Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Muzeum Sienkiewicza

Muzeum Sienkiewicza

W pi�tek 27 pa�dziernika 2017 roku wraz z klas� Vb, wychowawczyni� pani� Justyn� D�browsk� i panem �ukaszem �uczakiem, pojecha�am na wycieczk� do Poznania z okazji Dnia Ch�opaka.

Zbi�rka odby�a si� o godzinie 8:15 w szkole. Pierwszym etapem wycieczki by�o zwiedzania Muzeum Henryka Sienkiewicza. Wszyscy sporz�dzali�my notatki na j�zyk polski. Dowiedzia�am si� na przyk�ad tego, �e polski pisarz mia� tylko 164 centymetry wzrostu, dlatego zawsze pozowa� na siedz�co lub tylko cz�ciowo. Okaza�o si� r�wnie�, �e Sienkiewicz by� bardzo kole�e�ski, napisa� na egzaminie trzy wypracowania, z czego dwa dla koleg�w. Te zosta�y ocenione na 5 i 6, a jego na 4!

Po wizycie w Muzeum udali�my si� na Makiet� Dawnego Poznania. Dowiedzieli�my si� tam, jak w ci�gu wiek�w zmienia� si� Pozna�. Potem przeszli�my na Stary Rynek, gdzie rozwi�zywali�my r�ne zadania. Mieli�my np. wyznaczy� kierunki geograficzne.

Nast�pnie udali�my si� na ulic� Ratajczaka do Enigmy - escape roomu. By�y tam cztery pokoje, ja trafi�am do pokoju Alchemik. Wydostali�my si� pi�� minut po czasie. Escape room by� ostatnim punktem naszej wycieczki.

Uwa�am, �e nasza wycieczka by�a naprawd� udana i interesuj�ca, poniewa� poznali�my wiele ciekawostek o Henryku Sienkiewiczu i �wietnie sp�dzili�my wsp�lnie czas. Nie mog� si� doczeka� nast�pnego wyjazdu!

Anastazja Kaliszak
uczennica klasy VbGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko