Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Mediacje r�wie�nicze

Mediacje r�wie�nicze w naszej szkole

Przez ca�y rok szkolny wszyscy uczniowie naszej szko�y mogli korzysta� z pomocy przygotowanych oraz przeszkolonych koleg�w i kole�anek - mediator�w r�wie�niczych.

To do nich mo�na by�o si� zg�osi� i um�wi� na spotkanie, na kt�rym ka�dy mia� prawo opowiedzie� o swoim konflikcie i uzyska� niezb�dn� pomoc do jego rozwi�zania. Mediator to cierpliwa i bezstronna osoba, kt�ra zadaj�c r�ne pytania i wys�uchuj�c ka�dej ze stron, wesprze i u�atwi wyj�cie z trudnej sytuacji.

Ale jak wygl�daj� takie mediacje? Na to pytanie postarali si� odpowiedzie� aktywni mediatorzy i uczestnicy ko�a dyskusyjno-mediacyjnego. Uczniowie przygotowywali scenki dla swoich m�odszych koleg�w z klas trzecich i czwartych, w kt�rych przedstawiali przebieg przyk�adowej mediacji.

Zach�camy do korzystania z pomocy mediator�w w przysz�ym roku szkolnym. Im naprawd� mo�na i warto zaufa�!

Dorota Bukowska i Julia Zwolak
opiekunki k� dyskusyjno-mediacyjnych


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko