Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Dru�yna zuch�w

Dru�yna zuch�w

W miniony czwartek 09.11.2017 roku dzieci z oddzia��w przedszkolnych odwiedzili harcerze.

Marysia oraz Grzesiu - uczniowie naszej szko�y pokazali dzieciom stroje harcerzy, opisali jak wygl�daj� spotkania harcerzy oraz zuch�w. "Zer�wkowicze" dowiedzieli si�, co nale�y zrobi�, aby zosta� zuchem lub harcerzem oraz jakie sprawno�ci mo�na zdoby� wykonuj�c okre�lone zadania.

Karolina Czerwi�ska
Wychowawca 0bGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko