Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Projekty > Historia sztandaru naszej szko�y

Historia sztandaru naszej szko�y

W dniu 26 pa�dziernika 1998 r. w Lusowie mia�o miejsce wyj�tkowe wydarzenie.
W nowo wybudowanej szkole zaproszeni go�cie - przedstawiciele w�adz samorz�dowych i ko�cielnych, nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli w uroczysto�ci nadania plac�wce imienia genera�a J�zefa Dowbora Mu�nickiego oraz wr�czenia sztandaru z jego podobizn�.

Na p�acie sztandaru, z jednej strony, na bia�o-czerwonym tle, umieszczono or�a bia�ego z lat 1918-1920 z napisem "Ku chwale Ojczyzny", natomiast po drugiej stronie znajduje si� podobizna Genera�a z wyhaftowanym Krzy�em Dowbora i odznak� Powsta�c�w Wielkopolskich wraz z napisem: Szko�a Podstawowa w Lusowie imienia genera�a Dowbora Mu�nickiego.

Posiadanie sztandaru jest dla spo�eczno�ci szkolnej wielkim wyr�nieniem. Dla kolejnych pokole� m�odzie�y jest symbolem patriotyzmu i po�wi�cenia naszego patrona dla odbudowy niepodleg�ej Ojczyzny. Przypomina on uczniom o ich wsp�czesnych zobowi�zaniach wobec Polski � wytrwa�emu zdobywaniu wiedzy, sumiennemu wype�nianiu obowi�zk�w, szacunku dla dokona� naszych przodk�w, dla polskich tradycji narodowych, kultywowania pami�ci o ludziach i wydarzeniach wa�nych dla historii regionu i ca�ego kraju.

Sztandar jest wpisany w �ycie szko�y. Przy pochylonym sztandarze, dzieci rozpoczynaj�ce nauk� sk�adaj� �lubowanie pierwszoklasisty. Przez 6 lat nauki w szkole jest dla nich symbolem warto�ci i umiej�tno�ci, do kt�rych osi�gni�cia d���.
Przywilej uczestniczenia w poczcie sztandarowym przys�uguje uczniom z najlepszymi wynikami w nauce na zako�czenie klasy V-tej. Rok p�niej, ju� jako sz�stoklasi�ci, opuszczaj�c mury naszej szko�y, przekazuj� oni opiek� nad sztandarem swoim nast�pcom.
Sztandar ��czy pokolenia - chor��ymi s� zar�wno uczniowie, jak i rodzice i nauczyciele. Przynale�no�� do pocztu sztandarowego jest wielkim wyr�nieniem i szczeg�lnym powodem do dumy.

Przez wszystkie lata sztandar towarzyszy uczniom i nauczycielom w wielu wydarzeniach zwi�zanych nie tylko z �yciem szko�y, ale tak�e zaznacza nasz� obecno�� na uroczysto�ciach lokalnych, gminnych, wojew�dzkich i pa�stwowych. Oto niekt�re z nich:

Pogrzeb czaszki Janiny Lewandowskiej, 2005

Sesja naukowa po�wi�cona postaci gen. J�zefa Dowbora Mu�nickiego, Warszawa,2007
VII Og�lnopolski Zlot Szk� i Harcerstwa nosz�cych imiona bohater�w Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Wrze�nia 2008
Coroczne kwietniowe obchody rocznicy Mordu Katy�skiego
�wi�to Patrona Szko�y - 26 pa�dziernika
Obchody �wi�ta Niepodleg�o�ci
Od 2004 nasz poczet sztandarowy posiada dodatkowy element stroju - br�zowe peleryny.


2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko