Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Festiwal Teatralny

Nasi uczniowie na Szkolnym Festiwalu Teatralnym w Tarnowie Podg�rnym

13 czerwca uczniowie naszej szko�y mogli zaprezentowa� swoje umiej�tno�ci aktorskie i muzyczne na scenie Gminnego O�rodka Kultury w Tarnowie Podg�rnym.

Spektakl "Wczoraj i dzi�" nawi�zywa� do klasycznych oraz wsp�czesnych tekst�w kultury polskiej. Dla wielu uczni�w by� to debiut sceniczny, co zawsze wi��e si� z ogromnymi emocjami. Ponadto m�odzi aktorzy mogli obejrze� inne spektakle przygotowane przez m�odszych i troch� starszych mieszka�c�w naszej gminy.

Spotkanie ze sztuk� teatraln� by�o dla naszych uczni�w cennym do�wiadczeniem.

Opiekun grupy:
Micha� KokorzyckiGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko