Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Ogr�d Ekologiczny

Ogr�d Ekologiczny

16.05 oddzia�y przedszkolne wybra�y si� do Ogrodu Ekologicznego G�adysiakowie, aby pozna� mieszka�c�w wiosennego gospodarstwa.

Podczas zaj�� dzieci mia�y mo�liwo�� uczestniczenia w warsztatach plastycznych (tworzenie motyla) poczu� si� jak ptak i wej�� do du�ej budki l�gowej, poszuka� robak�w w ziemi, samodzielnie nakarmi� kr�liki i perliczki.

Po wszystkich wspania�ych atrakcjach zjedli�my drugie �niadanie na �wie�ym powietrzu - smakowa�o wy�mienicie. Zadowoleni wr�cili�my do szko�y.

0a i 0b z wychowawcamiGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko