Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Promag

Nowoczesne rozwi�zania intralogistyczne w jednym miejscu

Mi�o nam by�o 18 kwietnia 2018 zwiedzi� magazyn logistyczny PROMAG w Poznaniu. Na tak� wycieczk� zawodoznawcz� wybra�a si� klasa VIIb.

Celem naszego wyjazdu by�o poznanie ciekawych zawod�w i nowoczesnych rozwi�za� logistycznych. Uda�o nam si� zobaczy� lini� produkcyjn�, kt�r� obs�ugiwa�y roboty, nowoczesne satelity, uk�adaj�ce palety w towarem, przeno�niki, suwnice. Aby poczu� si� jak w magazynie mo�na by�o zaj�c miejsce za sterem symulatora w�zka wid�owego.

Dzi�kujemy panu Arturowi �owigusowi, kt�ry by� naszym przewodnikiem w tej zawodoznawczej wyprawie i w ciekawy spos�b opowiedzia� nam o magazynach przysz�o�ci.

Nast�pnie pe�ni energii udali�my si� do escape room�w, by zmierzy� si� z zagadkami w pokojach pe�nych niespodzianek. Pokoje dobrane by�y do zainteresowa� i pasji. Bo kt� nie chcia�by trafi� do 1944 roku? A mo�e wydobycie s�awnego Excalibura to prosta sprawa?

Wszystkim uda�o si� wyj��. Zadowoleni wr�cili�my do domu.

Katarzyna Witaszek i Renata Wi�niewska
Opiekunowie wyjazduGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko