Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wizyta Olimpijki

Wizyta Olimpijki w Szkole Podstawowej w Lusowie

Sp�ywy po rw�cych i spokojnych rzekach, smocze �odzie, w�dr�wki dooko�a �wiata, zawody olimpijskie, a to wszystko w kajaku!

27 wrze�nia 2017 klasy V, VI i VII z zapartym tchem s�ucha�y opowie�ci naszego wspania�ego go�cia - dwukrotnej br�zowej medalistki olimpijskiej z Seulu i Barcelony, kajakarki wyczynowej Izabeli Dylewskiej. Pani Izabela ciekawie opowiada�a o swoim �yciu - nauce p�ywania w uczniowskim klubie sportowym, przebiegu kariery, sukcesach olimpijskich oraz turystycznych przygodach w Polsce i za granic�. Mogli�my nawet obejrze� prawdziwy medal, kt�ry nasza polska zawodniczka zdoby�a na olimpiadzie.

Us�yszeli�my tak�e historie o innych mi�o�nikach kajakarstwa, sportowcach i pasjonatach. Jednym z nich jest Aleksander Doba, kt�ry a� trzy razy przep�yn�� kajakiem Atlantyk.

Pani Dylewska przekonywa�a nas, �e ten interesuj�cy sport mo�e uprawia� ka�dy, byleby mia� ch�ci i zapa�. Dostali�my zaproszenie na Termy Tarnowskie, gdzie pod bacznym okiem naszej olimpijki mo�na trenowa� kajakarstwo i dobrze si� przy tym bawi�.

Spotkanie, kt�re odby�o si� w ramach "Programu Kumulacji Aktywno�ci", z pewno�ci� mo�e sta� si� dla nas wszystkich inspiracj�, by spr�bowa� swoich si� w tej pi�knej dyscyplinie sportu.

Julia Zwolak
Nauczyciel j�zyka polskiegoGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko