Dzi� jest czwartek, 22 lutego 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wizyta

Wizyta

30.01.2018 w naszej szkole odby�o si� kolejne wydarzenie zwi�zane ze �wi�towaniem dw�ch wa�nych rocznic - 100. lecia odzyskania niepodleg�o�ci przez Polsk� i 100. lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Z tej okazji go�cili�my u siebie uczni�w z Zespo�u Szk� Specjalnych nr 102 im. Jana Paw�a II w Poznaniu, kt�rzy odwiedzili nas w ramach realizowanego projektu edukacyjnego "Kocham Ci�, Polsko". Uczniowie wraz z nauczycielami zostali powitani w nowym skrzydle szko�y przez pani� Dyrektor Aleksandr� Kolendo, opiekun�w wydarzenia, panie: Katarzyn� Kurowsk�, Dorot� Bukowsk� i Juli� Zwolak oraz klas� Va i Samorz�d Uczniowski.

Naszym go�ciom opowiedzieli�my o Lusowie, o szkole oraz o naszym patronie, generale J�zefie Dowborze Mu�nickim i jego patriotycznych zas�ugach. W ramach integracji wszystkie dzieci wykona�y kola�e plastyczne, dzi�ki kt�rym mog�y lepiej zaznajomi� si� z nasz� histori�. Dzi�ki uprzejmo�ci pani Haliny Taciak i pani Magdy Pudelskiej, uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli w szkolnej bibliotece wystaw� o �wiatowej literaturze.

Ca�e spotkanie przebiega�o w przyjaznej atmosferze, kt�ra sprzyja�a wzajemnemu poznawaniu si�. Mamy nadziej�, �e takie i inne spotkania przyczyni� si� do dalszego radosnego �wi�towania naszego wielkopolskiego dziedzictwa.

W imieniu organizator�w
Julia ZwolakGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko