Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Fizyk w zer�wce

Fizyk w zer�wce

19 pa�dziernika oddzia�y przedszkolne naszej szko�y odwiedzi� Pan, kt�ry zawodowo zajmuje si� dziedzin� nauki jak� jest fizyka. Dzieci wprowadzone zosta�y w �wiat magii i tajemnicy zwi�zanej z powietrzem.

Oddzia�y 0a, 0b, 0c aktywnie uczestniczy�y w do�wiadczeniach przygotowanych przez naszego Go�cia. "Zer�wkowicze" dowiedzieli si� m. in. jak strzela� samym powietrzem z kosza, co to jest powietrze stoj�ce i naciskaj�ce, a tak�e do�wiadczyli innych zjawisk fizycznych wykorzystuj�cych powietrze.

Wychowawca 0c
Karolina K�dziora

Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko