Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Stra�acy

Sz�stoklasi�ci z wizyt� u Stra�ak�w

Dnia 18.06.2018 roku uczniowie z klasy VIa i VIb odwiedzili stra�ak�w z JRG nr 5 w Poznaniu. W czasie spotkania mogli pozna� od podszewki prac� tych dzielnych m�czyzn.

Zwiedzali dyspozytorni�, izb� pami�ci oraz mieli okazj� usi��� i sprawdzi� wyposa�enie wozu stra�ackiego. Spotkanie zako�czy� zjazd ch�tnych os�b po linie ratowniczej umieszczonej na drugiej kondygnacji budynku Pa�stwowej Stra�y Po�arnej. Mi�e spotkanie zako�czy�o wsp�lne zdj�cie z grup� pe�ni�c� dy�ur tego dnia.

W drodze powrotnej by� czas na zabawy integracyjne a tak�e degustacj� pysznych lod�w naturalnych.

W imieniu uczestnik�w

Opiekunami byli wychowawcy klas:
Agnieszka Sm�lczyk i Micha� Kokorzycki oraz Renata Wi�niewska i Wojciech J�drzejewskiGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko