Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Nasze sukcesy > Poziom wy�ej!

Rok szkolny 2018/2019

Czwartki lekkoatletyczne

27.09.2018 na pozna�skim stadionie Olimpia, rozpocz�a si� XXV jesienna edycja imprezy pod nazw� "Czwartki Lekkoatletyczne". Niekt�rzy uczniowie po raz pierwszy wystartowali w takich zawodach maj�c mo�liwo�� sprawdzenia swoich si� i umiej�tno�ci sportowych. Reprezentanci naszej szko�y zaanga�owali si� w ka�dej z konkurencji.

Wszystkie dziewcz�ta zmierzy�y si� z bardzo trudnym dystansem - 300 m oraz skokiem w dal, kt�re by�y najbardziej obleganymi konkurencjami na zawodach. W�r�d ch�opc�w a uwag� zas�uguje wynik Antoniego Mizery (rocznik 2006), kt�ry zaj�� III miejsce w swojej kategorii wiekowej w biegu na 1000m z czasem 3:50s.

Wszystkim uczniom gratulujemy osi�gni�tych wynik�w i �yczymy dalszych sukces�w sportowych w kolejnej wiosennej edycji.

Emilia Podg�rska
Nauczyciel wychowania fizycznego
Rok szkolny 2017/2018

Siatkarskie podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

W roku szkolnym swoj� dzia�alno�� poszerzy�a sekcja pi�ki siatkowej dziewcz�t i ch�opc�w. Poza systematycznymi treningami uczniowie brali udzia� w rozgrywkach organizowanych przez Szkolny Zwi�zek Sportowy oraz w Enea Lidze Mini Siatk�wki.

W tych pierwszych rywalizowa�a pierwsza reprezentacja szko�y, kt�ra w znakomitym stylu wywalczy�a I miejsce w Gminie Tarnowo Podg�rne w kategorii dziewcz�t i ch�opc�w. Kolejnym etapem by� udzia� w Finale Powiatu Pozna�skiego. Tam dru�yna dziewcz�t, mimo du�ych brak�w kadrowych, dzielnie walczy�a z reprezentacjami o�ciennych gmin ostatecznie plasuj�c si� na miejscach 9-13. Ch�opcy natomiast dzielnie walczyli o awans do najlepszej czw�rki turnieju fina�owego, jednak minimalnie ust�pili innym dru�ynom zajmuj�c w ko�cowym rozrachunku miejsce 6.

Rozgrywki Enea Ligi Mini Siatk�wki to cykl towarzyskich turniej�w organizowany przez pozna�ski klub Energetyk Pozna� przy wsp�pracy z firm� Enea. Nasi uczniowie liczn� grup� wzi�li udzia� w tegorocznej edycji Ligi. W kategorii siatkarskich dw�jek mieli�my dwa zespo�y dziewcz�t oraz cztery duety ch�opc�w, w kategorii tr�jek po jednym zespole w�r�d dziewcz�t i ch�opc�w, natomiast w najstarszej grupie wiekowej wystartowa�y dwie dru�yny ch�opc�w.

Sumuj�c udzia� we wszystkich turniejach w kategorii dw�jek (grupa srebrna) dziewcz�ta zaj�y miejsca 6 i 17 na 31 sklasyfikowanych par. W grupie srebrnej dw�jek ch�opc�w zajmowali�my miejsca 5, 6, 14 oraz 15 na 20 uczestnicz�cych. W klasyfikacji ko�cowej tr�jek dziewcz�ta zaj�y miejsce 26 w grupie srebrnej a ch�opcy 7. W czw�rkach nasze m�skie zespo�y zajmowa�y miejsca 8 i 10.

Udzia� w rozgrywkach pozwoli� na zebranie niezb�dnego do�wiadczenia, kt�re zaprocentuje w kolejnych latach, dodatkowo nasi uczniowie mieli mo�liwo�� wzi�cia udzia� w turniejach siatkarskich wysokiej rangi. Kolejne siatkarskie informacje ju� we wrze�niu.

Trenerem grupy by� nauczyciel wychowania fizycznego:
Wojciech J�drzejewskiV Turniej Fina�owy og�lnopolskiego projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole"

8 czerwca 2018 dziesi�cioosobowa reprezentacja naszej szko�y wzi�a udzia� w V Turnieju Fina�owym og�lnopolskiego projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole".

Wszyscy zawodnicy, kt�rzy w tym roku zakwalifikowali si� do tych zawod�w z naszej szko�y brali w nich udzia� pierwszy raz. Zawody odby�y si� w hali Torwaru w Warszawie. Uczestniczy�o w nich oko�o 800 dzieci ze 105 szk� z ca�ej Polski.

Zawodnicy rywalizowali na dystansie 6 rund w grupach klas I, II i III, oddzielnie w�r�d dziewcz�t i ch�opc�w. Obowi�zywa�a oryginalna punktacja - za zwyci�stwo w pojedynczej partii otrzymywa�o si� 3 punkty, za remis - 2, a za przegran� - 1. Dzi�ki temu nikt nie wr�ci� do domu z zerowym dorobkiem punktowym.

Najlepiej zaprezentowa� si� Tymon T�uczek z klasy IIIe, kt�ry wygra� 5 rund, a tylko jedn� przegra�. Takim wynikiem zaj�� 9 miejsce w�r�d ch�opc�w z klas trzecich. Wysokie miejsce uda�o si� te� zaj�� Dominice Surmie z klasy Ib, a mianowicie 9 w�r�d dziewczynek z klas pierwszych. Pozosta�e wyniki indywidualne wygl�daj� nastepujaco:

miejsce 79 Maja Kornacka z klasy IIIb - 10 pkt.

Grupa ch�opc�w klasy I

miejsce 32 Franciszek Radecki z klasy Ic - 13pkt.
miejsce 39 Jan Berbecki z klasy Ia - 13 pkt.
miejsce 54 Filip Sujkowski z klasy Ia - 12 pkt.
miejsce 58 Mateusz Albrecht z klasy Ib - 12pkt.

Grupa ch�opc�w klasy II

miejsce 20 Krzysztof Duszy�ski z klasy IIb - 14 pkt.
miejsce 32 Antoni Smorawi�ski z klasy IIb - 12 pkt.

Grupa ch�opc�w z klas III

miejsce 59 Marek Uryga z klasy IIIa - 12 punkt�w

Wszystkim reprezentantom gratulujemy udzia�u i zaanga�owania w zawodach. Cieszymy si� tym bardziej �e jako szko�a uda�o nam si� zaj�� 21 miejsce na 105 szk� bior�cych udzia� w tych rozgrywkach.

Opiekun
Mirella KaczmarekPodsumowanie osi�gni�� sportowych w Powiecie Pozna�skim

Dnia 5.06.2018 na stadionie w Puszczykowie odby�o si� podsumowanie sportowego wsp�zawodnictwa w XIX Powiatowych Igrzyskach M�odzie�y Szkolnej.

Nasza plac�wka zaj�a wysokie V miejsce na 72 szko�y bior�ce udzia� w tym przedsi�wzi�ciu. Zaszczyt odebrania nagrody w postaci pucharu, dyplomu oraz drobnych upomink�w otrzymali najbardziej zaanga�owani w dzia�ania sportowe uczniowie: Paulina Wo�niak, Wiktoria Ja�wicka, Kacper Wysocki oraz Piotr Marcinkowski.

Wszystkim uczniom, kt�rzy reprezentowali nasz� szko�� w r�nych zmaganiach sportowych serdecznie dzi�kujemy i gratulujemy wsp�lnie osi�gni�tego sukcesu, �ycz�c w kolejnych latach coraz lepszych wynik�w :)

Emilia Podg�rska
Opiekun"Czwartki Lekkoatletyczne"

W dniach 10.05, 24.05 oraz 07.06.2018 na pozna�skim stadionie Olimpia odby�a si� XXIV wiosenna edycja imprezy pod nazw� "Czwartki Lekkoatletyczne".

Ostatnia data by�a Fina�em Miejskim, w kt�rym startowa�y wszystkie szko�y z wojew�dztwa wielkopolskiego. Ka�dy ch�tny ucze� naszej plac�wki mia� mo�liwo�� wzi�cia udzia�u i sprawdzenia swoich lekkoatletycznych mo�liwo�ci w dw�ch konkurencjach sportowych - do wyboru biegi: 60m, 300m, 600m (dziewcz�ta) i 1000m (ch�opcy), oraz konkurencje techniczne: skok w dal, skok wzwy� i rzut pi�eczk� palantow�.

Na uwag� zas�uguje IV miejsce w finale wielkopolskim Antoniego Korcza w biegu na 60m. Poza tym, w zawodach wiosennych czynnie brali udzia� nast�puj�cy uczniowie: Antonina Kochnowicz, Nadia Kochnowicz, Olga �apa, Jagoda Bukczy�ska, Nadia Dro�d�, Maria Dudek, Zofia Kubala, Pawe� Meszka, Borys B�kowski, Borys Owczarek, Julian Kolendo, Olgierd Tadych i Pawe� Piszcza�ka.

Wszystkim uczniom gratulujemy osi�gni�tych wynik�w i �yczymy dalszych sukces�w sportowych w kolejnej, XXV edycji.

Emilia Podg�rska
Nauczyciel wychowania fizycznegoMemoria� Bronis�awa Szwarca

25 kwietnia najlepsi biegacze naszej szko�y wzi�li udzia� w Memoriale Bronis�awa Szwarca - w ramach tych zawod�w odby�y si� Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego w Biegach Prze�ajowych. Ka�dy ucze� naszej szko�y musia� pokona� oko�o 1200 metr�w w trudnych warunkach terenowych (bieg odbywa� si� na terenach le�nych przy jeziorze Malta w Poznaniu) rywalizuj�c z oko�o 200 osobami ze swojej kategorii wiekowej.

Ka�dy tego dnia da� z siebie wszystko. Udany start pozwoli nam zdoby� kolejne wa�ne punkty dla naszej szko�y w rywalizacji sportowej w Powiecie pozna�skim.

Gratulujemy i dzi�kujemy biegaczom!

Opiekunowie - nauczyciele wychowania fizycznego
Emilia Podg�rska, �ukasz �uczak i Borys Monastyrskyy"�wietlik"

W marcu odby�a si� XI edycja Og�lnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "�wietlik". Organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia M�odych Odkrywc�w pod Honorowym Patronatem Wydzia�u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiello�skiego.

Co roku do testu konkursowego przyst�puje ponad 40 tys. uczni�w ze szk� podstawowych z ca�ej Polski. Tym razem, nasz� szko�� reprezentowa�o 34 ch�tnych z klas II-VII.

Po dw�ch d�ugich miesi�cach oczekiwania na wyniki, z dum� informujemy, �e nagrod� (II miejsce) otrzyma�a Maja Sujkowska z kl.IVb, natomiast wyr�nienie (III miejsce): Gabriela Zgo�a z kl. IIId, Maksymilian Kochel z kl. IVb, Borys B�kowski z kl. IVa oraz Karolina Gajdzi�ska z VIb.

Gratulujemy!

Odpowiedzialni za konkurs
Justyna D�browska, Ewa Glogier i Pawe� B�a�ejakWicemistrzostwo Wojew�dztwa w Szachach

W dniu 10.03.2018 we W�oszakowicach odby�y si� Mistrzostwa Wojew�dztwa Projektu Edukacja przez Szachy w Szkole.

Reprezentacja sk�adaj�ca si� z 10 uczni�w z klas I-III pod opiek� p. Doroty Sikorskiej i p. Krzysztofa Raubica reprezentowa�a dzielnie Szko�� w Lusowie. Turniej przeprowadzony by� w 6 grupach - osobno dla ch�opc�w i dziewczynek oraz z podzia�em na poszczeg�lne klasy. Uczniowie rozegrali 7 partii tempem 15 minut na parti� na zawodnika. W zawodach udzia� wzi�o 11 szk� z ca�ego wojew�dztwa, co ��cznie da�o prawie 100 zawodnik�w.

Nasi uczniowie spisali si� rewelacyjnie! Dla wi�kszo�ci z nich by� to pierwszy turniej tak wysokiej rangi - Mistrzostwa Wielkopolski. Poszczeg�lne wyniki naszych uczni�w przedstawiaj� si� nast�puj�co:

Klasa I ch�opcy: 10 miejsce Franciszek Radecki 4 pkt., 11 miejsce Piotr Biesiada 4 pkt.

Klasa II ch�opcy: 2 miejsce Duszy�ski Krzysztof 5 pkt., 6 miejsce Aleksy Skupniewicz 3 pkt.

Klasa III ch�opcy: 4 miejsce Tymon T�uczek, 6 miejsce Aleksander Najmowicz 4 pkt., 8 miejsce Marek Uryga 4 pkt.

Klasa I dziewczyny: 11 miejsce Dominika Surma 3,5 pkt.

Klasa II dziewczyny: 2 miejsce Iwanow Zuzanna 4 pkt. (na 5 mo�liwych).

Klasa III dziewczyny: 4 miejsce Maja Kornacka 4,5 pkt.

W klasyfikacji dru�ynowej, w kt�rej w ka�dej grupie turniejowej musia� wystartowa� jeden zawodnik SP Lusowo zaj�o 2 miejsce! Tu� za gospodarzami - ZSO W�oszakowice. Uczniowie z SP Lusowo wr�cili do szko�y z dwoma pucharami. W klasyfikacji dru�yn 6-osobowych zaj�li 3 miejsce (1. miejsce ZSO W�oszakowice, 2. miejsce SP 3 Swarz�dz), a w�r�d dru�yn 4-osobowych wywalczyli 2 lokat� (1. miejsce ZSO W�oszakowice, 3. miejsce SSP Jarocin).

Po wysi�ku umys�owym zawodnicy spacerowali po W�oszakowicach i zwiedzili tamtejszy ko�ci�.

Gratulujemy sukcesu! B�dziemy kibicowa� dru�ynie na Finale Og�lnopolskim, kt�ry odb�dzie si� w czerwcu w Warszawie.

Dyplom za II i III miejsce

Opiekun
Dorota SikorskaPaulina Wo�niak na Mistrzostwach Wojew�dztwa w Warcabach

W sobot� 17 marca Paulina Wo�niak z klasy Va bra�a udzia� w Finale Wojew�dzkim Igrzysk Dzieci w Warcabach, kt�ry odby� si� w Poznaniu. Uczennica SP Lusowo zdoby�a 6 pkt. z 8 partii i zaj�a 46 miejsce.

�yczymy kolejnych sukces�w.

Opiekun
Dorota SikorskaPaulina Wo�niak Mistrzyni� Powiatu w Warcabach!

28.02.2018 w Bninie odby�y si� Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego w Warcabach. Szko�a by�a reprezentowana przez 3 ch�opc�w i 3 dziewczynki. Zawodnicy rozegrali 7 rund tempem 15 minut na parti� na zawodnika.

W grupie dziewcz�t zdecydowanie wygra�a nasza uczennica - Paulina Wo�niak gromadz�c 6 punkt�w (nie przegra�a �adnej partii). Julia Kucemba zaj�a 5 miejsce uzyskuj�c 4,5 pkt., a Helena Wojtas z dorobkiem 2,5 pkt. zaj�a 16 miejsce.

W�r�d ch�opc�w najlepszym z naszej szko�y by� Hubert Najmowicz na 5. miejscu - 4,5 pkt. Jan Kroll zaj�� 9 miejsce zdobywaj�c 4 pkt., a tu� za nim by� Igor Szcz�sny z dorobkiem 3,5 pkt.

Awans do Mistrzostw Wielkopolski z naszej szko�y wywalczy�a tylko Paulina, bo pozostali uczestnicy zaj�li miejsca niepremiowane awansem. Dru�ynowo dziewczynki zaj�y II miejsce, a ch�opcy III co ostatecznie da�o naszej szkole III miejsce.

Mistrzostwa Wielkopolski odb�d� si� 17 marca w Poznaniu. B�dziemy trzyma� kciuki za nasz� reprezentantk�!

Opiekun uczestnik�w
Dorota SikorskaSiatkarskie zmagania naszych uczni�w

12 i 13 grudnia w pozna�skiej hali Arena odby�a si� druga kolejka Enea Ligi Mini Siatk�wki. Nie mog�o zabrakn�� tam pasjonat�w siatk�wki z naszej szko�y.

Pierwszego dnia do rywalizacji przyst�pili uczniowie klas czwartych, natomiast dzie� p�niej na boiska wybiegli ich starsi koledzy z klas pi�tych i sz�stych. Rozgrywki maj� charakter towarzyski, a udzia� w lidze i mo�liwo�� rywalizacji z przedstawicielami szk� pozna�skich i nie tylko, daje mo�liwo�� zebrania baga�u do�wiadcze� przez naszych siatkarzy i siatkarki.

Cieszy systematyczny rozw�j i coraz lepsze wyniki notowane w ka�dej grupie wiekowej oraz fakt, �e szko�a z Lusowa stanowi coraz bardziej liczn� i zgran� dru�yn�.

W zawodach udzia� wzi�li:
Antoni Mizera, J�drzej Wo�niak, Aleks Zi�tkowiak, Paulina Wo�niak, Wiktoria Duchant, Helena Kacperska, Micha� Antek Dudek, Piotr Janikowski , Bartosz Godlewski, Jan Kroll, Piotr Marcinkowski, Przemys�aw Sternal, Mateusz Frankiewicz, Julia Lisek, Kamila Piasna, Julia Wac�awik, Maja Surma, Franciszek Kroll, Wojciech G�rny, Adam Wr�bel, J�drzej Grajek, Borys B�kowski, Adam Piszcza�ka, Olgierd Tadych, Magnus Sawi�ski, Mateusz Weso�owski, Maksymilian Ko�odziej i Borys Owczarek.

Trener:
Wojciech J�drzejewskiXIX Wielkopolskie Igrzyska Dru�ynowe Dzieci w Szachach

01.12.2017 w Zb�szyniu odby�y si� XIX Wielkopolskie Igrzyska Dru�ynowe Dzieci w Szachach.

Sk�ad dru�yny nie zmieni� si� od poprzednich, wygranych XIX Dru�ynowych Mistrzostw Dzieci Powiatu Pozna�skiego w Szachach, tj: Hubert Najmowicz, Igor Szcz�sny, Paulina Wo�niak, Olgiert Tadych oraz Sara Ga�-Mytych.

W zawodach wzi�o udzia� 40 szk� podstawowych z ca�ej wielkopolski. Ka�da dru�yna rozegra�a 9 rund w tempie 15 minut. Nasi uczniowie dzielnie walczyli o ka�d� wygran� parti�. Ostatecznie po sze�ciogodzinnych, trudnych i wyczerpuj�cych logicznie strategiach szachowych, wychowankowie Szko�y Podstawowej w Lusowie zaj�li XII miejsce.

Gratulujemy tak wspania�ego osi�gni�cia �ycz�c dalszych sukces�w na kolejnych zawodach.

Opiekun:
Emilia Podg�rskaGuinnessowe wyzwanie!

Nasza szko�a po raz kolejny bra�a udzia� w uk�adaniu speed stacks, kt�rego celem by�a pr�ba ustanowienia Rekordu Guinnessa.

9 listopada siedemdziesi�ciu pi�ciu uczni�w z wielkim zapa�em, w rytm muzyki uk�ada�o speed stacks, �wietnie si� przy tym bawi�c.

Beata Zgo�a
Nauczyciel matematyki"Dw�jkowa" Liga Siatk�wki Enea dla klas IV

We wtorek 21 listopada klasy czwarte wzi�y udzia� w pierwszym etapie Ligi siatk�wki Enea na pozna�skiej Arenie.

Klasy czwarte gra�y "dw�jkami" osobno dziewczynki i ch�opcy. W�r�d dziewczynek wzi�o udzia� oko�o 60 zespo��w, natomiast ch�opc�w by�o oko�o 40. Zawodnicy grali w grupach na czas po 7 minut. Ka�dy zesp� zagra� 5 spotka�.

Z naszej szko�y startowa�y dwa zespo�y �e�skie oraz cztery m�skie. Nasi zawodnicy stawiaj� pierwsze kroki w siatk�wce. By�a to dla nich niez�a lekcja i nauka na przysz�o��. Ju� w grudniu kolejny etap podzielony na lig� z�ota i srebrn�. Ca�a liga sta�a na bardzo wysokim poziomie sportowym jak i organizacyjnym.

Lista zawodnik�w:

Kamila Piasna, Julia Lisek, Zosia Anio�a, Maja Surma, Borys B�kowski, J�drzej Grajek, Olgierd Tadych, Adam Piszcza�ka, Franek Kroll, Wojciech G�rny, Mateusz Weso�owski, Maks Ko�odziej.

Opiekun zawodnik�w:
Mateusz Kwa�niewskiKolejny sukces Julki

Jeszcze nie och�on�li�my po p�fina�owym odcinku "Mam Talent", a ju� tydzie� p�niej dowiedzieli�my si� o jej kolejnym sukcesie.

18 listopada w Krakowie odby�y si� Mistrzostwa Polski w Sport Stackingu, na kt�rych Julia zaj�a III miejsce w kategorii Open Overall i I miejsce w kategorii 11-12F.

Gratulujemy i �yczymy zdrowia :)

Justyna D�browska
wychowawczyniKonkurs plastyczny w Wielkopolskim Parku Narodowym

W zesz�ym roku uczniowie obecnych klas pi�tych naszej szko�y wzi�li udzia� w konkursie plastycznym, pt. "Las to wielki dom, ma�e i du�e zwierz�ta w nim s�." Konkurs przeprowadzony zosta� w ramach zaj�� edukacyjnych prowadzonych w Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego.

W sobot�, 18 listopada br. w Jeziorach odby�a si� uroczysto�� wr�czenia nagr�d laureatom konkursu, po��czona ze zwiedzaniem muzeum, spacerem po lesie i ogniskiem.

Troje uczni�w z klasy Vb odnios�o sukces. Prac� Igora Szcz�snego wyr�niono, Anastazja Kaliszak otrzyma�a V miejsce, natomiast praca Natalii Patalas zdoby�a w konkursie plastycznym I miejsce. Nale�y doda�, �e rysunki naszych uczni�w zosta�y zauwa�one przez oceniaj�cych je artyst�w plastyk�w w tysi�cu innych prac wykonanych przez dzieci r�nych szk� wojew�dztwa wielkopolskiego.

Prace Anastazji i Natalii zosta�y umieszczone w kalendarzu, kt�ry b�dzie mo�na ogl�da� przez ca�y nast�pny rok w sali 105.
Gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj��.

Justyna D�browska
dumna wychowawczyni kl. VbJulka w "Mam Talent"

Na lekcji wychowawczej Julka opowiada�a swojej klasie, jak przygotowuje si� do sobotniego wyst�pu w telewizji TVN.

Uczniowie pytali j� o to: czy si� denerwuje, w jakim stroju wyst�pi i kiedy b�dzie mia�a pr�b� generaln�. Wszyscy �yczyli jej powodzenia i cho� wierzyli w jej umiej�tno�ci, to chyba nikt nie spodziewa� si�, �e kole�anka z klasy - cichutka i skromna Julka odniesie taki sukces!

W sobot� 11 listopada o godz. 20:00 wielu uczni�w, ich rodzic�w oraz nauczycieli SP z Lusowa zasiad�o przed telewizorami. Ogromne emocje towarzyszy�y nam w czasie ca�ego programu, jednak gdy okaza�o si�, �e Julka wygra�a trzeci p�fina�owy odcinek, rado�� si�gn�a zenitu ?. Ten wiecz�r, dzi�ki Julce pozostanie na d�ugo w naszej pami�ci.

Gratulujemy jej i czekamy do 2 grudnia na wielki fina�!

Justyna D�browska
wychowawczyni"Moje �rodowisko - moja przysz�o��"

W konkursie plastycznym "Moje �rodowisko - moja przysz�o��" organizowanym przez Wielkopolski O�rodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach projektu pod nazw�: "Organizacja dw�ch konkurs�w z zakresu ekologii i ochrony �rodowiska na obszarach wiejskich dla rolnik�w, uczni�w i student�w wojew�dztwa Wielkopolskiego" realizowanego w ramach umowy z Wojew�dzkim funduszem Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Komisja Konkursowa wyr�ni�a dwie uczennice naszej Szko�y: Nadi� Dro�d� i Jan� Grabi�.

Gratulujemy i �yczymy kolejnych sukces�w.

XIX Igrzyska Dru�ynowe Dzieci Mistrzostw Powiatu Pozna�skiego W Szachach

3.11.2017 w K�rniku odby�y si� XIX Igrzyska Dru�ynowe Dzieci Mistrzostw Powiatu Pozna�skiego W Szachach. Nasz� szko�� reprzentowa�a pi�tka uczni�w: Hubert Najmowicz, Igor Szcz�sny, Paulina Wo�niak, Olgiert Tadych oraz Sara Ga�-Mytych.

W zawodach bra�o udzia� 13 szk� podstawowych. Ka�da dru�yna rozegra�a 7 rund w tempie 15 minut. Przeciwnicy narzucili wysoki poziom gry, jednak naszym uczniom uda�o si� wywalczy� zaszczytne I miejsce. Dzi�ki temu szachi�ci ze Szko�y Podstwowej w Lusowie przeszli do kolejnego, wielkopolskiego etapu.

Naszym zwyci�zcom gratulujemy tak wspania�ego sukcesu i �yczymy powodzenia na kolejnych zawodach.

Dyplom za I miejsce

Emilia Podg�rska
Opiekun zawodnik�wMistrzostwa Powiatu w p�ywaniu

Kilkuset m�odych p�ywak�w i p�ywaczek z powiatu pozna�skiego wystartowa�o 27 pa�dziernika na basenie Centrum Kultury i Rekreacji w Kozieg�owach w finale Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk M�odzie�y Szkolnej w P�ywaniu Dru�ynowym.

Nasz� szko�� reprezentowa�o 16 uczni�w: Patrycja Piasna, Jagoda Podwika, Paulina Wo�niak, Elena Piwecka, Kamila Piasna, Maria Dudek, Matylda M�odzianowska, Klara Szczepaniak, Kacper Wysocki, Micha� Olejnik, Piotr Marcinkowski, Hubert Najmowicz, Borys B�kowski, Pawe� Meszka, Wojciech G�rny oraz Wojciech Zalisz.

Sztafeta mia�a do pokonania dystans 8 x 25 metr�w stylem dowolnym. Do rywalizacji przyst�pi�y ��cznie 24 szkolne reprezentacje. Sztafeta dziewcz�t uplasowa�a si� na wysokim III miejscu, a ch�opcy stan�li tu� za podium zajmuj�c zaszczytne IV miejsce.

Prawo startu w finale wojew�dzkim, kt�ry odb�dzie si� 16 listopada na Termach Malta�skich w Poznaniu uzyska�y po dwie najlepsze reprezentacje szk� z powiatowego fina�u.

Reprezentantom naszej szko�y dzi�kujemy za zaanga�owanie i gratulujemy wysokich lokat uzyskanych w p�ywaniu na szczeblu powiatowym �ycz�c dalszych sukces�w sportowych.

Emilia Podg�rska
Opiekun zawodnik�wCzwartki lekkoatletyczne

14.09, 21.09 oraz 28.09.2017 na pozna�skim stadionie Olimpia, odby�a si� XXIV edycja imprezy pod nazw� "Czwartki Lekkoatletyczne".

Tam reprezentowa�o nas 8 uczestnik�w: Ryszard Barszcz, Jan Kroll, Antoni Mizera, Kacper Wysocki, Piotr Marcinkowski, Micha� Przybylski, Jakub Tala�ka i Adam Wr�bel. Ch�opcy zaj�li 14 miejsce.Niekt�rzy uczniowie po raz pierwszy wystartowali w takich zawodach maj�c mo�liwo�� sprawdzenia swoich umiej�tno�ci sportowych. Reprezentanci naszej szko�y zaanga�owali si� w ka�dej konkurencji, w kt�rej startowali.

Na wyr�nienia zas�uguj� wyniki Juliana Kolendo w skoku w dal - 3,4m (rocznik 2007), Jagody Wodniczak - 3,64 m (rocznik 2005), Olgi �apy - 3,52 m (rocznik 2005), Laury Grupy - 3,42m (rocznik 2005), Ady Glogier w biegu na 60 m - 10,15s (rocznik 2007) oraz Stanis�awa Mo�d�enia w biegu na 1000 m - 4:29:38s (rocznik 2008).

Wszystkim uczniom gratulujemy osi�gni�tych wynik�w i �yczymy dalszych sukces�w sportowych w kolejnej wiosennej edycji.

Emilia Podg�rska
Opiekun zawodnik�wPowiat - sztafeta

Dzi�ki dobrym wynikom wszystkich uczestnik�w z naszej szko�y ch�opcy reprezentowali gmin� Tarnowo Podg�rne w finale Powiatu Pozna�skiego w Sztafetowych Biegach Prze�ajowych.

Tam reprezentowa�o nas 8 uczestnik�w: Ryszard Barszcz, Jan Kroll, Antoni Mizera, Kacper Wysocki, Piotr Marcinkowski, Micha� Przybylski, Jakub Tala�ka i Adam Wr�bel. Ch�opcy zaj�li 14 miejsce.

Gratulacje dla uczestnik�w zawod�w za reprezentowanie naszej szko�y.

Opiekunowie zespo�u:
Mateusz Kwa�niewski i Emilia Podg�rska
Rok szkolny 2016/2017

Olgierd Tadych obroni� pierwsze miejsce wywalczone przed rokiem

2 czerwca sze�cioosobowa reprezentacja naszej szko�y wzi�a udzia� w IV Turnieju Fina�owym Og�lnopolskiego Projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole". Zawody odby�y si� w hali Torwaru w Warszawie i uczestniczy�o w nich ponad 700 dzieci ze 130 szk� z ca�ej Polski.

Zawodnicy rywalizowali na dystansie 6 rund w grupach klas I, II i III, oddzielnie w�r�d dziewcz�t i ch�opc�w. Obowi�zywa�a oryginalna punktacja - za zwyci�stwo w pojedynczej partii otrzymywa�o si� 3 punkty, za remis - 2, a za przegran� - 1. Dzi�ki temu nikt nie wr�ci� do domu z zerowym dorobkiem punktowym.

Spo�r�d reprezentant�w naszej szko�y najlepiej spisa� si� Olgierd Tadych z klasy IIIc, kt�ry od pocz�tku do ko�ca znajdowa� si� na czele tabeli, wygrywaj�c wszystkie swoje 6 partii i uzyskuj�c komplet 18 punkt�w! Tym samym Olgierd obroni� I miejsce wywalczone przed rokiem w kategorii ch�opc�w z klas II. Przypomnijmy jeszcze, i� przed dwoma laty, na Stadionie Narodowym w Warszawie, zaj�� on 7 miejsce w kategorii ch�opc�w klas I.

Pozosta�e wyniki indywidualne:

Grupa dziewcz�t klas III
miejsce 11 Kamila Piasna z klasy IIIb - 14 pkt.
miejsce 14 Sara Ga�-Mytych z klasy IIIb - 14 pkt.

Grupa ch�opc�w klas III
miejsce 42 Jakub Raszewski z klasy IIIc - 13 pkt.
miejsce 81 Franciszek Kroll z klasy IIIa - 10 pkt.
miejsce 81 Pawe� Meszka z klasy IIIa - 10 pkt.

Wszystkim reprezentantom gratulujemy udzia�u i zaanga�owania w zawodach. By� to ostatni wyst�p naszych reprezentant�w na Turnieju Fina�owym, poniewa� rozgrywki tocz� si� tylko do kategorii klas III. Pierwsza sz�stka z ka�dej grupy uzyskiwa�a awans do kadry Polskiego Zwi�zku Szachowego na finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ob�z szachowy w Drzonkowie (pa�dziernik 2017).

Nauczyciel szach�w
Damian BartkowiakKonkurs "Zaj�c Wielkanocny Starego Browaru dla przedszkolak�w"

W dniach 23.03.2017 - 03.04.2017 odby� si� konkurs organizowany przez Stary Browar, w kt�rym uczniowie z oddzia��w przedszkolnych (0a,0b,0c) wzi�li udzia�. Zadaniem dzieci by�o ozdobi� zaj�ca o wielko�ci 50 cm.

Ka�da grupa wykona�a ciekaw� i pomys�ow� prac� wykorzystuj�c r�ne techniki i materia�y. Prace konkursowe mo�na podziwia� w Starym Browarze do 15 kwietnia. Nagrod� g��wn� by� zaj�c o wielko�ci 1,7m. Oddzia� przedszkolny otrzyma� wyr�nienie w konkursie. Nagrod�, kt�r� otrzymali nasi najm�odsi to fioletowy zaj�czek wielko�ci 46cm.

Gratulujemy!

Karolina Czerwi�skaWyniki "�wietlika"

Mi�o nam poinformowa�, �e w Og�lnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych "�wietlik" dwoje uczni�w naszej szko�y odnios�o sukces. Wyr�nienie otrzymali: Anastazja Kaliszak z kl.IVb i Jakub Raszewski z kl. IIIc. Brawo!

Szkolny koordynator konkursu
Justyna D�browskaV miejsce w powiecie!

W �rod� 17 maja reprezentacja szko�y w pi�k� no�n� wzi�a udzia� w finale powiatu w turnieju Orlika w ramach Wielkopolskich Igrzysk M�odzie�y Szkolnej, kt�ry odby� si� w Murowanej Go�linie.

System rozgrywek "ka�dy z ka�dym", czas gry 2x7 min. Po bardzo wyr�wnanym i stoj�cym na wysokim poziomie turnieju Nasza szko�a zaj�a dobre 5 miejsce. Gratulacje!!!

Sk�ad zespo�u:

1. Pietrucki Jakub
2. �ag�dka Patryk
3. �l�czka Antoni
4. Wolny Mateusz
5. Kolendo Antoni
5. Kolendo Antoni
6. Korczy�ski Marcel
7. Nawrocki Marcel
8. Wysocki Kacper
9. Weso�owski Maciej
10. Przybylski Micha�
11. Szczechowiak Kamil
12. Kroll Jan

Opiekun zawodnik�w:
Mateusz Kwa�niewskiMi�dzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2017 - podsumowanie

Mamy przyjemno�� og�osi�, �e w Mi�dzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2017 z naszej szko�y zostali nagrodzeni:

Za uzyskanie BARDZO DOBREGO wyniku:

1. Sobierajski Wojciech klasa Vb
2. Jagoda Wodniczak kl. Va
3. Wojtas Helena klasa IVa

Za uzyskanie WYRӯNIENIA:

1. Kochanek Miko�aj klasa VIb
2. Wodniczak Julian klasa Va
3. Frankiewicz Mateusz klasa Vb
4. Najmowicz Hubert klasa IVb
5. Wo�niak Paulina klasa IVa
6. Kacperska Helena klasa IVb
7. Piasna Kamila klasa IIIb
8. Sujkowska Maja kl. IIIb
9. Barszcz Ryszard kl. IIId
10. Kroll Franciszek kl. IIa
11. Najmowicz Aleksander kl. IIa
12. Tyma Igor kl. IIb

Wszystkim gratulujemy wysokich wynik�w i �yczymy kolejnych sukces�w.

Nauczycielki matematyki:
Beata Zgo�a i Katarzyna KurowskaFina� Wojew�dztwa Wielkopolskiego w warcabach

1 kwietnia w Poznaniu odby� si� Fina� Wojew�dztwa Wielkopolskiego w warcabach 64 polowych w kategorii szk� podstawowych.

Nasz� szko�� reprezentowali: Paulina Wo�niak z klasy IVa oraz Olgierd Tadych z klasy IIIc, kt�rzy wcze�niej wywalczyli awans w eliminacjach powiatowych. W�r�d 63 startuj�cych dziewcz�t Paulina uplasowa�a si� na 29 miejscu (zdoby�a 4,5 pkt. z 8 partii), natomiast Olgierd zaj�� 36 miejsce na 61 startuj�cych ch�opc�w (zdoby� 4pkt. z 8 partii).

Serdecznie im gratulujemy i �yczymy kolejnych sukces�w.

Nauczyciel szach�w:
Damian BartkowiakUdzia� naszych uczni�w w Memoriale Bronis�awa Szwarca

Dnia 25 kwietnia nasi sportowcy wzi�li udzia� w Memoriale Bronis�awa Szwarca, kt�ry jednocze�nie by� Powiatowym Fina�em Dru�ynowych Bieg�w Prze�ajowych.

Zawody odby�y si� w Poznaniu w pobli�u Malty. Dziewi�cioosobowa dru�yna przyst�pi�a do zmaga� bardzo zmotywowana i pozostawi�a na trasie mn�stwo si� i woli walki. W klasyfikacji dru�ynowej nasze dziewczyny by�y finalnie na miejscu 7 a ch�opcy zaj�li 13 lokat� w�r�d szk� podstawowych.

Warto zaznaczy�, �e indywidualnie potrafili�my nawi�za� wyr�wnan� walk� w ka�dym biegu. Najlepiej zaprezentowa� si� ucze� klasy Vb - Piotr Marcinkowski, kt�ry na dystansie 1000 metr�w osi�gn�� czas 3:51,2 co pozwoli�o na zaj�cie 7 miejsca spo�r�d 115 startuj�cych i 3 miejsca w�r�d uczni�w z powiatu pozna�skiego.

Poni�ej miejsca pozosta�ych uczni�w:

Wszystkim gratulujemy bardzo dobrych czas�w i �yczymy kolejnych sukces�w.

Opiekunem podczas zawod�w by� nauczyciel wychowania fizycznego:
Wojciech J�drzejewskiPierwsi w Orliku!

W pi�tek 21 kwietnia reprezentacja szko�y w pi�ce no�nej uczestniczy�a w pierwszym etapie turnieju Orlika w pi�ce no�nej, kt�ry odby� si� w Plewiskach.

Do rywalizacji przyst�pi�o pi�� dru�yn: SP Mosina, SP D�browa, SP Lusowo, SP Puszczykowo i SP Tarnowo Podg�rne. System rozgrywek "ka�dy z ka�dym", czas gry 2x8min. Turniej sta� na bardzo wysokim i wyr�wnanym poziomie. O ko�cowej kolejno�ci w zawodach zdecydowa�a ma�a tabela trzech dru�yn: SP D�browa, SP Lusowo i SP Puszczykowo, poniewa� te dru�yny wygra�y po trzy spotkania i ponios�y jedn� pora�k�. Najlepszy bilans mi�dzy zainteresowanymi dru�ynami mia�a nasza szko�a i to ona zwyci�y�a w zawodach!!!

B�dziemy rywalizowali w kolejnym etapie, czyli w finale powiatu. Gratulacje dla ch�opc�w!!!

Sk�ad reprezentacji:
Jakub Pietrucki, Antoni �l�czka, Antoni Kolendo, Marcel Korczy�ski, Kacper Wysocki, Kamil Szczechowiak, Marcel Nawrocki, Mateusz Wolny, Patryk �ag�dka, Maciej Weso�owski, Jan Kroll.

Opiekun zawodnik�w:
Mateusz Kwa�niewskiFina� powiatu "Tymbarku"!

Po zwyci�stwie jesieni� w pierwszym etapie Tymbarku, nadszed� czas na fina� powiatu dla reprezentant�w naszej szko�y z rocznika 2005/06.

W czwartek 9 marca na boisku w Prze�mierowie stawi�o si� 10 najlepszych ekip z powiatu. Opiekunowie grup rozlosowali dwie grupy. Nam przypad�o w grupie rywalizowa� ze szko�ami z Kozieg��w, Kamionek, Mosiny i Tulc�w. Czas gry 10 minut.

Poziom rozgrywek by� bardzo wysoki. Nasza dru�yna w ka�dym meczu gra�a jak r�wny z r�wnym. Ostatecznie po emocjonuj�cych meczach w grupie zaj�li�my 3 miejsce i zostali�my sklasyfikowani na miejscach 5-8. W finale zmierzy�y si� szko�y z Kozieg��w i Lubonia. Ostatecznie wygra�a dru�yna z Lubonia i to ona b�dzie reprezentowa�a powiat w finale wojew�dztwa. Naszym zawodnikom gratulujemy dobrego wyst�pu.

Sk�ad reprezentacji:
Jakub Pietrucki, Piotr Wi�niowski, Kacper Wysocki, Kamil Szczechowiak, Micha� Przybylski, Piotr Marcinkowski, Maciej Weso�owski, Jakub Kosmowski, Patryk Walczak, Antoni Mizera.

Opiekun zawodnik�w:
Mateusz Kwa�niewskiMistrzowie Polski w Sport Stacking

W czasie Mistrzostw Szko�y w Sport Stackingu nasi uczniowie ustanowili rekordy Polski w poszczeg�lnych kategoriach wiekowych, kt�re zosta�y zatwierdzone przez �wiatow� organizacj� WSSA.

Fina�y odby�y si� w trzech konkurencjach. I tak rekordy ustanowili:

W konkurencji 3-3-3: Julia Kucemba (9-10F) i Karolina Kamza (11-12F).

W konkurencji 3-6-3: Julia Kucemba(9-10F) i Weronika Zgo�a (11-12F).

W konkurencji cycle: Miko�aj Tarnowski (7-8M), Julia Kucemba (9-10F) i Weronika Zgo�a (11-12F).

Wed�ug rankingu WSSA Julka Kucemba jest drug� osob� w�r�d kobiet w Polsce. Gratulujemy serdecznie wspania�ych wynik�w.

Aktualne oficjalne rekordy w Polsce znajduj� si� na stronie WSSA - �wiatowej Organizacji Sport Stackingu www.thewssa.com/records/poland.
Tutaj mo�na obejrze� filmy z turnieju: www.szybkiekubki.pl/turnieje.

Katarzyna Kurowska i Beata Zgo�a
Nauczycielki matematykiPrzegl�d Wokalny zako�czony sukcesem!

8 grudnia 2016 roku w Hotelu 500 w Tarnowie Podg�rnym odby� si� I Przegl�d Wokalny w ramach Keyboard Festiwal 2016. Uczestniczy�y w nim dwie przedstawicielki naszej szko�y: Amelia Ciesielska oraz Wiktoria Ja�wicka, kt�re zosta�y wytypowane do reprezentowania szko�y w wyniku wewn�trzszkolnego przes�uchania.

W przegl�dzie udzia� wzi�o 24 uczestnik�w ze szk� z ca�ej Wielkopolski. W kwestii wynik�w nie obowi�zywa� tradycyjny system trzech pierwszych miejsc, lecz tylko pierwsze miejsce. Opr�cz niego Jury przyzna�o tylko dwa wyr�nienia, dlatego te� mi�o nam oznajmi�, �e reprezentantka naszej szko�y - Wiktoria Ja�wicka zdoby�a jedno z nich. Mo�na zatem powiedzie�, �e zdoby�a drugie miejsce. Bardzo dobrze zaprezentowa�a si� r�wnie� Amelia. Gratulujemy serdecznie wyst�p�w i liczymy na kolejne muzyczne sukcesy.

Nale�y doda�, �e impreza zosta�a zorganizowana na wysokim poziomie: uczestnicy wyst�powali na profesjonalnej scenie przy pe�nym nag�o�nieniu, o�wietleniu oraz licznej publiczno�ci. W tym dniu byli prawdziwymi gwiazdami.

Wyniki:

 • Pierwsze miejsce: Agata Suwiczak - SP Niepruszewo
 • Wyr�nienie: Wiktoria Ja�wicka - SP Lusowo
 • Wyr�nienie: Kinga B�bol � SP Moszczenica


 • Guinnessowe wyzwanie!

  Nasza szko�a, jako jedna z 6 plac�wek w Polsce, w��czy�a si� w uk�adanie speed stacks. Celem akcji by�a pr�ba ustanowienia Rekordu Guinnessa w uk�adaniu szybkich kubk�w.

  17 listopada w czwartek, w tym niecodziennym wydarzeniu bra�a udzia� ca�a spo�eczno�� szkolna. 168 uczestnik�w, z wielkim zapa�em i skupieniem uk�ada�o speed stacks, �wietnie si� przy tym bawi�c.

  Dzi� wiemy ju�, �e przyczynili�my si� do osi�gni�cia wsp�lnego sukcesu - Rekord Guinnessa zosta� pobity!!! Na ca�ym �wiecie 622 809 os�b uk�ada�o kubeczki (w Polsce 714).

  Link do strony www.thewssa.com

  Katarzyna Kurowska i Beata Zgo�a  Mistrzostwa Wielkopolski w Szachach

  25 listopada 2016 roku szachowa reprezentacja naszej Szko�y uczestniczy�a w Finale Mistrzostw Wojew�dztwa Wielkopolskiego w Dru�ynowych Szachach, kt�re odby�y si� w Zb�szyniu.

  W zawodach bra�y udzia� 44 szko�y, kt�re rozegra�y turniej systemem komputerowym (szwajcarskim) z tempem gry 9 rund po 15 minut na ka�dego z zawodnik�w. W ka�dym spotkaniu gra�o po 4 zawodnik�w - 3 ch�opc�w i minimum 1 dziewczyna. Przy ustalaniu wynik�w ko�cowych w pierwszej kolejno�ci brano pod uwag� du�e punkty meczowe - 2 za zwyci�stwo, 1 za remis (czyli wynik 2-2) i 0 za pora�k�.

  Na podium stan�y nast�puj�ce szko�y: I miejsce SP 17 Kalisz, II miejsce ZSP Zb�szy�, III miejsce SP 46 Pozna�.
  Uczniowie z naszej Szko�y zaj�li bardzo dobre 8 miejsce, najlepsze w ostatnich latach.

  Sk�ad reprezentacji:

 • Paulina Wo�niak, klasa IVa
 • Olgierd Tadych, klasa IIIc
 • Hubert Najmowicz - kapitan, klasa IVb
 • Igor Szcz�sny, klasa IVb
 • Aleksander Nowak, klasa IVc
 • Nauczyciel szach�w
  Damian Bartkowiak  Mistrzostwa Powiatu w P�ywaniu

  2 listopada 2016 roku nasi najlepsi p�ywacy reprezentowali SP Lusowo w Mistrzostwach Powiatu Pozna�skiego Szk�l Podstawowych w P�ywaniu dru�ynowym.

  Sztafety ch�opc�w i dziewcz�t zaj�y czwarte miejsca, niewiele przegrywaj�c b�j o miejsce III. Gratulujemy i cieszymy si� wraz z naszymi reprezentantami, licz�c na udane wyst�py na nast�pnych zawodach.

  Na za��czonym zdj�ciu nasza reprezentacja p�ywak�w po powrocie z Mistrzostw Gminy w P�ywaniu

  Szczeg�owe wyniki:

  Wyniki

  Opiekun
  Borys Monastyrskyy  Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego w Warcabach

  W dniu 22.11.2016 roku w auli Szko�y Podstawowej nr 2 w Bninie ko�o K�rnika odby�y si� Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego w Warcabach. W turnieju wyst�pi�o 73 zawodnik�w z 18 szk�, kt�rzy rozegrali dwa oddzielne turnieje dla dziewcz�t i ch�opc�w. Szko�� Podstawow� z Lusowa reprezentowali nast�puj�cy uczniowie: Paulina Wo�niak, Julia Kucemba, Helena Wojtas, Sara Ga�-Mytych, Jan Kroll, Olgierd Tadych.

  W klasyfikacji dru�ynowej nasza szko�a zaj�a bardzo dobre drugie miejsce, natomiast w indywidualnej grze najlepiej spisali si� Olgierd Tadych oraz Paulina Wo�niak, uzyskuj�c awans do �cis�ego fina�u mistrzostw wielkopolski.
  Wielkie brawa!

  Szczeg�owe wyniki:

  Nauczyciel szach�w
  Damian Bartkowiak  Gabrysia na podium!

  Z przyjemno�ci� informujemy, �e uczennica naszej szko�y - Gabriela Zgo�a z klasy IId zosta�a laureatk� XXII Powiatowego Konkursu M�odych Recytator�w "Jesienna Zaduma", kt�ry odby� si� we wtorek 22.11.2016 w Czerwonaku.

  Organizatorem imprezy by� Gminny O�rodek Kultury "Sok�", na czele jury sta� Janusz Grenda - aktor Teatru Nowego w Poznaniu. Gabrysia zachwyci�a jury i s�uchaczy recytacj� wiersza Wandy Chotomskiej "A ja mam psa" i za sw�j wyst�p zdoby�a drugie miejsce w kategorii klas I-III.

  Bardzo dobrze wypad�y r�wnie� pozosta�e reprezentantki naszej gminy - Martyna B�aszkowiak ze Szko�y Podstawowej z Tarnowa Podg�rnego zdoby�a drugie miejsce w kategorii klas IV-VI, natomiast Barbarze Szymkowiak z Baranowa przyznano pierwsz� nagrod� w grupie gimnazjalnej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami�tkowe dyplomy i ksi��ki, laureaci za� nagrody rzeczowe.

  Gabrysi serdecznie gratulujemy i �yczymy sukces�w w kolejnych konkursach.

  Stanis�awa Janeczek
  Nauczyciel j�zyka polskiego  XI Powiatowy Turniej Rze�biarski w Mosinie - Mosina 2016

  Pa�dziernik jak co roku dla wielu os�b zajmuj�cych si� sztukami plastycznymi, a w szczeg�lno�ci rze�b�, staje pod znakiem zakrojonej na szerok� skal� imprezy artystycznej.

  To ju� XI edycja Powiatowego Turnieju Rze�biarskiego w Mosinie. Turniej ten pod patronatem Wielkopolskiego Zwi�zku Artyst�w Rze�biarzy jest organizowany przez Mosi�ski O�rodek Kultury oraz przez Mosi�skie Stowarzyszenie Kulturalno-O�wiatowe, a lata doskona�ej organizacji, �wietnej oprawy i bardzo przyjaznej atmosfery owocuj� coraz wi�ksz� ilo�ci� uczestnik�w.

  W tym roku do zmaga� z materi� i z samym sob�, oraz z naprawd� niezwykle trudnym tematem przyst�pi�o ponad 100 os�b. I s� to tw�rcy doro�li, cz�sto profesjonali�ci, czasami wr�cz instruktorzy rze�by (w tym roku ta grupa mog�a przyst�pi� do rywalizacji po raz pierwszy w historii turnieju), ale te� uczniowie szk� podstawowych, gimnazj�w oraz szk� ponad gimnazjalnych.

  Z naszej szko�y na Turniej uda�y si� trzy uczennice, b�d�ce jednocze�nie jedynymi przedstawicielkami szk� podstawowych z naszej gminy: Gabriela Stanis�awiak z klasy VIb, Helena Kacperska z klasy IVb oraz Oliwia Nowak z klasy VIc. Dziewczyny stworzy�y wspania�e dzie�a plastyczne dobrze odpowiadaj�ce narzuconemu tematowi. Uczestniczki Turnieju nie zdoby�y co prawda �adnych nagr�d, ale zdoby�y co� znacznie wa�niejszego - do�wiadczenie zwi�zane z duchem rywalizacji, dzia�ania z narzuconym tematem, stosowania si� do okre�lonych , �cis�ych regu�. Ale przede wszystkim por�wnanie swojej pracy z pracami innych uczestnik�w. Jak dziewczyny wypad�y og�lnie? Bardzo dobrze.

  Musz� tutaj wspomnie�, �e do eliminacji potrzebnych, aby wy�oni� uczestnik�w przyst�pili wszyscy uczniowie z klas IV-VI. Przez ostatnie tygodnie lekcje plastyki sta�y pod znakiem rze�by. To nie�atwy materia�. Wymagaj�cy. Cz�� uczni�w zmaga�a si� z nim po pierwszy... Ale wszyscy dzielnie przez to przeszli, chocia� nie oby�o si� bez chwil zw�tpienia i zniech�cenia. Nie ukrywam, wyniki cz�sto przeros�y moje oczekiwania. Fotografie prac zostan� wkr�tce wyeksponowane w szkole na wystawie.

  Barbara Ga��ewska
  Opiekun m�odych artyst�wk  Szko�a z Lusowa po raz drugi z rz�du Mistrzem Powiatu w szachach

  W dniu 18 pa�dziernika odby�y si� w Bninie ko�o K�rnika Dru�ynowe Mistrzostwa Szk� Podstawowych w szachach. W zawodach wystartowa�o 17 najlepszych szk� z powiatu pozna�skiego, kt�re rozegra�y 7 rund tempem gry 15 minut na parti� na jednego zawodnika.

  Szko�a Podstawowa w Lusowie zaj�a pierwsze miejsce i uzyska�a awans do fina�u wojew�dzkiego. W sk�adzie zwyci�skiej dru�yny znale�li si�: Paulina Wo�niak, Olgierd Tadych, Hubert Najmowicz - kapitan, Igor Szcz�sny oraz Aleksander Nowak.

  Szczeg�owe wyniki:

  Opiekun
  Damian Bartkowiak  VI miejsce w powiecie!

  W �rod� 12 pa�dziernika odby�y si� Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego w dru�ynowym tenisie sto�owym ch�opc�w w Pecnej. Do rywalizacji przyst�pi�y najlepsze ekipy z poszczeg�lnych gmin w powiecie. Po emocjonuj�cych meczach nasza reprezentacja uplasowa�a si� w �rodku stawki zajmuj�c ostatecznie dobre, 6 miejsce.

  Gratulacje!

  Lusowsk� szko�� reprezentowali: Antoni Kolendo oraz Olgierd Tadych.

  Opiekun zawodnik�w
  Mateusz Kwa�niewski  Podsumowanie Kampanii "Zachowaj Trze�wy Umys�"

  Po raz kolejny uczniowie Szko�y w Lusowie wzi�li udzia� w Kampanii "Zachowaj Trze�wy Umys�" organizowanej przez Stowarzyszenie Producent�w i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacj� Trze�wy Umys�, pod honorowym patronatem MEN.

  W konkursie plastyczno-literackim "Pod dobr� opiek�", a� cztery uczennice zdoby�y nagrody:
  Gabriela Zgo�a z kl. IId, Amelia Bera z kl. IVa, Oliwia Zi�kowska z kl. Vb oraz Marcelina Skotnicka z kl. IIIa, kt�ra zdoby�a g��wn� nagrod�.

  Marcelina w pa�dzierniku odbierze swoj� wygran� w Warszawie na oficjalnym podsumowaniu akcji. B�dzie to rower, kask i kamera sportowa!

  Marcelinie gratulujemy pomys�u, pi�knej pracy i nagrody, a wszystkich uczni�w zach�camy do udzia�u w Kampanii w roku 2017.

  Koordynatorzy szkolni
  Karolina Bera i Dorota Bukowska  Powiatowe Mistrzostwa MTB

  16 wrze�nia odby�y si� Powiatowe Mistrzostwa MTB. W wy�cigu klas IV, V, VI wystartowa�a 20 osobowa reprezentacja naszej szko�y. Na trudnej trasie w parku 700-lecia w Tarnowie Podg�rnym nasi uczniowie zaj�li dobre miejsca:

  II - Feliks Kucharski z klasy VI
  III - Jan Kroll z klasy IV
  IV - Antoni Kolendo z klasy VI
  IV - Hubert Najmowicz

  Gratulujemy nagrodzonym i dzi�kujemy za godne reprezentowanie szko�y wszystkim uczestnikom.

  Borys Monastyrskyy
  Nauczyciel wychowania fizycznego
  Rok szkolny 2015/2016

  8 miejsce w wojew�dztwie!!!

  We wtorek 7 czerwca reprezentacja naszej szko�y uczestniczy�a w finale wojew�dztwa wielkopolskiego w turnieju Orlika Inea � Cup w ramach Igrzysk M�odzie�y Szkolnej. Fina� rozegrany zosta� na boiskach treningowych Inea stadionu w Poznaniu.

  Natomiast wr�czenie nagr�d i dekoracja uczestnik�w na jednej z trybun i p�ycie g��wnej boiska. Ostatecznie zaj�li�my bardzo dobre 8 miejsce w ca�ym wojew�dztwie. We wszystkich etapach rozgrywek wzi�o udzia� 539 dru�yn. Gratulacje dla naszych zawodnik�w!

  Reprezentacja w sk�adzie:

  1. Piotr Zgo�a
  2. Mi�osz Sawicki
  3. Mariusz Danielewski
  4. Arkadiusz Stolarski
  5. Antoni Kolendo
  6. Mateusz Ludwiczak
  7. Kacper Wysocki
  8. Antoni �l�czka
  9. Marcel Nawrocki
  10. Marcel Korczy�ski
  11. Bartosz Baranowski
  12. Mateusz Wolny

  Opiekun zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski


  Pierwszy Krok do Basketu

  4 czerwca odby� sie 5 turniej z serii cyklicznych rozgrywek w koszyk�wk� dla uczni�w szk� podstawowych "Pierwszy Krok do Basketu". W edycji roku 2015/2016 dru�yna naszej szko�y wygra�a rywalizacje nie przegrywaj�c ani jednego meczu!

  Sk�ad zwyci�skiej dru�yny:

  1. Mi�osz Sawicki
  2. Micha� Kubala
  3. Arkadiusz Stolarski
  4. Mariusz Danielewski
  5. Jakub Polaczyk
  6. Adam Wierchowiecki
  7. Micha� Wierchowiecki
  8. Wojciech Sobierajski
  9. Julian Wodniczak
  10. Jan Kroll
  11. �ukasz Siejak

  Gratuluj� ch�opcom, ich rodzicom i wszystkim osobom, kt�re wierzy�y i kibicowa�y naszej dru�ynie.

  Opiekun zespo�u
  Borys Monastyrskyy  Zawody lekkoatletyczne Nestle Cap w ramach programu Lekkoatletyka dla Ka�dego!

  Wiele emocji i nowych do�wiadcze� uzyska�a grupa m�odych lekkoatlet�w z klasy IVa i po starcie 10.05.2016 w regionalnych zawodach Nestle Cup w tr�jboju szk� podstawowych w ramach programu Lekkoatletyka dla ka�dego!

  Sportowa atmosfera podobnie jak pogoda by�a gor�ca. Zawodnicy startowali w poszczeg�lnych konkurencjach z podzia�em na kategorie wiekowe. Reprezentowa�a nas 11 osobowa grupa uczni�w ucz�szczaj�cych na zaj�cia wed�ug programu "Lekkoatletyka dla ka�dego!":

  1. Piotr Marcinkowski
  2. Jagoda Wodniczak
  3. Julian Wodniczak
  4. Laura Grupa
  5. Patrycja Pawlak
  6. Weronika Adamowicz
  7. Jan Zieli�ski
  8. Wojciech Sobierajski
  9. Dominika Hultajska
  10. Piotr Wi�niowski
  11. Maksym Skrocki

  Nasi uczniowie musieli sobie poradzi� z kilkoma konkurencjami � r�wnie� tymi, kt�rych si� nie lubi. To by�a ciekawa lekcja odnalezienia si� gronie wielu startuj�cych i rywalizacji wielobojowej. Konkurencje z jakimi zmagali si� zawodnicy to bieg na 60m, rzut pi�eczk� palantow� oraz jedna do wyboru: pchni�cie kul�, skok w dal, bieg na 300m i 600m.

  Ka�dy uczestnik otrzyma� pami�tkowy dyplom.

  Wyniki dost�pne s� na stronie: Nestle Cup

  Z �yczeniami dalszych sukces�w w lekkiej atletyce!
  Opiekun grupy: Anna �widerska  Sukces szachist�w z Lusowa w Warszawie

  3 czerwca 2016 roku na warszawskim Torwarze odby� si� Turniej Fina�owy og�lnopolskiego projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole", w kt�rym uczestniczy�a sze�cioosobowa reprezentacja Szko�y Podstawowej w Lusowie.

  We wszystkich grupach startowa�o ponad 700 dzieciak�w, kt�re rozegra�o 6 rund tempem gry 15 minut na zawodnika. Rywalizacja odbywa�a si� w swoim oddziale klasowym z podzia�em na dziewcz�ta i ch�opc�w.

  Wyniki indywidualne:

  W grupie ch�opc�w klas drugich I miejsce zaj�� Olgierd Tadych, kt�ry wygra� wszystkie swoje 6 partii.

  W grupie ch�opc�w klas trzecich III miejsce zaj�� Hubert Najmowicz (5 zwyci�stw), Igor Szcz�sny by� 17 (4 zwyci�stwa).

  W grupie dziewcz�t klas trzecich Paulina Wo�niak zaj�a 10 miejsce (4 zwyci�stwa), Helena Wojtas by�a 16 ( 3 zwyci�stwa i 2 remisy).

  W grupie dziewcz�t klas drugich Sara Ga�-Mytych zaj�a 16 miejsce (4 zwyci�stwa).

  W dru�ynowej klasyfikacji szko�a z Lusowa zaj�a bardzo dobre 4 miejsce na ponad 120 szk� startuj�cych. W nagrod� otrzyma�a du�� magnetyczn� szachownic� demonstracyjn�.

  Nasi uczniowie spisali si� na medal! Mi�o by�o obserwowa�, kiedy wykazywali si� niestrudzon� wol� walki i postaw� fair play. Wszyscy jeste�my z ich dumni!

  Opiekunowie:
  Julia Zwolak i Damian Bartkowiak  Znakomity sportowy rok szkolny 2015/16!!!

  Dobieg�a ko�ca rywalizacja sportowa szk� podstawowych w ramach Wielkopolskich Igrzysk M�odzie�y Szkolnej powiatu pozna�skiego.

  Bardzo wysokie miejsca w wielu dyscyplinach sportowych naszej szko�y da�y nam I miejsce w ca�ym powiecie pozna�skim! W punktacji sportowej uczestniczy�o a� 66 szk�. Na dorobek punktowy danej szko�y sk�ada si� 10 najlepiej punktowanych dyscyplin przez ca�y rok szkolny. Jest to ogromny sukces ca�ej spo�eczno�ci szkolnej w Lusowie!!!
  Gratulujemy!!!

  Punktacja szk� w za��czniku.

  Wyniki 

  Ze sportowym pozdrowieniem
  nauczyciele wychowania fizycznego  �erk�w - biegi prze�ajowe

  W dniu 2 czerwca uczniowie naszej szko�y wzi�li udzia� w Finale Wojew�dztwa Wielkopolskiego w Biegach Prze�ajowych Szk� Podstawowych, kt�ry odby� si� w �erkowie.

  W upalnej pogodzie i na wymagaj�cej trasie Urszuli, Mi�oszowi i Micha�owi uda�o si� wywalczy� wysokie miejsca. Czekamy na oficjalne wyniki organizatora. Dzi�kujemy za zdobycie kolejnych punkt�w w rywalizacji sportowej na poziomie wojew�dzkim.

  Borys Monastyrskyy
  Opiekun zawodnik�w  Sukces w czw�rboju - Fina� Wojew�dztwa!

  We wtorek 31 maja reprezentacja naszej szko�y zaj�a IV miejsce w Finale Wojew�dztwa Wielkopolskiego w Czw�rboju Lekkoatletycznym w Pile. W rywalizacji uczestniczy�o 18 najlepszych szk� z ca�ej wielkopolski. Tak wysokie miejsce jest ogromnym sukcesem naszych ch�opc�w. Gratulacje!!!

  Sk�ad reprezentacji:

  1. Micha� Kubala
  2. Mi�osz Sawicki
  3. Mateusz Ludwiczak
  4. Arkadiusz Stolarski
  5. Kamil Beszterda
  6. Piotr Gerke

  Opiekun zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski  Drudzy w Rejonie!!!

  W finale Rejonu Pozna� Teren Zach�d rozgrywek Orlika, Inea - Cup w ramach Wielkopolskich Igrzysk M�odzie�y Szkolnej nasza dru�yna zaj�a II miejsce.

  W zawodach uczestniczy�o sze�� najlepszych zespo��w. Turniej sta� na bardzo wysokim poziomie, a nasi ch�opcy wygrali wszystkie mecze w grupie oraz mecz p�fina�owy. Po bardzo wyr�wnanym spotkaniu ulegli�my w finale 2:0 dru�ynie z Rogo�na.

  We wcze�niejszych dw�ch etapach rozgrywek wygrali�my wszystkie spotkania. Zawodnikom gratulujemy wspania�ego sukcesu!!!

  Reprezentacja w sk�adzie:

  1. Piotr Zgo�a
  2. Mi�osz Sawicki
  3. Mariusz Danielewski
  4. Arkadiusz Stolarski
  5. Antoni Kolendo
  6. Mateusz Ludwiczak
  7. Kacper Wysocki
  8. Antoni �l�czka
  9. Marcel Nawrocki
  10. Marcel Korczy�ski
  11. Bartosz Baranowski
  12. Mateusz Wolny

  Opiekun zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski  "�wietlik"

  W marcu tego roku odby�a si� IX edycja Og�lnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "�wietlik".

  Nasz� szko�� reprezentowa�o 26 uczni�w klas II-VI, ale najwi�kszym zainteresowaniem konkurs cieszy� si� w�r�d czwartoklasist�w. Tym razem troje uczni�w otrzyma�o wyr�nienie w swojej kategorii wiekowej, s� to: Micha� Olejnik kl. IVa, Gabrysia Stanis�awiak kl.Vb i Szymon Tadych kl.VIa. Ogromny to sukces, poniewa� w konkursie startowa�y dzieci z ca�ej Polski, a test nale�a� do trudnych. Nie wystarczy�a tu szkolna, podr�cznikowa wiedza.

  Gratulujemy!

  Justyna D�browska i Katarzyna Suwa�a  Awans do Fina�u Wojew�dztwa!!!

  Reprezentacja naszej szko�y w czw�rboju lekkoatletycznym ch�opc�w zwyci�y�a w Finale Rejonu Pozna� Teren Zach�d, kt�ry odby� si� w Kamie�cu 17 maja. Wielki sukces!!! Gratulacje!!!

  Ju� 31 maja jedziemy na Fina� Wojew�dztwa w Pile. Trzymamy kciuki za ch�opc�w!!!

  Reprezentacja w sk�adzie:

  1. Micha� Kubala
  2. Mi�osz Sawicki
  3. Mateusz Ludwiczak
  4. Arkadiusz Stolarski
  5. Kamil Beszterda
  6. Piotr Gerke

  Opiekun zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski  Najlepsi w powiecie!!!

  W kolejnym etapie rozgrywek Orlika Inea - Cup w ramach Wielkopolskich Igrzysk M�odzie�y Szkolnej nasza reprezentacja wygra�a Fina� Powiatu, kt�ry odby� si� w Kleszczewie.

  W zawodach uczestniczy�o 5 zespo��w. System rozgrywek "ka�dy z ka�dym" 2x10 min. Nasi ch�opcy wygrali wszystkie cztery mecze z zespo�ami z Krosna, Tulc�w, Murowanej Go�liny i St�szewa. Gratulacje!!!

  Kolejny etap - Fina� Rejonu Pozna� Teren Zach�d ju� 25 maja. Trzymamy kciuki za ch�opc�w.

  Reprezentacja w sk�adzie:

  1. Piotr Zgo�a
  2. Mi�osz Sawicki
  3. Mariusz Danielewski
  4. Arkadiusz Stolarski
  5. Antoni Kolendo
  6. Mateusz Ludwiczak
  7. Kacper Wysocki
  8. Antoni �l�czka
  9. Marcel Nawrocki
  10. Marcel Korczy�ski
  11. Bartosz Baranowski
  12. Mateusz Wolny

  Opiekunowie zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski i Rafa� Tucholski  Sukces w powiecie!!!

  W pi�tek 29 kwietnia w Puszczykowie odby�y si� Mistrzostwa Powiatu Szk� Podstawowych w Czw�rboju Lekkoatletycznym Ch�opc�w i Dziewcz�t. Do rywalizacji przyst�pi�y po dwie najlepsze szko�y z ka�dej gminy w powiecie pozna�skim.

  W kategorii ch�opc�w z wyra�n� przewag� nad innymi zespo�ami wygrali nasi reprezentanci. Ch�opcy wy�szo�� pokazali we wszystkich konkurencjach: w biegu na 60 m, skoku w dal, rzucie pi�eczk� palantow� oraz biegu na 1000m. Teraz czeka nas wyjazd na Fina� Rejonu do Kamie�ca.

  W rywalizacji dziewcz�t Nasza szko�a zaj�a dobre 11 miejsce � �rodek stawki. By�y to zawody dru�ynowe. Organizatorzy sklasyfikowali r�wnie� zawodnik�w indywidualnie. Tam pierwsze miejsce zaj�� Micha� Kubala, natomiast trzeci by� Mi�osz Sawicki. Ca�a dru�yna indywidualnie znalaz�a si� w pierwszej 15 zawodnik�w na oko�o 90 startuj�cych. Gratulacje!!!

  Reprezentacja w sk�adzie:

  1. Micha� Kubala
  2. Mi�osz Sawicki
  3. Mateusz Ludwiczak
  4. Arkadiusz Stolarski
  5. Kamil Beszterda
  6. Piotr Gerke
  7. Katarzyna Sa�ata
  8. Urszula So�tysiak
  9. Weronika Siwa
  10. Inez Nawrocka
  11. Julia Dunowska
  12. Alicja Weso�owska

  Opiekunowie zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski i Borys Monastyrskyy  Sukces w Poznaniu!

  Bardzo dobry wyst�p zanotowali zawodnicy z naszej szko�y w Indywidualnych Biegach Prze�ajowych w Mistrzostwach Powiatu Pozna�skiego (Polanka Harcerska � pozna�ska Malta).

  W memoriale Bronis�awa Szwarca startowa�o ��cznie ok. 1,5 tysi�ca zawodnik�w. Do zawod�w przyst�pi�o pi�ciu biegaczy z SP Lusowo w r�nych kategoriach wiekowych. Osobno startowali ch�opcy i dziewcz�ta. Wszyscy uczestnicy zdobyli punkty dla szko�y (punktowa�a pierwsza 60 w ka�dej kategorii). Najlepiej spisali si� ch�opcy z rocznika 2003, gdzie II miejsce zaj�� Micha� Kubala, natomiast VI � Mi�osz Sawicki. W roczniku 2004 na VIII miejscu uplasowa�a si� Urszula So�tysiak. Ta tr�jka wywalczy�a awans do Mistrzostw Wojew�dztwa. Gratulacje!!!

  Wysokie miejsca wywalczyli r�wnie� Zofia So�tysiak � 15 (rocznik 2003) oraz Kamil Beszterda - 33 (rocznik 2004). Dla nich r�wnie� brawa. O miejsca w pierwszej 60 naprawd� nie by�o �atwo, poniewa� w ka�dej kategorii wiekowej startowa�o od 150 do 300 zawodnik�w.

  Opiekun biegaczy
  Mateusz Kwa�niewski  Wielka Liga Czytelnik�w

  Na pocz�tku lutego w naszej szkole wy�onieni zostali p�finali�ci konkursu Wielka Liga Czytelnicza.

  Uczniowie: Anastazja Kaliszak (IIIb), Weronika Kochanek (IIIa), Adam Burdy�ski (IIIa) oraz Miko�aj Kochanek (Vb) wykazali si� niezwyk�� sumienno�ci�, systematyczno�ci� oraz wiedz� przy rozwi�zywaniu test�w lekturowych. Do dalszego etapu przygotowywali si� w swoich domach oraz w szkole, wnikliwie zapoznaj�c si� z "Karolci�" Marii Kr�ger oraz "Opowie�ciami z Narnii - Podr� W�drowca do �witu" C S. Lewisa.

  Dnia 15 kwietnia 2016 w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu odby� si� uroczysty p�fina� konkursu. Uczestnicy rozwi�zali bardzo szczeg�owy test dotycz�cy przygotowanej lektury. W czasie przerwy przemi�e panie bibliotekarki opowiedzia�y nam o dzia�aniu i historii biblioteki. Zwiedzili�my tak�e ma�e muzeum, w kt�rym mogli�my zobaczy� m.in. przybory szkolne sprzed wielu lat.

  Ostatecznie dru�yna trzecioklasist�w zdoby�a 91 punkt�w, za� Miko�aj indywidualnie 65 punkt�w. Do fina�u nale�a�o zebra� 97 punkt�w.

  Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy zdobytych punkt�w, wytrwa�o�ci i zapa�u oraz trzymamy kciuki za przysz�oroczn� edycj�!

  Magdalena Pudelska - szkolny koordynator konkursu
  Julia Zwolak - nauczyciel j�zyka polskiego  Zwyci�stwo w pierwszym etapie Orlika!

  W pi�tek 15 kwietnia reprezentacja ch�opc�w z naszej szko�y pojecha�a do Plewisk na pierwszy etap rozgrywek w pi�k� no�n� - Turniej Orlika INEA Cup w ramach Wielkopolskich Igrzysk M�odzie�y Szkolnej.

  W rozgrywkach uczestniczy�y trzy dru�yny. System rozgrywek "ka�dy z ka�dym", 2x12 minut. Nasi ch�opcy wygrali swoje spotkania pokazuj�c wy�szo�� nad zawodnikami z Plewisk oraz Komornik. Zaj�li�my I miejsce i awansowali�my do kolejnego etapu turnieju, w kt�rym b�d� uczestniczy�y najlepsze zespo�y z powiatu pozna�skiego. Trzymamy kciuki za ch�opc�w.

  Reprezentacja w sk�adzie:

  1. Piotr Zgo�a
  2. Mi�osz Sawicki
  3. Mariusz Danielewski
  4. Arkadiusz Stolarski
  5. Antoni Kolendo
  6. Mateusz Ludwiczak
  7. Kacper Wysocki
  8. Antoni �l�czka
  9. Marcel Nawrocki
  10. Marcel Korczy�ski
  11. Bartosz Baranowski
  12. Mateusz Wolny

  Opiekun zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski  Mistrzostwa Rejonu Pozna� Wsch�d w Koszyk�wce

  8 kwietnia 2016 roku reprezentacja ch�opc�w naszej szko�y wzi�a udzia� w Mistrzostwach Rejonu Pozna� teren Wsch�d w Koszyk�wce.

  Turniej odby� si� w Gnie�nie. Do rozgrywek na tym poziomie stawi�o si� 5 dru�yn z ro�nych cz�ci Wielkopolski. Po rozegraniu 3 meczy systemem pucharowym nasi koszykarze zaj�li 4 miejsce w turnieju i niestety sko�czyli rozgrywki w ramach Wielkopolskich Igrzysk M�odzie�y Szkolnej.

  Nasz� szko�� reprezentowali: Stolarski Arkadiusz, Baranowski Bartosz, Kroll Jan, Danielewski Mariusz, Zgo�a Piotr, Ludwiczak Mateusz, Kubala Micha�, Sawicki Mi�osz, Korczy�ski Marcel, Gerke Piotr, Wodniczak Julian.

  Opiekun dru�yny
  Borys Monastyrskyy  "Ksi��ka, a� palce liza�!"

  7 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 19 w Poznaniu odby�o si� wr�czenie nagr�d w ramach XII Mi�dzyszkolnego Konkursu na Plakat Reklamowy wykonany technik� komputerow� pod has�em "Przeczytaj t� ksi��k�!".

  W konkursie wzi�o udzia� 173 uczni�w szk� podstawowych Poznania i okolic. Jedn� z wyr�nionych prac wykona� Jan F�derski, ucze� klasy 4a naszej szko�y, kt�ry zach�ca� do przeczytania ksi��ki "Charlie i Wielka Szklana Winda" Roalda Dahla.

  Gratulujemy!

  Katarzyna Suwa�a
  Wychowawczyni klasy IVa  Kolejny dobry wyst�p ch�opc�w!

  Tym razem reprezentacja ch�opc�w wybra�a si� na Fina� Powiatu Pozna�skiego w Unihokeju, kt�ry odby� si� w Gu�towach w �rod� 23 marca.

  Do rywalizacji przyst�pi�y najlepsze zespo�y wy�onione wcze�niej w p�fina�ach. Mecze rozgrywane 2x8min, systemem "ka�dy z ka�dym". Turniej by� na bardzo wysokim i wyr�wnanym poziomie. Nasi reprezentanci zagrali �wietne spotkania, pokazuj�c wspania�� gr� obronn�. Zabrak�o troszeczk� skuteczno�ci i szcz�cia. Do ostatniego spotkania wa�y�y si� losy awansu do zawod�w rejonowych. Ostatecznie zaj�li�my 3 miejsce w powiecie pozna�skim (pierwsze dwa zespo�y awansowa�y do rejonu). O wyr�wnanym poziomie wszystkich dru�yn mo�e �wiadczy� fakt, i� wygrali�my spotkanie ze zwyci�zc� zawod�w - uczniami ze szko�y z Radzewa. W rywalizacji dziewcz�t reprezentantki naszej gminy - szko�a z Prze�mierowa zaj�a r�wnie� 3 miejsce.

  Naszym ch�opcom nale�� si� gratulacje i s�owa uznania za pokazanie swoich umiej�tno�ci.

  Reprezentacja w sk�adzie:

  1. Zgo�a Piotr
  2. Danielewski Mariusz
  3. Ludwiczak Mateusz
  4. Gerke Piotr
  5. Wolny Mateusz
  6. JRatajczak Kacper
  7. �l�czka Antoni
  8. Stolarski Arkadiusz
  9. Kubala Micha�
  10. Sawicki Mi�osz

  Opiekun zespo�u
  Mateusz Kwa�niewski  Kartka �wi�teczna do Papie�a Franciszka - wyniki konkursu!

  W siedzibie Instytutu Dialogu Mi�dzykulturowego im. Jana Paw�a II w Krakowie zosta� rozstrzygni�ty konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych oraz uczni�w szk� podstawowych pt. "Kartka �wi�teczna do Papie�a Franciszka".

  Spo�r�d 3000 prac nades�anych z ca�ej Polski (oraz z zagranicy) jury wy�oni�o prace zwyci�zc�w oraz przyzna�o wyr�nienia. W�r�d os�b wyr�nionych znalaz�y si� dwie uczennice naszej szko�y.
  W kategorii wiekowej klas I-III wyr�nienie otrzyma�a uczennica Antonina Szofer, w kategorii wiekowej klas IV-VI wyr�niona zosta�a Zofia Marsza�.

  Dziewczynkom serdecznie gratulujemy.

  Marlena Maci�g i Ola Romczyk  Szachi�ci z Lusowa w pierwszej dziesi�tce w Wielkopolsce

  7 marca 2016 roku szachowa reprezentacja naszej Szko�y uczestniczy�a w Finale Mistrzostw Wojew�dztwa Wielkopolskiego w Dru�ynowych Szachach, kt�re odby�y si� w Zb�szyniu. W zawodach bra�o udzia� 49 szk�, kt�re rozegra�y 7 rund, po 15 minut na ka�dego z zawodnik�w na jedn� parti�.

  Na podium stan�y nast�puj�ce szko�y: I miejsce SP 17 Kalisz, II miejsce SP 46 Pozna�, III miejsce ZSP Zb�szy�.

  W tej silnej stawce uczniowie z Lusowa wywalczy�a bardzo dobre 9 miejsce, wygrywaj�c 4 mecze, jeden remisuj�c i w 2 uznaj�c si� za pokonanych.

  Sk�ad reprezentacji:

  1. Szymon Tadych, klasa VIa - kapitan
  2. Olgierd Tadych, klasa IIc
  3. Igor Szcz�sny, klasa IIIb
  4. Hubert Najmowicz, klasa IIIb
  5. Paulina Wo�niak, klasa IIIa
  6. Julia Gaw�cka, klasa VIb

  Najlepszy wynik punktowy zdobyli: Szymon Tadych 6 pkt z 7 partii oraz Paulina Wo�niak 4,5 pkt. z 6 partii. To z pewno�ci� nie ostatni sukces szachist�w z Lusowa i w przysz�ym roku szkolnym zn�w powalcz� o jak najlepsze miejsce w "pierwszej dziesi�tce".

  Opiekun:
  Damian Bartkowiak  Na fali

  Po raz kolejny reprezentacja naszej szko�y dowiod�a, �e nie ma dyscypliny, w kt�rej by si� nie liczy�a. Tak te� by�o na p�finale Powiatu Pozna�skiego w unihokeju w Gu�towach.

  Do rywalizacji przyst�pi�o 6 najlepszych zespo��w ze swoich gmin. Teamy rozdzielono na dwie cz�ci, nasza ekipa zmierzy�a si� z dru�yn� z D�br�wki, kt�ra by�a najlepsza w swojej grupie. W tym wielkim starciu zwyci�yli�my 2:1 i przysz�o nam gra� o podium ze zwyci�zc� z naszej grupy SP Radzewo. Przeciwnik ten okaza� si� po raz drugi za silny dla naszej reprezentacji, ale najwa�niejsze, �e II miejsce kt�re ostatecznie zaj�li�my daje szanse gry w finale Powiatu.

  Tym bardziej cieszy nas wynik naszej dru�yny, gdy� unihokej jest tylko przerabiany na lekcjach z wychowanie fizycznego, a to �e ch�opcy radz� sobie ca�kiem dobrze to oznaka tego, �e mamy bardzo zdoln� m�odzie�, z kt�r� bardzo dobrze si� pracuje.

  Rafa� Tucholski
  Nauczyciel wychowania fizycznego  Turniej koszyk�wki - P�fina� Powiatu Pozna�skiego

  Po zwyci�stwie w Mistrzostwach gminy Tarnowo Podg�rne reprezentacja ch�opc�w naszej szko�y wywalczy�a prawo gry w rozgrywkach powiatowych. 2 marca 2016 roku w Swarz�dzu odby� si� turniej koszyk�wki - P�fina� Powiatu Pozna�skiego.

  W rozgrywkach uczestniczy�y 4 zespo�y: z Lusowa, Mosiny, Puszczykowa i Kobylnicy. Po 3 pewnie wygranych meczach nasi ch�opcy zaj�li pierwsze miejsce i awansowali na Fina� Powiatu.
  �yczymy dalszych sukces�w!

  Sk�ad dru�yny:

  • Stolarski Arkadiusz
  • Kucharski Feliks
  • Ratajczak Kacper
  • Danielewski Mariusz
  • Zgo�a Piotr
  • Ludwiczak Mateusz
  • Kubala Micha�
  • Sawicki Mi�osz

  Opiekun Borys Monastyrskyy
  Nauczyciel wychowania fizycznego  Szachowy sukces Pauliny Wo�niak

  W Poznaniu 27.02.2016 odby� si� IV Turniej Szachowy Dla Dzieci, M�odzie�y I Doros�ych Z Okazji O�wiadczenia Parlamentu Europejskiego W Sprawie Wprowadzenia Programu "Szachy W Szkole".

  Uczennica Naszej Szko�y Paulina Wo�niak zaj�a I miejsce, wygrywaj�c wszystkie partie w grupie dziewcz�t do lat 12. Za swoje osi�gni�cie Paulina pojedzie do Strasburga (Francja) na wyjazd studyjny do siedziby Parlamentu Europejskiego. Wielkie brawa!

  Tak� nagrod�, dla najlepszych w turnieju, ufundowa�a Pani Agnieszka Koz�owska-Rajewicz Pos�anka do Parlamentu Europejskiego.

  W zawodach uczestniczyli r�wnie� inni uczniowie naszej Szko�y:
  W grupie ch�opc�w do lat 12, na 41 startuj�cych 6 miejsce zaj�� Olgierd Tadych, 15 miejsce - Hubert Najmowicz, a 23 miejsce - Aleksander Nowak.

  W grupie ch�opc�w do lat 18, na 10 startuj�cych 4 miejsce zaj�� Szymon Tadych.

  Nauczyciel szach�w
  Damian Bartkowiak  Wysoki poziom w Rokietnicy!

  W czwartek 18 lutego reprezentacja ch�opc�w w pi�ce siatkowej uczestniczy�a w P�finale Powiatu Szk� Podstawowych. Jak na rozgrywki w tej kategorii wiekowej poziom zawod�w by� naprawd� bardzo wysoki. System rozgrywek "ka�dy z ka�dym".

  Nasi reprezentanci zagrali trzy bardzo wyr�wnane spotkania. Wygrali ze St�szewem, natomiast ponie�li pora�ki z dru�ynami z Rokietnicy i Sk�rzewa. Ostatecznie zaj�li�my III miejsce w mocno obsadzonym turnieju.

  Reprezentacja szko�y:

  • Mariusz Danielewski
  • Mi�osz Sawicki
  • Mateusz Ludwiczak
  • Maksymilian K�osek
  • Piotr Zgo�a
  • Arkadiusz Stolarski
  • Jakub Wysocki
  • Bartosz Baranowski
  • Miko�aj Bera
  • Micha� Kubala
  • Antoni Kolendo

  Opiekun zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski  Konkurs Medyczny

  13 stycznia 2016 w Gimnazjum nr 53 im. Paw�a Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu odby�o si� uroczyste wr�czenie nagr�d za udzia� w Konkursie Medycznym dla uczni�w klas sz�stych szk� podstawowych powiatu pozna�skiego.

  Zmagania konkursowe odby�y si� 18 grudnia i wzi�o w nich udzia� 78 uczni�w z Poznania i okolic. Uczniowie musieli rozwi�za� test sk�adaj�cy si� z pyta� zar�wno otwartych, jak i zamkni�tych. Pytania dotyczy�y m. in. budowy anatomicznej i fizjologii cz�owieka oraz pomocy przedmedycznej. Konkurs zosta� obj�ty patronatem przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Radio Merkury. Na uroczysto�� rozpocz�cia przyby� dziekan pan prof. dr hab. n.med. W�odzimierz Samborski, kt�ry w kr�tkiej przemowie otwieraj�cej konkurs zach�ca� uczni�w do samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu nauk medycznych.

  Nasz� szko�� reprezentowa�o siedmioro uczni�w z klas sz�stych, byli to: Ma�gosia Spycha�a, Miko�aj Bera, Julia Gaw�cka, Amelia Gromada, Dominika Pra�at, Amelia Sapalska i Matylda Rybacka.

  Niezmiernie mi�o nam poinformowa�, �e uczennica klasy VIa Ma�gosia Spycha�a zaj�a pierwsze miejsce, Miko�aj Bera z tej samej klasy zaj�� czwarte miejsce, a cztery uczennice z klasy VIb znalaz�y si� w pierwszej dziesi�tce zajmuj�c si�dme i �sme miejsca.

  Gratulujemy sz�stoklasistom i mamy nadziej�, �e wiedz� medyczn� b�d� systematycznie pog��bia� i wykorzystaj� j� w przysz�o�ci.

  Dumne nauczycielki przyrody
  Justyna D�browska i Katarzyna Suwa�a  "Ma�y Mistrz" - Akademia Andrzeja Suprona

  18 grudnia wzi�li�my udzia� w finale programu "Ma�y Mistrz - Akademia Andrzeja Suprona". Zawody odby�y si� na Warszawskiej Bia�o��ce w O�rodku Sportu i Rekreacji. W tej wielkiej imprezie sportowej zmaga�o si� 11 dru�yn z r�nych wojew�dztw.

  Zasady rywalizacji odbiega�y nieco od tych znanych z zapa�niczych mat, a dyscyplinami by�y m.in. wypychanie rywala za mat�, utrzymanie przeciwnika w parterze czy mocowanie si� na pi�k�. Nasz� ekip� przydzielono do grupy B, kt�ra jak si� okaza�o na ko�cu zawod�w, by�a t� najmocniejsz�. Do wielkiego fina�u wychodzi�y dru�yny z pierwszego miejsca i jedna z drugiego, kt�ra mia�a najwi�cej zdobytych ma�ych punkt�w. Nasza reprezentacja uplasowa�a si� na 3 miejscu w grupie. Po wielkich emocjach i boju walcz�c o drugi plac przegrali�my 4:3 (na 7 walk 4 przegrane 3 wygrane) z Zapa�nicz� Szko�� Sportow� z Warszawy, prowadzon� przez Rados�awa Radtke trenera UKS - Talent Bia�o��ka. Ulegli�my tegorocznemu Mistrzowi - Mi�dzynarodowej Szkole Podstawowej "Paderewski" z Lublina prowadzonej przez Paw�a Woli�skiego, tegorocznego srebrnego medalist� z Mistrzostw �wiata Weteran�w z Aten w zapasach. Na podniesienie morale wygrali�my ze szko�� Podstawow� z �ar.

  Opr�cz rywalizacji sportowej mogli�my zobaczy� pokazy reprezentacji Polski w zapasach oraz gimnastyce akrobatycznej. Nie oby�o si� bez udzia�u elity polskiego sportu, go�ci tego wydarzenia olimpijczyk�w, mistrz�w �wiata. (zapa�nik�w, judok�w, bokser�w, karatek�w, lekkoatlet�w).

  Wielkie gratulacje dla wszystkich!

  Reprezentacja szko�y:

  • Marta Antoszewska
  • Barbara Ma�czak
  • Weronika Siwa
  • Maksymilian K�osek
  • Micha� Kubala
  • Piotr Marcinkowski
  • Arkadiusz Stolarski
  • Jan �l�czka
  • Piotr Zgo�a

  Rafa� Tucholski
  Opiekun zawodnik�w  Szko�a Podstawowa w Lusowie Mistrzem Powiatu Pozna�skiego w Szachach oraz wicemistrzem w warcabach!

  25 listopada odby�y si� w Szkole Podstawowej nr 2 w Bninie Dru�ynowe Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego Szk� Podstawowych w Szachach. W turnieju uczestniczy�o 55 zawodnik�w z 13 szk�, kt�rzy rozegrali 7 rund po 15 minut na ka�dego zawodnika.

  Bezkonkurencyjni okazali si� uczniowie Szko�y w Lusowie, kt�ra nie przegra�a �adnego meczu, sze�� razy zwyci�y�a, a jeden raz zremisowa�a. W sk�ad zwyci�skiej dru�yny wchodzili: Szymon Tadych - kapitan, Julia Gaw�cka, Paulina Wo�niak, Olgierd Tadych, Mi�osz Sawicki oraz Igor Szcz�sny. Nasi mistrzowie wr�cili z pucharem, dyplomem, medalami oraz awansem do fina�u Mistrzostw Wielkopolski.

  Dzie� p�niej w tym samym miejscu odby�y si� Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego Szk� Podstawowych w Warcabach. Najlepiej z naszej ekipy wypad� Olgierd Tadych, kt�ry zdoby� 5 punkt�w z 7 partii i zaj�� 4 miejsce na 28 startuj�cych ch�opc�w, natomiast w�r�d dziewcz�t najlepiej zako�czy�a zawody Julia Gaw�cka, kt�ra zgromadzi�a 4,5 punkt�w i zaj�a 5 miejsce na 29 os�b.

  Dru�ynowo Szko�a w Lusowie zdoby�a bardzo dobre drugie miejsce w sk�adzie: Julia Gaw�cka, Paulina Wo�niak, Zofia Mielcarek, Helena Wojtas, Olgierd Tadych, Szymon Tadych, Bartosz Baranowski oraz Igor Szcz�sny.

  Wszystkim serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dobry wynik w finale.

  Nauczyciel szach�w
  Damian Bartkowiak  Pi�ka r�czna ch�opc�w

  Po bezapelacyjnym zwyci�stwie w zawodach gminnych przyszed� czas na zmagania w P�finale Powiatu Pozna�skiego w Pi�ce R�cznej ch�opc�w Szk� Podstawowych, kt�re odby�y si� w Suchym Lesie.

  Wszystkie dru�yny prezentowa�y bardzo wysoki poziom, jak na rozgrywki szk� podstawowych. Mecze by�y wyr�wnane i zaci�te. Ostatecznie nasza dru�yna zaj�a III miejsce w p�finale powiatu, ust�puj�c nieznacznie uczniom z Lubonia i Mosiny. To w�a�nie te dwie reprezentacje awansowa�y do fina�u. Po zawodach na ch�opc�w czeka�a mi�a niespodzianka w postaci smacznej pizzy, za kt�r� serdecznie dzi�kujemy Panu Jaros�awowi Galasowi.

  Reprezentacja szko�y:

  1. Mi�osz Sawicki
  2. Piotr Zgo�a
  3. Mateusz Ludwiczak
  4. Mariusz Danielewski
  5. Micha� Kubala
  6. Piotr Gerke
  7. Arkadiusz Stolarski
  8. Miko�aj Bera
  9. Mateusz Wolny
  10. Marcel Nawrocki
  11. Antoni �l�czka
  12. Kamil Beszterda

  Ze sportowym pozdrowieniem
  nauczyciele wychowania fizycznego  Fina� konkursu plastycznego "�ycie zwierz�t w czterech porach roku"

  W sobot� (14.11.2015), w Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach odby�o si� wr�czanie nagr�d laureatom konkursu plastycznego pt.: "�ycie zwierz�t w czterech porach roku".

  Jurorzy nagrodzili i wyr�nili wiele dzieci ze szk� podstawowych. Po rozdaniu nagr�d wszyscy obejrzeli wystaw� nagrodzonych prac, zwiedzili muzeum i udali si� na pocz�stunek. Ch�tni mogli wzi�� udzia� w dodatkowych konkursach z nagrodami i upiec kie�baski przy ognisku. Impreza by�a bardzo sympatyczna i wszyscy uczestnicy dobrze si� bawili.

  Patrycja Piasna
  Uczennica klasy Vc  Fina� Wojew�dzki XVII WIMS w Sztafetowych Biegach Prze�ajowych

  13 pa�dziernika odby� si� Fina� Wojew�dzki XVII WIMS w Sztafetowych Biegach Prze�ajowych w ramach Igrzysk M�odzie�y Szkolnej. W zawodach wzi�o udzia� 37 sztafet w kategorii szk� podstawowych.

  Nasza sztafeta w sk�adzie:

  1. Mi�osz Sawicki
  2. Micha� Kubala
  3. Arkadiusz Stolarski
  4. Piotr Gerke
  5. Amelia Zieli�ska
  6. Urszula So�tysiak
  7. Zofia So�tysiak
  8. Zuzanna Grzelak
  9. Kamil Beszterda
  10. Ma�gorzata Spycha�a
  po emocjonuj�cym biegu na dystansie 10x800m zaj�a 16 miejsce.

  Borys Monastyrskyy
  Nauczyciel Wychowania Fizycznego  Waleczne Sportsmenki

  Grupa dziewcz�t, kt�re ucz�szczaj� na zaj�cia SKS "Sportsmenki" wzi�a udzia� w turnieju pi�karskim: "Z Podw�rka na Stadion".

  To by� bardzo dobry wyst�p naszych uczennic, zabrak�o przys�owiowego szcz�cia do wygrania turnieju, gdy� zaj�li�my drugie miejsce na cztery zespo�y. Liczba zdobytych punkt�w by�a taka sama, jak� uzyska� zwyci�ski zesp�, a o klasyfikacji ko�cowej decydowa�y zdobyte bramki. Nasze dziewczyny stworzy�y super widowisko, na kt�rym nie zabrak�o walki, strza��w na bramk� i oczywi�cie pi�knych goli. Gor�co zapraszam inne uczennice do naszego SKS-u, bo jak wida� sport daje mn�stwo pozytywnych prze�y�, umila wolny czas i umo�liwia walk� z w�asnymi s�abo�ciami.

  Klasyfikacja ko�cowa:

 • 1. SP Wiry 7 pkt. - bramki 10:3
 • 2. SP Lusowo 7 pkt. - bramki 9:3
 • 3. SP Paczkowo 3 pkt.
 • 4. SP Buk 0 pkt.
 • Sk�ady reprezentacji:

 • Barbara Ma�czak
 • Zofia Marsza�
 • Laura Kurkiewicz
 • Inez Nawrocka
 • Wiktoria Ja�wicka
 • Sandra Muszy�ska
 • Maria Kaczmarek
 • Zofia Michalak
 • Julia Dunowska
 • Marta Antoszewska
 • Nauczyciele wychowania fizycznego  Mistrzostwa Szk� Podstawowych w P�ywaniu Dru�ynowym

  W dniu 8 pa�dziernika odby�y si� Mistrzostwa Szk� Podstawowych w P�ywaniu Dru�ynowym. By�a to impreza w ramach Powiatowych Igrzysk Dzieci i M�odzie�y Powiatu Pozna�skiego. Nasi uczniowie zostali sklasyfikowani na 5 miejscu na 20 sztafet p�ywackich startuj�cych w tym wy�cigu. Dystans 10x25 m w czasie 3 min 25 sek. po kolei pokonali:

 • Mateusz Ludwiczak
 • Mi�osz Sawicki
 • Micha� Kubala
 • Urszula So�tysiak
 • Patrycja Piasna
 • Amelia Zieli�ska
 • Agata Mielcarek
 • Jan Kroll
 • Kacper M�odzianowski
 • Julia Dunowska
 • Dosy� dobry wynik jak na pocz�tki powszechnego p�ywania w naszej szkole.

  Borys Monastyrskyy
  Nauczyciel wychowania fizycznego  Mistrzostwa Gminy i Powiatu w Tenisie Sto�owym

  30 wrze�nia w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podg�rnym odby�y si� Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Tenisie Sto�owym. W rozgrywkach wzi�y udzia� 4 dru�yny z: Lusowa, Lus�wka, Ceradza Ko�cielnego i Tarnowa Podg�rnego. Nasz� szko�� reprezentowali: Ma�gorzata Spycha�a, Zuzanna Grzelak, Mariusz Danielewski i Szymon Tadych � wszyscy z klasy VIa!

  Po zaci�tej walce nasze dziewczyny by�y trzecie, po zawodniczkach z Tarnowa Podg�rnego i Lus�wka, a dru�yna ch�opc�w zdoby�a pierwsze miejsce awansuj�c, tym samym, do rozgrywek na szczeblu powiatu.

  Klasyfikacja ch�opc�w:

  • SP Lusowo
  • SP Lus�wko
  • SP Ceradz Ko�cielny
  • SP Tarnowo Podg�rne

  Klasyfikacja dziewcz�t:

  • SP Tarnowo Podg�rne
  • SP Lus�wko
  • SP Lusowo
  • SP Ceradz Ko�cielny

  7 pa�dziernika, bladym �witem, wyruszyli�my do Pecnej na zawody powiatowe. Walczyli�my dzielnie, w ostatnich setach przegrywaj�c b�j o awans do turnieju wojew�dztwa. Zabrak�o szcz�cia. Uzyskali�my 5 lokat� (4 pierwsze miejsca awansowa�y dalej) na 11 startuj�cych dru�yn. Ale ch�opaki nie p�acz� i w duchu sportowym trenujemy dalej.

  We wszystkich rozgrywkach swoich cennych rad udziela� Pan Mateusz Kwa�niewski.

  Szymon Tadych:
  uczestnik rozgrywek  Klasyfikacja Szk� Podstawowych Powiatu Pozna�skiego wg zdobytych punkt�w we wsp�zawodnictwie sportowym powiatu w roku szkolnym 2014/2015

  Klasyfikacja szk� 2014/2015 


  Sztafetowe Biegi Prze�ajowe - Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego

  W dniu 2 pa�dziernika w K�rniku odby�y si� Sztafetowe Biegi Prze�ajowe - Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego, gdzie uczniowie naszej szko�y mieli zaszczyt reprezentowania gminy Tarnowo Podg�rne. Biegn�c na zmian� 10 razy pokonali dystans oko�o 8 kilometr�w i zaj�li po zaci�tej rywalizacji z reprezentantami innych gmin powiatu 3 miejsce.

  Sk�ad reprezentacji SP Lusowo:

  • Mi�osz Sawicki
  • Micha� Kubala
  • Arkadiusz Stolarski
  • Antoni �l�czka
  • Piotr Gerke
  • Amelia Zieli�ska
  • Urszula So�tysiak
  • Zofia So�tysiak
  • Zuzanna Grzelak
  • Kamil Beszterda
  • Ma�gorzata Spycha�a

  Gratulujemy!

  Uczniowi wywalczyli awans na Mistrzostwa Wojew�dztwa w Sztafetowych Biegach Prze�ajowych. Zawody odb�d� si� 13 pa�dziernika w Poznaniu na Hipodromie Wola. Trzymajcie za nas kciuki!

  Opiekun M�odych zawodnik�w:
  Borys Monastyrskyy  Z Lusowa przez Pozna� do Warszawy

  23 wrze�nia w Klubie Sportowym Sobieski w Poznaniu odby�y si� zawody z elementami zapas�w. Organizatorem tego wielkiego wydarzenia sportowego by� KS Sobieski i PSM Pozna�, ca�� t� imprez� promowa� Andrzej Supron szesnastokrotny medalista najwa�niejszych imprez rangi igrzysk olimpijskich, mistrzostw Europy i �wiata. W tym czasie mogli�my r�wnie� porozmawia� z pani� Agnieszk� Wieszczek br�zow� medalistk� Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

  Ca�a impreza sportowa zacz�a si� od pokaz�w najm�odszych zapa�nik�w KS Sobieski oraz ich starszych koleg�w reprezentant�w Polski w tej�e dyscyplinie. Sam pokaz zrobi� na wszystkich uczestnikach niesamowite wra�enie, si�a, skoczno��, gibko��, szybko�� pozwala�a zawodnikom wyrabia� "cuda" na macie zapa�niczej.
  Nast�pnie przyszed� czas na rywalizacj�, do wsp�zawodnictwa przyst�pi�o 6 szk� podstawowych w tym 5 z Poznania. Ju� od pierwszych walk nasi uczniowie czuli si� dobrze na macie, a z minuty na minut� stawali si� coraz gro�niejszym rywalem do pokonania i tak te� si� rzecz mia�a do ko�ca. W fina�owym pojedynku, po bardzo zaci�tej walce uda�o si� nam wygra� z pretendentem do I miejsca Szko�� Podstawow� nr 45.

  Tym oto sposobem wygrali�my zawody przechodz�c do wielkiego fina�u, kt�ry odb�dzie si� w grudniu w Warszawie. Szcz�cie by�o o tyle wi�ksze, �e g��wn� nagrod� by�a mata zapa�nicza, kt�ra jest ju� w naszej szkole (koszt takiej maty wynosi ponad 40 tys z�). Nagroda ta na pewno przys�u�y si� do przygotowa� do kolejnych zawod�w.

  Id�c za s�owami p. Andrzeja Suprona:
  "Zapasy to wspania�a dyscyplina wyj�ciowa, kt�ra �wietnie przygotowuje do innych sport�w. Doskona�y przyk�ad stanowi lekkoatleta, multimedalista igrzysk olimpijskich Carl Lewis. Ten wybitny sprinter i skoczek w dal zaczyna� w�a�nie od zapas�w."
  By� mo�e jeden z naszych uczni�w kiedy� te� b�dzie wielkim sportowcem.

  Dzi�kujemy wszystkim zawodnikom i zawodniczkom za serce, kt�re w�o�yli w t� rywalizacj�, gratulujemy wspania�ego rezultatu i �yczymy powodzenia w kolejnych zawodach.

  Reprezentacja szko�y:

  • Marta Antoszewska
  • Weronika Siwa
  • Jan �l�czka
  • Piotr Marcinkowski
  • Micha� Dudek
  • Jakub Szulc
  • Feliks Kucharski
  • Wit Piwecki

  Opiekun:
  Rafa� Tucholski  Fina�owy turniej szachowy "Edukacji przez Szachy w Szkole"

  20.06.2015 roku reprezentacja Naszej szko�y wzi�a udzia� w II Turnieju Fina�owym Og�lnopolskiego Projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole", kt�ry odby� si� w Warszawie na Stadionie Narodowym.

  W trzech salach centrum konferencyjnego stadionu uczniowie klas I-III szk� podstawowych rozegrali sze�� rund systemem szwajcarskim. Uczestnicy turnieju rywalizowali w 6 grupach - klasy pierwsze, drugie i trzecie z podzia�em na dziewczynki i ch�opc�w. Suma zdobytych punkt�w przez ka�dego szachist� decydowa�a o miejscu w klasyfikacji dru�ynowej.

  W zawodach wzi�o udzia� 356 dzieci z 71 dru�yn, reprezentuj�cy 62 szko�y. Nasza reprezentacja zaj�a bardzo dobre 12 miejsce i zdoby�a ��cznie 80pkt.

  • Tadych, Olgierd 15pkt z 21, 7 miejsce
  • Ga�-Mytych, Sara 10pkt, 10 miejsce
  • Wo�niak, Paulina 14 pkt, 16 miejsce
  • Najmowicz, Hubert 14pkt, 17 miejsce
  • Wojtas, Helena 13pkt, 20 miejsce
  • Szcz�sny, Igor 14pkt, 28 miejsce

  Zwyci�yli:

  • I miejsce: Szko�a Podstawowa nr 3 Bogatynia
  • II miejsce: Szko�a Podstawowa nr 1 Ostrowiec �wi�tokrzyski
  • JIII miejsce: Szko�a Podstawowa nr 11 Suwa�ki

  Nauczyciel szach�w:
  Damian Bartkowiak
  Rok szkolny 2014/2015

  Bieg Lwa

  24 maja uczestniczyli�my w Biegu Lwa na dystansie p�maratonu. 8 uczni�w naszej szko�y mia�o mo�liwo�� przebiec dystans 21 kilometr�w sztafet�. Poradzili sobie z tym zadaniem �wietnie. Zmiany odbywa�y si� bezproblemowo, ka�dy potrafi� roz�o�y� swoje si�y na 3,5 km. Z ��cznym czasem 1 godzina 36 minut 26 sekund ca�a dru�yna wbieg�a na met�. M�odzi zawodnicy mogli odczu� atmosfer� wielkiego �wi�ta biegania.

  Sk�ad naszej sztafety:

  • Maria Albrecht
  • Zofia Rusche
  • Joanna Gabryelska
  • Karolina Rackowiak
  • Piotr Gerke
  • Arkadiusz Stolarski
  • Dawid Beszterda
  • Micha� Kubala

  Opiekun m�odych biegaczy:
  Borys Monastyrskyy  �smy raz w "�wietliku"

  17 marca 2015 odby�a si� VIII edycja Og�lnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "�wietlik" organizowanego przez Akademi� M�odych Odkrywc�w pod Honorowym Patronatem Wydzia�u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiello�skiego w Krakowie.

  W tym roku szkolnym z testem konkursowym zmierzy�o si� 38 uczni�w naszej szko�y: osiemnastu z klas II-III oraz dwudziestu z klas IV-VI. Wiemy nie od dzi�, �e "�wietlik" do �atwych nie nale�y. Trzeba mie� wiedz� z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii oraz nowinek techniki, aby "pokona�' wszystkie zadania.

  Niezmiernie mi�o nam poinformowa�, �e dwoje uczni�w otrzyma�o wyr�nienie. S� to: Natalia Patalas (kl. IIb) z wynikiem 75% - 54 punkty oraz Miko�aj Linden (kl. Vb) z wynikiem 76,88 % - 123 punkty.

  Gratulujemy i wszystkich zapraszamy za rok o tej samej porze.

  Szkolny koordynator konkursu
  Justyna D�browska

  Przedstawiamy: Progi punktowe w VIII edycji

  Wyr�nienie, nagrod� lub nagrod� g��wn� otrzymuj� dzieci, kt�re uzyska�y:

 • Klasa 1
 • wyr�nienie - 54 i wi�cej punkt�w
  nagroda - 64 i wi�cej punkt�w
  nagroda g��wna: 72 punkty

 • Klasa 2
 • wyr�nienie - 54 i wi�cej punkt�w
  nagroda - 64 i wi�cej punkt�w
  nagroda g��wna: 72 punkty

 • Klasa 3
 • wyr�nienie - 95 i wi�cej punkt�w
  nagroda - 115 i wi�cej punkt�w
  nagroda g��wna od 125 punkt�w

 • Klasa 4
 • wyr�nienie - 95 i wi�cej punkt�w
  nagroda - 115 i wi�cej punkt�w
  nagroda g��wna od 124 punkt�w

 • Klasa 5
 • wyr�nienie - 114 i wi�cej punkt�w
  nagroda - 137 i wi�cej punkt�w
  nagroda g��wna od 149 punkt�w

 • Klasa 6
 • wyr�nienie - 117 i wi�cej punkt�w
  nagroda - 139 i wi�cej punkt�w
  nagroda g��wna od 151 punkt�w

  Kangurowe sukcesy

  Po prawie dwumiesi�cznym oczekiwaniu dotar�y do szko�y wyniki Mi�dzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur". W naszej szkole konkurs cieszy si� du�ym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji wystartowa�o a� 50 uczni�w.

  Mi�o nam poinformowa�, �e 10 uczni�w uzyska�o znacz�ce wyniki i wypadli oni w tym konkursie szczeg�lnie dobrze.

  Oto oni:
  1. Jagoda Wodniczak - kategoria Maluch - uzyska�a wynik: bardzo dobry
  2. Helena Wojtas - kategoria �aczek - wyr�nienie
  3. Hubert Najmowicz - kategoria �aczek - wyr�nienie
  4. Zofia Mielcarek - kategoria �aczek - wyr�nienie
  5. Julian Wodniczak � kategoria Maluch - wyr�nienie
  6. Karolina Gajdzi�ska � kategoria Maluch - wyr�nienie
  7. Wojciech Sobierajski � kategoria Maluch - wyr�nienie
  8. Miko�aj Kochanek � kategoria Maluch - wyr�nienie
  9. Miko�aj Linden � kategoria Beniamin - wyr�nienie
  10. Mateusz Ludwiczak � kategoria Beniamin - wyr�nienie
  Zwyci�zcom serdecznie gratulujemy i �yczymy dalszych sukces�w!

  Szkolny koordynator konkursu
  Katarzyna Kurowska  Og�lnopolski sukces m�odych pasjonat�w ORIGAMI

  W naszej szkole mamy wielu uczni�w obdarzonych artystycznymi umiej�tno�ciami. S� w�r�d nich mi�o�nicy origami czyli japo�skiej sztuki sk�adania papieru.

  W tym roku szkolnym wzi�li udzia� w Og�lnopolskim Konkursie Origami, organizowanym pod patronatem Polskiego Towarzystwa Origami. Tegoroczne zadanie konkursowe polega�o na indywidualnym wykonaniu p�askiego lub przestrzennego obrazu do tematu "Morza, jeziora, rzeki...". Siedem arcydzie�ek wykonanych przez naszych uczni�w zosta�o wys�anych do Gliwic i... a� cztery z nich uzyska�o uznanie komisji konkursowej!

  W kategorii dzieci klas pierwszych II miejsce otrzyma�a Maja Surma, a wyr�nienie organizatora: Nadia Bogajczyk. W kategorii klas II-III: wyr�nienie uzyska�a Weronika Zgo�a (kl. III). M�ode artystki mog� by� dumne ze swoich umiej�tno�ci, gdy� ich prace zosta�y docenione przez fachowc�w, instruktor�w origami w Polsce.

  Gratulujemy wyobra�ni i wytrwa�o�ci, tak potrzebnych przy tworzeniu sztuki origami.
  �yczymy sukces�w wszystkim pasjonatom sztuki origami.
  Je�li jeszcze nim nie jeste� - spr�buj nim zosta�!

  Magdalena Pudelska
  Opiekun uczestnik�w konkursu  Dobry wyst�p w powiecie

  W �rod� 29 kwietnia 2015 roku nasze reprezentacje dziewcz�t i ch�opc�w uda�y si� na fina� powiatu w czw�rboju lekkoatletycznym w Puszczykowie. Do rywalizacji przyst�pi�o prawie 20 szk� podstawowych z ca�ego powiatu. Jest to wymagaj�ca konkurencja w kt�rej sk�ad wchodz�: bieg na 60 metr�w, skok w dal, rzut pi�eczk� palantow� oraz bieg na 600/1000 metr�w.

  Bardzo dobrze zaprezentowali si� nasi ch�opcy, kt�rzy zaj�li w og�lnej klasyfikacji IV miejsce. Warto doda�, �e trzon reprezentacji to uczniowie klas pi�tych i czwartych. Wi�kszo�� szk� w swoich sk�adach mia�a sz�stoklasist�w. Z kolei dziewcz�ta rywalizowa�y w sk�adzie klas sz�stych. Oczekiwania by�y wy�sze, sko�czy�o si� na dobrym VIII miejscu.

  Szczeg�owe wyniki mo�na zobaczy� na stronie: powiatpoznan.bho.pl

  Sk�ad reprezentacji

  Ch�opcy:
  • Mi�osz Sawicki
  • Kamil Beszterda
  • Arkadiusz Stolarski
  • Jakub Polaczyk
  • Antoni Mo�d�e�
  Dziewczyny:
  • Joanna Gabryelska
  • Karolina Rackowiak
  • Maria Albrecht
  • Martyna Janas
  • Anna J�wik
  • Julia Miszczyszym

  Gratulacje za bardzo dobry wynik i godne reprezentowanie szko�y.

  Nauczyciele wychowania fizycznego:
  Mateusz Kwa�niewski i Borys Monastyrskyy  P�fina� Wielkiej Ligi Czytelnik�w

  Dwie dru�yny p�fina�owe reprezentuj�ce nasz� szko�� wzi�y udzia� w og�lnopolskich zmaganiach konkursowych w Bibliotece Publicznej w Pniewach. Testy p�fina�owe by�y pisane a� w 45 miejscach w Polsce. Zawodnicy musieli wykaza� si� doskona�� znajomo�ci� cyklu opowiada� "Przygody Misia Uszatka" (klasy I-III) i "Misji profesora G�bki" (klasy IV-VI). Uczestnicy uznali, �e to by�y bardzo trudne testy, pe�ne podchwytliwych i szczeg�owych pyta�.

  Na wszystkich uczni�w, kt�rzy przeczytali co najmniej trzy ksi��ki w etapie szkolnym konkursu, czeka�a niespodzianka. Pojechali do Tarnowa Podg�rnego na wyj�tkowe zaj�cia. Poznali bli�ej funkcjonowanie biblioteki innej ni� szkolna i wzi�li udzia� w mini quizie czytelniczym. Za wielki trud w�o�ony w przygotowania do Wielkiej Ligi oraz waleczn� postaw� podczas p�fina�u zostali nagrodzeni pi�knymi ksi��kami ufundowanymi przez gminn� Bibliotek� Publiczn�.

  Uczniom i ich czytaj�cym rodzinom nale�� si� serdeczne podzi�kowania za zaanga�owanie we wsp�lne czytanie i przygotowanie do konkursu.
  Gratulacje dla wszystkich uczestnik�w Wielkiej Ligi Czytelnik�w!

  Zapraszamy do mini-galerii zdj�� z pobytu w Pniewach i Tarnowie Podg�rnym.

  Magdalena Pudelska
  szkolny organizator konkursu  XIV Ma�e Konfrontacje 2015

  Leszczy�skie Stowarzyszenie Tw�rc�w Kultury w Lesznie zaprosi�o m�odzie� szkoln� do udzia�u w XIV Wojew�dzkim Konkursie Literacko-Fotograficzno-Plastycznym - XIV Ma�e Konfrontacje 2015.

  Nasz� szko�� reprezentowa�o czworo m�odych artyst�w:
 • W dziedzinie fotografii: Emilia Bartczak i Albert �apa, pod opiek� artystyczn� Barbary Ga��ewskiej,
 • w dziedzinie plastyki: Martyna Kwa�nik i Antoni Wo�niak pod opiek� artystyczn� Magdaleny Pudelskiej.
 • Z tej naszej Czw�rki jeste�my bardzo dumni. Wspania�e prace! Szczeg�lne wyr�nienie niew�tpliwie nale�y si� Albertowi �apa, kt�ry w tym presti�owym konkursie otrzyma� wyr�nienie, a jego wspania�e, nastrojowe, czarno-bia�e prace fotograficzne zosta�y wyeksponowane na wystawie w galerii "W Ratuszu" na Rynku w Lesznie.

  Musimy pami�ta� o tym, �e konkurencja jest ogromna, poniewa� w tegorocznej edycji konkursu udzia� wzi�o a� 380 m�odych tw�rc�w w trzech dziedzinach: plastyka, fotografia, literatura.
  No c�, cieszymy si�, i zbieramy si�y na przysz�y rok!

  Barbara Ga��ewska
  Opiekun M�odych Artyst�w  Biegi prze�ajowe - Memoria� im. B. Szwarca

  15 kwietnia 2015 na terenach przy pozna�skiej Malcie odby�y si� biegi prze�ajowe - Memoria� im. B. Szwarca - II runda eliminacji do fina�u wojew�dzkiego Powiatowe Igrzyska M�odzie�y Szkolnej W Biegach Prze�ajowych. W zawodach wzi�li udzia� najlepsi biegacze naszej szko�y.
  Najlepiej dystans 1000 m przebieg�a Zofia Rusche zajmuj�c III miejsce w klasyfikacji Powiatowej.

  Gratulujemy i �yczymy dalszych sukces�w.

  Borys Monastyrskyy
  Nauczyciel Wychowania Fizycznego  Dyplom dla Weroniki

  Mi�o nam poinformowa� o sukcesie naszej uczennicy Weroniki Kochanek.  Nagrody dla laureat�w

  18 marca 2015 w auli Wy�szej Szko�y Bankowej w Poznaniu laureaci konkurs�w organizowanych dla uczni�w szk� podstawowych odebrali za�wiadczenia i nagrody z r�k Wicewojewody Wielkopolskiego Pani Doroty Kinal i Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty Pani El�biety Walkowiak. M�odzi, uzdolnieni uczniowie szk� podstawowych zostali wyr�nieni tym zaszczytnym tytu�em spo�r�d wszystkich uczni�w szk� podstawowych wojew�dztwa wielkopolskiego. W tegorocznych konkursach uczestniczy�o 33 301 uczni�w z 945 szk� podstawowych wojew�dztwa wielkopolskiego.

  Tytu� laureata uzyska�o: 40 uczni�w z Wojew�dzkiego Konkursu J�zyka Polskiego - w�r�d nich znalaz�a si� Helena Kaczmarek - sz�stoklasistka z naszej szko�y, 21 uczni�w Wojew�dzkiego Konkursu Matematycznego i 11 uczni�w z Wojew�dzkiego Konkursu Przyrodniczego. Udzia� uczni�w w konkursach organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty i otrzymanie tytu�u laureata uprawnia na podstawie za�wiadczenia:
 • do przyj�cia w pierwszej kolejno�ci do wybranego publicznego gimnazjum,
 • uzyskania celuj�cej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,
 • laureat�w konkursu j�zyka polskiego i matematyki do zwolnienia z pierwszej cz�ci sprawdzianu po klasie sz�stej.
 • Uroczysto�� wr�czenia za�wiadcze� laureatom konkurs�w u�wietni�y wyst�py uczni�w z M�odzie�owego Domu Kultury nr 1 oraz M�odzie�owego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu. Ciesz� si�, �e wraz z Dyrektorem Szko�y - Pani� Aleksandr� Kolendo mog�am towarzyszy� Helence Kaczmarek i jej mamie w tej mi�ej uroczysto�ci.

  Naszej laureatce jeszcze raz serdecznie gratuluj� i �ycz� sukces�w w kolejnych konkursach.

  Stanis�awa Janeczek
  nauczycielka j�zyka polskiego  Turniej szachowy w St�szewie

  W dniu 14 lutego 2015 10-osobowa grupa szachist�w naszej Szko�y na zaproszenie klubu szachowego w St�szewie uczestniczy�a w turnieju szachowym.

  Wielka brawa dla naszych uczni�w, kt�rzy zdobyli dru�ynowo I miejsce w obu grupach, a ka�dy z nich do�o�y� swoj� cegie�k� do punktacji generalnej. Zawody przebiega�y w bardzo mi�ej i kole�e�skiej atmosferze, a uczestnicy turnieju cz�sto wymieniali mi�dzy sob� spostrze�enia po rozegranej partii. Zdarza�o si�, �e dzieci po wygranej partii pociesza�y swoich przeciwnik�w.
  Poni�ej przedstawiam szczeg�owe wyniki:
  TURNIEJ SZACHOWY SZKӣ PODSTAWOWYCH GRUPA A
  Grupa dziewczynek
  • Owoc Faustyna 4p
  • Owoc Aniela 4p
  • Wojtas Helena 3p
  Grupa ch�opc�w
  • Tysowski Igor 6p
  • Sobierajski Wojtek 5p
  • Niemczal Wiktor 5p
  • Makiewicz Jan 4,5p
  • Siejak �ukasz 3,5p
  • Mizera Antoni 3p
  • Raniszewski Szymon 3p
  • Owoc Albert 2,5p
  • Rekowski Mateusz 2,5p
  • Gindera Dominik 1,5p
  • Suchora S�awomir 1,5p
  Szko�y:
 • I Szko�a Podstawowa w Lusowie
 • II Szko�a Podstawowa Salomea w Warszawie
 • II Szko�a Podstawowa w Daszewicach.
 • TURNIEJ SZACHOWY SZKӣ PODSTAWOWYCH GRUPA B
  Grupa dziewczynek
  • Rozumek Paulina 7p
  • Rychlik Kornelia 2p
  • Szczeszek Ania 1,5p
  Grupa ch�opc�w
  • Sawicki Mi�osz 5p
  • Szcz�sny Igor 4,5p
  • Kolski J�drzej 4,5p
  • M�odzianowski Kacper 4,5p
  • Marciniak Kacper 4p
  • Zag�rski Micha� 4p
  • Baranowski Bartosz 3,5p
  • Kupiec Micha� 3,5p
  • Majszak Kuba 3p
  • Przedwojski Karol 3p
  • R�czka Kuba 3p
  • Piasecki Stanis�aw 2,5p
  • Piasecki Antek 2,5p
  • Ma�ecki Jan 2p
  Szko�y:
 • I Szko�a Podstawowa w Lusowie
 • II Szko�a Podstawowa nr 1 w Puszczykowie
 • III Szko�a Podstawowa w Modrzu
 • Opiekun
  Damian Bartkowiak  Szachowa reprezentacja naszej Szko�y uczestniczy�a w Finale Mistrzostw Wojew�dztwa

  9 lutego 2015 roku szachowa reprezentacja naszej Szko�y uczestniczy�a w Finale Mistrzostw Wojew�dztwa Wielkopolskiego w Dru�ynowych Szachach, kt�re odby�y si� w Zb�szyniu. W zawodach bra�y udzia� 48 szk�, kt�re rozegra�y turniej systemem komputerowym (szwajcarskim) z tempem gry 7 rund po 15 minut na ka�dego z zawodnik�w.

  Na podium stan�y nast�puj�ce szko�y: I miejsce SP 17 Kalisz, II miejsce SP 5 Ostr�w Wielkopolski, III miejsce SP 46 Pozna�. M�odzi szachi�ci z Lusowa podzielili 22 miejsce, wygrywaj�c 3 mecze, jeden remisuj�c i w 3 uznaj�c si� za pokonanych. Najwi�cej punkt�w w dru�ynie zdoby� Szymon Tadych (5pkt. z 7 partii).
  Sk�ad reprezentacji:
  • Szymon Tadych, klasa Va
  • Mi�osz Sawicki, klasa Va
  • Olgierd Tadych, klasa Ic
  • Julia Gaw�cka, klasa Vb
  • Paulina Wo�niak, klasa IIa

  Opiekun
  Damian Bartkowiak  Dobry wyst�p Lusowa

  W styczniu 2015 reprezentacja klasy IV przyst�pi�a do XXV turnieju w halowej pi�ce no�nej o puchar Prezydenta Poznania, Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty oraz prezesa WZPN. Do rywalizacji w tym roczniku stan�o a� 14 dru�yn z Wielkopolski, w tym wi�kszo�� szk� sportowych z Poznania.

  Do ostatniego meczu walczyli�my o miejsce na podium. Bardzo dobra postawa bramkarza Oskara z kl IVb oraz strefa obrony Marcela N, Marcela K i Arkadiusza S. nie dopuszcza�a rywala do swojej bramki, czego wynikiem jest tylko 5 straconych goli. Inaczej troch� wygl�da�o to w strefie ofensywnej, momentami brak pomys�u na strzelenie bramki, a czasami wiele sytuacji podbramkowych, po kt�rych s�upek czy poprzeczka ratowa�a przeciwnik�w przed utrat� gola.

  W tym turnieju mieli�my du�o remis�w, tak wi�c par� cennych punkt�w uciek�o. Tym w�a�nie rz�dzi si� pi�ka no�na, lepsza gra podczas spotkania nie zawsze wi��e si� ze zdobyciem 3 pkt. Na koniec jeszcze zas�u�ona pochwa�a: podczas konkursu rzut�w karnych nasz bramkarz Oskar wygra� ca�� rywalizacj� broni�c wszystkie strza�y zawodnik�w b�d�cych w tym czasie na turnieju.

  Gratulacje dla naszych ch�opc�w za dobre miejsce po�r�d tylu szk�, pami�taj�c o tym, �e wiele szk� to szko�y o profilu sportowym - pi�karskim.

  Tabela wynik�w:

  Reprezentacja:
  • Oskar Piechaczyk
  • Marcel Nawrocki
  • Marcel Korczy�ski
  • Maciej Miszczyszyn
  • Arkadiusz Stolarski
  • Mateusz Wolny
  • Wit Piwecki
  • Kacper Wysocki

  Rafa� Tucholski:
  Opiekun zespo�u  Szko�a z Lusowa mistrzem... Poznania!!!

  Od po�owy listopada w hali SP 34 na osiedlu Boles�awa �mia�ego w Poznaniu trwa rywalizacja w 25 turnieju szk� podstawowych o Puchar Prezydenta Poznania, Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty i Prezesa Wielkopolskiego Zwi�zku Pi�ki No�nej.

  W grudniu do rywalizacji przyst�pili uczniowie klas pi�tych. Do turnieju zg�osi�o si� 7 dru�yn. Wszystkie zespo�y gra�y trzy rundy "ka�dy z ka�dym" po 10 minut mecz. Ka�da dru�yna rozegra�a 18 spotka�, tak wi�c zwyci�stwo nie mog�o by� przypadkiem. Ko�c�wk� rozgrywek znakomicie zagrali nasi reprezentanci pokonuj�c na finiszu rywali z SP 51, wyprzedzaj�c ich w tabeli. Bezpo�redni pojedynek w ostatniej kolejce 2:1 dla SP Lusowo.

  Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta� Dominik Wo�niak z SP 34, a najlepszym bramkarzem Piotr Zgo�a z SP Lusowo. Najskuteczniejszy pi�karz to Mateusz Namys� z SP 51 I, kt�ry zdoby� 23 gole. We wszystkich zmaganiach na list� strzelc�w wpisa�o si� 40 zawodnik�w, strzelono 193 bramki.

  Ko�cowa tabela klas pi�tych:

  Reprezentacja SP Lusowo:
  • Piotr Zgo�a
  • Mi�osz Sawicki
  • Mariusz Danielewski
  • Arkadiusz Stolarski
  • Mateusz Ludwiczak
  • Kacper Ratajczak
  • Jakub Polaczyk
  • Bartosz Baranowski
  Gratulacje za ogromny sukces!!!

  Opiekun zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski  Konkurs plastyczny

  Dzieci z grupy a wraz 0a z wychowawc� na prze�omie listopada i grudnia wzi�y udzia� w Og�lnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Pa�ac M�odzie�y w Bydgoszczy pod has�em "Mi� z �ebkiem w gwiazdach". Podczas zaj�� wykona�y pi�kne prace w zespo�ach 3-osobowych. Jedna grupa zdoby�a wyr�nienie za wykonan� przez siebie prac� plastyczno-techniczn�. Dzieci otrzyma�y nagrody - pluszowe misie wraz z dyplomem.

  Zwyci�zcom serdecznie gratulujemy i �yczymy dalszych sukces�w.

  Katarzyna Piotrowicz
  Wychowawca klasy 0a  Miko�ajkowy Turniej Szachowy

  W dniu 6 grudnia 2014 grupa uczni�w Ko�a Szachowego wybra�a si� na Miko�ajkowy Turniej Szachowy do Lubonia. W zawodach wzi�o udzia� ��cznie 27 m�odych ludzi w wieku od 6 do 12 lat.

  Bezkonkurencyjni okazali si� uczniowie naszej szko�y: Szymon Tadych z klasy Va by� najlepszym juniorem do lat 12, Igor Szcz�sny z klasy IIb dlat 10, Paulina Wo�niak z klasy IIa zwyci�y�a w kategorii dziewcz�t pokonuj�c w ostatniej rundzie utytu�owan� zawodniczk� z Ostrowa Wlkp. Patrycje Kowalewsk�.

  Wszystkim uczestnikom wyjazdu serdecznie gratuluj� i do zobaczenia na kolejnym.

  Szczeg�owe wyniki:

  Nauczyciel szach�w:
  Damian Bartkowiak  "Z Podw�rka na Stadion"

  W ostatnie dni listopada najbardziej wytrwali i zapaleni adepci pi�ki no�nej z klas IV-V oraz II-III wzi�li udzia� w p�fina�ach powiatu w Og�lnopolskim Turnieju Pi�ki No�nej "Z Podw�rka na Stadion".

  Mro�na pogoda ani przez chwil� nie przeszkadza�a naszym zawodnikom w turnieju. Rozgrywki rozegrano systemem "ka�dy z ka�dym" kt�ry na ko�cu wy�ania� mistrza. Dla m�odszej grupy sam udzia� by� nie lada prze�yciem dla wi�kszo�ci by� to ich pierwszy turniej w kt�rym reprezentowali swoj� szko��. Dru�yna z kl IV � V w klasyfikacji ko�cowej zaj�a 3 miejsce, a ich koledzy pionu m�odszego miejsce 5. To by�y fajne turnieje, brawa dla naszych walecznych uczni�w.

  W kategorii U-10 do fina�u zakwalifikowa�y si� zespo�y z Buku i Dopiewa.
  W kategorii U-12 do fina�u zakwalifikowa�y si� zespo�y ze Swarz�dza i Kozieg��w.

  Gratulujemy!!!

  Sk�ady II-III:
  • Antoni Dudek
  • Maurycy Majewski
  • Adrian Eksner
  • Jakub Pietrucki
  • Kacper Wysocki
  • Maciej Weso�owski
  • Julian Wodniczak
  • Piotr Marcinkowski
  • Micha� Przybylski
  • Kamil Szczechowiak
  Sk�ady IV-V:
  • Piotr Zgo�a
  • Mateusz Ludwiczak
  • Mi�osz Sawicki
  • Mariusz Danielewski
  • Kacper Ratajczak
  • Arkadiusz Stolarski
  • Bartosz Baranowski
  • Maciej Miszczyszyn
  • Marcel Korczy�ski
  • Marcel Nawrocki
  • Antoni �l�czka
  • Oskar Piechaczyk

  Opiekunowie:
  Rafa� Tucholski i Mateusz Kwa�niewski  Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego w Warcabach

  Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego dla Szk� Podstawowych w Warcabach odby�y si� 25.11.2014 w auli Szko�y Podstawowej nr 2 w Bninie ko�o K�rnika.

  Rozegrano dwa oddzielne turnieje dla dziewcz�t i ch�opc�w systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem 2�10 minut na zawodnika. W turnieju wyst�pi�o blisko 70 zawodnik�w z 18 szk�. Szko�� Podstawow� z Lusowa reprezentowali nast�puj�cy uczniowie: Paulina Wo�niak, Julia Gaw�cka, Karolina Rackowiak, Szymon Tadych, Bartosz Baranowski, Jakub Polaczyk. W klasyfikacji dru�ynowej nasza szko�a zaj�a bardzo dobre trzecie miejsce. Najlepszy indywidualny wynik uzyska� Szymon Tadych, kt�ry uzyska� 5 pkt z 7 partii.

  Klasyfikacja ko�cowa:
  • 1. SP Radzewo
  • 2. SP 2 Puszczykowo
  • 3. SP Lusowo
  • 4. SP D�browa
  • 5-6. SP Kostrzyn, SP St�szew
  • 7-8. SP 1 Swarz�dz, SP 1 Lubo�
  • 9. SP Czerlejno
  • 10. SP 4 Swarz�dz
  • 11. SP 2 Mosina
  • 12. SP 2 Lubo�
  • 13-14. SP Modrze, SP 3 Lubo�
  • 15. SP Prze�mierowo
  • 16. SP Kleszczewo
  • 17. SP Brze�no
  • 18. SP Jeziorki

  Nauczyciel szach�w:
  Damian Bartkowiak  Mistrzostwa Powiatu i Rejonu w dru�ynowym tenisie sto�owym ch�opc�w

  Reprezentacja naszej szko�y w sk�adzie Mariusz Danielewski i Szymon Tadych rywalizowa�a w Mistrzostwach Powiatu i Rejonu w dru�ynowym tenisie sto�owym.

  29 pa�dziernika zaj�li�my miejsce w pierwszej czw�rce Mistrzostw Powiatu w Pecnie, co da�o awans do Fina�u Rejonu Pozna� � Teren Wsch�d. Zawody odby�y si� w Niechanowie 4 listopada. Poziom rywalizacji by� bardzo wysoki. Po zaci�tych pojedynkach nasi ch�opcy zaj�li VII miejsce.

  Gratulacje dla uczestnik�w za godne reprezentowanie naszej szko�y.

  Mateusz Kwa�niewski
  Opiekun tenisist�w  Mistrzostwa Powiatowe w Szachach

  Dnia 12.11.2014 w Bninie ko�o K�rnika dru�yna szachist�w naszej szko�y w sk�adzie: Szymon Tadych Va, Olgierd Tadych Ic, Mi�osz Sawicki Va, Julia Gaw�cka Vb oraz Paulina Wo�niak IIa zdoby�a II miejsce w Dru�ynowych Mistrzostwach Powiatu Pozna�skiego w Szachach. Dru�yna tym samym awansowa�a do etapu wojew�dzkiego.
  Serdeczne gratulacje.

  Nauczyciel szach�w:
  Damian Bartkowiak


  Szczeg�owe wyniki:


  Kolarstwo

  19 wrze�nia w parku 700-lecia w Tarnowie Podg�rnym odby� si� tradycyjny wy�cig na rowerach g�rskich organizowanych dla uczni�w szkol podstawowych i gimnazjum gminy Tarnowo Podg�rne i Powiatu Pozna�skiego. Uczniowie naszej szko�y licznie stawili si� na starcie i dzielnie walczyli na trudnej trasie kolarskiej.

  Wyniki rywalizacji:

  Wyniki

  Na mecie wszyscy otrzymali pocz�stunek od organizator�w i mogli zje�� smaczn� groch�wk�.

  Opiekunowie startuj�cych uczni�w:
  Borys Monastyrskyy i Mateusz Kwa�niewski  Czwartki lekkoatletyczne

  Na prze�omie wrze�nia i pa�dziernika uczniowie naszej szko�y z kl IV-VI uczestniczyli w du�ej imprezie sportowej w Poznaniu na stadionie Olimpii. Zawody te maj� na celu propagowanie lekkiej atletyki, zdrowego stylu �ycia, aktywnego sp�dzania czasu wolnego, rozbudzanie zainteresowa� sportowych m�odych ludzi. Najlepsi lekkoatleci z ca�ej Polski spotkaj� si� w finale w Warszawie.

  "Czwartki lekkoatletyczne" bo tak nazywaj� si� te zawody ��cz� ze sob� konkurencje techniczn� (skok w dal, skok wzwy�, rzut pi�k� palantow�) oraz konkurencj� biegow� (bieg na 60m, 300m, 600m, 1000m). Ka�dy z zawodnik�w mia� do wyboru po jednej z konkurencji. Nasz� szko�� w ci�gu trzech czwartk�w reprezentowa�o 22 uczni�w. Wyst�p naszej m�odzie�y nale�y do udanych z po�r�d wielu szk� przewa�nie z Poznania nasza ekipa dwudziestokrotnie stawa�a na podium. Wielkie gratulacje dla zawodnik�w i zawodniczek.

  Udzia� brali:
  1. Joanna Gabryelska kl. VI
  2. Julia Miszczyszyn kl. VI
  3. Zofia Rusche kl. VI
  4. Antoni Mo�dze� kl. VI
  5. Piotr Gerke kl. VI
  6. Kacper Eksner kl. VI
  7. Anna J�wik kl. VI
  8. Zofia Gaca kl. VI
  9. Arkadiusz Stolarski kl. V
  10. Jakub Polaczyk kl. V
  11. Miko�aj Linden kl. V
  12. Micha� Kubala kl. V
  13. Urszula So�tysiak kl. V
  14. Kamil Beszterda kl. IV
  15. Marcel Nawrocki kl. IV
  16. Inez Nawrocka kl. IV
  17. Gabriela Stanis�awiak kl. IV
  18. Wojciech Mr�z kl. IV
  19. Maciej Miszczyszyn kl. IV
  20. Karolina Rackowiak kl. VI
  21. Maria Albrecht kl. VI

  Borys Monastyrskyy, Rafa� Tucholski i Mateusz Kwa�niewski  Czworo laureat�w!

  Jak co roku nasi uczniowie licznie zaanga�owali si� w Og�lnopolsk� Kampani� "Trze�wy Umys�", kt�rej celem jest profilaktyka i edukacja m�odego pokolenia. Jedn� z propozycji by�o rozwi�zanie zada� dotycz�cych dyscyplin sportowych. Uczniowie wykazali si� tu nie lada wiedz�. Sporo ch�tnych wzi�o tak�e udzia� w plastyczno - literackim konkursie pod has�em "M�j czas", wykonuj�c ciekawe prace ukazuj�ce to, w jaki spos�b sp�dzaj� czas wolny.

  Uczestnikom ze Szko�y w Lusowie przyznano a� cztery nagrody.

  Laureatami zostali: Ma�gorzata Linkowska, Weronika Zgo�a, Amelia Bera i Maurycy Majewski.

  Gratulacje dla zwyci�zc�w i wszystkich, kt�rzy podj�li wyzwanie i wzi�li udzia� w konkursie.

  Karolina Bera  Rok szkolny 2013/2014

  "�wietlik"

  Og�lnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ��wietlik� cieszy si� ogromn� popularno�ci�. W tegorocznej edycji konkursu wzi�o udzia� ponad 20 tys. uczni�w ze szk� podstawowych. Nasz� szko�� reprezentowa�o 23 dzieci z klas II-IV.

  Wyr�nienie otrzymali:
 • Zofia Rusce kl. Va
 • Miko�aj Linden kl. IVb
 • Piotr Zalewski kl. IVb
 • Gratulujemy wszystkim maj�c na uwadze du�� skal� trudno�ci konkursu, w kt�rym poruszane s� zagadnienia z zakresu biologii, geografii, chemii, fizyki i nowinek technicznych. Mamy nadziej�, �e w przysz�ym roku do grona "�wietlikomaniak�w" do��cz� pierwszoklasi�ci.

  Szkolny koordynator konkursu
  Justyna D�browska


  III miejsce w zbi�rce makulatury

  Wraz z ko�cem roku rozstrzygn�� si� nasz szkolny konkurs zbi�rki makulatury. Wszystkie klasy zebra�y ponad 19 ton makulatury. Razem uratowali�my 331 i p� drzewa. Na pierwszym miejscu uplasowa�a si� klasa 3b, na drugim - Ib, a trzecie zaj�a IVb. Nagrod� dla klas znajduj�cych si� na podium by�o sadzenie drzew, kt�re odby�o si� w czwartek 26 czerwca, po apelu podsumowuj�cym szkolne sukcesy.

  Bardzo dzi�kujemy wszystkim uczniom i rodzicom, kt�rzy przy��czyli si� do naszego konkursu i tak wytrwale zbierali makulatur�. To dzi�ki Wam jako szko�a zaj�li�my III miejsce w mi�dzyszkolnym konkursie "Zbieramy makulatur� � oszcz�dzamy lasy" organizowanym przez firm� Stena Recycling, z kt�r� wsp�pracujemy od trzech lat.

  Opiekun konkursu
  Justyna D�browska


  Sukces w Og�lnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Frankofo�skiej im. Jerzego Lisowskiego

  25 czerwca 2014 uczennica klasy pierwszej Weronika Kochanek zaj�a III miejsce w finale XXXII Og�lnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofo�skiej im. Jerzego Lisowskiego w Warszawie.

  Serdecznie gratulujemy!


  Matematyczne sukcesy

  W czwartek 26 czerwca, podczas apelu podsumowuj�cego prac� w ko�cz�cym si� roku szkolnym wr�czyli�my dyplomy oraz nagrody bior�cym udzia� w tegorocznej edycji Mi�dzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur bez granic". Bardzo dobry wynik (II miejsce) uzyska� Miko�aj Linden, natomiast wyr�nienia (III miejsce) zdobyli: Szymon Kaczmarek, Mateusz Ludwiczak, Agata Szramka, Antoni Kolendo, Mateusz Frankiewicz, Wojciech Sobierajski, Karolina Gajdzi�ska oraz Julian Wodniczak.

  Nasi uzdolnieni matematycy wzi�li r�wnie� udzia� w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i M�odzie�y "Matematyka Innego Wymiaru". Najwy�szy wynik w szkole: 10. miejsce w kraju, 2. w wojew�dztwie, a 1. w powiecie zaj�� drugoklasista Julian Wodniczak. Wyr�nienia otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, kt�rzy zaj�li od 1-10 miejsca. S� to: Wojciech Sobierajski, Micha� Olejnik, Patrycja Piasna, Antoni Kolendo, Kacper W�sik, Miko�aj Linden, Szymon Tadych, Maria Albrecht, Adam Zawadzki, Szymon Kaczmarek.

  Serdecznie gratulujemy naszym uczniom. Mamy nadziej�, �e to dopiero pocz�tek ich sukces�w, czego szczerze im �yczymy i trzymamy kciuki.

  Nauczyciele matematyki
  Katarzyna Kurowska i Beata Zgo�a  "�ledztwo" - m�odzi aktorzy z naszej szko�y rozbawiaj� widz�w

  Przedstawienia czerwcowe uczni�w z "Ko�a Teatralnego" to ju� tradycja naszej szko�y. W tym roku dwukrotnie zaprezentowali�my spektakl pt. "�ledztwo".

  15 czerwca na deskach Teatru Nowego w Poznaniu zgromadzeni widzowie mogli si� roze�mia� i wzruszy� ogl�daj�c naszych artyst�w. Wyst�p w tym szacownym teatrze by� dla nich ogromnym prze�yciem. Emocje towarzyszy�y r�wnie� widzom: "�ledztwo" - opowie�� o wnuczkach poszukuj�cych okular�w dla ukochanej babci - wzrusza�o i rozbawia�o zarazem. M�odzi aktorzy z naszej szko�y zostali nagrodzeni ogromnymi brawami.

  Nie inaczej by�o 24 czerwca, w kt�rym to dniu ubarwili�my sesj� Rady Gminy w Tarnowie Podg�rnym. Zgromadzeni w sali Gminnego O�rodka Kultury radni mogli by� dumni z naszych energicznych i wyrazistych uczni�w. Zadowolenie widz�w z nawi�zk� wynagrodzi�o nam ogromny wysi�ek w�o�ony w przygotowanie przedstawienia.

  Ma�gorzata Mielcarek, Gabriela Polak i Antoni Mo�d�e�  Wr�czenie nagr�d w konkursie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  29 maja 2014 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie nasza uczennica z kl. IVa Julita Pachucka odebra�a z r�k dr Wojciecha Rafa�a Wiewi�rowskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dyplom oraz nagrod� za uzyskanie tytu�u laureata w og�lnopolskim konkursie na komiks na temat ochrony prywatno�ci i danych osobowych. Julita otrzyma�a tak�e dyplom oraz nagrod� specjaln� od Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wydarzeniem towarzysz�cym seminarium by�a wystawa prac konkursowych.

  Julicie gratulujemy i �yczymy kolejnych sukces�w.

  W imieniu ca�ej spo�eczno�ci szkolnej
  Beata Zgo�a - szkolny koordynator  Mistrzostwa Powiatu Szk� Podstawowych w Czw�rboju

  13 maja uczestniczyli�my w Mistrzostwach Powiatu Szk� Podstawowych w czw�rboju lekkoatletycznym.

  W tym roku z VI kl. uczestniczy�o tylko 3 uczni�w. Pozosta�a cz�� sk�adu to uczniowie kl. IV - V. Zawody zosta�y potraktowane jako sprawdzian przed Mistrzostwami gminy kl. V, kt�re odb�d� si� 10 czerwca w Tarnowie Podg�rnym. Z kl. VI bardzo dobry wyst�p zaliczy�a Joanna Czekalska plasuj�c si� na 5 miejscu indywidualnie. Z kl. IV-VI wszyscy zawodnicy pokazali si� z dobrej strony, co daje nam dobre prognozy przed zawodami w Tarnowie Podg�rnym. Troch� pechowo u�o�y�y si� zawody dla najlepszej zawodniczki z kl. V Joanny Gabryelskiej, kt�ra podczas drugiej konkurencji w biegu na 60m dozna�a kontuzji i nie bra�a udzia�u w dw�ch nast�pnych konkurencjach.

  Szersz� relacje z zawod�w mo�ecie Pa�stwo uzyska� wchodz�c na stron�:
  www.juveniapuszczykowo.pl

  Reprezentacja szko�y:
  1. Joanna Czekalska kl. VI
  2. Weronika Bochnak kl V
  3. Joanna Gabryelska
  4. Julia Miszczyszyn
  5. Maria Albrecht
  6. Dominik Ludwiczak kl. VI
  7. Mateusz Ludwiczak kl. IV
  8. Arkadiusz Stolarski Kl. IV
  9. Kacper Eksner kl. V
  10. Antoni Mo�dze� kl. V
  11. Bruno Kaczmarek kl. V

  Rafa� Tucholski i Mateusz Kwa�niewski
  nauczyciele wychowania fizycznego


  Hity na konkursie

  16 maja trzynastu roz�piewanych uczni�w pojecha�o do Szko�y Podstawowej w D�br�wce, aby wzi�� udzia� w Mi�dzyszkolnym Konkursie Piosenki Angloj�zycznej. Roz�piewani, rozta�czeni i w wybornych humorach m�odsi i starsi reprezentanci naszej szko�y szybko zaw�adn�li scen�.

  Julia Mr�z (kl. VI) poruszy�a publiczno�� swoj� wersj� "Natural Woman", Weronika Bochnak (kl. VI) ze stoickim spokojem i charyzm� za�piewa�a a'capella utw�r "Cups", akompaniuj�c sobie... plastikowym kubkiem, a Antoni Mo�d�e� (kl. V) wykona� "Apologize" w wersji, kt�ra na d�ugo pozostanie w pami�ci zebranym.

  Prezentacj� talent�w pionu m�odszego rozpocz�y dziewczyny z kl. III (Wiktoria Harabasz, Inez Nawrocka, Julia Dunowska, Gabriela S), kt�re rado�nie podzi�kowa�y wszystkim piosenk� "Thank You Very Much". Zuzanna Grze�kowiak (kl. III) nie tylko pi�knie za�piewa�a "Move In The Right Direction", ale jeszcze odta�czy�a samodzielnie przygotowan� choreografi�. Jako ostatnia zaprezentowa�a si� grupa pierwszoklasist�w, kt�rzy wyta�czyli i wy�piewali swoj� energiczn� piosenk� "Rain, rain" III miejsce w konkursie.

  Wszystkie wyst�py by�y na wysokim poziomie i po raz kolejny udowodni�y, �e nasza szko�a jest naprawd� Szko�� Odkrywc�w Talent�w.

  Sebastian Wr�bel
  Opiekun m�odych Wokalist�w  Pierwsze miejsce w og�lnopolskim konkursie dla uczni�w na komiks lub animacj� na temat ochrony prywatno�ci i danych osobowych

  Mi�o nam poinformowa�, �e praca naszej uczennicy Julity Pachuckiej z klasy 4a zdoby�a pierwsze miejsce w konkursie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych - inicjatywa skierowana do uczni�w i nauczycieli"

  Celem konkursu by�o zach�cenie dzieci i m�odzie�y do zainteresowania si� problematyk� ochrony prywatno�ci i danych osobowych poprzez tw�rcze przedstawienie swoich przemy�le� na ten temat oraz wy�onienie laureat�w w�r�d uczni�w szk�, kt�rzy wyka�� si� wiedz� i kreatywno�ci� z zakresu tej tematyki. Przedmiotem oceny by�y prace opowiadaj�ce kr�tk� histori� o fikcyjnym bohaterze, przygotowane w formie komiksu lub animacji komputerowej na ww. temat.

  Julicie serdecznie gratulujemy i �yczymy kolejnych sukces�w.

  W konkursie wzi�y udzia� prace Marii Albrecht z Va, Mi�osza �asi�skiego z IVa i Piotra Zgo�y z IVa.

  Beata Zgo�a
  szkolny koordynator projektu  Konkurs Z�ota �abka

  Nasi uczniowie lubi� my�le� - wystarczy tylko postawi� przed nimi niekonwencjonalne zadania.

  "Z�ota �abka" od 14 lat inspiruje uczni�w i nauczycieli zadaniami wymagaj�cymi wyobra�ni, kreatywno�ci i umiej�tno�ci my�lenia. Udzia� w konkursach jest zabaw� po��czon� z intelektualnym wyzwaniem.

  W tym roku szkolnym ucze� klasy VIb Szymon Kaczmarek reprezentowa� nasz� szko�� w konkursie "Z�ota �abka" w dw�ch dziedzinach: matematyce oraz j�zyku polskim i literaturze. Nasz sz�stoklasista zaj�� 25 miejsce (na 3199 uczestnik�w) w dziedzinie matematyki, natomiast 62 (na 3254 uczni�w) w dziedzinie j�zyka polskiego i literatury.

  Serdecznie gratulujemy Szymonowi uzyskania wysokich wynik�w i �yczymy sukces�w w kolejnych konkursach!

  W imieniu Dyrektora i wszystkich nauczycieli
  Beata Zgo�a i Stanis�awa Janeczek


  Awans Szymona Tadycha do fina�u Mistrzostw Wielkopolski Junior�w w szachach

  W dniach 12-13 kwietnia zosta�y rozegrane na Politechnice Pozna�skiej P�fina�y Mistrzostw Wielkopolski Junior�w w szachach. Zawodnicy rozegrali 7 partii systemem szwajcarskim, tempem gry 60 minut na zawodnika.

  W grupie ch�opc�w do lat 12 du�y sukces osi�gn�� Szymon Tadych zajmuj�c 3 miejsce na 32 startuj�cych szachist�w.
  Serdecznie gratulujemy Szymonowi awansu.

  Szczeg�owe wyniki.

  Damian Bartkowiak
  Opiekun Szachist�w  XXIV Turniej Halowej Pi�ki No�nej Szk� Podstawowych

  W hali Szko�y Podstawowej nr 34 na osiedlu Boles�awa �mia�ego w Poznaniu dwa tygodnie przed feriami zimowymi oraz dwa tygodnie po feriach, 9 dru�yn z powiatu pozna�skiego wzi�o udzia� w XXIV Turnieju Halowej Pi�ki No�nej Szk� Podstawowych o puchar Prezydenta Poznania, Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty i Prezesa Wielkopolskiego Zwi�zku Pi�ki No�nej.

  Do rywalizacji przyst�pi�y g��wnie szko�y sportowe o profilu pi�karskim. Nasi ch�opcy z kl. III bardzo dobrze zaprezentowali si� podczas rozgrywek, do samego ko�ca walczyli o miejsce medalowe. Tylko z dwiema dru�ynami przegrali w dwumeczu (SP 34 Pozna� - gospodarze oraz SP 51 Mistrz rozgrywek). Troch� s�abo zacz�li�my rund� rewan�ow� przegrywaj�c z dru�ynami z do�u tabeli, ale potem z meczu na mecz by�o coraz lepiej.

  Pierwszy turniej naszych trzecioklasist�w dobieg� ko�ca. Teraz ch�opcy z niecierpliwo�ci� czekaj� na kolejn� edycje zawod�w i konfrontacj� z najlepszymi szko�ami z Poznania.

  Gratulacje dla ch�opc�w!

  1. Oskar Piechaczyk kl III - bramkarz
  2. Antoni Kolendo - kl III
  3. Maciej Miszczyszyn - kl III
  4. Marcel Nawrocki - kl III
  5. Marcel Korczy�ski - kl III
  6. Antoni �l�czka - kl III
  7. Mateusz Wolny - kl III
  8. Kacper Wysocki - kl II
  9. Maksymilian K�osek

  Rafa� Tucholski
  opiekun dru�yny


  Kolejny sukces Weroniki Kochanek!

  Szczeg�lnie przyjemnie jest nam poinformowa� o godnym podziwu sukcesie uczennicy klasy Ia, kt�ra zdoby�a pierwsze miejsce podczas Regionalnego Konkursu Poezji i Prozy Frankofo�skiej im. Jerzego Lisowskiego w Poznaniu. Cieszymy si� z dotychczasowych wynik�w Weroniki i trzymamy kciuki za jej kolejne osi�gni�cia recytatorskie.

  Dyplom dla Weroniki Kochanek

  Og�lnopolski konkurs plastyczny rozstrzygni�ty!

  Na konkurs plastyczny "Ikony popkultury, portret cz�owieka kina i jego legendy" organizowany corocznie przez Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i M�odzie�y we Wroc�awiu nades�ano 759 prac z ca�ej Polski.

  Wysoki poziom artystyczny portretu "Johnny Depp - ekscentryczne wcielenie" wykonanego przez Roksan� Dre�ewsk� z klasy VIb zosta� doceniony przez profesjonalne jury sk�adaj�ce si� z artyst�w plastyk�w.

  Praca uzyska�a wyr�nienie w postaci zakwalifikowania jej do wystawy pokonkursowej. Cieszymy si� razem z Roksan� i serdecznie gratulujemy talentu plastycznego!

  �yczymy sukces�w w kolejnych konkursach!

  Magdalena Pudelska

  A oto wypowied� Roksany.
  "Wybra�am aktora J. Deppa poniewa� jest moim ulubionym aktorem, zagra� w wielu dobrych filmach np. �Edward No�ycor�ki� czy �Alicja w Krainie Czar�w�. Wszystkie filmy, w kt�rych zagra� zrobi�y na mnie niesamowite wra�enie. Z wszystkich postaci, kt�re gra� wybra�am Szalonego Kapelusznika poniewa�, moim zdaniem, by� wtedy najlepiej ubrany i ucharakteryzowany oraz by�a to jego najlepsza rola.
  Wzi�am udzia� w tym konkursie poniewa� zaciekawi� mnie jego tytu� i stwierdzi�am, �e rysowanie mojego ulubionego aktora sprawi mi przyjemno��. Narysowa�am portret pastelami, bo uwielbiam nimi pracowa�.
  Kiedy dowiedzia�am si�, �e zosta�am wyr�niona mia�am ochot� skaka� po ca�ej klasie. Nadal jestem szcz�liwa, ciesz� si�, �e moja praca zakwalifikowa�a si� do wystawy pokonkursowej. Jestem z siebie bardzo zadowolona."
  Roksana Dre�ewska


  Gratulacje dla Zuzanny!

  Z przyjemno�ci� informujemy, �e uczennica naszej szko�y - Zuzanna Janiec zdoby�a II miejsce w XIX Powiatowym Konkursie M�odych Recytator�w, kt�ry odby� si� w poniedzia�ek 25.11.2013 w GOK "Sok�" w Czerwonaku.

  Jury w sk�adzie: Joanna Szalbierz-K�dzierska, Micha� Kocurek oraz Marek Cyris mia�o du�y problem z wyborem najlepszych recytator�w, poniewa� prezentacje utwor�w poetyckich i prozatorskich przygotowanych przez reprezentant�w gmin powiatu pozna�skiego sta�y na najwy�szym poziomie.
  Nasza sz�stoklasistka przygotowa�a na fina� wiersz W. Szymborskiej "Chmury" oraz fragment "Doliny Mumink�w w listopadzie" autorstwa T. Janson. Zuzanna poradzi�a sobie znakomicie, czego efektem jest zdobycie medalowego miejsca.
  Wszyscy finali�ci otrzymali w nagrod� ksi��ki i pami�tkowe dyplomy.

  Zuzannie serdecznie gratulujemy i �yczymy sukces�w w kolejnych konkursach.

  Stanis�awa Janeczek
  nauczycielka j�zyka polskiego  Br�zowy medal Mi�osza Sawickiego

  W dniu 15 listopada 2013 w Bninie zosta�y rozegrane Indywidualne Mistrzostwa Szk� Podstawowych Powiatu Pozna�skiego w warcabach. Do zawod�w zg�oszono 51 uczni�w z 18 szk� podstawowych. Przeprowadzono dwa turnieje warcabowe dla 21 dziewcz�t i 30 ch�opc�w systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem 2x10 minut.

  Nasz� szko�� reprezentowa�o 4 uczni�w:
  Julia Gaw�cka klasa IV b
  Jakub Polaczyk klasa IV a
  Mi�osz Sawicki klasa IV a
  Bartosz Baranowski klasa IV a

  Najlepiej z ca�ej czw�rki wypad� Mi�osz Sawicki, kt�ry zaj�� trzecie miejsce. Mi�osz do ko�ca zawod�w walczy� o jak najlepsze miejsce ale przegrana w ostatniej rundzie ze zwyci�zc� turnieju pozbawia�a go pierwszego miejsca. W klasyfikacji dru�ynowej ch�opc�w nasza reprezentacja zdoby�a pierwsze miejsce.
  W grupie dziewcz�t Julia Gaw�cka zaj�a dobre dziesi�te miejsce.

  Serdeczne gratulacje!

  Wyniki dru�ynowe ch�opc�w - runda 7:

  Wyniki dru�ynowe ch�opc�w

  Damian Bartkowiak
  opiekun wyjazdu


  Br�zowy medal szachist�w

  W dniu 12.11.2013 odby�y si� w K�rniku Dru�ynowe Mistrzostwa Szk� Podstawowych w szachach powiatu pozna�skiego.
  Reprezentacja naszej szko�y w sk�adzie Szymon Tadych, Mi�osz Sawicki, Bartosz Baranowski oraz Julia Gaw�cka zaj�a bardzo dobre trzecie miejsce.

  Na starcie stan�o dwana�cie dru�yn w cztero osobowym sk�adzie. Rozegrano siedem rund, tempem gry po pi�tna�cie minut na zawodnika. Medale i dyplomy ufundowane przez SZS Wielkopolska wr�cza�a Pani Anna Rauk. Zawody odby�y si� w sportowej atmosferze.

  Po przyje�dzie z Mistrzostw reprezentanci otrzymali serdeczne gratulacje od Pani Dyrektor Aleksandry Kolendo.

  Szczeg�owe wyniki:

  Damian Bartkowiak
  opiekun szachist�w  Lekcja na przysz�o�� w tenisie sto�owym!

  W pi�tek 25 pa�dziernika w Radzewie rozegrany zosta� fina� Powiatu Pozna�skiego w Dru�ynowym Tenisie Sto�owym Ch�opc�w Szk� Podstawowych w ramach Powiatowych Igrzysk M�odzie�y Szkolnej 2013/2014. W zawodach udzia� wzi�o 12 szk� z 11 gmin. Grano systemem rosyjskim (do 2 przegranych). Wszystkie pojedynki przebiega�y w sportowej atmosferze. VII miejsce wywalczyli Wiktor Uzna�ski i Szymon Tadych.

  Klasyfikacja ko�cowa:
  1. SP Mrowino (gm. Rokietnica) - Awans Rejon Pozna� Teren - Zach�d
  2. SP Chludowo (gm. Suchy Las) - Awans Rejon Pozna� Teren - Wsch�d
  3. SP nr 1 Lubo� (gm. Lubo�) - Awans Rejon Pozna� Teren- Zach�d
  4. SP Paczkowo (gm. Swarz�dz) - Awans Rejon Pozna� Teren-Wsch�d
  5. SP Szczodrzykowo (gm. K�rnik)
  6. SP Jeziorki (gm. St�szew)
  7. SP Lusowo (gm. Tarnowo Podg�rne)
  8. SP Komorniki (gm. Komorniki)
  9. SP Radzewo (gm. K�rnik)
  10. SP Kostrzyn (gm. Kostrzyn)
  11. ZS Krosno (gm. Mosina)
  12. SP nr 2 Puszczykowo (gm. Puszczykowo)
  Gratulacje dla wszystkich uczestnik�w.

  Opiekun zespo�u:
  Mateusz Kwa�niewski  Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego w P�ywaniu Dru�ynowym Dziewcz�t i Ch�opc�w - fina�

  9 pa�dziernika 2013 roku reprezentacja SP Lusowo w sk�adzie: Weronika Bochnak, Joanna Gabryelska, Maria Albrecht, Martyna Janas, Karolina Rackowiak, Borys Nowakowski, �ukasz Przy�lewicz, Bruno Kaczmarek, Mateusz B�k, Maciej Miszczyszynwzi�a udzia� w Fina�ach Mistrzostw Powiatu Pozna�skiego w P�ywaniu Dru�ynowym Dziewcz�t i Ch�opc�w. Po emocjonuj�cych zmaganiach nasi zawodnicy w�cili z zawod�w w K�rniku z V lokat�.

  Gratulujemy dobrego wyst�pu na basenie!

  Klasyfikacja ko�cowa:
  1. SP Kozieg�owy - 2:44,09
  2. SP 1 K�rnik - 2:58,66
  3. SP Suchy Las - 3:09,47
  4. SP 2 Puszczykowo - 3:14,94
  5. SP Lusowo - 3:18,84
  6. SP 5 Swarz�dz - 3:20,87
  7. SP Prze�mierowo - 3:22,87
  8. SP 1 Lubo� - 3:39,00
  9. SP Rokietnica - 3:40,47
  10. SP Szczodrzykowo - 3:45,72
  11. SP 2 K�rnik - 3:52,35
  12. SP Pobiedziska-Letnisko - 4:13,65
  13. SP Radzewo - 5:21,62
  14. SP 4 Swarz�dz - 3:55,56

  Borys Monastyrskyy
  Nauczyciel wychowania fizycznego


  "Niekt�rzy lubi� poezj�"

  Wed�ug naszej noblistki "b�dzie tych os�b chyba dwie na tysi�c".
  Okazuje si� jednak, �e jest ich znacznie wi�cej.

  W sobot� 26 pa�dziernika w Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw�a II w Luboniu odby� si� II Powiatowy Konkurs Recytatorski po�wi�cony wierszom Wis�awy Szymborskiej. Patronatem honorowym obj�� go Burmistrz Miasta Lubo�.
  Wzi�o w nim udzia� oko�o 70 m�odych recytator�w ze szk� podstawowych i gimnazjalnych powiatu pozna�skiego. Przes�uchania konkursowe odbywa�y si� w dw�ch grupach wiekowych - starszej i m�odszej.
  Czas oczekiwania na werdykt jury wype�ni�a cz�� artystyczna, na kt�r� z�o�y�y si� popisy wokalne i recytatorskie uczni�w lubo�skiego gimnazjum. Zwyci�zcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ksi��kowe.

  Reprezentacja naszej szko�y spisa�a si� na medal: Antoni Mo�d�e� z klasy Va zaj�� III miejsce, natomiast sz�stoklasistka Zuzanna Janiec zdoby�a wyr�nienie.
  Bardzo dobre wyst�py mia�y za sob� r�wnie� Aleksandra Sternal i Gabriela Polak.

  Gratulujemy naszym m�odym recytatorom i �yczymy im kolejnych sukces�w.

  Stanis�awa Janeczek
  opiekun uczestnik�w konkursu  Powiatowe Igrzyska M�odzie�y Szkolnej w Indywidualnych Biegach Prze�ajowych

  16.10.2013 na terenie pozna�skiej Malty uczniowie reprezentuj�cy nasz� szkol� wzi�li udzia� w Powiatowych Igrzyskach M�odzie�y Szkolnej w Indywidualnych Biegach Prze�ajowych.

  Na dystansie 1000 m nasi uczniowie rywalizowali z najlepszymi przedstawicielami wszystkich szk� z powiatu pozna�skiego. Wyst�py naszych podopiecznych by�y bardzo dobre, a walka na trasie trwa�a do samego ko�ca. Joanna Gabryelska zaj�a w klasyfikacji ko�cowej wysokie 9 miejsce na 85 startuj�cych zawodnik�w, niestety zabrak�o jej troch� szcz�cia, gdy� do fina�u wojew�dzkiego kwalifikowa�o si� pierwszych 6 biegaczy. Brawa nale�� si� r�wnie� pozosta�ym uczestnikom: Julii Miszczyszyn, kt�ra zaj�a 18 miejsce, Zofii Rusche - miejsce 37 oraz Kacprowi Eksnerowi - miejsce 38.

  W zawodach tych, na dystansie 2000 m brali udzia� nasi absolwenci reprezentuj�cy Gimnazjum w Tarnowie Podg�rnym. Kamil Janas by� 15 po�r�d 91 startuj�cych, Wojciech Nowak 23 na mecie, a Maksymilian Ro�da uko�czy� bieg z 76 lokat�. Im te� nale�� si� gratulacje.

  Opiekun m�odych sportowc�w:
  Rafa� Tucholski  Wyr�nione fantastyczne zwierz�ta

  11 pa�dziernika pojecha�y�my do Mosiny na VIII Powiatowy Turniej Rze�biarski.
  W Mosi�skim Domu Kultury spotka�o si� 81 uczestnik�w, z czego po�owa to byli uczniowie szk� podstawowych z 8 gmin powiatu pozna�skiego: Czerwonaka, Dopiewa, Komornik, K�rnika, Mosiny, Puszczykowa, Swarz�dza, St�szewa i Tarnowa Podg�rnego. By�y�my pe�ne obaw, gdy� przed konkursem nieznane by�o has�o zadania rze�biarskiego. Po og�oszeniu tematu "Fantastyczne zwierz�" odetchn�y�my z ulg�. "Ale super! Zrobi� jednoro�ca!" - pomy�la�a Joasia. W tym momencie pe�ne pomys��w by�y te� Karolina i Zuza. Przez dwie godziny ka�da z nas lepi�a z gliny fantastycznego zwierzaka w�asnego pomys�u.

  Podczas narady jury razem z wszystkimi uczestnikami turnieju zosta�y�my zaproszone na smaczny pocz�stunek. Po godzinie obrad werdykt by� gotowy. Jury w sk�adzie Anna S�onka-Moskwa prezes Wielkopolskiego Zwi�zku Artyst�w Rze�biarzy, Emilia Bogucka rze�biarka, Joanna Janecka-Rembowska sekretarz, przyzna�o trzy nagrody i sze�� wyr�nie� w kategorii uczni�w szk� podstawowych. Joasi i Karolinie uda�o si� znale�� w gronie wyr�nionych uczestnik�w!

  Cieszymy si� z naszego udanego startu w turnieju rze�biarskim. Atmosfera zmaga� konkursowych by�a wyj�tkowo mi�a. Zach�camy kole�anki i koleg�w do udzia�u w nast�pnej edycji mosi�skiego turnieju za rok.

  Joanna Czekalska, Karolina Molenda, Zuzanna Zaciera
  uczennice klasy VIa

  Zdj�cia pobrane ze strony Mosi�skiego O�rodka Kultury na Facebooku. Tam te� mo�na zobaczy� wi�cej zdj�� z Turnieju Rze�biarskiego.


  Nagrody w og�lnopolskim konkursie "Ba�kowice mydlane"

  27 wrze�nia 2013 pojecha�y�my do Radomska po odbi�r nagrody w Og�lnopolskim Integracyjnym Konkursie Plastycznym "Ba�kowice mydlane" dotycz�cym ilustracji wiersza Wandy Chotomskiej.

  Podczas uroczystej gali obejrza�y�my wystaw� pokonkursow� wszystkich wyr�nionych prac. Potem mia�y�my zaszczyt pozna� Pani� Ew� Chotomsk�, c�rk� autorki wiersza. W imieniu poetki Pani Ewa podzi�kowa�a dzieciom za przepi�knie wykonane prace oraz �yczy�a wszystkim, aby fantazja, "kt�ra jest od tego, aby bawi� si� na ca�ego" zawsze nam towarzyszy�a. Nast�pnie nadesz�a upragniona chwila - wr�czenie nagr�d. To by� naprawd� bardzo mi�y dzie�.

  Serdecznie dzi�kujemy opiekunowi konkursu, Pani Aleksandrze Piernikowskiej za pomoc i wskaz�wki w przygotowaniu naszych prac.

  Emilia Bartczak i Ma�gorzata Mielcarek
  uczennice klasy Va  Mistrzostwa powiatu i gminy Tarnowo Podg�rne w MTB

  Zapraszamy do zajrzenia na stron� www gminy Tarnowo Podg�rne o sukcesach naszych uczni�w na rowerowych mistrzostwach naszej gminy i powiatu, k�re odby�y si� w pod koniec wrze�nia:
  www.tarnowo-podgorne.pl/aktualnosc/artykul/szkolne-mtb  Rok szkolny 2012/2013

  Wyr�nienie w tarnobrzeskim finale

  XVIII konkurs piosenki "Wygraj Sukces" - 2300 uczestnik�w, eliminacje wst�pne w 60 miastach, eliminacje regionalne w 15 o�rodkach i wreszcie 3-dniowy fina� a� w odleg�ym Tarnobrzegu.

  Do przegl�du po raz pierwszy przyst�pili uczniowie Szko�y Podstawowej w Lusowie od razu osi�gaj�c ogromny sukces. Przez g�ste sito eliminacji przebrn�y dwie uczennice naszej szko�y - Aleksandra Marcinkowska z klasy VIc i Julia Mr�z z klasy Vb, kt�re dosta�y si� do �cis�ego fina�u w Tarnobrzegu.
  Obie dziewczyny podczas fina�owego wyst�pu zaprezentowa�y si� doskonale, co mo�na by�o podziwia� podczas internetowej transmisji "na �ywo" przeprowadzonej przez Tarnobrzeski O�rodek Kultury. Uznanie w oczach jury uzyska�a Julia Mr�z, kt�ra swoim wykonaniem "Meluzyny" z repertuaru Ma�gorzaty Ostrowskiej wy�piewa�a wyr�nienie w tym presti�owym konkursie.

  "Wygraj sukces" - wyr�nienie dla Julii Mr�z

  Bartosz Melosik
  Opiekun uczestniczek konkursu  Wyniki "�wietlika"

  W marcu b.r. odby� si� test Og�lnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "�wietlik", do kt�rego przyst�pi�o 27 uczni�w naszej szko�y z klas III - VI. Test konkursowy by� uwie�czeniem czasoch�onnych przygotowa�, kt�re polega�y na wykonaniu i zaprezentowaniu przez uczni�w r�norodnych do�wiadcze� w czasie lekcji przyrody.

  W tym roku zabawy by�o, co nie miara. Uczniowie wykonywali klepsydr�, pokazywali magiczne sztuczki z kostkami, konserwowali jab�ko za pomoc� soli, konstruowali wahad�a i zegar s�oneczny. Dowiedzieli�my si� r�wnie�, dlaczego zaraz po przebudzeniu jeste�my wy�si ni� wieczorem i jak� mas� ud�wignie jajo?

  Po d�ugich dw�ch miesi�cach oczekiwa�, wyniki konkursu wreszcie s�!
  Oto ci, kt�rym "posz�o" najlepiej.

  Imi�NazwiskoKlasaLiczba punkt�wNagroda
  LidiaMusia�a4b117,33 (91,67%)nagroda
  FranciszekJurasz6c141,33 (88,33%)wyr�nienie
  AntoniMo�d�e�4a112,00 (87,50%)wyr�nienie
  JoannaGabryelska4a107,67 (84,11%)wyr�nienie
  Rafa�Kr�lak6b132,00 (82,50%)wyr�nienie
  MaksymilianBrodowicz6c122,67 (76,67%)wyr�nienie
  DominikaRebelka6a120,00 (75,00%)wyr�nienie

  Gratulujemy!
  Jeste�my z Was dumni!

  Zapraszamy do obejrzenia zdj�� z prezentacji do�wiadcze�.

  Pe�ne wyniki Og�lnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "�wietlik" 2013

  Nauczyciele przyrody
  Justyna D�browska i Aneta Kurowska  Julka w finale!

  Z Wielkopolskich Eliminacji Regionalnych Konkursu Piosenki "Wygraj sukces" awans do fina�u uzyska�a Julia Mr�z w klasy Vb. W tarnobrzeskim finale wykona piosenk� "Meluzyna", kt�r� wszyscy znamy bardzo dobrze z filmu "Podr�e Pana Kleksa". Tym samym Julia do��czy�a do Oli Marcinkowskiej z klasy 6c, kt�ra awans do fina�u uzyska�a ju� wcze�niej. Fina�owe przes�uchania odb�d� si� w odleg�ym Tarnobrzegu w dniach 13 - 15 czerwca 2013.

  �yczymy dziewcz�tom wspania�ych wykona� i zdobycia Grand Prix Festiwalu!

  Bartosz Melosik
  Opiekun uczestnik�w konkursu  II miejsce w og�lnopolskim konkursie plastycznym na ilustracj� do poezji!

  W dniu 27.04.2013 odyby�o si� posiedzenie jury V Og�lnopolskiego Integracyjnego Konkursu Plastycznego na ilustracj� do wiersza Wandy Chotomskiej "Ba�kowice mydlane". Jury wy�oni�o 97 laureat�w spo�r�d 2302 prac plastycznych, kt�re nap�yn�y na konkurs. W swojej kategorii wiekowej nasza uczennica Emilia Bartczak zaj�a II miejsce, a jej kole�anka Ma�gorzata Mielcarek otrzyma�a wyro�nienie.

  Nagrody rzeczowe, katalog oraz dyplomy zostan� wr�czone na uroczysto�ci otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 27.09.2013 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Na spotkanie z laureatami przyb�dzie poetka pani Ewa Chotomska.

  Aleksandra Piernikowska
  Opiekun uczestnik�w konkursu  �piewali angielskie piosenki

  8 maja w Szkole Podstawowej w D�br�wce odby�a si� pierwsza edycja Mi�dzyszkolnego Konkursu Piosenki Angloj�zycznej.

  Uczniowie z naszej szko�y, kt�rzy zwyci�sko przeszli wcze�niejszy casting w Lusowie, pojechali zaprezentowa� si� przed publiczno�ci� i jury z wielu szk� naszej i o�ciennych gmin. Nie speszy�o ich to jednak wcale, i mistrzowsko zaprezentowali swoje wersje znanych piosenek angielskiej estrady.

  Z klas I - III nasz� szko�� reprezentowa� jeden zesp� (Inez Nawrocka, Wiktoria Harabasz i Julia Dunowska) oraz dwoje solist�w: Wojciech Mr�z i Zuzanna Grze�kowiak. Z kolei z pionu starszego scen� zaw�adn�li: Magdalena Danielewska, Julia Mr�z oraz duet: Alicja Tala�ka i Wiktoria Melerowicz. Przysz�e gwiazdy piosenki da�y porz�dnego "czadu", a Wojtek Mr�z swoj� interpretacj� "A Spider's In The Box" wywalczy� drugie miejsce.

  Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a ch�tnych zapraszamy do wzi�cia udzia�u w kolejnej edycji konkursu - ju� w przysz�ym roku!

  Sebastian Wr�bel
  Opiekun uczestnik�w konkursu  Sukces Oli Marcinkowskiej w Czaplinku

  W zwi�zku z wycieczk� klas VI, rozpoczynaj�c� si� w dniu Wielkopolskich Eliminacji Regionalnych konkursu "Wygraj Sukces", a� do dalekiego Czaplinka musia�a wyjecha� Aleksandra Marcinkowska z klasy VIc, aby spr�bowa� swoich si� w drugim etapie tego presti�owego konkursu. Nasza Ola, po wspania�ym wyst�pie znalaz�a si� doborowym gronie 5 piosenkarzy, kt�rzy uzyskali awans do Fina�u XVIII Konkursu Piosenki "Wygraj sukces" i wyst�pi� w dniach 13-15 czerwca w koncertach fina�owych w Tarnobrzegu.

  �yczymy Oli sukcesu r�wnie� w ostatnim etapie zmaga�!

  Opiekun:
  Bartosz Melosik


  Mamy powody do dumy!

  W "Z�otej �abce" - Konkursie w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Literatury i J�zyka Polskiego brali udzia� uczniowie klas pi�tych i sz�stych szk� podstawowych miasta Poznania oraz powiat�w: pozna�skiego, gnie�nie�skiego, �redzkiego, wrzesi�skiego i wolszty�skiego.

  W mro�ny poranek, w sobot� 23 marca 2013 do Swarz�dza przyjecha�o 291 uczni�w spe�niaj�cych kryteria uczestnictwa w drugim etapie. By�y to osoby, kt�re nie lubi� si� nudzi�, my�l�, szukaj� nowych wyzwa� i sposob�w na rozwijanie swoich matematycznych lub polonistycznych zainteresowa�.

  Wyniki drugiego etapu poznali�my w sobot� 27 kwietnia br. Gala wr�czenia nagr�d mia�a niezwykle uroczyst� opraw�: zaproszono 80 najlepszych uczni�w (spo�r�d 11088 bior�cych w tym roku udzia� w obu konkursach) wraz z nauczycielami i opiekunami, przedstawicieli miejscowych w�adz, prasy, radia oraz sponsor�w. Uczniowie, ich nauczyciele i organizatorzy us�yszeli wiele ciep�ych s��w oraz gratulacji. �yczono im te� dalszej owocnej pracy.

  Dum� napawaj� nas osi�gni�cia uczni�w naszej szko�y:
  Szymona Kaczmarka z klasy Vb, kt�ry zaj�� V miejsce (na 2411 uczestnik�w rozwi�zuj�cych zadania z matematyki)
  oraz Maksymiliana Brodowicza z klasy VIc - 16 miejsce (w�r�d 2926 rozwi�zuj�cych test polonistyczny).

  Obu ch�opcom gratulujemy i �yczymy sukces�w w kolejnych konkursach.

  Opiekunowie:
  Stanis�awa Janeczek i Beata Zgo�a  Wywiad z Laureatk� - uczennic� SP w Lusowie

  Dnia 27 marca 2013 roku w auli pozna�skiej Szko�y Muzycznej odby�o si� uroczyste wr�czenie za�wiadcze� i nagr�d laureatom Wojew�dzkich Konkurs�w Interdyscyplinarnych. W�r�d nagrodzonych znalaz�a si� nasza uczennica Dominika Rebelka z klasy VIa.

  Gabrysia Polak: Jak si� czuje laureatka Wojew�dzkiego Konkursu Przyrodniczego?
  Dominika Rebelka: Bardzo si� ciesz�, �e uda�o mi si� uzyska� ten tytu�. Jestem te� zadowolona z tego, �e sprawdzian sz�stoklasist�w mam ju� za sob�.
  G: Jak wygl�da�y przygotowania do konkursu?
  D: Na przerwach spotyka�am si� z moj� nauczycielk� od przyrody - pani� Justyn� D�browsk� i rozwi�zywa�am r�ne zadania.
  G: Kt�re zadanie w etapie fina�owym sprawi�o Tobie najwi�cej trudno�ci?
  D: Test nie nale�a� do naj�atwiejszych. Poziom trudno�ci by� wysoki. Nie potrafi� te� do ko�ca okre�li�, kt�re zadanie by�o najtrudniejsze.
  G: Co doradzi�aby� osobom, kt�re przygotowuj� si� do fina�owych etap�w presti�owych konkurs�w?
  D: Na pewno trzeba po�wi�ci� temu du�o czasu i energii oraz podej�� do tego powa�nie.
  G: Jeste� mi�o�niczk� przyrody. Kt�ra z jej dziedzin jest Tobie najbli�sza?
  D: My�l�, �e biologia. Interesuj� si� zwierz�tami i ro�linami.
  G: Czy poza przyrod� masz inne zainteresowania?
  D: Kocham fotografowa� przyrod�. Lubi� te� sport.
  G: A jaka jest Twoja ulubiona dyscyplina sportowa?
  D: Preferuj� gry zespo�owe, szczeg�lnie pi�k� no�n� i koszyk�wk�.
  G: Czy my�la�a� ju� o zawodzie, kt�ry chcia�aby� wykonywa� w przysz�o�ci?
  D: Tak my�la�am, ale nie chcia�abym tego zdradza�. Nie jestem bowiem pewna, czy na pewno to chc� robi� w przysz�o�ci.
  G: Dzi�kuj� za rozmow�.
  D: Ja r�wnie� dzi�kuj�.

  Wywiad z laureatk� przeprowadzi�a Gabriela Polak klasy Va  Fina� Konkursu Poezji Frankofo�skiej

  W sobot� 20 kwietnia br. w pi�knych wn�trzach Pa�acu Staszica w Warszawie odby� si� fina� 31 Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Frankofo�skiej im. Jerzego Lisowskiego. Pomys�odawc� i organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyja�ni Polsko - Francuskiej. Tradycyjnie konkurs ten wspiera Ambasada Francji oraz Minister Edukacji Narodowej.

  Konkurs jest otwarty dla m�odych mi�o�nik�w j�zyka francuskiego i literatury francuskoj�zycznej z ca�ej Polski. Co roku do eliminacji zg�asza si� ponad 3000 dzieci i m�odzie�y, do etapu mi�dzyszkolnego w 13 regionach w Polsce kwalifikuje si� ok. 300 uczestnik�w, za� do fina�u dociera ok. 30 najlepszych recytator�w. Spo�r�d nich wy�aniani s� laureaci konkursu (w kategoriach szko�a podstawowa, gimnazjum, liceum) oraz przyznawane s� wyr�nienia.
  W jury zasiadaj� znane osobisto�ci �wiata kultury i nauki: Fabienne Drout-Lozinski (Radca Kulturalny Ambasady Francji), Justyna Bacz-Kazior (piosenkarka, lektorka j. francuskiego), Jolant Zaj�c (profesor,wyk�adowca Instytutu Romanistyki UW), Hanna Stank�wna-Lisowska (aktorka, ma��onka Patrona Konkursu).

  Uczennica naszej szko�y Weronika Kochanek z oddzia�u "0a", po wielkim sukcesie i zdobyciu pierwszego miejsca w eliminacjach regionalnych, kt�re odby�y si� 9 marca w Poznaniu, mia�a zaszczyt reprezentowa� nasz� szko��, gmin� i ca�a Wielkopolsk� podczas fina�u w Warszawie. Z ogromn� przyjemno�ci� informujemy, i� b�d�c najm�odsz� uczestniczk� konkursu i startuj�c w najbardziej rozpi�tej wiekowo grupie, zdoby�a wyr�nienie za interpretacj� wiersza "Les moustiques".

  Jeste�my pewni, �e o Weronice jeszcze nie raz us�yszymy. Cieszymy si� z og�lnopolskiego sukcesu naszej ma�ej uczennicy.

  Dyrektor szko�y i nauczyciele  Wy�piewany sukces Julii

  Reprezentanci SP Lusowo po raz kolejny wzi�li udzia� w gminnym przegl�dzie piosenki "Roz�piewana gmina". Nagrod� dla wyr�nionych w tegorocznej edycji by�y warsztaty prowadzone przez przewodnicz�c� jury, znan� pozna�sk� wokalistk�, uczestniczk� telewizyjnych program�w "X-Factor" i "Mam talent" � Mart� Podulk�.

  Ogromne wra�enie zrobi� na jurorach i publiczno�ci wyst�p Julii Mr�z z klasy Vb, kt�ra ju� jako laureatka przegl�du b�dzie mia�a mo�no�� uczestniczenia w warsztatach.
  Gratulacje!

  Bartosz Melosik
  Opiekun ch�rku szkolnego  Wygraj sukces

  Pozna�ski Dom Kultury "Stokrotka" by� w tym roku miejscem eliminacji wst�pnych XVIII Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces".

  Po raz pierwszy do konkursu przyst�pili r�wnie� uczniowie naszej szko�y. Wobec bardzo du�ej liczby uczestnik�w (przesz�o 70 os�b) przewidywane na dwie piosenki prezentacje zosta�y skr�cone do jednego utworu. W�r�d tak licznego grona m�odych piosenkarzy do Eliminacji Regionalnych Konkursu awans uzyska�y Aleksandra Marcinkowska z klasy VIc i Julia Mr�z z klasy Vb.

  Gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnym etapie.

  Bartosz Melosik
  nauczyciel muzyki  Koz�owali i rzucali w Mi�dzychodzie

  26 marca 2013 roku w Hali widowiskowo - sportowej w Mi�dzychodzie odby� si� fina�owy turniej Rejonu Zach�d Szk� Podstawowych w Koszyk�wce Ch�opc�w. Reprezentacja SP Lusowo, rozegra�a dwa mecze z najsilniejszymi zespo�ami zachodniej cz�ci wojew�dztwa Wielkopolskiego, wygrywaj�c jeden mech i przegrywaj�c drugi. Ostatecznie zaj�li�my 3 miejsce i na tym etapie zako�czyli�my udzia� w rozgrywkach.

  Nasz� Szko�� reprezentowali:
  1. Igor Tylkowski
  2. Filiep Bauwens
  3. Kacper Hozakowski
  4. Maksymilian Brodowicz
  5. Patryk Grz�dzelewski
  6. Sebastian Stachowski
  7. Micha� S�omi�ski
  8. Piotr Marsza�
  9. Piotr Krzepkowski
  10. Dominik Ludwiczak
  11. Mateusz Marcinkowski
  12. Kacper Filipek


  Opiekun zespo�u:
  Borys Monastyrskyy  Laury dla Moniki

  Polska, ojczyzna, patriotyzm - to s�owa, wok� kt�rych skupione by�y prezentacje m�odych recytator�w, kt�rzy w sobot� 06.04. brali udzia� w finale I Wojew�dzkiego Konkursu Poezji Patriotycznej.

  Z przyjemno�ci� informujemy, �e uczennica naszej szko�y Monika Sztukiewicz zdoby�a w tym konkursie wyr�nienie. Sz�stoklasistka zachwyci�a jury swoj� interpretacj� utworu Stanis�awa Bali�skiego "Ojczyzna Chopina".

  Monice serdecznie gratulujemy, �yczymy kolejnych sukces�w.

  Stanis�awa Janeczek
  opiekun konkursu recytatorskiego

  Mamy Laureatk�!

  Dnia 8 marca odby� si� ostatni etap Wojew�dzkiego Konkursu Przyrodniczego, kt�ry zako�czy� tegoroczn� edycj� konkurs�w organizowanych przez Wielkopolskie Kuratorium O�wiaty.
  Jest nam niezmiernie mi�o poinformowa�, �e nasza uczennica Dominika Rebelka z kl. VIa zosta�a laureatk� Wojew�dzkiego Konkursu Przyrodniczego.

  Gratulujemy Ci Dominiko! Jeste�my pod wra�eniem Twojej wiedzy, zaanga�owania i uporu w d��eniu do celu.

  W imieniu dyrekcji i nauczycieli
  Justyna D�browska - nauczyciel przyrody


  "Nie rzucim ziemi, sk�d nasz r�d"

  Taki tytu� nosi I Wojew�dzki Konkurs Poezji Patriotycznej zorganizowany przez Wydawnictwo Kr�l Maciu� I.

  W przes�uchaniach p�fina�owych, kt�re odby�y si� w sobot� 16.03.2013 bra�o udzia� pi�cioro uczni�w naszej szko�y i a� czworo z nich zakwalifikowa�o si� do fina�u:
 • Dominika Hultajska z klasy Ia
 • drugoklasista Piotr �awniczak
 • Julia Gaw�cka z IIIa
 • oraz sz�stoklasistka Monika Sztukiewicz
 • M�odym recytatorom serdecznie gratulujemy i �yczymy sukces�w podczas fina�u konkursu , kt�ry odb�dzie si� w Poznaniu w sobot� 06.04.

  Stanis�awa Janeczek
  opiekun konkursu


  Szachi�ci w Finale

  W dniu 12 lutego 2013 zosta� rozegrany w Zb�szyniu Fina� Wojew�dztwa Wielkopolskiego w Dru�ynowych Szachach Dziewcz�t i Ch�opc�w. Nasz� szko�� reprezentowali:
  Bruno Rushe, J�drzej Ferenc, Szymon Tadych, Julia Gaw�cka, Karolina Rackowska.

  W zawodach wzi�o udzia� 48 szk�, a nasza szko�a zaj�a ostatecznie, dobre, dzielone 22 do 26 miejsce. Indywidualnie najlepiej wypad� J�drzej Ferenc, kt�ry uzyska� 4,5 pkt. z 7 partii na pierwszej szachownicy.

  Pierwsze miejsce zaj�a ZSP Zb�szy�, drugie Dwuj�zyczna POL-ANG Prywatna, trzecie miejsce SP 5 Ostr�w WLKP.

  Opiekun Szachist�w
  Damian Bartkowiak  Fina� Mistrzostw Powiatu Pozna�skiego Szk� Podstawowych w Koszyk�wce Ch�opc�w

  7 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Plewiskach odby� si� fina�owy turniej Mistrzostw Powiatu Pozna�skiego Szk� Podstawowych w Koszyk�wce Ch�opc�w. Reprezentacja szko�y w Lusowie zaj�a 2 miejsce i awansowa�a do rozgrywek na poziomie wojew�dzkim.

  Nasz� Szko�� reprezentowali:
  1. Tylkowski Igor
  2. Bauwens Filiep
  3. Hozakowski Kacper
  4. Brodowicz Maksymilian
  5. Grz�dzelewski Patryk
  6. Stachowski Sebastian
  7. S�omi�ski Micha�
  8. Marsza� Piotr
  9. Krzepkowski Piotr
  10. Magiera Mikolaj
  11. Ludwiczak Dominik
  12. Dziuba�a Krzysztof
  13. Marcinkowski Mateusz
  14. Gromada Patryk


  Opiekun zespo�u:
  Borys Monastyrskyy  Koszyk�wka - I miejsce w p�fina�ach Powiatu Pozna�skiego

  Mi�o nam poinformowa�, �e reprezentacja ch�opc�w naszej szko�y w pi�ce koszykowej zaj�a I miejsce w P�fina�ach Powiatu Pozna�skiego. W zawodach uczestniczy�y trzy zespo�y Szk� Podstawowych Dopiewo (organizator), Suchy Las oraz Lusowo. Z dru�yn� z Dopiewa walka trwa�a do ostatniej sekundy, po niezbyt udanych pierwszych dw�ch kwartach 2:8 uda�o nam si� w ko�c�wce wygra� 12:11. Troch� inaczej u�o�y� si� mecz z Suchym Lasem, w kt�rym ju� na samym pocz�tku byli�my stron� dominuj�c� pokonuj�c pewnie przeciwnika 28:8.
  7 marca b�dziemy rywalizowa� z najlepszymi dru�ynami szk� podstawowych w powiecie.

  Gratulujemy!

  Sk�ad reprezentacji SP Lusowo:
  1. Igor Tylkowski kl VI
  2. Filiep Bauwens kl VI
  3. Sebastian Stachowski kl VI
  4. Micha� S�omi�ski kl VI
  5. Piotr Krzepkowski kl VI
  6. Maksymilian Brodowicz kl VI
  7. Piotr Marsza� kl VI
  8. Patryk Grz�dzielewski kl VI
  9. Kacper Hozakowski kl VI
  10. Dominik Ludwiczak kl V

  Opiekun zespo�u:
  Rafa� Tucholski  Chwa�a Bohaterom

  Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

  W Muzeum Powsta�c�w Wielkopolskich w Lusowie trwa wystawa prac plastycznych uczni�w szk� podstawowych z Wielkopolski zg�oszonych na konkurs

  "Chwa�a Bohaterom - Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 oczami najm�odszych"

  W�r�d nagrodzonych znalaz�a si� praca ucznia naszej szko�y.

  Mi�osz �asi�ski zaj�� II miejsce

  w kategorii klas trzecich szk� podstawowych z Wielkopolski. Gratulujemy Mi�oszowi i wszystkim wyr�nionym dzieciom!

  Od 16 lutego 2013 r. w muzeum wyeksponowane b�d� prace nale��ce tylko do uczni�w naszej szko�y. Na konkurs zg�oszonych zosta�o ponad 80 rysunk�w wykonanych przez nasze dzieci z klas I-VI.

  Zapraszamy do obejrzenia wystawy!

  Wszystkie nagrodzone prace mo�na obejrze� na stronie internetowej organizatora konkursu - www.wiaralecha.pl


  Mamy finalist�w!

  Z prawdziw� przyjemno�ci� informujemy, �e w gronie finalist�w konkurs�w organizowanych przez Kuratorium O�wiaty w Poznaniu znalaz�o si� troje uczni�w naszej szko�y:

 • Aleksandra Marcinkowska z kl. VIc - finalistka Wojew�dzkiego Konkursu Humanistycznego.
 • Dominika Rebelka - uczennica kl. VIa - finalistka Wojew�dzkiego Konkursu Przyrodniczego.
 • Franciszek Jurasz - ucze� kl. VIc - finalista Wojew�dzkiego Konkursu Matematycznego.
 • Mocno trzymamy kciuki i �yczymy sukces�w w ostatnim etapie konkursu.

  Stanis�awa Janeczek


  Trzecie miejsce w konkursie pt. "W powiat z klas�..."

  Uczniowie klasy Vb zdobyli III miejsce w konkursie pt. "W powiat z klas�..." zorganizowanym przez powiat pozna�ski. Zdaniem konkursowym by�o przygotowanie folderu przedstawiaj�cego �cie�k� turystyczn� po swojej gminie. W wyniku burzliwych dyskusji oraz spacer�w z aparatem fotograficznym po Lusowie powsta�a praca pt. "Lusowo ma�e terenem, wielkie sercem".
  Uczestnik�w konkursu nagrodzono upominkami w postaci gad�et�w z logo powiatu pozna�skiego.

  Czas wsp�lnie sp�dzony przy opracowaniu �cie�ki turystycznej by� dobr� zabaw�, a sporz�dzona przez pi�toklasist�w praca na pewno zach�ci do zwiedzania najbli�szej okolicy.

  "Lusowo ma�e terenem, wielkie sercem"

  Wychowawca:
  Beata Zgo�a


  Spotkanie z poezj� religijn�

  17 listopada odby� si� III etap I Wojew�dzkiego Konkursu Poezji Religijnej "Na moich ustach zawsze Jego chwa�a"". W trzecim etapie udzia� wzi�li uczniowie, kt�rzy przeszli pomy�lnie pa�dziernikowe eliminacje: Amelia Zieli�ska, Wojciech Mr�z, Monika Sztukiewicz oraz Kajetan Stachowiak.

  Przes�uchania rozpocz�y si� o godz.8:45 i trwa�y do godz.11:00. M�odzie� - tak jak 27 pa�dziernika prezentowa�a psalmy i wiersze o tematyce religijnej. Przed og�oszeniem wynik�w odby�o si� spotkanie z pozna�skimi poetami - pani� Jolant� i Stanis�awem Szwarcami, kt�rzy zapoznali m�odzie� ze swoj� tw�rczo�ci�. Fina�owe spotkanie z poezj� religijn� zako�czy�o si� sukcesem dla Kajetana Stachowiaka, kt�ry zdoby� wyr�nienie.
  Gratulujemy!

  Marlena Maci�g i Aleksandra Romczyk


  Igrzyska M�odzie�y Szkolnej Powiatu Pozna�skiego w szachach

  Nasze dru�yna szachowa dziewcz�t i ch�opc�w odnios�a du�y sukces na igrzyskach powiatowych, kt�re odby�y si� w w SP K�rnik. Ch�opcy zaj�li I miejsce a dru�yna dziewcz�t uplasowa�a si� na VI miejscu. W punktacji ��cznej nasze dru�yny zaj�y III miejsce!
  Wszystkim naszym uczestnikom gratulujemy!

  Podsumowanie - pe�ne wyniki zawod�w


  M�odzi plastycy znowu na podium

  W sobot� 17.11 wyjechali�my z Rodzicami i Pani� Anet� Kurowsk� do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Odby�o si� tam wr�czenie nagr�d w XIV edycji konkursu plastycznego pt. "Pod nogami, nad g�owami, wsz�dzie w lesie ich spotykamy" organizowanego przez Centrum Edukacji Ekologicznej WPN w Jeziorach.

  Spo�r�d 940 uczestnik�w wybrano 6 najlepszych prac w grupie klas m�odszych i tyle samo w pionie starszym oraz przyznano wiele wyr�nie�. Uczniowie naszej szko�y po raz kolejny potwierdzili swoje talenty plastyczne i zdobyli zaszczytne miejsca:
  Roksana Dre�ewska z klasy Vb - I miejsce
  Zuzanna Janiec z klasy Vb - IV miejsce
  Mateusz Wr� z klasy Va - wyr�nienie
  Joanna Czekalska z klasy Va - wyr�nienie
  Konrad Kami�ski z klasy Va - wyr�nienie
  Amadeusz Ferenc z klasy Vb - wyr�nienie

  Po uroczystym wr�czeniu nagr�d czeka�y na nas niespodzianki - s�odki pocz�stunek, gry i zabawy, ognisko oraz spacery w pi�knym parku. My�l�, �e nigdy nie zapomnimy tego uroczystego dnia.

  W imieniu m�odych artyst�w:
  Zuzanna Janiec


  Srebrny medal szachist�w

  W dniu 12.11.2012 rozegrane zosta�y w K�rniku Dru�ynowe Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego w Szachach Szk� Podstawowych. Reprezentacja naszej szko�y w sk�adzie: J�drzej Ferenc, Bruno Rusche, Szymon Tadych oraz Julia Gaw�cka zdoby�a srebrny medal i awansowa�a do �cis�ego fina�u Mistrzostw Wielkopolski.

  Na starcie stan�o dwana�cie dru�yn w czteroosobowych sk�adach. Rozegrano siedem rund, tempem gry po pi�tna�cie minut na zawodnika. Medale i dyplomy ufundowane przez SZS Wielkopolska wr�cza�a Pani Anna Rauk. Zawody odby�y si� w sportowej atmosferze.

  Po przyje�dzie z Mistrzostw reprezentanci otrzymali serdeczne gratulacje Dyrektora Szko�y Pani Aleksandry Kolendo.

  Damian Bartkowiak


  Religijne strofy

  A� 300 mi�o�nik�w �ywego s�owa bra�o udzia� w pierwszym etapie I Wojew�dzkiego Konkursu Poezji Religijnej, kt�ry odby� si� 27 pa�dziernika 2012 r. w Gimnazjum nr 2 w Luboniu. Do fina�u, spo�r�d 6 uczni�w naszej szko�y zakwalifikowali si�: Wojciech Mr�z, Kajetan Stachowiak, Monika Sztukiewicz i Amelia Zieli�ska.

  Gratulujemy!  Marlena Maci�g i Aleksandra Romczyk


  Plastyczno - ekologiczne zwyci�stwo!

  Uczniowie klasy 6c zostali zwyci�zcami konkursu "Ekologiczny dom ogrzewany gazem ziemnym" zorganizowanego przez sp�k� G.EN. Gaz i Energia S.A.

  Zadanie konkursowe polega�o na grupowym wykonaniu modelu budynku mieszkalnego, z wykorzystaniem materia��w pochodz�cych z recyklingu. Uczniowie klasy 6cpod opiek� p. Magdaleny Pudelskiej i przy wsparciu wychowawcy p. Stanis�awy Janeczek zdobyli I miejsce i wygrali przeno�ny zestaw multimedialny dla szko�y o warto�ci 10 000 z� netto oraz indywidualne cenne upominki.

  Koncepcja domu powsta�a po ekscytuj�cej "burzy m�zg�w", kt�ra zaowocowa�a wieloma pomys�ami. W wyniku dalszej wsp�lnej pracy m�odym uczestnikom konkursu uda�o si� w atrakcyjny spos�b zaprezentowa� swoja wiedz� z dziedziny ekologii. Model drewnianego domu zosta� wyposa�ony w pojemniki do segregacji odpad�w, kompost, kolektory s�oneczne, elektrowni� wiatrow� i trzcinow� oczyszczalni� �ciek�w. Jego mieszka�cy maj� mo�liwo�� korzystania z rower�w, a czas wolny mog� sp�dza� na zielonym tarasie lub w�r�d drzew rosn�cych wok� domu. Dom jest ogrzewany gazem ziemnym, o czym �wiadczy kwasoodporny wk�ad umieszczony w kominie oraz skrzynka z gazomierzem z logo firmy G.EN.

  Serdecznie gratulujemy!  Magdalena Pudelska


  Fina� Mistrzostw Powiatu w p�ywaniu dru�ynowym

  8 pa�dziernika 2012 roku wzi�li�my udzia� w Finale Mistrzostw Powiatu Pozna�skiego w P�ywaniu Dru�ynowym. Ch�opcy i dziewcz�ta pokonywali na przemian jedn� d�ugo�� basenu tzn. 25 metr�w w formie sztafety p�ywackiej. Zawody odby�y si� na p�ywalni "OAZA" w K�rniku. Nasi reprezentacji zaj�li III miejsce w klasyfikacji ko�cowej na 14 startuj�cych zespo��w.

  Klasyfikacja ko�cowa:

  1. SP Kozieg�owy
  2. SP Suchy Las
  3. SP Lusowo

  Sk�ad reprezentacj:

  1. Julia Miszczyszym kl IV
  2. Martyna Janas kl IV
  3. Weronika Nowakowska kl V
  4. Joanna Gabryelska kl IV
  5. Weronika Bochnak kl V
  6. Borys Nowakowski kl V
  7. Jan Antoszewski kl V
  8. Jan Jab�o�ski kl V
  9. �ukasz Prze�lewicz kl V
  9. Michalak Piotr kl VI

  Nauczyciel wychowania fizycznego:
  Borys Monastyrskyy  Rok szkolny 2011/2012

  Sukces w Og�lnopolskim Konkursie Plastycznym
  "Zaprezentuj str�j ludowy twojego regionu"

  W kwietniu zosta� rozstrzygni�ty Og�lnopolski Konkurs Plastyczny, organizowany przez szko�� Podstawow� nr 31 w Katowicach pt. "Zaprezentuj str�j ludowy twojego regionu". Konkurs mia� na celu upowszechnianie wiedzy o regionie - ma�ej ojczy�nie oraz uwra�liwianie na warto�ci kulturowe i tradycje w�asnego regionu. Do udzia�u w konkursie zaproszone zosta�y wszystkie dzieci ucz�szczaj�ce do szk� podstawowych w ca�ym kraju.

  Konkurs spotka� si� z du�ym zainteresowaniem. Wzi�o w nim udzia� 49 plac�wek z ca�ego kraju. Nades�ano 241 barwnych i ciekawych prac, w kt�rych wykorzystano r�ne materia�y. Galeri� wszystkich prac mo�na by�o ogl�da� przez kilka dni w szkole w Katowicach.

  Jury oceniaj�ce prace by�o zaskoczone ich ilo�ci�, r�norodno�ci� i wysokim poziomem. W kategorii klas I - III przyznano 3 nagrody i 4 wyr�nienia, a w�r�d klas IV - VI 3 nagrody i 1 wyr�nienie.

  Nasza uczennica Martyna Chojnacka z klasy IVA uzyska�a drugie miejsce w konkursie! Martyna wykona�a pi�kn� prac� przedstawiaj�c� damski i m�ski str�j szamotulski. Nagrodzone dzie�o w formacie A3 zrobione by�o pracoch�onn� technik� wyklejanki z kuleczek krepiny.
  Martyna otrzyma�a od organizator�w konkursu dyplom oraz nagrod�.

  Serdecznie gratulujemy!

  Magdalena Pudelska


  Mistrzostwa Powiatu (p�fina�y) Szk� Podstawowych w Unihokeju
  Prze�mierowo - 15.03.2012

  Nasza reprezentacja zaj�a III miejsce w powiecie.

  Sk�ad reprezentacji:
  1. Joanna P��cienniczak kl. V
  2. Weronika Bochnak kl. IV
  3. Joanna Czekalska kl. IV
  4. Aleksandra Marcinkowska kl. VI
  5. Maria Majchrzak kl. VI
  6. Marika Chwia�kiewicz kl. VI
  7. Dominika Witajewska kl. VI
  8. Klaudia Majorczyk kl. VI
  9. . Zuzanna Goderska kl. VI


  Monika Sztukiewicz najlepsza!

  XIII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Wiosenne przebudzenie" okaza�a si� szcz�liwa dla naszej pi�toklasistki - Moniki Sztukiewicz. Po zwyci�stwie w eliminacjach gminnych przysz�o jej zmierzy� si� w pi�tek 30.03.2012 w Murowanej Go�linie z reprezentantami innych szk� powiatu pozna�skiego.

  Jury konkursu pod przewodnictwem Jerzego Hamerskiego doceni�o mistrzowsk� interpretacj� "Ptasiego radia" Juliana Tuwima i przyzna�o naszej uczennicy I miejsce w grupie klas IV - VI.

  Monice serdecznie gratulujemy i �yczymy sukces�w w kolejnych konkursach.

  Stanis�awa Janeczek


  Konkurs plastyczny "Kot" - rozstrzygni�ty!

  Na konkurs plastyczny "Kot" do Wroc�awia nades�ano 3234 prace z ca�ej Polski. Nasza szko�a przekaza�a 13 prac uczni�w z klas 0 - VI.
  Jury, w kt�rego sk�ad wchodzili profesjonalni arty�ci plastycy przyzna�o nagrody i kwalifikacje do wystawy pokonkursowej.
  Rze�ba kota wykonana w glinie przez Weronik� Bryl, uczennic� klasy 5b, zosta�a wybrana na wystaw�, a nast�pnie wzi�a udzia� w aukcji charytatywnej. Doch�d z niej zosta� przeznaczony na wroc�awskie Schronisko dla Zwierz�t.
  Weronice gratulujemy sukcesu i cieszymy si� z tego, �e jej praca wspomog�a zwierz�ta.
  Zach�camy do udzia�u w kolejnym wroc�awskim konkursie "�wiat dinozaur�w". Szczeg�y podane zostan� w kwietniu.

  Magdalena Pudelska

  Uczennica SP Lusowo finalistk� Wojew�dzkiego Konkursu Humanistycznego!

  27 stycznia w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu odby� si� etap rejonowy Wojew�dzkiego Konkursu Humanistycznego dla uczni�w gmin: Pobiedziska, Czerwonak, Kleszczewo, K�rnik, Murowana Go�lina, Komorniki i Tarnowo Podg�rne.
  Nasz� szko�� reprezentowali:
  Adam Ma�czak, Gabriela Polak, Aleksandra Marcinkowska, Dominika Rebelka, Claire Jankowska, Klaudia Lanska, Hanna Konopka i Zuzanna Wojtukiewicz.

  Zadania, z kt�rymi przysz�o si� zmierzy� uczestnikom do �atwych nie nale�a�y - tylko 13 uczniom uda�o si� osi�gn�� minimum punktowe. W�r�d nich znalaz�a si� czwartoklasistka Gabriela Polak, kt�ra uzyska�a 32 punkty i b�dzie reprezentowa� nasz� szko�� dnia 3 marca podczas fina�u.

  Na uwag� zas�uguj� r�wnie� wyniki Hanny Konopki (28 pkt.) i Aleksandry Marcinkowskiej (28 pkt.), kt�rym niewiele zabrak�o, aby znalaz�y si� w�r�d najlepszych m�odych humanist�w w Wielkopolsce.

  Opiekun uczestnik�w konkursu:
  Micha� Kokorzycki

  Powiatowy Konkurs M�odych Recytator�w "Jesienna zaduma" w Czerwonaku
  Gabriela Polak z klasy IVa - III miejsce
  Kolejne zwyci�stwo m�odych artyst�w z Lusowa

  Uczniowie klas czwartych szko�y podstawowej w Lusowie corocznie wyje�d�aj� na zaj�cia organizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.

  Po zwiedzeniu muzeum i przej�ciu le�nej �cie�ki dydaktycznej wszyscy uczestnicy zaj�� bior� udzia� w konkursie plastycznym. Has�em ubieg�orocznej edycji by�y "Cztery pory roku w Wielkopolskim Parku Narodowym".
  Wyniki konkursu, na kt�ry wp�yn�o ponad tysi�c prac z ca�ej Wielkopolski, okaza�y si� dla nas bardzo satysfakcjonuj�ce.
  Tegorocznym zwyci�zc� zosta� ucze� klasy Vc - Kacper Filipek,
  Aleksander Wiszniowski z Vb zaj�� VI miejsce, natomiast Bruno Rusche z Vc uzyska� wyr�nienie.

  Ch�opcy otrzymali pami�tkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz kalendarze,w kt�rych znalaz�y si� reprodukcje ich prac.

  Uroczysto�� wr�czenia nagr�d oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odby�a si� w sobot� 19.11.2011 w Jeziorach. Uczestniczyli w niej wszyscy nagrodzeni, ich rodzice oraz nauczyciele i wychowawcy.
  Naszym laureatom serdecznie gratulujemy zwyci�stwa a wszystkim uczniom �yczymy sukces�w w tegorocznych konkursach plastycznych.


  Wychowawca klasy Vc
  Stanis�awa Janeczek  Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego Szk� Podstawowych w szachy dziewcz�t i ch�opc�w
  Dru�ynowo zaj�li�my 7 miejsce w powiecie.

  Zestawienie wynik�w


  "Zachowaj trze�wy umys�" - konkursy organizowane w ramach og�lnopolskiej kampanii profilaktycznej
  Laureatk� konkursu "Rosn� - My�l� - Dbam" zosta�a Olga Soboczy�ska
  Laureatk� konkursu "Biegnijmy razem" zosta�a Adrianna Badzi�ska
  XIII Powiatowe Igrzyska M�odzie�y Szkolnej - fina� powiatu pozna�skiego w dru�ynowym p�ywaniu dziewcz�t i ch�opc�w
  Nasza reprezentacja zaj�a 10 miejsce w powiecie
  Mistrzostwa Powiatu ( p�fina�y) Szk� Podstawowych w Halowej Pi�ce No�nej Komorniki - 03.10.2011
  Nasza reprezentacja zaj�a II miejsce w powiecie
  Reprezentacja SP Lusowo:
  1. Bartosz Jab�o�ski kl. VI
  2. Adam Tomczyk kl. VI
  3. Mateusz Staszak kl. VI
  4. Kacper Nogaj kl. VI
  5. Jeremiasz Ko�uch kl. VI
  6. Wiktor Uzna�ski kl. IV
  7. Patryk Gromada kl. V
  8. Patryk Zarach kl. VI
  9. Waldemar Pawi�ski kl. VI
  I Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym - Lublin 23 - 25.09.2011
  Wybitne osi�gni�cie uczennicy Szko�y Podstawowej w Lusowie

  Kamila Ka�ucka zdoby�a Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym w konkurencji en-bu dziewczynka/ch�opiec (walka re�yserowana).
  Dodatkowo w konkurencji kata indywidualne (forma) uplasowa�a si� na III miejscu, kata dru�ynowym na IV miejscu.
  By� to pierwszy, historyczny turniej tego typu organizowany dla dzieci. Wystartowa�o w nim ponad 600 zawodnik�w i zawodniczek z Polski, Litwy, Czech, Rosji, Ukrainy oraz Armenii.


  Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego i Gminy Tarnowo Podg�rne dla Szk� Podstawowych i Gimnazj�w w Kolarstwie MTB.
  Sukces w kategorii klas czwartych:
  I miejsce - Borys Nowakowski
  II miejsce - Weronika Bochnak
  III miejsce - Oskar Kucharczyk
  2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko