Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Modelarze

Absolwenci podzielili si� swoj� pasj�

W poniedzia�ek 7 maja uczniowie Gimnazjum w Baranowie odwiedzili nasz� szko��. Spotkali si� z nami prowadz�c ciekawe zaj�cia na temat modelarstwa zdalnie sterowanego.

Najpierw opowiedzieli nam o swojej pasji i wyja�nili na czym polega "magia" lataj�cych modeli samolot�w, dron�w oraz sterowanych samochod�w. Dowiedzieli�my si� z czego s� najcz�ciej wykonane i co trzeba umie�, by modele lata�y lub jecha�y, tam gdzie chce osoba nim steruj�ca.

Mieli�my te� okazj� zobaczy� ich umiej�tno�ci w praktyce, czyli loty samolot�w i drona, a tak�e jazd� modelem samochodu. Na koniec wzi�li�my udzia� w quizie dotycz�cym tematyki spotkania.

Na d�ugo zapami�tamy to wydarzenie. By�o zabawnie i ciekawie zar�wno dla ch�opc�w, jak i dla dziewcz�t.

W imieniu uczni�w klasy Va
Amelia BeraGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko