Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Nasze sukcesy > Szkolne

Rok szkolny 2017/2018

Rodzinny Konkurs "Wielkanocne jajo"

W tym roku w naszej szkole zosta�a zorganizowana druga edycja Rodzinnego Konkursu "Wielkanocne jajo", kt�ra cieszy�a si� ogromnym powodzeniem.

Uczniowie wraz ze swoimi rodzinami popisali si� pomys�owo�ci� i oryginalno�ci�, co zaowocowa�o ponad 40 pi�knymi pracami. Jury w sk�adzie dyrektor szko�y pani Aleksandra Kolendo, organizator p. Aneta Sosi�ska oraz nauczyciel �wietlicy p. Agnieszka Walczak, stan�o przed trudnym wyzwaniem jakim by� wyb�r zwyci�skich JAJEK WIELKANOCNYCH. Nagrodzonych zosta�o 15 uczestnik�w w 4 kategoriach wiekowych, a ka�dy uczestnik otrzyma� s�odki upominek.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy za rok do nast�pnej edycji.

Organizator:
Aneta Sosi�skaWiosna z Kangurem

Dnia 15 marca 2018 odby� si� w naszej szkole Mi�dzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR - najpopularniejszy konkurs matematyczny na �wiecie, kt�ry bada przede wszystkim umiej�tno�� logicznego my�lenia.

W tegorocznym konkursie bra�o udzia� 60 uczni�w naszej szko�y. W�r�d nich znale�li si� przedstawiciele klas II, III, IV, V, VI i VII. Zadania by�y bardzo trudne, jednak wszyscy rozwi�zywali sumiennie do ko�ca. Uczniowie mieli okazj� sprawdzi� swoje wiadomo�ci i umiej�tno�ci matematyczne. Na pami�tk� ka�dy uczestnik konkursu otrzyma� od organizator�w �amig��wk�.

Gratulujemy naszym uczniom udzia�u w tak trudnym spotkaniu z matematyk� i trzymaj�c kciuki czekamy na wyniki konkursu

Koordynatorzy konkursu:
Katarzyna Kurowska, Beata Zgo�a, Katarzyna KolendaKonkurs plastyczny

Tu� przed feriami, 8.02 zosta� rozstrzygni�ty konkurs plastyczny pt.: "Bezpieczne ferie" dla klas I-III. Zadaniem konkursowym by�o wykonanie plakatu dotycz�cego bezpiecze�stwa podczas ferii zimowych.

I miejsce zaj�a Dominika Kruszona
II miejsce zaj�a Lena �wi�tek
III miejsce zaj�a Antonina Dominik

Wszyscy bior�cy udzia� w konkursie zostali nagrodzeni pami�tkowymi dyplomami.
Gratulujemy!

Agnieszka Przyby�
Organizator konkursuPodsumowanie konkursu

W pi�tek 15 grudnia zosta� podsumowany konkurs na bombk� choinkow� dla uczni�w pionu m�odszego. Zadaniem konkursowym by�o wykonanie bombki dowoln� technik� plastyczno-techniczn�.

Prace uczni�w by�y podzielone na dwie kategorie wiekowe: kl. 0-I oraz II-III.

kl. 0-I

1 miejsce Ewa Olearska 0a
2 miejsce Jan Karnabal Ia
3 miejsce Nikola Kulczy�ska Id

Wyr�nienia:

Ada i Pola Hetma�czyk Ia, Aleksandra i Piotr Adamkiewicz Ic, Dominika Surma Ib, Julia Wi�niewska Id, Bartosz Andrzejewski 0a

kl. II-III

1 miejsce Gabriela Bilska IIIa
2 miejsce Pawe� Dziuba�a IIId
3 miejsce Piotr Iwan IIb

Wyr�nienia:

Paulina Kowalska IIIa, Maja Jodko IIb, Emilia Ciszewska IIIe, Nina Wysocza�ska IIIa, Eryk Banach IIId

Wszystkim autorom prac serdecznie dzi�kujemy za wzi�cie udzia�u w konkursie, zwyci�zcom gratulujemy i zapraszamy za rok do kolejnego konkursu bo�onarodzeniowego.

Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs:
Anna Konik-�wiec i Katarzyna Piotrowicz"M�j ulubiony bohater ba�niowy"

W pa�dzierniku w naszej szkole odby� si� szkolny etap og�lnopolskiego konkursu plastycznego pt. "M�j ulubiony bohater ba�niowy" organizowanego przez �wietlic� Szko�y Podstawowej nr 9 w Koninie.

Udzia� wzi�o 30 uczni�w z klas I-V, z kt�rych czworo uzyska�o tytu� szkolnych laureat�w, a ich prace zosta�y wys�ane do kolejnego etapu. W�r�d najlepszych prac znalaz�y si� dwie uczni�w klasy IVd: Marii Wojno i Wojciecha G�rnego, a tak�e rysunek Barbary G�rnej z klasy Id i praca Ksawerego Brodowskiego z klasy IIIe.

Ca�ej trzydziestce dzi�kujemy za udzia� i wykonanie przepi�knych prac, a laureatom �yczymy powodzenia podczas etapu mi�dzyszkolnego, kt�rego wyniki poznamy w styczniu 2018.

Paulina Andrzejewska
Organizator szkolnego etapu konkursu"Wierszowany listopad"

Listopad wcale nie musi kojarzy� si� tylko z deszczem i przygn�bieniem. Wr�cz przeciwnie! W naszej szkole ju� od dawna jest to miesi�c radosnych spotka� z poezj�.

W dniach 08. i 10.11. 2017r. odby�y si� szkolne eliminacje do gminnego konkursu recytatorskiego "Wierszowany Listopad", organizowanego przez GOK Sezam w Tarnowie Podg�rnym. Wszyscy ch�tni uczniowie wybierali i przygotowywali wiersze, kt�re zaprezentowali przed jury i swoimi kolegami. Zosta�y przyznane nagrody g��wne i wyr�nienia.

W klasach I-III:

 • I miejsce zdoby� Iwo Durski kl. IIId
 • II miejsce - Ma�gorzata Pocz�tek kl. IIIe
 • III miejsce - Wojciech Statkiewicz kl. Id
 • Wyr�nienia uzyska�y: Gabriela Zgo�a kl. IIId, Paulina Kostrzewa kl.IIId, Franciszek Januszewski kl. Ia, Antonina Skrocka kl. Ib oraz Przemys�aw Ma�ka kl. Ic.

  W klasach pionu starszego:

 • I miejsce zdoby�a Aleksandra Zieli�ska kl. IVb
 • II miejsce - Sara Ga�-Mytych kl. IVb
 • III miejsce - Weronika Kochanek kl. Va
 • Wyr�nienia uzyska�y: Wyr�nienia uzyska�y: Nadia Dro�d� z IVc, Zuzanna Ciborska z VIa, Maksymilian Koschel z IVb i Marlena Kubiak z IVb

  Zwyci�zcom gratulujemy!!! Mocno trzymamy kciuki, gdy� konkurs gminny odb�dzie si� ju� 26 listopada!

  Organizatorki etapu szkolnego:
  Julia Zwolak i Agata �migiel  Nasz patron - m�j portret

  Pod takim tytu�em odby� si� konkurs plastyczny w Szkole Podstawowej w Lusowie z okazji 150 rocznicy urodzin i 80 rocznicy �mierci naszego patrona. Gen. J�zef Dowbor Mu�nicki mo�e by� przyk�adem postawy patriotycznej dla ka�dego ucznia!

  Konkurs by� przeznaczony dla uczni�w klas I-III. Tematem pracy mia�a by� posta� i �ycie naszego patrona. Prace mog�y by� wykonane dowoln� technik� plastyczn�. Laureaci i autorzy wyr�nionych prac otrzymali z r�k Pani Dyrektor dyplomy i nagrody.

  Serdecznie gratulujemy!

  Organizatorzy:
  Anna Nowak i Marta Olearska

  Kolejny konkurs plastyczny og�oszony by� dla uczni�w klas I-VII i oddzia��w przedszkolnych.

  Zadanie polega�o na wykonaniu ilustracji do hymnu szko�y. Ta powszechnie znana i ch�tnie �piewana przez naszych uczni�w piosenka mia�a wyzwoli� inwencj� tw�rcz� i uruchomi� wyobra�ni� dzieci.

  Tak te� si� sta�o. Kreatywne podej�cie zaowocowa�o powstaniem pi�knych prac, obrazuj�cych s�owa hymnu "W�r�d las�w i p�l..."

  Wyniki:

  Pion m�odszy
 • I miejsce - Maja Zaj�c, kl. Id
 • II miejsce - Antonina Dominik, kl. IIIc
 • III miejsce - Dominika Kruszona, kl. Ia
 • Wyr�nienia
 • Zuzanna Iwanow, kl. IIa
 • Izabela �wi�tkowska, kl. 0a
 • Lena Kaliszak, IIIc

 • Pion starszy
 • I miejsce - Natalia Taciak, kl. IVa
 • II miejsce - Amelia Bera, kl. Va
 • III miejsce - Amelia Ciesielska, kl. VIb
 • Wyr�nienia
 • Matylda Kucharska, kl. Va
 • Patryk Walczak, kl. Vb
 • Kacper Wysocki, kl. VIb

 • Organizatorzy konkursu:
  Halina Taciak, Barbara Ga��ewska, Maciej Podstawski
  Rok szkolny 2016/2017

  Konkurs kaligraficzny dla klas I-III

  W naszej szkole odby� si� konkurs kaligraficzny, kt�ry by� adresowany do uczni�w z klas I-III. W konkursie kaligraficznym wzi�li udzia� wszyscy obecni uczniowie klas pierwszych drugich i trzecich. Ka�da klasa, po wcze�niejszym przeprowadzeniu eliminacji, wyznaczy�a 3 reprezentant�w.

  Uczniowie mieli za zadanie przepisa� zaproponowany tekst przez organizator�w. Ocenie podlega�y:
  • czytelno��, estetyka, �ad, prawid�owe rozmieszczenie tekstu,
  • poprawno�� ortograficzna i interpunkcyjna,
  • w�a�ciwe ��czenie liter,
  • r�wnomierne po�o�enie liter,
  • og�lne wra�enie estetyczne,

  Po ocenie prac przez jury, wy�oniono Mistrz�w Kaligrafii

  Klasy I
  1. Zosia Troczy�ska Ib
  2. Mariusz Kubiak Ia
  3. Antek Smorawi�ski Ia
  Klasy II
  1. Tosia Dominik IIc, Lilka Jagodzik IIe
  2. Eryk Banach IId, Amelia G�rka IId
  3. Emilia Kacperska IIe, Marianna Jerzak IIe
  Wyr�nienia - Maja Kornacka IIb, Nicole S�omi�ska IIb

  Klasy III
  1. Marcelina Skotnicka IIIa, Natalia Taciak IIIa
  2. Zuzanna Stachowiak IIIa
  3. Zuzanna Jag�dka IIId
  Wyr�nienia - Olek Tadych IIIc, Martyna Szlacht IIId

  Gratulujemy zwyci�zcom!
  �yczymy wszystkim uczniom tak wspania�ych umiej�tno�ci w pisaniu!

  Organizatorzy konkursu:
  Anna �widerska i Ma�gorzata Bartczak  Mistrzostwa Szko�y w Szachach

  Zapraszamy do zapoznania si� z wynikami Mistrzostw Szko�y w Szachach.

  Wyniki ko�cowe Mistrzostw Szko�y

  Poni�ej fotorelacja

  Damian Bartkowiak  II korespondencyjne zawody p�ywackie

  W dniach 31 maja - 7 czerwca 2017 odby�y si� II korespondencyjne zawody p�ywackie dla uczni�w SP w Lusowie dla klas 0, I i II dzieci ucz�szczaj�cych na zaj�cia dodatkowe z basenu Lusowski Zdr�j.

  Wszyscy uczestnicy z wielkim zaanga�owaniem przep�yn�li dystans 25m. Za udzia� w zawodach ka�de dziecko otrzyma�o dyplom, za� najlepszym p�ywakom wr�czono medale podczas apelu podsumowuj�cego osi�gni�cia uczni�w w II p�roczu roku szkolnego 2016/2017.

  Klasyfikacja generalna miejsc I - III w poszczeg�lnych kategoriach wiekowych przebiega�a nast�puj�co:

  Klasy "0" dziewcz�ta:

  I miejsce � Dominika Surma
  II miejsce � Zuzanna Kosmowska
  III miejsce � Aleksandra �uczak

  ch�opcy:
  I miejsce � Jan Szajkowski
  II miejsce � Leszek Sobierajski
  III miejsce � Jan Karnabal

  Klasy I dziewcz�ta:

  I miejsce � Lena Ladwich
  II miejsce � Maja Jodko
  III miejsce � Natasza Pow�ska

  ch�opcy:
  I miejsce � Jan Organi�ciak
  II miejsce � Szymon Kosowski
  III miejsce � Antoni Smorawi�ski

  Klasy II dziewcz�ta:

  I miejsce � Emilia Kacperska
  II miejsce � Laura Pietrzak
  III miejsce � Maja Kornacka

  ch�opcy:
  I miejsce � Emilian Kulikowski
  II miejsce � Wiktor Zacholski
  III miejsce � Antoni Dunowski

  Wszystkim dzieciom gratulujemy wspania�ych wynik�w i �yczymy dalszych sukces�w w kolejnych latach.

  Emilia Podg�rska
  Nauczyciel wychowania fizycznego  Wyniki konkursu "Wielkanocne jajo"

  Wyniki:  "Wiosenne przebudzenie"

  M�odzi mi�o�nicy poezji z naszej Szko�y pi�knie obudzili wiosn�, bior�c udzia� w corocznym konkursie recytatorskim "Wiosenne przebudzenie". 14 i 15 marca zaprezentowali przed jury samodzielnie przygotowane utwory o r�norodnej tematyce.

  Po obradach nagrodzeni zostali:

  klasy I-III

  I miejsce � Sara Ga�-Mytych kl. IIIb
  II miejsce � Gabriela Zgo�a kl. IId
  III miejsce � Maksymilian Koschel kl. IIIb

  wyr�nienia:
  Aleksandra Zieli�ska kl. IIIb
  Gabriela Kirych kl. IIIa
  Zofia Dr��ewska kl. Ia
  Wiktoria Zalewska kl. IIIc
  Igor Tyma kl. IIb

  klasy IV-VI

  I miejsce � Wojciech Mr�z kl. VIa
  II miejsce � Jagoda Wodniczak kl. Va
  III miejsce � Miko�aj Kochanek kl. VIb

  wyr�nienia:
  Weronika Kochanek kl. IVa
  Maria Pawlak kl. IVb
  Barbara Wilczek kl. IVb

  Sara, Gabriela, Maksymilian, Wojciech, Jagoda oraz Miko�aj b�d� reprezentowa� nasz� Szko�� w kolejnym etapie konkursu konkursu, kt�ry odb�dzie si� 26.03.2017 w Tarnowie Podg�rnym. Trzymajmy za nich mocno kciuki!

  Organizatorzy etapu szkolnego:
  Julia Zwolak, Stanis�awa Janeczek, Agata �migiel, Micha� Kokorzycki  Konkurs Wielka Liga Czytelnik�w

  Mamy wielk� przyjemno�� og�osi�, �e nasz� Szko�� w p�finale wojew�dzkim, kt�ry odb�dzie si� 21.04.2017, reprezentowa� b�d�:

  Dru�yna pionu m�odszego:

  Lena Kaliszak, IIc
  Gabriela Zgo�a, IId
  Filip Fryska, IIb

  Dru�yna pionu starszego:

  Weronika Kochanek, IVa
  Adam Burdy�ski, IVa
  Jan F�derski, Va

  Gratulujemy i trzymamy kciuki za naszych uczni�w w dalszych rozgrywkach!

  Szkolni koordynatorzy konkursu:
  Halina Taciak i Julia Zwolak


  Wyniki szkolnego etapu konkursu historycznego

  Wyniki etapu szkolnego:  Mistrzostwa Szko�y w Sport Stacking

  W sobot�, 3 grudnia na sali gimnastycznej uczniowie brali udzia�, w po raz pierwszy organizowanych w naszej szkole, Mistrzostwach Szko�y w Sport Stacking Lusowo 2016. Dzieci uk�ada�y kubki w 3 konkurencjach: 3-3-3 - u�o�enie 3 piramid, ka�da sk�ada si� z trzech kubk�w; 3-6-3 - u�o�enie trzech piramid, gdzie dwie sk�adaj� si� z trzech kubk�w, a trzecia z sze�ciu oraz cyklu, kt�ry jest najtrudniejszy.

  Sport stacking jest jeszcze ma�o popularny w Polsce, natomiast w naszej lusowskiej podstaw�wce cieszy si� ogromnym zainteresowaniem. Uk�adaj� wszyscy od klasy pierwszej do klasy sz�stej, dziewczynki i ch�opcy. Natomiast rodzice i nauczyciele przygl�daj� si� poczynaniom naszych dzieci z zainteresowaniem i podziwem. Jest to sport dla wszystkich, niezale�nie od ich aktualnej sprawno�ci. Zar�wno dla tych wyr�niaj�cych si� sprawno�ci� fizyczn�, jak i mniej wysportowanych.

  Mistrzostwa sk�ada�y si� z dw�ch cz�ci: eliminacji i fina�u, do kt�rego zakwalifikowali si� najlepsi uczestnicy w poszczeg�lnych konkurencjach. Po 6 godzinach uk�adania wy�oniona zosta�a Mistrzyni Szko�y w Sport Stacking Lusowo 2016 Julia Kucemba z klasy IVb, drugie miejsce zaj�� Franciszek Kroll z klasy IIIa, a trzecie Miko�aj Tarnowski z klasy IIe. Najlepsi zawodnicy w poszczeg�lnych kategoriach wiekowych nagrodzeni zostali medalami, natomiast 3 najlepszych zawodnik�w otrzyma�o zestaw speed stack�w. Medale i nagrody ufundowa� g��wny s�dzia zawod�w p. Aleksander Kie�bratowski.

  Oto klasyfikacja zawodnik�w z uwzgl�dnieniem grup wiekowych.

  Czas w jakim zawodnicy uk�adali poszczeg�lne konkurencje znajduje si� tutaj.

  Wszyscy czekamy z niecierpliwo�ci� na weryfikacj� wynik�w naszych finalist�w w rankingu og�lnopolskim i �wiatowym.

  Beata Zgo�a i Katarzyna Kurowska  Wyniki etapu szkolnego Wojew�dzkiego Konkursu Matematycznego

  1 grudnia 2016 odby� si� etap szkolny VI Wojew�dzkiego Konkursu Matematycznego dla uczni�w szk� podstawowych wojew�dztwa wielkopolskiego. Aby zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego, nale�a�o uzyska� 30 punkt�w na 40 mo�liwych.

  Wyniki etapu szkolnego:  Wyniki etapu szkolnego Wojew�dzkiego Konkursu J�zyka Angielskiego

  2 grudnia 2016 odby� si� etap szkolny II Wojew�dzkiego Konkursu J�zyka Angielskiego dla uczni�w szk� podstawowych. Aby zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego, nale�a�o uzyska� 30 punkt�w na 40 mo�liwych.
  �aden z uczestnik�w nie zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego.

  Wyniki etapu szkolnego:  Wyniki etapu szkolnego Wojew�dzkiego Konkursu J�zyka Polskiego

  25 listopada odby�y si� etap szkolny Wojew�dzkiego Konkursu J�zyka Polskiego. Aby zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego nale�a�o uzyska� 30 punkt�w na 40 mo�liwych. Sztuka ta uda�a si� Hannie Wiszniowskiej z klasy VIc. A oto wyniki:

  Wyniki etapu szkolnego  Wyniki etapu szkolnego Wojew�dzkiego Konkursu Przyrodniczego

  24 listopada odby� si� etap szkolny Wojew�dzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczni�w szk� podstawowych. Aby zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego, nale�a�o uzyska� minimum 30 punkt�w na 40 mo�liwych.

  Nasz� szko�� podczas etapu rejonowego reprezentowa� b�d�:
  • Martyna Ciechanowska
  • Gabriela Stanis�awiak

  Wyniki etapu szkolnego
  Rok szkolny 2015/2016

  Konkurs Piosenki Angielskiej

  W ostatnim dniu maja w naszej szkole odby� si� Konkurs Piosenki Angielskiej.

  Mi�� niespodziank� okaza�o si� du�e zainteresowanie, jakie wzbudzi� w�r�d uczni�w naszej szko�y. Na konkurs zg�osi�y si� zar�wno dzieci z klas m�odszych jak i starszaki. Uczestnicy �piewali solo, w duecie lub w specjalnie na t� okazj� stworzonych zespo�ach.

  Publiczno�� podczas wyst�p�w ch�tnie w��cza�a si� do wsp�lnego �piewania. Szczeg�lnie ciep�o zosta�a przyj�ta piosenka "Baby girl" za�piewana przez Natali�, Olg�, Nin�, Ma�gosi�, Oliviera i Mariusza z klasy VIa. Gdyby przyznawana by�a nagroda publiczno�ci oni na pewno by j� zdobyli. Musimy doda� t� kategori� do regulaminu konkursu w przysz�ym roku.

  Jury sk�adaj�ce si� z nauczycieli j�zyka angielskiego oraz pana Bartka Melosika, kt�ry pomaga� nam oceni� wyst�py pod wzgl�dem muzykalno�ci wybra�o nast�puj�cych laureat�w:

  Klasy I-III:

  • I miejsce � Oliwia Nowak klasa Vc
  • II miejsce � Dominika Pra�at klasa VIb
  • II miejsce � Aleksandra Zieli�ska i Marlena Kubiak klasa IIb
  • III miejsce - Laura Go��biowska klas Vc
  Wyr�nienia otrzymali:
  • Agata Szramka klasa Vc
  • Maja Surma klas IIa
  • Dominika G�rowska, Julia Dunowska, Wiktoria Harabasz, Inez Nawrocka, Aleksandra Owczarek klas Vb

  Nagrodzone osoby, opr�cz dyplom�w i drobnych upomink�w, mia�y okazj� zaprezentowa� swoje piosenki na festynie "Tata, Mama i Ja", kt�ry odby� si� w naszej szkole w sobot� 4 czerwca.

  Okaza�o si�, �e uczniowie naszej szko�y bardzo lubi� prezentowa� swoje piosenki na scenie. Cieszymy si�, �e w�r�d ich repertuaru znajduj� si� tak�e utwory angielskie.

  W imieniu nauczycieli j�zyka angielskiego
  Anna Pawlik-Schypritt  Wyniki VII etapu Interaktywnego Turnieju Wiedzy o Przyrodzie

  Najlepsze wyniki w si�dmym etapie uzyskali:

  • Aleksandra Zieli�ska z klasy IIb - 10 pkt
  • Jakub Raszewski z klasy IIc - 9 pkt
  • Maja Sujkowska z klasy IIb - 9 pkt

  Gratulujemy!

  Zapraszamy do 8 etapu, kt�ry odb�dzie si� 9 czerwca.

  Katarzyna Suwa�a i Justyna D�browska  Wyniki VI etapu Interaktywnego Turnieju Wiedzy o Przyrodzie

  Najlepsze wyniki w sz�stym etapie uzyskali:

  • Nadia Dro�d� z klasy IIc - 10 pkt
  • Anastazja Kaliszak z klasy IIIb - 10 pkt
  • Piotr Janikowski z klasy IVa - 10 pkt

  Gratulujemy!

  Zapraszamy do VII etapu, kt�ry odb�dzie si� 19 maja.

  Katarzyna Suwa�a i Justyna D�browska  Recytatorzy powitali wiosn�

  "Wiosenne przebudzenie" to tytu� XVII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczni�w Szk� Podstawowych i Gimnazj�w, kt�ry przebiega w trzech etapach. W tym roku w eliminacjach szkolnych wzi�o udzia� 31 m�odych recytator�w.

  Jury mia�o du�y problem z wy�onieniem najlepszych, gdy� wszystkie prezentacje zosta�y starannie przygotowane. Uczniowie przed konkursem wybrali ciekawe teksty poetyckie, pracowali nad poprawn� wymow� i interpretacj� utworu. Najciekawsze recytacje nagrodzono dyplomami i drobnymi upominkami.

  A oto zwyci�zcy konkursu:

  Klasy I-III:
  • I miejsce � Gabriela Zgo�a - klasa Id
  • II miejsce � Maria Bartkowiak - klasa IIa
  • III miejsce - Weronika Kochanek - klasa IIIa
  Wyr�nienia otrzymali:
  • Maria Pawlak � klasa IIIb
  • Aleksandra Zieli�ska - klasa IIIb
  • Amelia Dr��ewska - klasa IIc
  klasy IV-VI:
  • I miejsce - Barbara Ma�czak - klasa Va
  • II miejsce � Jagoda Wodniczak - klasa IVa
  • III miejsce - Miko�aj Kochanek - klasa Vb
  Wyr�nienia:
  • Wojciech Mr�z - klasa Va
  • Zuzanna Grze�kowiak - klasa Vc
  • Alicja Kapci�ka - klasa Vc
  • Amelia Zieli�ska - klasa VIb

  W czasie konkursu gminnego w Tarnowie Podg�rnym nasi m�odzi recytatorzy dobrze si� zaprezentowali i zdobyli:

 • Jagoda Wodniczak - II miejsce w�r�d uczni�w klas starszych,
 • Miko�aj Kochanek � wyr�nienie w pionie starszym,
 • Gabriela Zgo�a - wyr�nienie w�r�d uczni�w klas I-III.
 • Serdecznie im gratulujemy i �yczymy sukces�w w kolejnych konkursach.

  Stanis�awa Janeczek
  opiekun uczestnik�w konkursu  Wyniki V etapu Interaktywnego Turnieju Wiedzy o Przyrodzie

  Najlepsze wyniki w pi�tym etapie uzyskali:

  • Weronika Kochanek z klasy IIIa - 10 pkt
  • Borys B�kowski z klasy IIa - 9,5 pkt

  Gratulujemy!

  Zapraszamy do VI etapu, kt�ry odb�dzie si� 28 kwietnia.

  Katarzyna Suwa�a i Justyna D�browska  Wyniki IV etapu Interaktywnego Turnieju Wiedzy o Przyrodzie

  Najlepsze wyniki w czwartym etapie uzyskali:

  • Nadia Dro�d� z klasy IIc - 9 pkt
  • Jan Przy�lewicz z klasy IIIa - 9 pkt

  Gratulujemy!

  Zapraszamy do V etapu, kt�ry odb�dzie si� 17 marca.

  Katarzyna Suwa�a i Justyna D�browska  Zimowe ferie z szachami

  20 stycznia zosta� rozegrany w naszej Szkole otwarty turniej szachowy dla dzieci i m�odzie�y do lat 16. Na starcie stan�o 24 m�odych szachist�w, z kt�rych ka�dy rozegra� 6 partii, tempem gry 15 minut na zawodnika.

  Blisko 3 godziny trwa�y zmagania, kt�re zako�czy�y si� zwyci�stwem Alexa Piotrowskiego z Gimnazjum Baranowo, wygra� on wszystkie swoje partie. Kolejne nagrodzone pozycje wywalczyli uczniowie naszej Szko�y. Drugie miejsce z 5 punktami zaj�� Aleksander Nowak z klasy IIIc, trzeci by� Jakub Tala�ka z klasy IIb, kt�ry zgromadzi� 4,5 punk�w. Najlepsz� dziewczyn� zosta�a Sara Ga� Mytych z klasy IIb (3 punkty), a najm�odszym uczestnikiem by� 6 letni Miko�aj Tarnowski z klasy Ie (2 punkty).

  Na zako�czenie zawod�w kilka ciep�ych s��w w kierunku m�odych szachist�w powiedzia�a Pani wicedyrektor Ewa Widelska oraz wr�czy�a dyplomy i upominki dla wszystkich startuj�cych.

  Poni�ej przedstawiam szczeg�owe wyniki:

  S�dzia zawod�w:
  Damian Bartkowiak  Wyniki III etapu Interaktywnego Turnieju Wiedzy o Przyrodzie

  17 grudnia 2015 odby� si� trzeci etap Interaktywnego Turnieju Wiedzy o Przyrodzie, kt�rego tematem by�a planeta Ziemia. Cieszy nas, �e a� czworo uczni�w wykaza�o si� tak du�� wiedz� na temat kontynent�w, ocean�w i �a�cuch�w g�rskich Ziemi.

  Oto najlepsi geografowie:

  • Jan Zieli�ski kl.IVb � 9,5 pkt
  • Weronika Kochanek kl. IIIa � 9 pkt
  • Zosia Mielcarek kl. IIIa � 9 pkt
  • Miko�aj Bera � kl. VIa � 9 pkt

  Gratulujemy i zapraszamy do kolejnego etapu, kt�ry odb�dzie si� po feriach zimowych, 25 lutego 2016 o godz. 11:00 w salach 116 i 105.

  Przypominamy, �e uczniowie klas m�odszych ch�� udzia�u zg�aszaj� za ka�dym razem swoim wychowawcom, a starsi � swoim nauczycielom przyrody.

  Tematem czwartego etapu b�d� "Do�wiadczenia". Zagadnienia uka�� si� wkr�tce.

  Katarzyna Suwa�a i Justyna D�browska  "Dobre Anio�y" - rozstrzygni�cie konkursu

  17 grudnia 2015 zosta� podsumowany i rozstrzygni�ty szkolny konkurs plastyczny "Dobre Anio�y" dla uczni�w klas I-III. Uczniowie przez ponad miesi�c mogli wykona� swojego Anio�a dowoln� technik� plastyczno-techniczn�. Na konkurs zosta�o zg�oszonych a� 90 Anio��w.

  Jury w sk�adzie : Dyrektor Szko�y, organizator konkursu � Katarzyna Piotrowicz, przedstawiciel nauczycieli pionu m�odszego � Agata �migiel oraz przedstawiciel �wietlicy szkolnej � Julia Zwolak, mia�o bardzo trudne zadanie z wy�onieniem pierwszych miejsc ze wzgl�du na r�norodne techniki i rozmiary prac. Komisja konkursowa poprzez wsp�lne ustalenia wy�oni�a zwyci�zc�w konkursu na poziomach wszystkich klas i przyzna�a nast�puj�ce miejsca:

  Klasy I

  1. Dominika Jemio�o Ia
  2. Filip Fryska Ib
  3. Paulina Kowalska Ia

  Klasy II

  1. Ada Wili�ska IIc
  2. Zofia Skupniewicz IIc
  3. Maria Bartkowiak IIa

  Klasy III

  1. Wiktoria Duchant IIIa
  2. Alicja Kupiec IIIc
  3. Julia Kucemba IIIb

  Zosta�y tak�e przyznane wyr�nienia na poziomach wszystkich klas.:
  Wyr�nienia klasy I: Igor �asi�ski Ic, Maja Kornacka Ib, Antosia Dominik Ic, Kasia Kuczy�ska Ia
  Wyr�nienia klasy II: Amelia Dr��ewska IIc, Natalia Taciak IIa, Maria Dudek IIa, Oliwia Zuchowska IIc, Julianna Kubiak i Nadia Bogajczyk IIa
  Wyr�nienia klasy III: Wiktoria �yskanowska IIIc, Patrycja Rackowiak IIIc, Zofia �urawka IIIb, Amelia Bera IIIa oraz za "Du�e Anio�y": Alicja Przybylska IIIb, Antonia Szofer IIc, Patryk Walczak IIIb, Hubert Najmowicz IIIb.

  Wszystkim bior�cym udzia� w konkursie bardzo dzi�kujemy za wzi�cie udzia�u, a nagrodzonym i wyr�nionym serdecznie gratulujemy �ycz�c dalszych sukces�w na p�aszczy�nie plastyczno-technicznej.

  Katarzyna Piotrowicz
  organizator  "Miko�ajki" na sportowo w SP Lusowo

  7 grudnia 2015 roku uczniowie oraz nauczyciele z naszej szko�y wyszli na boisko, by wzi�� udzia� w tradycyjnym Meczu Miko�ajkowym. Pogoda idealna: lekka m�awka i przyjemny wietrzyk sprawia�y, �e a� chcia�o si� gra� i kibicowa�. Atmosfera na trybunach by�a wspania�a: gromkie okrzyki, weso�e twarze, kolorowe czapki i dynamiczna muzyka.

  Pierwsz� po�ow� rozpocz�a reprezentacja dziewcz�t, kt�ra dzielnie stawia�a czo�a dru�ynie nauczycielek, natomiast w drugiej po�owie na boisku pojawili si� ch�opcy oraz nauczyciele. Mecz by� bardzo zaci�ty, lecz rozgrywany zgodnie z zasadami fair play. W tegorocznym spotkaniu nauczycielki pokona�y uczennice 4:1, natomiast uczniowie dzielnie walczyli przegrywaj�c zaledwie 0:1.

  Za rok okazja do rewan�u!

  Amelia Sapalska kl. VI
  Zuzanna Radke kl. V  Wyniki II etapu Interaktywnego Turnieju Wiedzy o Przyrodzie

  Najlepsze wyniki uzyskali:

  • Zofia Mielcarek IIIa - 10 pkt
  • Borys B�kowski IIa - 9,5 pkt

  Gratulujemy!

  Zapraszamy do nast�pnego etapu, kt�ry odb�dzie si� 17 grudnia 2015 roku.

  Katarzyna Suwa�a i Justyna D�browska:
  Organizatorki konkursu  Wyniki etapu szkolnego Wojew�dzkiego Konkursu Przyrodniczego

  27 listopada odby� si� etap szkolny Wojew�dzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczni�w szk� podstawowych. Aby zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego, nale�a�o uzyska� minimum 30 punkt�w na 40 mo�liwych.

  Nasz� szko�� podczas etapu rejonowego reprezentowa� b�dzie:
  • Ma�gorzata Spycha�a

  Wyniki etapu szkolnego  Wyniki etapu szkolnego Wojew�dzkiego Konkursu J�zyka Angielskiego

  26 listopada odby� si� etap szkolny Wojew�dzkiego Konkursu J�zyka Angielskiego dla uczni�w szk� podstawowych. Aby zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego, nale�a�o uzyska� minimum 30 punkt�w na 40 mo�liwych.

  Wyniki etapu szkolnego  Wyniki etapu szkolnego Wojew�dzkiego Konkursu Matematycznego

  20 listopada odby� si� etap szkolny Wojew�dzkiego Konkursu Matematycznego dla uczni�w szk� podstawowych. Aby zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego, nale�a�o uzyska� minimum 30 punkt�w na 40 mo�liwych.

  Nasz� szko�� podczas etapu rejonowego reprezentowa� b�d�:
  • Mateusz Ludwiczak
  • Mi�osz Sawicki
  • Szymon Tadych

  Wyniki etapu szkolnego  Wyniki etapu szkolnego Wojew�dzkiego Konkursu J�zyka Polskiego

  19 listopada odby� si� etap szkolny II Wojew�dzkiego Konkursu J�zyka Polskiego dla uczni�w szk� podstawowych. Aby zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego, nale�a�o uzyska� minimum 30 punkt�w na 40 mo�liwych.

  Nasz� szko�� podczas etapu rejonowego reprezentowa� b�d�:
  • Olga Dydymska
  • Alicja Weso�owska
  • Agata Mielcarek
  • Mi�osz Sawicki
  • Amelia Zieli�ska

  Wyniki etapu szkolnego  Mi�dzynarodowy Dzie� Postaci z Bajki

  05 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Mu�nickiego w Lusowie uczniowie wraz z nauczycielami obchodzili Mi�dzynarodowy Dzie� Postaci z Bajki.

  W ci�gu dnia ka�dy, kto odwiedzi� Szko�� mia� mo�liwo�� podziwiania pomys�owo�ci uczni�w oraz nauczycieli w zaprojektowaniu i wykonaniu stroj�w prezentuj�cych ulubion� posta� z bajki. R�wnie� tego dnia uczniom zaproponowano r�ne formy pracy zwi�zane z bajkami oraz ba�niami, by�o to m.in. gry, zabawy, konkursy, quizy, krzy��wki. Czytano oraz opowiadano r�wnie� bajki. Podsumowaniem dnia by�o og�oszenie wynik�w konkursu plastycznego pt. "Moja ulubiona posta� z bajki" oraz wr�czenie dyplom�w i nagr�d. Prace oceniano w dw�ch grupach wiekowych, nagrodzono 12 prac. Uczniowie z klas III i IV:
  • I miejsce: Julia Kucemba, kl. IIIb i Anastazja Kaliszak, kl. IIIb
  • II miejsce: Wiktoria Rauchut, kl. IVb
  • III miejsce: Adam Burdy�ski, kl. IIIa
  • Wyr�nienie: Maria Pawlak, kl. IIIb
  Uczniowie z klas I i II:
  • I miejsce: Matylda M�odzianowska, kl. IId
  • II miejsce: Amelia G�rka, kl. Id i Nadia Dro�d�, kl. IIc
  • III miejsce: Patryk Kowalski, kl. Ic i Gabriela Zgo�a, kl. Id
  • Wyr�nienie: Gabrysia Bilska, kl. Ia i Sara Ga�-Mytych, kl. IIb

  Agnieszka Walczak
  Pomys�odawczyni konkursu  Poetycki listopad

  Dnia 3 i 4 listopada 2015 roku odby�y si� eliminacje szkolne konkursu recytatorskiego "Jesienna zaduma". Jury w sk�adzie: pani Stanis�awa Janeczek, pani Agata �migiel, pani Julia Zwolak oraz pan Micha� Kokorzycki wys�ucha�o wierszy w wykonaniu uczni�w pionu m�odszego i starszego. M�odzi recytatorzy dzielnie zmagali si� z utworami, kt�rych prezentacje samodzielnie przygotowali. Po naradzie jury przyzna�o wyr�nienia i nagrody g��wne.

  W klasach I-III wyr�nienia otrzymali:
  • Weronika Kochanek - klasa IIIa
  • Olga Wojno - klasa Ie
  • Nadia Dro�d� - klasa IIc
  W klasach IV-VI wyr�nienia otrzymali:
  • Oliwia Zi�kowska - klasa IVb
  • Oliwia Nowak - klasa Vc
  • Jagoda Bukczy�ska - klasa Vc
  W klasach m�odszych awans do eliminacji gminnych zdobyli:
  • I miejsce - Amelia Bera, klasa IIIa
  • II miejsce - Julianna Kubiak, klasa IIa
  • III miejsce - Maksymilian Kochel, klasa IIb
  W klasach starszych awans do eliminacji gminnych zdobyli:
  • I miejsce � Dominika Hultajska, klasa IVa
  • II miejsce � Miko�aj Kochanek, klasa Vb
  • III miejsce � Maksymilian K�osek, klasa Va

  Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy wyst�p�w, a nagrodzonym �yczymy powodzenia w eliminacjach gminnych, kt�re odb�d� si� 15 listopada 2015 roku w Tarnowie Podg�rnym. Trzymamy kciuki!

  Julia Zwolak  Logo konkursu

  Interaktywny Turniej Wiedzy o Przyrodzie ju� mo�e pochwali� si� swoim logo, kt�rego projekt zosta� wy�oniony w czasie szkolnego konkursu. Autork� najlepszego projektu jest Ala Weso�owska � uczennica klasy VIb. Gratulujemy pomys�u i wykonania.

  Ju� wkr�tce logo na sta�e zago�ci na tablicy og�osze� i stanie si� znakiem rozpoznawczym naszego turnieju.

  Katarzyna Suwa�a i Justyna D�browska:
  Organizatorki konkursu  Wyniki I etapu

  29 pa�dziernika odby� si� pierwszy etap Interaktywnego Turnieju Wiedzy o Przyrodzie. Witamy w naszym gronie tegorocznych drugoklasist�w.

  T� edycj� rozpocz�li�my "w�dr�wk�" po polskich g�rach, ale okaza�o si�, �e najlepszym przyrodnikom nawet Tatry nie postawi�y zbyt wysoko poprzeczki.

  Oto najlepsi:

  • Borys B�kowski IIa - 10 pkt
  • Wojciech G�rny IId - 10 pkt
  • Natasza Mo�d�e� IIIa � 10 pkt

  Gratulujemy g�rskim ekspertom!

  Zapraszamy do nast�pnego etapu, kt�ry odb�dzie si� w czwartek, 26 listopada o godz. 11:00 w salach 116 i 105.

  Katarzyna Suwa�a i Justyna D�browska:
  Organizatorki konkursu
  Rok szkolny 2014/2015

  Dzie� Dziecka w �wiecie gier

  Poniedzia�ek 1 czerwca by� wyj�tkowym pocz�tkiem tygodnia, jak na Dzie� Dziecka przysta�o. W lusowskiej szkole uczni�w poch�on�� �wiat gier planszowych. Gra� chcia� ka�dy, du�y i ma�y, a wyb�r gier sprawi�, �e mo�na by�o spr�bowa� swych si� w r�nych umiej�tno�ciach.

  Szczeg�lnie du�o emocji wzbudzi�y rozegrane tego dnia Mistrzostwa Szko�y w Szachach. Zawody cieszy�y si� sporym zainteresowaniem w�r�d uczni�w o czym �wiadczy fakt, �e na starcie stan�o 111 uczni�w. Zostali oni podzieleni na dwie grupy: klasy I oraz klasy II-VI z podzia�em na ch�opc�w i dziewcz�ta.

  W klasach pierwszych puchar za pierwsze miejsce trafi� do Sary Ga�-Mytych z klasy I oraz Olgierda Tadycha z klasy I. W�r�d uczni�w klas II-VI zwyci�zcami zostali: Paulina Wo�niak z klasy II i Szymon Tadych z klasy V, zdobywaj�c tytu� Mistrza Szko�y w Szachach w kategorii dziewcz�t/ch�opc�w.

  Du�� atrakcj� by�o spotkanie z wolontariuszami, dzieci mog�y dowiedzie� si�, jak przebiega opieka nad zwierz�tami w schronisku. Podczas tej prelekcji podejmowany by� temat odpowiedzialno�ci za zwierz�ta, kt�re "zapraszamy" do naszych dom�w.
  Panuj�cy w�r�d wszystkich radosny nastr�j wzmocni�y s�odycze, upominki oraz niespodzianka od Rady Rodzic�w w postaci lod�w dla Dzieci.

  Kolejne atrakcje i nagrody czekaj� na nasze dzieci podczas Rodzinnego Festynu "Mama, Tata i Ja" z okazji Dnia Dziecka 13 czerwca 2015.

  Mirella Kaczmarek
  Damian Bartkowiak

  Wyniki:

  Klasy I � dziewcz�ta
  2 miejsce - Aleksandra Zieli�ska z klasy Ib
  3 miejsce - Julia Grupa z klasy Id

  Klasy I � ch�opcy
  2 miejsce - Jakub Tala�ka z klasy Ib
  3 miejsce - Borys Owczarek z klasy Ic

  Klasy II-VI - dziewcz�ta
  2 miejsce - Julia Gaw�cka z klasy Vb
  3 miejsce - Karolina Rackowiak z klasy VIb

  Klasy II-VI - ch�opcy
  2 miejsce - Mi�osz Sawicki z klasy Va
  3 miejsce - Aleksander Nowak z klasy IIc

  Wyniki ko�cowe rozgrywek szachowych  Wielki konkurs fotograficzny "M�j zwierz�cy przyjaciel"

  17 marca zosta�y og�oszone wyniki. Dzieci pyta�y ju� du�o, du�o wcze�niej: "...czy co� wiadomo?", "...a jakie b�d� nagrody...", "...kiedy zobaczymy prace i czy b�dzie wystawa tych fotografii?"

  Takie poruszenie - szczeg�lnie w�r�d najm�odszych dzieci - wywo�a� konkurs fotograficzny. Nie byle jaki, bowiem jego tytu� "M�j zwierz�cy przyjaciel" m�wi� wiele. Jak bardzo wa�nymi cz�onkiem rodziny jest domowe zwierz�, mo�na by�o si� przekona� ogl�daj�c zdj�cia wykonane przez uczni�w. Psy, koty, chomiki, �winki morskie, a nawet konie czy ��wie. Wszystkie one stawa�y si� modelami, kt�re dzieciaki ch�tnie uwiecznia�y.
  Zasady konkursu by�y proste: dzieci mia�y wykona� w�asnor�cznie fotografie swojego pupila. Mog�o to by� jakiekolwiek zwierz�, kt�re darz� przywi�zaniem, sympati�. Nast�pnie nale�a�o dokona� wyboru zdj�cia i wywo�a�, w dowolnym formacie. Wywo�ane fotografie nale�a�o przynie�� do �wietlicy do dnia 10 marca 2015.

  Wyniki konkursu zosta�y og�oszone do dnia 17 marca 2015. Na wszystkich uczestnik�w czeka�y nagrody, a by�o ich wielu, bo a� 16 os�b przynios�o ��cznie 32 fotografie. Mieli�my pewien problem z wyborem najlepszych prac. By�y tak szczere, ciekawe, przepojone mi�o�ci�, �e... wybrali�my nie trzy a pi�� prac nagrodzonych.
  Miejsce pierwsze: Nikodem Drangowski i Weronika Kochanek, miejsce drugie: Alicja Kupiec i Anastazja Kaliszak, miejsce trzecie: Natalia Taciak.

  Barbara Ga��ewska
  Organizator  Ma�gosia Linkowska szkoln� Mistrzyni� Ortografii

  9 marca zako�czyli�my zmagania w szkolnym konkursie "Mistrz Ortografii". Po klasowych eliminacjach, w kt�rych wzi�li udzia� wszyscy uczniowie z klas IV-VI, przyszed� czas na rozstrzygni�cie. Finali�ci musieli zmierzy� si� z r�norodnymi zadaniami z zakresu ortografii i interpunkcji. Nie by�o �atwo!

  Najlepiej poradzi�a sobie uczennica klasy VIb, Ma�gorzata Linkowska i w�a�nie jej przypad� tytu� "Mistrzyni Ortografii". Tu� za ni� uplasowa� si� ucze� klasy Vb, Piotr Zalewski, a trzecie miejsce zaj�� Antoni Mo�d�e� z klasy VIa.

  Zwyci�zcy otrzymali pami�tkowe dyplomy i drobne upominki z r�k Pani Dyrektor Aleksandry Kolendo podczas obchod�w "Dnia J�zyka Ojczystego" w naszej szkole.

  Opiekunowie Konkursu
  Stanis�awa Janeczek i Micha� Kokorzycki


  "Przysz�a wiosna cichute�ko..."

  Ju� po raz szesnasty odbywa si� Powiatowy Konkurs Recytatorski Uczni�w Szk� Podstawowych i Gimnazj�w "Wiosenne przebudzenie", kt�ry przebiega w trzech etapach. W ostatni poniedzia�ek marca uczniowie naszej szko�y wzi�li udzia� w eliminacjach szkolnych tego konkursu. Wszystkie prezentacje zosta�y starannie przygotowane, a ich wykonanie dostarczy�o jury i zgromadzonej publiczno�ci wielu pozytywnych wra�e�.

  Najlepsi recytatorzy otrzymali dyplomy i upominki, laureaci za� b�d� reprezentowa� nasz� szko�� na konkursie gminnym w Tarnowie Podg�rnym w niedziel� 12 kwietnia br.

  Trzymamy za nich kciuki i �yczymy wielu sukces�w. A oto zwyci�zcy konkursu:

  klasy I - III

  I miejsce - Amelia Bera kl. IIa
  II miejsce - Maria Bartkowiak kl. Ia
  III miejsce - Jagoda Wodniczak kl. IIIa

  wyr�nienia:

  Ryszard Barszcz kl. Id
  Wojciech G�rny kl. Id

  klasy IV - VI

  I miejsce - Antoni Mo�d�e� kl. VIa
  II miejsce - Wojciech Mr�z kl. IV a
  III miejsce - Barbara Ma�czak kl. IV a

  wyr�nienia:

  Oliwia Nowak kl. IVc
  Jagoda Bukczy�ska kl. IVc
  Agata Szramka kl.IVc
  Sandra Ry� kl.Va
  Ma�gorzata Mielcarek kl.VIa
  Maria Albrecht kl.VIa

  W imieniu organizator�w
  Stanis�awa Janeczek  Lusowskie rodzinne czytanie w p�finale
  "Najlepsz� rzecz� jak� rodzice mog� zrobi� dla szcz�cia i przysz�o�ci swego dziecka, jest codzienne g�o�ne czytanie mu dla przyjemno�ci i radykalne ograniczenie telewizji."
  I. Ko�mi�ska, E. Olszewska "Wychowanie przez czytanie"

  Powy�sze motto przy�wieca og�lnopolskiemu konkursowi "Wielka Liga Czytelnik�w - rodzinne czytanie", w kt�rym od stycznia do 14 marca 2015 bra�o udzia� trzydziestu uczni�w klas III-VI.

  W etapie szkolnym uczniowie zdobywali punkty poprzez czytanie ksi��ek z listy proponowanej przez organizator�w i rozwi�zywanie w domu przygotowanych do nich test�w. Dozwolona - a nawet wskazana - by�a wsp�lna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy uzupe�nianiu formularzy. Najwytrwalszym �molom ksi��kowym� uda�o si� przeczyta� wszystkie konkursowe ksi��ki! To by� wielki wysi�ek, za kt�ry nale�� si� szczeg�lne gratulacje.

  Uczniowie z najwy�sz� punktacj� b�d� reprezentowa� nasz� szko�� w og�lnopolskim p�finale.

  W sk�adzie dru�yn p�fina�owych znale�li si�:
 • kl. I-III: Jana Grabia, Wojtek Gerke, Jan F�derski
 • kl. IV-VI: Marianna Zieli�ska, Maria Albrecht.
 • Zawodnicy przygotowuj� si� do dalszych potyczek pilnie czytaj�c kolejn� obowi�zkow� lektur�. Trzymajmy za nich kciuki 10 kwietnia, w dniu p�fina�owych rozgrywek!

  Magdalena Pudelska
  szkolny koordynator konkursu


  Interaktywny Turniej Wiedzy Przyrodniczej - III etap
  Kolejny etap rozstrzygni�ty

  W III etapie Interaktywnego Turnieju Wiedzy o Przyrodzie najlepsi okazali si� uczniowie z pionu starszego. Dziewi�� punkt�w i miano najlepszych botanik�w w szkole otrzymuj�: Martyna Kwa�nik z VIa i Miko�aj Linden z Vb.!
  Gratulujemy!

  Zapraszamy na kolejny etap turnieju, kt�ry odb�dzie si� po przerwie �wi�tecznej, w pi�tek - 9.01.2015 Zagadnienia do styczniowej edycji pojawi� si� ju� wkr�tce na stronie internetowej i tablicy og�osze� turnieju (I pi�tro).

  Czekamy z niecierpliwo�ci� na ch�tnych
  Katarzyna Suwa�a i Justyna D�browska  Wojew�dzki Konkurs J�zyka Polskiego - wyniki

  28 listopada odby� si� etap szkolny II Wojew�dzkiego Konkursu J�zyka Polskiego dla uczni�w szk� podstawowych. Aby zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego, nale�a�o uzyska� minimum 30 punkt�w na 40 mo�liwych.

  Nasz� szko�� podczas etapu rejonowego reprezentowa� b�d�:
  • Helena Kaczmarek
  • Ma�gorzata Mielcarek
  • Wiktoria Olejniczak
  • Maria Zofia Albrecht
  • Antoni Mo�d�e�
  • Ma�gorzata Linkowska


  Wojew�dzki Konkurs Przyrodniczy - wyniki

  27 listopada odby� si� etap szkolny Wojew�dzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczni�w szk� podstawowych. Aby zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego nale�a�o uzyska� minimum 30 punkt�w na 40 mo�liwych.


  Nasi uczniowie w konkursie "Z�ota �abka" z j�zyka polskiego

  20 listopada 2014 roku odby�y si� szkolne eliminacje konkursu "Z�ota �abka w Dziedzinie Znajomo�ci Literatury i J�zyka Polskiego."

  Do zmaga� przyst�pi�o dwudziestu uczni�w. Aby zakwalifikowa� si� do etapu fina�owego nale�a�o uzyska� wynik powy�ej 40 punkt�w (na 50 mo�liwych). Sztuka ta uda�a si� uczennicy klasy VIb, Helenie Kaczmarek, kt�ra zdoby�a 40,5 punktu. Helena b�dzie reprezentowa�a nasz� szko�� w Swarz�dzu podczas etapu fina�owego.

  Stanis�awa Janeczek i Micha� Kokorzycki
  Nauczyciele j�zyka polskiego


  Wojew�dzki Konkurs Matematyczny - wyniki

  21 listopada odby� si� etap szkolny IV Wojew�dzkiego Konkursu Matematycznego dla uczni�w szk� podstawowych. Aby zakwalifikowa� si� do etapu rejonowego nale�a�o uzyska� minimum 30 punkt�w na 40.

  Nasz� szko�� podczas etapu rejonowego reprezentowa� b�d�:
  • Ma�gorzata Linkowska
  • Aleksandra Sternal
  • Zofia Rusche


  "Jesie� idzie - nie ma na to rady"

  Celem XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego M�odych Recytator�w "Jesienna zaduma" jest przybli�enie uczniom dorobku polskich poet�w, kreowanie wra�liwo�ci estetycznej i dobrego smaku oraz doskonalenie warsztatu recytatorskiego i kultury �ywego s�owa. W naszej szkole, podobnie jak w latach ubieg�ych, odby�y si� eliminacje do etapu gminnego tego konkursu. Wzi�li w nich udzia� wszyscy ch�tni uczniowie, kt�rzy przed konkursem wybrali ciekawe teksty poetyckie, pracowali nad poprawn� wymow� i interpretacj� utworu.

  Najciekawsze recytacje nagrodzono dyplomami i upominkami, laureaci za� b�d� reprezentowa� nasz� szko�� w Tarnowie Podg�rnym w niedziel� 26 pa�dziernika 2014. Trzymamy za nich kciuki i �yczymy wielu sukces�w.

  A oto zwyci�zcy konkursu:

  klasy I - III
  I miejsce - Maria Bartkowiak kl. Ia
  II miejsce - Wiktoria Ja�wicka kl. IIIb
  III miejsce - Maria Pawlak kl. IIb

  klasy IV - VI
  I miejsce - Antoni Mo�d�e� kl. VIa
  II miejsce - Barbara Ma�czak kl. IVa
  III miejsce - Wojciech Mr�z kl. IVa

  Organizatorki etapu szkolnego:
  Stanis�awa Janeczek i Agata �migiel
  Interaktywny turniej wiedzy o przyrodzie

  W ostatnim tygodniu wrze�nia odby� si� I etap turnieju. Wzi�o w nim udzia� 39 uczni�w z klas II-VI. Tematem pierwszego etapu by�y grzyby. Maksymalna liczba punkt�w do zdobycia w ka�dym etapie to 10.

  Najlepszymi grzybiarzami w szkole okazali si�:
  • Piotr Janikowski kl. IIIa - 10 pkt
  • Miko�aj Bera kl. Va - 9,5 pkt
  • Albert �apa kl. Va - 9 pkt
  Gratulujemy i zapraszamy do udzia�u w drugim etapie, kt�ry odb�dzie si� 24 pa�dziernika br. Klasy II-III, godz. 11.00 (sala 116), klasy IV-VI godz. 13.15 (sala 105 a, 116). Tematem przewodnim pa�dziernikowej edycji s� ptaki okolic naszej szko�y i Jeziora Lusowskiego.

  Zapisy trwaj� do 17 pa�dziernika (uczniowie klas II-III zg�aszaj� swoim wychowawcom, uczniowie klas IV-VI - nauczycielom przyrody).

  Justyna D�browska i Katarzyna Suwa�a  Rok szkolny 2013/2014

  Mistrzostwa Szko�y w Szachach i Warcabach

  Szachy

  Wyniki

  Kategoria klasy I 17.06.2014
  Dziewcz�ta:
  I miejsce Wo�niak Paulina (Ia)
  II miejsce Mo�d�e� Natasza (Ia)
  III miejsce Pawlak Maria (Ib)


  Ch�opcy:
  I miejsce Szcz�sny Igor (Ib)
  II miejsce Mieszka Jacek (Ic)
  III miejsce Nowak Aleksander (Ic)


  Kategoria klasy II-VI 25.06.2014
  Dziewcz�ta:
  I miejsce Rackowiak Karolina (Vb)
  II miejsce Linkowska Ma�gorzata (Vb)
  III miejsce Gronowicz Amelia (IIa)


  Ch�opcy:
  I miejsce Tadych Szymon (IVa)
  II miejsce Sawicki Mi�osz (IVa)
  III miejsce Polaczyk Jakub (IVa)

  Warcaby

  Wyniki

  Kategoria klasy I-III 24.06.2014
  Dziewcz�ta:
  I miejsce Wo�niak Paulina (Ia)
  II miejsce Kapci�ska Alicja (IIIc)
  III miejsce Szramka Agata (IIIc)


  Ch�opcy:
  I miejsce K�osek Maksymilian (IIIa)
  II miejsce Kucharski Feliks (IIIa)
  III miejsce Kolendo Antoni (IIIa)


  Kategoria klasy IV-VI 24.06.2014
  Dziewcz�ta:
  I miejsce Spycha�a Maria (VIb)
  II miejsce Gaw�cka Julia (IVb)
  III miejsce Bochnak Weronika (VIb)


  Ch�opcy:
  I miejsce Tadych Szymon (IVa)
  II miejsce Baranowski Bartosz (IVa)
  III miejsce Polaczyk Jakub (IVa)

  Plastyczno-logopedycznie

  Na konkurs og�oszony pod tytu�em: "Moja ulubiona g�oska" wp�yn�o kilkana�cie bardzo ciekawych prac plastycznych. Uczniowie pionu m�odszego przer�nymi technikami ilustrowali g�oski j�zyka polskiego, a ich kreatywno�� sprawi�a jury nie lada trudno�� w wybraniu najlepszego dzie�a. Ostatecznie postanowiono nagrodzi� a� dziewi�ciu uczni�w umieszczaj�c ich prace na miejscach podium w odpowiedniej kolejno�ci:

  Miejsce pierwsze ex aequo:

  Weronika Zgo�a IIa
  Patrycja Piasna IIIc
  Miko�aj Kochanek IIIb

  Miejsce drugie ex aequo:

  Zofia �urawka Ib
  Micha� Zalisz IIa
  Piotr Janikowski IIa

  Miejsce trzecie ex aequo:

  Patryk Walczak Ib
  Kamila Piasna 0a
  Julia Kucemba Ib

  Gratulujemy pomys�owo�ci i odwagi wzi�cia udzia�u w konkursie!

  Paulina Roma�czak
  organizator  Recytatorzy powitali wiosn�

  "Wiosenne przebudzenie" to tytu� XV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczni�w Szk� Podstawowych i Gimnazj�w, kt�ry przebiega w trzech etapach. W tym roku w eliminacjach szkolnych wzi�o udzia� 53 m�odych recytator�w. Jury mia�o du�y problem z wy�onieniem najlepszych, gdy� wszystkie prezentacje zosta�y starannie przygotowane. Uczniowie przed konkursem wybrali ciekawe teksty poetyckie, pracowali nad poprawn� wymow� i interpretacj� utworu.

  Najciekawsze recytacje nagrodzono dyplomami i upominkami, laureaci za� b�d� reprezentowa� nasz� szko�� na konkursie w Tarnowie Podg�rnym w niedziel� 30 marca. Trzymamy za nich kciuki i �yczymy wielu sukces�w.

  A oto zwyci�zcy konkursu:

  klasy I - III
  I miejsce - Wojciech Mr�z kl. IIIa
  II miejsce - Dominika Hultajska kl. IIa
  III miejsce - Barbara Ma�czak kl. IIIa

  wyr�nienia:
  J�drzej Grajek kl. 0b
  Wiktoria Ja�wicka kl. IIb
  Hanna Wiszniowska kl. IIIc

  klasy IV - VI
  I miejsce - Julia Mr�z kl. VIb
  II miejsce - Weronika Bochnak kl. VIb
  III miejsce - Albert �apa kl. IVa

  wyr�nienia:
  Amelia Zieli�ska kl. IVb
  Maria Grajek kl. Vb
  Maria Albrecht kl. Va

  Organizatorki konkursu:
  Stanis�awa Janeczek i Agata �migiel
  Moc papierowego Yody

  Ksi��ka Toma Angelberga "Dziwny przypadek papierowego Yody" jest �wietn� lektur� dla ka�dego nastolatka. Tytu�owy bohater - papierowy Yoda z "Gwiezdnych wojen" � zosta� stworzony - przez Dwigtha, uwa�anego za klasowego frajera, kt�ry jest mistrzem orgiami.
  Wkr�tce okazuje si�, �e papierowy Yoda dziwnym sposobem staje si� klasow� wyroczni�. Rozstrzyga konflikty i problemy w spos�b niespodziewanie prosty i logiczny.

  Zadaniem uczestnik�w konkursu zorganizowanego przez Wydawnictwo Media Rodzina i ODN w Poznaniu by�o napisanie opowiadania lub narysowanie komiksu na temat dalszych los�w bohater�w utworu.

  Uczennica naszej szko�y � Zuzanna Janiec z klasy VIb napisa�a prac� na temat: "Dobrze by�oby mie� swojego Yod�".

  Og�oszenie wynik�w odby�o si� w trakcie tegorocznych Targ�w Edukacyjnych w Poznaniu. Zuzanna nie zdoby�a medalowego miejsca, jednak znalaz�a si� w gronie uczni�w obdarzonych talentem pisarskim, bogat� wyobra�ni� i kreatywno�ci�.

  Naszej sz�stoklasistce dzi�kujemy za udzia� w konkursie, wszystkich za� zapraszamy do biblioteki szkolnej, aby poczyta� o przygodach Yody i wykona� go samodzielnie wed�ug instrukcji zamieszczonej w ksi��ce.

  Stanis�awa Janeczek
  nauczycielka j�zyka polskiego


  Konkurs plastyczny "Portret �wi�tego Miko�aja" rozstrzygni�ty

  18 grudnia 2013 roku zosta�y og�oszone wyniki konkursu plastycznego "Portret �wi�tego Miko�aja". W konkursie wzi�li udzia� uczniowie z oddzia��w przedszkolnych oraz klas I � III. Prace uczni�w by�y ciekawe i wykonane oryginaln� technik� plastyczn�.

  Dyplomy nagrodzeni uczniowie pionu m�odszego otrzymali z r�k Pani Dyrektor Aleksandry Kolendo w �wi�tecznie przystrojonej sali gimnastycznej. Wszyscy, kt�rzy wzi�li udzia� w konkursie otrzymali r�wnie� drobne upominki od Gwiazdora.

  Tak liczne spotkanie uczni�w z pionu m�odszego by�o �wietn� okazj� do wyst�p�w artystycznych o tematyce �wi�tecznej. Dzieci �piewa�y �wi�teczne piosenki: "Jeden dzie� w roku", "�wi�teczny blues", "Bosy Pastuszek", recytowa�y wiersze oraz zagra�y kol�d� na fla�oletach.

  Wszystkim uczestnikom konkursu dzi�kujemy za wykonanie przepi�knych prac, a uczniom z klas I � III za pi�kne wyst�py �wi�teczne.

  Organizatorzy konkursu:
  Ma�gorzata Bartczak i Ewa Glogier  Kto jest znawc� wierszy Juliana Tuwima?

  Zako�czy�a si� pierwsza edycja minikonkurs�w organizowanych przez bibliotek� szkoln�. Uczniowie klas IV - VI mogli spr�bowa� swoich si� w trzech konkursach pod has�em "Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?". Zmagania konkursowe cieszy�y si� najwi�kszym zainteresowaniem w klasie IVa i to tutaj znale�li si� zwyci�zcy.

  Wyr�nienia otrzymali: Mariusz Danielewski i Szymon Tadych, a nagrod� g��wn� zdoby�a Sandra Ry�, kt�ra rozwi�za�a bezb��dnie wszystkie zadania konkursowe. Gratulujemy!

  Wszystkim uczestnikom dzi�kujemy za wsp�ln� zabaw� z wierszami Juliana Tuwima. Po feriach zimowych zapraszamy do serii mini-konkurs�w dotycz�cych tw�rczo�ci Jana Brzechwy.

  Magdalena Pudelska i Halina Taciak  Mamy "Z�ot� �abk�"!

  Na pocz�tku grudnia br. odby�y si� szkolne eliminacje konkursu "Z�ota �abka". By� on przeprowadzany r�wnolegle w dziedzinie literatury i j�zyka polskiego oraz matematyki i adresowany do uczni�w klas pi�tych i sz�stych.

  Z przyjemno�ci� informujemy, �e do II etapu konkursu zakwalifikowa� si� ucze� klasy VIb Szymon Kaczmarek, kt�ry by� najlepszy zar�wno z matematyki, jak i z j�zyka polskiego.
  Etap mi�dzyszkolny odb�dzie si� 22 marca 2014 w Swarz�dzu.

  Szymonowi �yczymy sukces�w i trzymamy za niego kciuki w finale konkursu.

  Nauczyciele j�zyka polskiego i matematyki  Konkurs fotograficzny "Jesie� idzie przez �wiat" rozstrzygni�ty

  Konkurs fotograficzny "Jesie� idzie przez �wiat" zosta� zako�czony. Wszystkim uczestnikom dzi�kuj� za udzia�. Jury wybra�o 13 najciekawszych zdj��. 27 listopada wr�czone zosta�y dyplomy nast�puj�cym uczniom:

 • I miejsce - Martyna Wr� kl. IIIa
 • I miejsce - Dominika Hultajska kl. IIa
 • II miejsce - Anastazja Kaliszak kl. Ib
 • II miejsce - Maksymilian K�osek kl. IIIa
 • III miejsce - Aleksandra Zieli�ska 0b
 • III miejsce - Julia Wac�awik 0b
 • III miejsce - Julia Kucemba kl. Ib
 • Wyr�nienia zdobyli: Miko�aj Gaw�cki 0b i Weronika Zgo�a kl. IIa

  Wszystkim nagrodzonym gratuluj�.

  Alicja Szudrowicz


  III Wojew�dzki Konkurs Matematyczny - etap szkolny

  Wojew�dzki Konkurs Matematyczny


  I Wojew�dzki Konkurs J�zyka Polskiego - etap szkolny

  Wojew�dzki Konkurs J�zyka Polskiego


  III Wojew�dzki Konkurs Przyrodniczy - etap szkolny

  Wojew�dzki Konkurs Przyrodniczy


  Owocowo warzywny konkurs rozstrzygni�ty

  Czy s�odycze mo�na zast�pi� owocami lub warzywami? To przewodnie pytanie w konkursie plastyczno - fotograficznym "Zamiast cukierka - �liwka w�gierka", kt�ry przeznaczony by� dla uczni�w klas I-III. Na kartach pojawi�y si� r�nokolorowe jab�uszka, gruszki, winogrona, banany, �liwki i arbuzy. W�r�d lubianych przez dzieci warzyw kr�lowa�y pomidory, broku�y i brukselka.

  Komisja z�o�ona z przedstawicieli uczni�w i nauczycieli wy�oni�a zwyci�zc�w w kategorii praca plastyczna:
  I miejsce - Zofia Michalak IIIb, Wiktoria Ja�wicka IIb
  II miejsce - Aleksander Nowak Ic, Micha� Wierzchowiecki Ia
  III miejsce - Patrycja Pawlak IIb, Laura Grupa IIb

  W kategorii fotografia:
  I miejsce - Maurycy Majewski Ic
  II miejsce - Weronika Zgo�a IIa
  III miejsce - Karolina Gajdzi�ska IIb, Oliwia Nowak IIIc

  Oto kilka przyk�ad�w dlaczego dzieci si�gaj� po owoce i warzywa:
 • "Zamiast s�odyczy jem jab�uszka, bo s� zdrowe dla mego brzuszka"
 • "Zamiast s�odyczy jem warzywa, bo nawet brukselka jest lepsza od wafelka"
 • "Zamiast s�odyczy jem warzywa, bo kto je broku�y, ten ma wielkie musku�y"
 • "Zamiast s�odyczy jem warzywa, bo ju� groszki dwa budz� we mnie lwa"
 • "Zamiast s�odyczy jem warzywa i owoce, bo to same witaminy i zwi�kszaj� moje moce"
 • "Zamiast s�odyczy jem arbuza, bo chc� by� zdrowa i du�a"
 • "Zamiast s�odyczy jem winogrona, bo s� s�odkie, ale zdrowe"
 • Dlaczego "nie" dla s�odyczy?
  Oczywi�cie mo�na je�� s�odycze ale raz na jaki� czas, lecz z pewno�ci� nie powinny one zast�powa� zdrowych przek�sek w postaci owoc�w, warzyw.
  Jedzenie s�odyczy powoduje, �e zawarty w nich cukier natychmiast przenika do krwi, co skutkuje gwa�townym zwi�kszeniem wydzielania insuliny i obci��eniem trzustki. Insulina w bardzo szybkim tempie obni�a poziom cukru we krwi. To w�a�nie nag�y wzrost, a nast�pnie spadek poziomu cukru we krwi, wywo�uje poczucie senno�ci i b�ogo�ci. Poza tym, s�odycze dostarczaj� bardzo du�o energii, cz�sto ponad zapotrzebowanie naszego organizmu. Nadmierny poziom cukru i energii zostaje przekszta�cony w t�uszcz, kt�ry jest odk�adany w organizmie.
  Cz�ste spo�ywanie s�odyczy mo�e prowadzi� nie tylko do oty�o�ci, ale r�wnie� do jej powik�a�, takich jak cukrzyca, czy mia�d�yca.

  Jakie przek�ski powinny znale�� si� w �niadani�wce dziecka, aby dostarczy� do organizmu sk�adniki od�ywcze?
  • Warzywa. Najzdrowsz� przek�sk� s� warzywa. Maj� niewiele kalorii, za to mn�stwo witamin (C, B1, B2, A, E i K), pektyn i sk�adnik�w mineralnych. Szczeg�lnie polecane s�: seler naciowy, papryka, sa�ata lodowa, kapusta peki�ska, marchew, pomidor, rzodkiewka, og�rek zielony.
  • Owoce. Najlepiej si�ga� po te �wie�e i sezonowe. Czyli w okresie letnim niech to b�d� truskawki, wi�nie, czere�nie, porzeczki, winogrona, maliny, poziomki, agrest, je�yny i bor�wki, w okresie jesiennym jab�ka, gruszki, �liwki i brzoskwinie, zimowo - wiosennym: cytrusy, jab�ka, ananasy, banany i suszone owoce. Mo�na te� przyjmowa� owoce w postaci �wie�o wyci�ni�tych sok�w.
  • Bakalie (orzechy, nasiona, rodzynki):
   Orzechy. S� bardzo korzystne dla zdrowia, gdy� s� bogate w kwasy t�uszczowe jedno i wielonienasycone, kt�re obni�aj� poziom z�ego cholesterolu we krwi, dzia�aj� przeciwzakrzepowo i obni�aj� ryzyko wyst�pienia choroby wie�cowej. Zawieraj� bia�ko i b�onnik pokarmowy, uzupe�niaj� diet� w witamin� E oraz takie sk�adniki mineralne jak potas i magnez. S� jednak wysokokaloryczne, dlatego dzienna porcja orzech�w nie powinna przekracza� 30 g.
   Rodzynki. Zawieraj� wap� i bor, co zapobiega osteoporozie, dlatego s� szczeg�lnie polecane kobietom po menopauzie. Poza tym s� bogate w �elazo, cynk i potas oraz w witaminy z grupy B. Pomagaj� utrzyma� koncentracj�, poprawiaj� prac� serca i wygl�d sk�ry oraz podnosz� odporno�� organizmu.
   Suszone �liwki. Zawarte w nich pektyny spowalniaj� proces wch�aniania cukru, przez co spalanych jest wi�cej t�uszcz�w. Poza tym, pektyny p�czniej�c w przewodzie pokarmowym jak g�bka wywo�uj� uczucie syto�ci.
   Suszone morele. S� bogate w sk�adniki mineralne takie jak potas, �elazo i wap�. Dzi�ki zawarto�ci boru morele poleca si� kobietom po menopauzie, pomagaj� bowiem utrzyma� odpowiedni poziom estrogen�w. Tak�e i one, dzi�ki zawarto�ci pektyn, przyczyniaj� si� do obni�enia poziomu cholesterolu. Dodatkowo spo�ywanie moreli zaleca si� przy leczeniu anemii i nadci�nienia.
   Wa�na uwaga dotycz�ca suszonych owoc�w!
   Przed jedzeniem suszone owoce trzeba my�. �rodki konserwuj�ce i oleje, u�ywane do zabezpieczenia owoc�w przed sklejaniem, mog� podra�nia� jelita i powodowa� alergie.
  • Pestki dyni, nasiona s�onecznika i sezamu
   Poprawi� wygl�d cery, dostarcz� witaminy A, E, witamin z grupy B oraz cynk.

  Organizator konkursu:
  Magdalena Monastyrska


  Konkurs "As przestworzy"

  W szkolnej �wietlicy wychowawcy zorganizowali konkurs dla podopiecznych. Zadaniem konkursowym by�o skonstruowanie papierowego samolotu, kt�ry poleci jak najdalej. Dzieci startowa�y w kilku kategoriach wiekowych: "0", 1, 2, 3 oraz uczniowie klas 4-6 w jednej kategorii. Osobn� kategori� ocenian� przez juror�w by�o wy�onienie naj�adniejszego samolotu.

  Konkurs odby� si� 26.09.2013 na szkolnym boisku. S�o�ce i lekkie powiewy wiatru stworzy�y optymalne warunki dla dalekich lot�w. Dzieci wraz z w�asnor�cznie wykonanymi samolotami stawi�y si� na boisku. Samoloty charakteryzowa�y si� pomys�owo�ci� i by�y doskona�ym odzwierciedleniem dzieci�cej wyobra�ni. Z wielkim zapa�em dzieci stan�y na wyznaczonej linii do rywalizacji. Po wykonaniu rzut�w przez wszystkie dzieci jury uda�o si� na obrady i wy�oni�o zwyci�zc�w. W poszczeg�lnych kategoriach zwyci�zcami byli:
  • Maja Surma - kategoria oddzia�y "0"
  • �ukasz Siejak - kategoria klasy "I"
  • Jana Grabia - kategoria klasy "II"
  • Maciej Miszczyszyn - kategoria klasy III
  • Micha� Kubala - kategoria klasy "IV-VI"
  Jury wyr�ni�o tak�e dwa naj�adniejsze samoloty. W tej kategorii zwyci�zcami byli:
  • Helena Kacperska (kl. I)
  • Wojtek Sobierajski (kl. II)
  W konkursie nie by�o przegranych, gdy� po wr�czeniu nagr�d dla zwyci�zc�w nast�pi�a s�odka niespodzianka dla wszystkich uczestnik�w. Poni�ej zapraszamy do kr�tkiej fotorelacji z przebiegu konkursu.

  Wychowawca �wietlicy:
  Michalina Trepi�ska  Rok szkolny 2012/2013

  Bruno Rusche Mistrzem Szko�y w szachach!

  Od pocz�tku kwietnia podczas pi�tkowych spotka� ko�o szachowego prowadzony by� turniej szachowy o Mistrzostwo Szko�y. Na starcie stan�o 6 zawodnik�w z grupy zaawansowanej, kt�ra rozegra�a turniej systemem ka�dy z ka�dy tempem gry 30 minut dla zawodnika z obowi�zkiem zapisu partii.

  Gratulacje nale�� si� Brunowi Rusche kt�ry zaj�� pierwsze miejsce pokonuj�c w bezpo�rednim pojedynku swoich najwi�kszych konkurent�w.

  Kolejne miejsca wygl�daj� nastepuj�co:
  Drugie miejsce zaj�� J�drzej Ferenc
  Trzecie miejsce zaj�� Szymon Tadych
  Czwarte miejsce zaj�� Mi�osz Sawicki
  Pi�ty by� Jakub Polaczyk, a sz�sty Bartosz Baranowski.
  Turniej odby� si� w sportowej atmosferze, za miejsca od 1 - 6 wr�czone zosta�y dyplomy prze Pani� Dyrektor Aleksandre Kolendo.

  S�dzia zawod�w
  Damian Bartkowiak  "Wiosenne przebudzenie"

  26 marca odby�y si� szkolne eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Wiosenne Przebudzenie". Cho� za oknem �nieg, to dzi�ki poezji w wykonaniu naszych uczni�w mogli�my poczu� pierwsze tchnienie wiosny. Wiersze, kt�rych mogli�my wys�ucha�, charakteryzowa�y si� bowiem i�cie wiosenn� energi�. Spo�r�d licznego grona uczestnik�w- w tym roku do konkursu przyst�pi�o 76 uczni�w- jury postanowi�o nagrodzi� i wyr�ni� nast�puj�ce osoby:

  klasy 0 - III

  I miejsce - Hanna Wiszniowska
  II miejsce - Oliwier Gawro�ski
  III miejsce - Wojciech Mr�z
  Wyr�nienia:
  Sandra Ry�, Barbara Ma�czak, Natasza Mo�d�e�, Oliwia Nowak, Patryk Walczak, Zbigniew Staszek

  klasy IV - VI

  I miejsce - Zuzanna Janiec
  II miejsce - Antoni Mo�d�e�
  III miejsce - Franciszek Wojtas
  Wyr�nienia:
  Dominika Rebelka, Mateusz B�k, Maria Grajek, Julia Mr�z

  Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych reprezentowa� nas b�d� podczas gminnych eliminacji Konkursu.  "Z�ota �abka" z j�zyka polskiego - etap szkolny

  "Z�ota �abka"


  "Z�ota �abka" - etap szkolny

  "Z�ota �abka"


  Wojew�dzki Konkurs Przyrodniczy - etap szkolny

  Wojew�dzki Konkurs Przyrodniczy


  Wojew�dzki Konkurs Matematyczny - etap szkolny

  Wojew�dzki Konkurs Matematyczny


  Rok szkolny 2011/2012

  Szkolna Liga Minikoszyk�wki

  W roku szkolnym 2011/12 na du�ych przerwach odbywa�y si� mecze "szkolnej ligi minikoszyk�wki" Spotkania ligowe trwa�y 6 miesi�cy. W lidze bra�o udzia� 12 dru�yn w tym 12 dziewcz�t i 45ch�opc�w.

  Zwyci�y�a dru�yna "Bez Nazwy", w kt�rej grali:
  kapitan dru�yny - K. Rajczak
  zawodnicy - B. Jab�o�ski
  W. Pawi�ski
  K. Kaczmarek
  P. Kurkiewicz

  Na mecze przychodzi�o oko�o 50 os�b. W trakcie zawod�w panowa�a sympatyczna atmosfera, kibice dopingowali obydwu dru�ynom. Wszyscy zawodnicy grali fearplay! Ka�da dru�yna walczy�a do ko�ca i zawzi�cie.

  Najlepsi rzucaj�cy:
  z dziewcz�t - Dominika Hoch� - 12 punkt�w z dru�yny "Jab�onki"
  z ch�opc�w - Kacper Nogaj - 45 punkt�w z dru�yny "BC Lusowo"

  Tak sportowo i weso�o sp�dzali�my du�e przerwy!!!
  Powt�rzymy to w przysz�ym roku szkolnym!!!

  Szymon Nowaczy�ski kl.Vb


  Wyniki konkursu recytatorskiego "Wiosenne przebudzenie"

  Tegoroczny trzynasty konkurs recytatorski "Wiosenne przebudzenie" zgromadzi� rekordow� liczb� uczestnik�w - startowa�o w nim a� 96 m�odych recytator�w z klas 0 - VI. Wszyscy przygotowali bardzo ciekawe interpretacje wybranych utwor�w poetyckich.

  Po wys�uchaniu wszystkich prezentacji jury wybra�o laureat�w, kt�rymi zostali: Wojciech Mr�z, Antoni Mo�d�e�, Jakub Ja�wicki, Kajetan Stachowiak, Monika Sztukiewicz i Weronika Bochnak.
  Przyznano te� 11 wyr�nie�, kt�re otrzymali:
  Zbigniew Staszek, Amelia Zieli�ska, Ma�gorzata Mielcarek, Maria Albrecht, Bartosz Baranowski, Katarzyna Polaczyk, Filip Wysocza�ski, Dominika Rebelka, Julia Mr�z, Franciszek Wojtas i Kacper Filipek. Wszyscy nagrodzeni otrzymali pi�kne dyplomy i nagrody rzeczowe.

  klasy 0 - III

  Laureaci:
  1. Wojciech Mr�z
  2. Antoni Mo�d�e�
  3. Jakub Ja�wicki

  wyr�nienia:
  1. Zbigniew Staszek
  2. Amelia Zieli�ska
  3. Ma�gorzata Mielcarek
  4. Maria Albrecht
  5. Bartosz Baranowski
  6. Katarzyna Polaczyk
  7.Filip Wysocza�ski

  klasy IV - VI

  Laureaci:
  1. Kajetan Stachowiak
  2. Monika Sztukiewicz
  3. Weronika Bochnak

  wyr�nienia:
  1. Dominika Rebelka
  2. Julia Mr�z
  3. Franciszek Wojtas
  4. Kacper Filipek

  Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, laureatom �yczymy sukces�w na konkursie w Tarnowie Podg�rnym w pi�tek 16.03.2012.

  Stanis�awa Janeczek


  Konkurs plastyczny "Go�cie Kubusia Puchatka"

  Organizatorem konkursu by�a biblioteka szkolna. Zadanie konkursowe skierowane by�o do wszystkich uczni�w, ich Rodzic�w i innych ch�tnych os�b. Uczestnicy przedstawiali za pomoc� pracy plastycznej swoj� ulubion� posta� z bajki.
  W konkursie wzi�o udzia� 37 uczni�w. Przyznano wyr�nienia i dwie nagrody g��wne.

  Wyr�nienia w "zer�wkach":
  0A
  Maria Jab�o�ska
  Micha� Materna
  Weronika Zgo�a
  Anna Ludwiczak
  Dominika Hultajska

  0B
  Karolina Wo�niak
  Zuzanna Marciniak
  Piotr Marcinkowski
  Przemys�aw Sternal
  Mateusz Frankiewicz
  Jan Zieli�ski
  Kacper Wysocki
  Aleksander Ropski
  Maksym Skrocki

  Wyr�nienia w klasach I - VI:
  1.Wojciech Mr�z - kl. Ia
  2. Marta Antoszewska - kl. Ia
  3. Martyna Wr� - kl. Ia
  4. Wiktoria Harabasz - kl. Ib

  Nagrody g��wne:
  1. Sandra Muszy�ska - kl. Ib
  2. Miko�aj Kochanek - kl. Ib

  Wyr�nieni otrzymali kolorowanki z serii "W �wiecie bajek" i drobne upominki. Zwyci�zcy nagrody g��wnej - nagrody ksi��kowe.

  Magdalena Pudelska i Halina Taciak

  Biblioteka szkolna zaprasza do udzia�u w konkursie:
  "Go�cie Kubusia Puchatka"

  Z okazji zbli�aj�cego si� �wiatowego Dnia Pluszowego Misia przypadaj�cego w dniu 25 listopada organizujemy w szkolnej bibliotece spotkanie Kubusia Puchatka z bohaterami bajek i ba�ni!
  Zapraszamy wszystkich ch�tnych do przedstawienia za pomoc� pracy plastycznej swojej ulubionej postaci bajkowej.
  Dzi�ki Waszym pracom Kubu� Puchatek spotka si� w naszej bibliotece z innymi postaciami z bajek! B�d� nimi zwyci�zcy konkursu "Go�cie Kubusia Puchatka".  Regulamin konkursu:
  "Go�cie Kubusia Puchatka" czyli m�j ulubiony bohater z bajek.


  1. Organizator: biblioteka szkolna
  2. Terminy:
 • og�oszenie konkursu: 21 listopada 2011r.
 • oddawanie prac do dnia 2 grudnia 2011 w bibliotece szkolnej
 • og�oszenie wynik�w konkursu i wr�czenie nagr�d: 7 grudnia 2011r

 • 3. Uczestnicy: konkurs skierowany jest do dla uczni�w klas 0 - VI, Rodzic�w i wszystkich ch�tnych os�b
  4. Zadanie konkursowe:
 • przedstawienie za pomoc� pracy plastycznej swojej ulubionej postaci bajkowej
 • prace mog� by� p�askie i przestrzenne, wykonane dowoln� technik� i w dowolnym formacie
 • oceniane b�d� tylko prace indywidualne lub wykonane w zespo�ach dwuosobowych
 • prace nale�y czytelnie opisa� (imi� i nazwisko wykonawcy - wykonawc�w, klasa)

 • 5. Kryteria oceny prac:
  Komisja konkursowa powo�ana przez organizatora wy�oni prace prezentuj�ce ciekawe pomys�y i estetycznie wykonane. Mo�liwe s� tak�e wyr�nienia - niespodzianki.
  6. Nagrody i wyr�nienia:
  Uczestnicy konkursu otrzymaj� nagrody i upominki.  Biblioteka szkolna zaprasza do udzia�u w minikonkursach:


  Wyniki konkursu polonistycznego "Z�ota �abka"

  Do II etapu zakwalifikowali si�:
  1. Claire Jankowska
  2. Jeremiasz Ko�uch


  Wyniki konkursu matematycznego "Z�ota �abka"

  Do II etapu zakwalifikowali si�:
  1. Franciszek Jurasz


  Wyniki Wojew�dzkiego Konkursu Przyrodniczego � etap szkolny

  Do etapu rejonowego zakwalifikowali si�:
  1. Adam Tomczyk
  2. Igor Borowski
  3. Krzysztof Kornowicz


  Wojew�dzki Konkurs Humanistyczny - etap szkolny

  Uczniowie, kt�rzy zakwalifikowali si� do kolejnego etapu konkursu:
  1. Zuzanna Wojtukiewicz
  2. Aleksandra Marcinkowska
  3. Dominika Rebelka
  4. Claire Jankowska
  5. Hanna Konopka
  6. Klaudia Lanska
  7. Gabriela Polak
  8. Adam Ma�czak


  2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko