Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Spektakl profilaktyczny

Spektakl profilaktyczny "Magiczny kapelusz" - tolerancja, szacunek, profilaktyka uzale�nie�

Uczniowie naszej szko�y otrzymali 25.01.2018 zaproszenie na spektakl profilaktyczny pt. "Magiczny kapelusz". Po raz kolejny mogli�my go�ci� u nas aktor�w z Fundacji Grupy T. Odby�y si� dwa przedstawienia, uwzgl�dniaj�ce i dostosowuj�ce tre�� do w�a�ciwej grupy wiekowej (kl. III-IV i kl. V-VII).

Dzisiejsza rzeczywisto�� nie zawsze kszta�tuje dobre wzorce w m�odym cz�owieku, dlatego te� ta, jak�e refleksyjna i niezwykle pi�kna opowie�� o przyja�ni i po�wi�ceniu przybli�y�a uczniom tematyk� warto�ci licz�cych si� w �yciu. Spektakl udowodni�, �e to, co inne niekoniecznie jest z�e. Zaczarowany �wiat porywaj�cej zabawy oraz forma kabaretowa spektakli sprawi�a, �e publiczno�� ogl�da�a przedstawienia z du�ym zaciekawieniem i ch�tnie anga�owa�a si� w przygotowane przez aktor�w zabawy.

Pozytywne wa�nienia wyniesione z obejrzanego spektaklu zainspirowa�y uczni�w do tworzenia pozytywnych relacji w grupie r�wie�niczej oraz wzmocni�y �wiadomo�� istniej�cych zagro�e� oraz poradzenia sobie z nimi.

Dorota Bukowska
Pedagog Szkolny


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko