Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Szkolny przegl�d piosenki

Szkolny przegl�d piosenki patriotycznej i �o�nierskiej

31 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. gen. J�zefa Dowbora Mu�nickiego w Lusowie odby� si� szkolny przegl�d piosenki patriotycznej i �o�nierskiej "Od niepodleg�o�ci do wolno�ci".

W ten spos�b chcieli�my rozpocz�� cykl naszych dzia�a� dotycz�cy dw�ch wa�nych tegorocznych dat - 100. rocznicy odzyskania niepodleg�o�ci oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. S�uchali�my piosenek z czas�w II wojny �wiatowej, pie�ni konspiracyjnych, �o�nierskich, pie�ni �piewanych przez internowanych w stanie wojennym i piosenek m�odzie�owych.

Przed nami rok wielu dzia�a� zwi�zanych ze 100-leciem odzyskania niepodleg�o�ci przez Polsk� i 100 rocznic� wybuchu Powstania Wielkopolskiego, na kt�re ju� dzi� zapraszamy.

Organizatorzy:
Halina Taciak, Katarzyna Witaszek, Maciej PodstawskiGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko