Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Dzie� Tabliczki Mno�enia

Troski swoje dziel na dwa, a rado�ci mn�!

29 wrze�nia 2017 odby�y si� radosne obchody VII �wiatowego Dnia Tabliczki Mno�enia.

Mieli�my wspania�� okazj� po raz kolejny przekona� si�, �e te wa�ne umiej�tno�ci matematyczne s� bardzo przydatne w �yciu ka�dego cz�owieka, a ich nauka mo�e sprawia� wielk� frajd�.

Sale lekcyjne i korytarze zamieni�y si� tego dnia w prawdziwe laboratoria nauki i zabawy. Dzielni uczniowie klas IV z zapa�em egzaminowali starszych koleg�w. Swoich si� mogli spr�bowa� tak�e nauczyciele oraz pracownicy szko�y, kt�rzy r�wnie ch�tnie poddawali si� testom wiedzy, pami�ci i refleksu. Ka�dy uczestnik, kt�ry pomy�lnie zaliczy� tabliczk� mno�enia, otrzymywa� odznak� Eksperta w tej dziedzinie - trzeba przyzna�, �e ten tytu� brzmi dumnie!

Tego dnia obecno�� matematyki zaskakiwa�a nas wsz�dzie - swoj� wiedz� mo�na by�o sprawdza� nawet wchodz�c po schodach! Na stopniach umieszczone zosta�y kolorowe naklejki z przyk�adami mno�enia i dzielenia. Zainteresowanie tym niecodziennym sposobem utrwalania wiedzy by�o ogromne - uczniowie zatrzymywali si� i liczyli, na szcz�cie wcale nie wywo�uj�c tym dodatkowych kolejek na schodach! Innym nowoczesnym i atrakcyjnym przyk�adem poznawania matematyki by�y quizy z tabliczk� mno�enia, kt�re dzieci rozwi�zywa�y na szkolnych tabletach. Na r�nych lekcjach by�a mo�liwo�� wzi�cia udzia�u w konkursach i �amig��wkach.

Z pewno�ci� by� to w naszej szkole wyj�tkowy dzie� - wszystkim �yczymy dalszych emocjonuj�cych przyg�d matematycznych i do zobaczenia za rok

W imieniu uczni�w
Julia ZwolakGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko