dzie� Ch�opaka

Z okazji Dnia Ch�opaka klasy drugie uda�y si� na wycieczk� do Poznania. Celem wyjazdu by�o zwiedzanie stadionu Klubu Pi�karskiego "Lech".
Relacja na stronie Z �ycia Szko�y.

10.10.2017

Powiat - sztafeta

Dzi�ki dobrym wynikom wszystkich uczestnik�w z naszej szko�y ch�opcy reprezentowali gmin� Tarnowo Podg�rne w finale Powiatu Pozna�skiego w Sztafetowych Biegach Prze�ajowych.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Poziom wy�ej!.

09.10.2017

Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Biegach Prze�ajowych Szk� Podstawowych

26.09.2017 w Ceradzu Ko�cielnym odby�y si� Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Biegach Prze�ajowych Szk� Podstawowych.
Wi�cej na stronie Nasze sukcesy Gminne.

07.10.2017

Piekarnia

Klasa IIIc wybra�a si� na wycieczk� do piekarni w Dopiewie.
Zapraszamy na relacj� dw�jki jej uczestnik�w na stronie Wycieczki.

07.10.2017

Klasy pi�te na Festynie Archeologicznym

W ramach realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego, klasy pi�te we wrze�niu uczestniczy�y w Festynie Archeologicznym w Biskupinie.
Relacja z wycieczki na stronie Wycieczki.

05.10.2017

Wizyta Olimpijki

Sp�ywy po rw�cych i spokojnych rzekach, smocze �odzie, w�dr�wki dooko�a �wiata, zawody olimpijskie, a to wszystko w kajaku!
Relacja z wizyty na stronie Z �ycia Szko�y.

05.10.2017

Lekcja przyrody

Uczniowie klasy Vb po lekcji przyrody, na kt�rej poznawali budow� organizmu, wykonali w ramach zadania domowego modele kom�rek.
Wi�cej na stronie Z �ycia Szko�y.


Wrzesie�

21.09.2017

Wybory do Rady Rodzic�w

W poniedzia�ek 11.09.2017 odby�o si� pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodzic�w Szko�y Podstawowej im. gen. J. Dowbora Mu�nickiego w Lusowie. W zebraniu uczestniczyli nowo wybrani przedstawiciele rad klasowych.
Po przywitaniu wszystkich zebranych przyst�piono do wybor�w:
przewodnicz�c� zosta�a pani Aldona Tyma-Sikora,
zast�pc� przewodnicz�cej pani Beata Kwiatkowska,
sekretarzem pani Rita Zi�tkowiak,
skarbnikiem pani Agnieszka Kostrzewa
Gratulujemy i �yczymy owocnej wsp�pracy oraz wielu ciekawych inicjatyw.

20.09.2017

Dyskoteka na Dzie� Ch�opaka

17.09.2017

"W Lusowie rozwijamy si� i idziemy po now� wiedz�"

Takie s�owa by�y has�em inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. gen. J�zefa Dowbora Mu�nickiego w Lusowie. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szko�� poprzedzi�a o godzinie 9:00 Msza �wi�ta w ko�ciele wraz z po�wi�ceniem tornistr�w "pierwszak�w".
Relacja na naszej stronie Z �ycia Szko�y.

09.09.2017

Og�lne warunki ubezpieczenia PZU

Warunki ubezpieczenia

03.09.2017

Obiady - wa�ne informacje!

Szanowni Pa�stwo,
infomujemy, �e od dnia 11 wrze�nia br. rozpoczynamy wydawanie obiad�w. Zam�wienia nale�y sk�ada� za po�rednictwem Librusa do dnia 8 wrze�nia do godziny 12:00. Przy dokonywaniu zam�wienia prosimy pos�ugiwa� si� numerem obiadowym nadanym dziecku w roku ubieg�ym. Jednocze�nie informujemy, od dnia 1 wrze�nia na mocy Porozumienia z W�jtem, cena jednostkowa obiadu wynosi 5,95 pln.
Rodzice, kt�rych dzieci nie spo�ywa�y dotychczas obiad�w mog� zapisywa� dzieci na list� obiadow� osobi�cie, w dniu zebra� szkolnych 06 i 07.09.2017 od godziny 16:00 do 20:00. Po wpisaniu dziecka na list� podamy Pa�stwu numer obiadowy, kt�rym pos�ugiwa� si� b�d� Pa�stwo przy dokonywaniu zam�wie� i p�atno�ci za obiady.
Podyktowanym przez ksi�gowo�� gminy, warunkiem ucz�szczania dziecka na obiad, jest podpisanie przez ka�dego rodzica o�wiadczenia o zapoznaniu si� z tre�ci� Regulaminu P�atno�ci za obiady i zobowi�zania si� do jego przestrzegania. Druki o�wiadczenia b�d� rozdawane przez wychowawc�w klas podczas zebra� szkolnych w dniach 06 i 07.09.2017.
Bardzo prosimy, aby do dnia zebra� zapoznali si� Pa�stwo z tre�ci� Regulaminu zamieszczonego na stronie szko�y oraz na Librusie w zak�adce Og�oszenia.

Agnieszka Szyszka
Koordynator

03.09.2017

Regulamin p�atno�ci za obiady 2017/2018

Regulamin p�atno�ci


Sierpie�

31.08.2017

Autobusy szkolne

Szanowni Pa�stwo,
przekazujemy wa�ne informacje dotycz�ce komunikacji autobusowej w roku szkolnym 2017/2018.
1. Od 01.09.2017 do 13.10.2017 dzieci je�d�� z wa�n� legitymacj� szkoln�. W dniu zebra� 06-07.09.2017 nale�y dostarczy� kart� PEKA dziecka w celu jej do�adowania na wskazan� stref� taryfow� lub pobra� wniosek celem jej wyrobienia. Wszelkie zapytania prosz� kierowa� do sekretariatu do P. Heleny Adamskiej. Do�adowane karty b�d� wydawane po 06.10.2017.
2. Informacja o dowozie i odwozie w poniedzia�ek, 4 wrze�nia 2017 r. znajduje si� na stronie szko�y.
3. W zawi�zku ze zmianami dowo�enia uczni�w do szk�, informujemy �e w roku szkolnym 2017/2018 dzieci z Sieros�awia doje�d�a� b�d� do szko�y w Lusowie autobusem liniowym nr 804 i 811 (BEZ OPIEKUNA). Obowi�zuj� tylko przystanki komunikacji ZTM.
godzina: miejscowo��:
06:37 z Sieros�awia do Lusowa
08:00 z Sieros�awia do Lusowa
14:22 z Lusowa do Sieros�awia (czas przyjazdu ok. 14:36)
15:44 z Lusowa do Sieros�awia (czas przyjazdu ok. 15:58)
17:14 z Lusowa do Sieros�awia (czas przyjazdu ok. 17:28)
UWAGA: Trasy i godziny dost�pne s� na stronie ZTM i TP BUS.
SADY, SWADZIM (Z OPIEKUNEM)
godzina: miejscowo��:
07:08 ze Swadzimia do Lusowa
07:13 z Sad�w do Lusowa - k�adka
08:05 ze Swadzimia do Lusowa
08:11 z Sad�w do Lusowa
13:45 z Lusowa do Sad�w i do Swadzimia (czas przyjazdu do Sad�w ok. 13:55 do Swadzimia ok. 14:05)
14:45 z Lusowa do Sad�w i do Swadzimia (czas przyjazdu do Sad�w ok. 14:55 do Swadzimia ok. 15:05)
15:35 z Lusowa do Sad�w i do Swadzimia (czas przyjazdu do Sad�w ok. 15:45 do Swadzimia ok. 15:55)
17:10 z Lusowa do Sad�w i do Swadzimia (czas przyjazdu do Sad�w ok. 17:20 do Swadzimia ok. 17:30)
4. UWAGA! Prosz� o zapoznanie si� z art. 43 Kodeksu Drogowego, m�wi�cym o obowi�zkach rodzica/opiekuna dotycz�cego bezpiecznego poruszania si� po drogach.

20.08.2017

Zaproszenie na rozpocz�cie roku szkolnego 2017/18

09.08.2017

Podr�czniki - rok szkolny 2017/18

Szanowni Pa�stwo,
uczniowie klas 1-7 w roku szkolnym 2017/18 otrzymaj� bezp�atne podr�czniki i �wiczenia ze szko�y do obowi�zkowych zaj�� edukacyjnych. Podr�czniki s� w�asno�ci� szko�y i b�d� wypo�yczane uczniom - jeden podr�cznik przez kolejne trzy lata.
Prosimy o zakupienie podr�cznika i �wicze� do klasy czwartej do j�zyka niemieckiego (drugi dodatkowy j�zyk obcy w naszej gminie): "Wir Smart" 1 podr�cznik i �wiczenia, wydawnictwo "LektorKlett" Giorgio Motta, Ewa Ksi��ek-Kempa, Ewa Wieszczeczy�ska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania, numer dopuszczenia 827/1/2017.

Szkolny zestaw podr�cznik�w


2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko