Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Rozpocz�cie roku szkolnego

"W Lusowie rozwijamy si� i idziemy po now� wiedz�"

Takie s�owa by�y has�em inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. gen. J�zefa Dowbora Mu�nickiego w Lusowie. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szko�� poprzedzi�a o godzinie 9:00 Msza �wi�ta w ko�ciele wraz z po�wi�ceniem tornistr�w "pierwszak�w".

O godzinie 10.00 w szkolnej sali gimnastycznej mia�o miejsce oficjalne rozpocz�cie nowego roku szkolnego z udzia�em uczni�w klas 1-3, dzieci z oddzia��w przedszkolnych, zaproszonych go�ci, rodzic�w i pracownik�w szko�y. W trakcie tej inauguracji od�piewali�my hymny, zar�wno pa�stwowy, jak i szkolny. G��wnym punktem uroczysto�ci by�a ceremonia �lubowania i pasowania na pierwszoklasist�. Pasowania dokona�a Pani Dyrektor Aleksandra Kolendo za pomoc� ogromnego, czerwonego o��wka. Nowo przyj�tych do naszej szkolnej spo�eczno�ci uczni�w klas pierwszych, nagrodzono gromkimi brawami. Uczniowie klas 4-7 spotkali si� w salach ze swoimi wychowawcami.

Z okazji nowego roku szkolnego �yczymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy by�o fascynuj�c� przygod�, odkrywaniem nauki i jej praw, odnajdywaniem siebie, rozwojem w�asnych uzdolnie� i zainteresowa�, a has�o inauguracyjne towarzyszy�o nam ka�dego dnia.

W imieniu dyrekcji i nauczycieli
wychowawcy klas IGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko