Dzi� jest czwartek, 22 lutego 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Projekty > Projekt europejski

"Podr� do �wiata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szko�y Podstawowej im. gen. J�zefa Dowbora Mu�nickiego w Lusowie"

Gmina Tarnowo Podg�rne realizuje projekt dofnansowany z Funduszy Europejskich "Podr� do �wiata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szko�y Podstawowej im. gen. J�zefa Dowbora Mu�nickiego w Lusowie".

Celem g��wnym projektu jest jest podniesienie jako�ci i efektywno�ci kszta�cenia og�lnego w Szkole Podstawowej w Lusowie.

Wi�cej informacji w pliku poni�ej:

Zintegrowane wsparcie dla Szko�y Podstawowej im. gen. J�zefa Dowbora Mu�nickiego w Lusowie

Dokumenty do pobrania:

Opis dzia�a� prowadzonych w ramach projektu

O�wiadczenie uczestnika projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wykaz zaj�� w ramach projektu

Wniosek o udzia� w projekcie
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko