Dzi� jest czwartek, 22 lutego 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Gniezno

Wycieczka w przesz�o��

Lusowo, 11.10.2018

Drogi Wiktorze!
Na wst�pie mojego listu serdecznie Ci� pozdrawiam. Chcia�bym opisa� Ci teraz klasowy wyjazd do Gniezna.
Zebrali�my si� w szatni o godz.7:30, wyjechali�my o 7:45. Gdy dojechali�my do Gniezna, pierwszym punktem naszego zwiedzania by�o Muzeum Pocz�tk�w Pa�stwa Polskiego. Ogl�dali�my tam trzy kr�tkie filmy na temat pocz�tk�w naszej pa�stwowo�ci, podziwialismy rozmaite eksponaty z tamtych czas�w. Potem przeszlismy do sali na lekcj�, podczas kt�rej wykonywali�my map� my�li z replik r�nych przedmiot�w s�u��cych naszym przodkom.
Nast�pnie udali�my si� do Katedry Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej Marii Panny. Widzieli�my tam trumn� �w. Wojciecha oraz Drzwi Gnie�nie�skie wykonane z br�zu. Sk�adaj� si� one z dw�ch skrzyde�, kt�re r�ni� si� wysoko�ci�, grubo�ci� i sposobem wykonania. Na drzwiach zosta�o umieszczonych 18 scen opisuj�cych �ywot �w. Wojciecha.
Gdy zwiedzili�my katedr�, pojechali�my nad Jezioro Lednickie. Tam poszli�my na prom i przep�yn�li�my na Ostr�w Lednicki - najwi�ksz� wysp� na tym jeziorze. Znajduje sie tam stanowisko archeologiczne oraz - od 1969 - Muzeum Pierwszych Piast�w. Potem zadowoleni i pe�ni wra�e� wr�cili�my do Lusowa.
Na zako�czenie mojego listu chcia�bym zach�ci� Ci� do zwiedzenia Gniezna - pierwszej stolicy naszego kraju. Jestem pewien, �e taka historyczna wycieczka przypad�aby Ci do gustu.

Pozdrawiam, Patryk Walczak

Wycieczka w przesz�o��

W �rod� 10.10.2018 wyjecha�am z moj� klas� VIb oraz VIc na wycieczk� do Gniezna. Zbi�rk� mieli�my w szkole o godz. 7:30, a wyjechali�my o 7:45. Podr� trwa�a ponad godzin�.

Gdy dojechali�my na miejsce to w pierwszej kolejno�ci poszli�my do Muzeum Pocz�tk�w Pa�stwa Polskiego. Tam zostali�my podzieleni na dwie grupy. Nasza klasa posz�a najpierw poogl�da� trzy filmy dotycz�ce temat�w historycznych oraz pozwiedza� muzeum. Po�niej nastapi�a zamiana i poszli�my na lekcj�. Usiedli�my na ma�ych dywanikach i rozmawiali�my o tym, jak powstawa�o pa�stwo. Odpowiedzi na pytania pisali�my na karteczkach.Po tym zadaniu podzielono klas� na trzy grupy i wykonywali�my plakaty na temat pocz�tk�w pa�stwa polskiego. Gdy sko�czyli�my, ka�da grupa prezentowa�a swoj� prac�.

Po kr�tkiej przerwie na zjedzenie lod�w poszli�my do katedry. Bardzo mi si� spodoba�o to miejsce. W �rodku dostali�my s�uchawki, dzi�ki kt�rym mogli�my dobrze i wyra�nie s�ysze� pana przewodnika. W katedrze zobaczyli�my Drzwi Gnie�nie�skie. Du�o si� o nich dowiedzia�am, mi�dzy innymi to, �e jeden z symboli na tych drzwiach znajduje si� na banknocie dwudziestoz�otowym.

Gdy zwiedzili�my katedr�, pojechali�my do Ostrowa Lednickiego. Jest to przepi�kne miejsce, idealne do zwiedzania. Mieli�my okazj� przep�yn�� promem na wysp�, aby obejrze� tam stanowisko archeologiczne. Potem autokarem szcz�liwie i bezpiecznie wr�cili�my do szko�y.

Wycieczk� uwa�am za bardzo udan�, a informacje zdobyte podczas zwiedzania wykorzystam na lekcjach historii. Warto by�o zwiedzi� pierwsz� stolic� naszego kraju.

Julia Kucemba
klasa VIbGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko