Dzi� jest czwartek, 22 lutego 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Lekcja o japo�skiej kulturze

Niezwyk�a lekcja o japo�skiej kulturze

Klasa VIa i IVd mia�a ostatnio okazj� przekona� si�, jak ciekawym do�wiadczeniem mo�e by� tzw. tutoring r�wnie�niczy, czyli sytuacja, w kt�rej uczniowie ucz� si� sami od siebie.

W tym przypadku nie by�y to zaj�cia indywidualne, ale poprowadzenie lekcji dla klasy. Wi��e si� to z obop�lnymi korzy�ciami: ucze� prowadz�cy zaj�cia wciela si� w rol� nauczyciela, co wymaga od niego przygotowania, odpowiedzialno�ci, samodyscypliny i wykorzystania swoich mocnych stron. W tym samym czasie uczniowie mog� przyswoi� sobie wiedz�, kt�ra jest przekazywana przez r�wie�nika, ich j�zykiem i sposobem postrzegania �wiata.

W ostatnim tygodniu wyj�tkowej lekcji o j�zyku, literaturze i obyczajach japo�skich udzieli�a Marysia Jab�o�ska, uczennica klasy 6a. Dzi�ki uprzejmo�ci pani Haliny Taciak i pani Magdy Pudelskiej, dziewczynka mog�a w bibliotece szkolnej zaprezentowa� swoje zbiory dotycz�ce japo�skiej kultury. Uczniowie wys�uchali wyk�adu, zadawali pytania, ogl�dali eksponaty i zapisywali swoje wra�enia.

Marysia swoje lekcje przeprowadzi�a w duchu wolontariatu szkolnego, po�wi�caj�c sw�j czas i zaanga�owanie dla dobra innych.

Nauczyciel j�zyka polskiego
Julia Zwolak


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko