Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Potrafimy dyskutowa�

Potrafimy dyskutowa�

7 czerwca 2018 roku w Liceum Og�lnokszta�c�cym im. Powsta�c�w Wielkopolskich w Tarnowie Podg�rnym odby� si� Fina� M�odzie�owego Turnieju Debat Oksfordzkich, kt�ry by� uwie�czeniem ca�ego roku pracy: warsztat�w, konferencji i szkole� po�wi�conych tematowi kulturalnego dyskutowania.

Nasza dru�yna w sk�adzie: J�drzej Szmyt, Zuzanna Radke, Martyna Ciechanowska, Martyna Wr�, Karolina Gajdzi�ska, Wiktoria Rauchut, Jagoda Wodniczak i Julian Wodniczak zmierzyli si� z zespo�ami z ca�ej gminy w rozgrywkach dotycz�cych szeroko rozumianej samorz�dno�ci. Przygotowanie techniczne i merytoryczne pozwoli�o na spotkanie w finale dw�ch szk�: z Tarnowa Podg�rnego oraz Lusowa. Po zaci�tej walce na argumenty, nasza dru�yna zdoby�a pierwsze miejsce, wygrywaj�c tym samym ca�y turniej.

Pytani o wra�enia, nasi uczniowie maj� nadziej�, �e debaty oksfordzkie zostan� rozpowszechnione jako �wietny spos�b dyskutowania, a oni b�d� jeszcze mieli okazj� w ten spos�b porozmawia�.

Julia Zwolak i Micha� Kokorzycki


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko