Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wigilia szkolna

Opowie�� Wigilijna (w j�zyku autora!) w Szkole Podstawowej w Lusowie

W �rod� 13 grudnia w Szkole Podstawowej w Lusowie odby� si� wiecz�r wigilijny. Na t� d�ugo przygotowywan� uroczysto�� gospodarze plac�wki � dyrektor, nauczyciele i uczniowie � zaprosili ks. proboszcza dra Dariusza Madejczyka, ks. Kanonika Ignacego Karge, przedstawicieli gminy i rodzic�w uczni�w do wsp�lnego przygotowywania si� do nadchodz�cych �wi�t Bo�ego Narodzenia.

Pierwszy �wi�teczny akcent czeka� na go�ci jeszcze przed sal� gimnastyczn� b�d�c� miejscem g��wnych uroczysto�ci. By�a to mo�liwo�� zakupu przepi�knych ozd�b przygotowanych przez uczni�w i rodzic�w na warsztatach przed�wi�tecznych. Dzie�a m�odych artyst�w cieszy�y si� ogromnym powodzeniem, a kupuj�cy mogli odczuwa� rado�� nie tylko z ich posiadania, ale tak�e ze wsparcia wa�nego dla naszej spo�eczno�ci celu � ca�y bowiem doch�d ze sprzeda�y ozd�b zostanie przeznaczony na zakup gier i zabawek dla powsta�ej w nowym budynku �wietlicy, gdzie czas sp�dzaj� najm�odsi uczniowie szko�y.

Wchodz�cych do sali gimnastycznej go�ci wita�a �agodna �wi�teczna muzyka i nastrojowy p�mrok panuj�cy w pomieszczeniu pe�nym choinek i dekoracji daj�cych wra�enie nocnego nieba pe�nego gwiazd.

Na scenie jako pierwsi zaprezentowali si� uczniowie klasy IIIc, graj�c na fla�oletach kol�d� "Anio� pasterzom m�wi�". Po tym wyst�pie odby�o si� przedstawienie b�d�ce uczniowsk� interpretacj� "Opowie�ci wigilijnej" Charlesa Dickensa. Wprowadzi�y nas do niego dzieci z klasy IIIb, graj�c na cymba�kach "We wish you a Merry Christmas", a opowiedzian� w tek�cie histori� (w j�zyku autora!) odegra�a m�odzie� z klasy VIIc.

Po wyrazie twarzy zgromadzonych go�ci mo�na by�o pozna�, �e � zgodnie z oczekiwaniami wykonawc�w � wyst�py wzbudzi�y wiele refleksji i pozytywnych emocji, ale tak�e podziwu dla m�odych artyst�w, kt�rzy doskonale wywi�zali si� z nie�atwych przecie� zada�.

Po przedstawieniu g�os zabrali: Pani Dyrektor Aleksandra Kolendo, Ksi�dz Proboszcz, reprezentant gminy i Przewodnicz�ca Rady Rodzic�w. Dzielili si� z nami swoimi przemy�leniami dotycz�cymi przedstawienia i nadchodz�cych �wi�t, sk�adali podzi�kowania organizatorom uroczysto�ci i serdeczne �yczenia �wi�teczne wszystkim zgromadzonym. Nast�pnie razem z przedstawicielami uczni�w i nauczycieli podzielili si� op�atkiem.

Na zako�czenie pojawi� si� Gwiazdor, kt�ry przygotowa� dla dzieci wspania�y prezent � zaprosi� na scen� iluzjonist� Dawida Sp�tanego. Nieoczekiwany go�� zadziwi� wszystkich swoim pokazem � m.in. prze�o�y� r�k� przez szyb�, wyj�� miot�� z koperty i sprawi�, �e stolik zacz�� lata�, a na koniec � po prostu wyczarowa� �nieg.

Go�cie, wychodz�c z sali gimnastycznej, przeszli przez szko�� specjalnie przygotowanym Szlakiem Serc, na kt�rych uczniowie przedstawili to, czego, ich zdaniem, nie mo�e zabrakn�� w �wi�ta Bo�ego Narodzenia. Najwa�niejszymi warto�ciami okaza�y si� mi�o��, rodzina i wiara, cho�, oczywi�cie, nie zapomnieli o istotnym dope�nieniu � prezentach, potrawach wigilijnych, �niegu, choince, piernikach i atmosferze �wi�t. Tych dw�ch ostatnich na pewno nie zabraknie naszym go�ciom � uczniowie obdarowali ich smako�ykami, kt�re przygotowali wcze�niej podczas Rodzinnego Pieczenia Piernik�w, a o wprowadzenie �wi�tecznego nastroju zadbali nasi m�odzi wykonawcy.

Oby pozosta�ych niezb�dnych element�w �wi�t r�wnie� by�o pod dostatkiem w naszych domach � czego serdecznie wszystkim �ycz�.

W imieniu spo�eczno�ci szkolnej
Krzysztof RaubicGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko