Dzi� jest czwartek, 22 lutego 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > "�wietlik"

"�wietlik"

13 marca odby�a si� XI edycja Og�lnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "�wietlik". Do testu przyst�pi�o 34 uczni�w naszej szko�y z kl.II-VII.

W pionie starszym test konkursowy jest uwie�czeniem czasoch�onnych przygotowa�, kt�re polegaj� na wykonaniu i zaprezentowaniu przez uczni�w r�norodnych do�wiadcze� w czasie lekcji przyrody. W tym roku zabawy by�o co nie miara. Czwartoklasi�ci badali w�a�ciwo�ci w�gla aktywowanego i ciekawe zjawisko zwane "powidokiem". Pi�toklasi�ci wyja�niali za pomoc� burak�w wype�nionych r�nymi roztworami zjawisko osmozy, pokazywali dzia�anie ludzkiego b��dnika wykonuj�c pr�b� Fukudy oraz symulowali kosmiczne zderzenia cia� niebieskich. Sz�sto- i si�dmoklasi�ci zg��biali dziedzin� chemii prezentuj�c reakcje egzo- i endoenergetyczne.

Teraz przed nami d�ugie tygodnie oczekiwania na og�oszenie wynik�w (termin to 15 maja). Trzymajmy kciuki za naszych m�odych naukowc�w. P�ki co, zapraszam do obejrzenia zdj�� z prezentacji do�wiadcze�.

Szkolny koordynator konkursu
Justyna D�browskaGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko