Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Dzie� Ziemi

"Szanowny Panie Marsza�ku, jak�e licznie zgromadzona publiczno�ci..."

Obchody Dnia Ziemi rozpocz�a Debata Oksfordzka na temat: "M�odzi Polacy anga�uj� si� w dzia�ania proekologiczne w swoim kraju."

Naprzeciw siebie usiedli uczniowie kl. VIb jako obro�cy tezy i VIa - jako ci, kt�rzy tezie zaprzeczali. Marsza�kiem debaty zosta� J�drzej Szmyt z kl. VIIa, natomiast prowadz�c� - Zuzanna Radke z kl. VIIc. Oboje uczniowie mogli wykorzysta� swoj� wiedz� w praktyce, poniewa� brali ju� udzia� w debatach na temat samorz�dno�ci odbywaj�cych si� w tarnowskim liceum. Dyskutuj�cy sz�stoklasi�ci zaskoczyli publiczno�� bardzo dobrym przygotowaniem. Pojawia�y si� r�norodne argumenty potwierdzaj�ce i zaprzeczaj�ce tezie. Mimo sztywnych zasad Debaty Oksfordzkiej, wiele os�b z publiczno�ci porwa�y emocje, a dyskusja toczy�a si� nawet po oficjalnym zako�czeniu. Nieistotne kto wygra�, a kto przegra�. Nie o to chodzi�o. Celem debaty by�o zwr�cenie m�odzie�y uwagi na problem, jakim jest �ycie zgodne z zasadami ekologii.

Czy cel zosta� osi�gni�ty? Po burzliwych dyskusjach tocz�cych si� w salach, mo�na by stwierdzi� z przekonaniem, �e tak. My�l� jednak, �e na to pytanie uczniowie odpowiedz� dopiero za jaki� czas...

Justyna D�browska


Dzie� Ziemi

W czasie trzech dni uczniowie klas IV-VII na lekcji przyrody lub geografii udawali si� do "��cznika", w kt�rym wykonywali zadania zwi�zane z zagadnieniami recyklingu, segregacji odpad�w i efektu cieplarnianego.

Uczniowie musieli wykaza� si� nie tylko wiedz� i umiej�tno�ci� szukania informacji, ale i kreatywno�ci�, np. projektuj�c koszulk� czy wykonuj�c z siebie rze�b� drzewa. W klasach pojawi�y si� tematyczne gazetki, a w czasie lekcji wychowawczej wys�uchali�my audycji radiowej przygotowanej przez uczennice SU i Pani� Marlen� Maci�g.

Zapraszamy do obejrzenia zdj��.

Nauczyciele przyrody
Justyna D�browska i Pawe� B�a�ejak


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko