Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Spotkanie z literatkami

Jesienne spotkanie z literatkami

Joanna Olech autorka rewelacyjnej Dynastii Mizio�k�w oraz Roksana J�drzejewska-Wr�bel tw�rczyni wielu ksi��ek dla dzieci, tekst�w do podr�cznik�w, bajek terapeutycznych, s�uchowisk, i telewizyjnych wieczorynek wprowadzi�y trzecioklasist�w z Lusowa w �wiat wolno�ci wyboru, nieorganiczonej wyobra�ni oraz pokaza�y im drog� doj�cia od pomys�u na ksi��k� do sukcesu wydawniczego. A wszystko zacz�o si� od spotkania z pisarkami w Tarnowskiej bibliotece.

W cudownym �wiecie Mizio�k�w, Florki, Krzykuna, Wrzaskacza, Pana Porz�dnego, G�boluDa i wielu innych, dzieci przekona�y si�, �e wszystkie otaczaj�ce nas osoby, rzeczy, my�li, wyobra�enia mog� zosta� bohaterami literackimi, bajkowymi, filmowymi... Ale wcale nie trzeba od razu pisa� ksi��ek. Pisarki ukaza�y dzieciom jak dobrym wyborem mo�e by� na pocz�tek literackiej przygody pisanie pami�tnika lub komiksu.

Pomys� zorganizowania tego wyjazdu dla trzecioklasist�wby� strza�em w dziesi�tk�, gdy� jest to doskona�y wiek na pierwsze pr�by literackie.

Wychowawczynie klas IIIGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko