Dzi� jest czwartek, 22 lutego 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > �awica

POZnaj �awic�

11 grudnia 2017 uczniowie klas VIIa i VIIc wraz z nauczycielami uczestniczyli w niecodziennej lekcji, kt�ra mia�a miejsce w najstarszym porcie lotniczym w Polsce, czyli na pozna�skiej �awicy.

Celem lekcji by�o zapoznanie si� z funkcjonowaniem lotniska oraz procedurami, jakie musi przej�� pasa�er podr�uj�cy samolotem. Uczniowie do�wiadczyli tzw. "�cie�ki pasa�era": otrzymali okazjonalne karty pok�adowe przy stanowiskach check-in. Zapoznali si� z zasadami obowi�zuj�cymi w trakcie kontroli bezpiecze�stwa oraz przeszli przez kontrol� do hali odlot�w, gdzie od startuj�cych i l�duj�cych samolot�w ci�ko by�o oderwa� wzrok.

Nast�pnie dzieci mog�y przez chwil� odpocz�� w salonie Business Executive Lounge (miejsce zarezerwowane dla VIP�w). Uczniowie mieli r�wnie� okazj� zwiedzi� cz�� zastrze�on� lotniska. Przejechali po p�ycie lotniska do stra�nicy Lotniskowej S�u�by Ratowniczo-Ga�niczej, w kt�rej stra�acy zaprezentowali nam swoje umiej�tno�ci i wspania�e wozy stra�ackie.

Wycieczka zako�czy�a si� quizem sprawdzaj�cym wiedz� na temat lotniska. Dla najbardziej uwa�nych by�y nagrody specjalne, a dla pozosta�ych nagrody pocieszenia. Jednak dla wszystkich nasza wizyta okaza�a si� interesuj�c�, niezapomnian� i potrzebn� lekcj�.

Wychowawcy klas:
Marta Brzostowska i Mateusz Kwa�niewskiGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko