Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > �awica

Uroczysto�� przej�cia lotniska �awica

Dnia 5 stycznia 2018 roku w 99 rocznic� przej�cia lotniska "�awica" przez Powsta�c�w Wielkopolskich, delegacja naszej szko�y uczestniczy�a w uroczysto�ci, kt�ra odby�a si� przy obelisku po�wi�conemu temu wydarzeniu.

Przy udziale przedstawicieli Wojewody Wielkopolskiego, w�adz i s�u�b portu lotniczego "�awica", bazy lotnictwa wojskowego w Krzesinach, Policji, weteran�w Lotnictwa Polskiego oraz innych przedstawicieli �rodowisk patriotycznych mogli�my wys�ucha� ciekawych przem�wie�.

By�a to dla nas wyj�tkowa lekcja historii i patriotyzmu. W przem�wieniu organizatora uroczysto�ci obecno�� delegacji naszej szko�y zosta�a zauwa�ona i okre�lona s�owami "wierni sercem swojemu patronowi".

Z patriotycznymi pozdrowieniami

Martyna Ciechanowska, Julia Dunowska, Maria Kaczmarek
Patryk �ag�dka, Gabriela Stackowiak, Borys MonastyrskyyGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko