Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Jesienny spacer

Jesienny spacer

W drugiej po�owie pa�dziernika oddzia�y przedszkolne naszej szko�y wybra�y si� na spacer w poszukiwaniu oznak jesieni.

Pogoda dopisa�a, mogli�my obserwowa� widoczne zmiany w przyrodzie. Zebrali�my mn�stwo kasztan�w, z kt�rych zrobili�my kasztankowe zwierz�tka. Kolorowe li�cie pos�u�y�y nam do wykonania pi�knych, jesiennych prac plastycznych.

Karolina Czerwi�ska
Wychowawca 0bGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko