Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Dzie� �w. Patryka

Dzie� �w. Patryka w SP Lusowo

W ramach poznawania kultur i tradycji kraj�w obszaru angloj�zycznego w pi�tek 16 marca, przygl�dali�my si� bli�ej Irlandii.

Patronem tego zielonego kraju jest �w. Patryk, co roku 17 marca na ca�ym �wiecie zielony kolor dominuje nad wszystkimi innymi. O�wietlane na zielono s� budynki w wielu krajach - mi�dzy innymi stary ratusz na rynku w Poznaniu, a nawet w USA farbuje si� fontanny (Waszyngton) i rzeki (Chicago) na kolor zielony. Najwi�ksza parada z okazji Dnia �w. Patryka ma miejsce w Nowym Jorku. W Irlandii ludzie raduj� si� i �wi�tuj� obchodz�c dzie� swojego patrona udaj�c si� na parady z tej okazji, spotykaj�c si� z rodzinami i przyjaci�mi.

Tutaj znajduje si� link do filmiku z histori� Dnia �w. Patryka w Irlandii:
www.youtube.com

U nas w szkole mieli�my okazje dowiedzie� si� czego� wi�cej o zielonej wyspie z gazetki przygotowanej przez Pani� Sylwi� Semanick� oraz Pani� Renat� Wi�niewsk�. Pani Basia Ga��ewska wraz z klas� IVc przygotowa�a na lekcji plastyki posta� tradycyjnego irlandzkiego skrzata zamieszkuj�cego na ko�cu t�czy z garncem z�ota o imieniu Leprechaun. Jego monta�em zaj�a si� klasa VIIa. A wszyscy mieli okazje w pi�tek zrobi� sobie z nim zdj�cie, czego efekt mo�na podziwia� w galerii zdj�� poni�ej.

Przemek Stasiak


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko