Dzi� jest czwartek, 22 lutego 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Spotkanie z pisark�

Spotkanie z pisark�

10 pa�dziernika klasa IIIa i IIIe pojecha�y do biblioteki w Tarnowie Podg�rnym na spotkanie z autork� ksi��ek dla dzieci pani� Joann� Olech.

Podczas rozmowy dzieci dowiedzia�y si� jak rozpocz�a si� przygoda z pisaniem pani Olech, jak powstaj� ilustracje do jej ksi��ek oraz ile czasu zajmuje napisanie jednej ksi��ki dla najm�odszych. Dzieci mia�y mo�liwo�� odpowiada� na podchwytliwe pytania zadawane przez pisark�, �ywo reagowa�y na jej opowie�ci o bohaterach powie�ci, uwa�nie s�ucha�y fragment�w niekt�rych utwor�w.

Na koniec ka�dy m�g� otrzyma� autograf od pisarki oraz zakupi� jedn� z jej ksi��ek. Dzieci otrzyma�y pami�tkowe zak�adki do ksi��ek.

Ca�e spotkanie by�o bardzo ciekawe i pouczaj�ce.

Katarzyna Piotrowicz
Wychowawczyni klasy IIIaGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko