Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Projekt "Kumple To My"

"Kumple To My" czyli z wizyt� w Zespole Szk� Specjalnych nr 102 im. Jana Paw�a II w Poznaniu

Maj by� miesi�cem realizacji kolejnych krok�w uj�tych w projekcie edukacyjnym "Kumple To My". Uczniowie kl. Va oraz przedstawiciele Samorz�du Uczniowskiego wraz z opiekunami odwiedzili tym razem swoich r�wie�nik�w w pozna�skiej szkole podstawowej. Uczniowie nasi po raz pierwszy mogli przyjrze� si� jak przebiega nauka w takiej szkole i w oparciu o jakie pomoce dydaktyczne si� odbywa.

Prawdziwym zaciekawieniem cieszy�a si� sala lekcyjna, w kt�rej nauczyciele ze swoimi uczniami pracuj� metod� Marii Montessori i w kt�rej mo�na by�o znale�� wspania�e, kolorowe gry, plansze, mapy potrzebne na lekcji. Nie zabrak�o wsp�lnej zabawy bowiem uczniowie mogli wzi�� udzia� w grach na zasadzie: uczymy si� poprzez zabaw�, np.: uk�adanie wie�y, kalendarz wydarze�, mapa - kontynenty, koralikowa tabliczka mno�enia oraz bingo matematyczne.

Uczniowie z zachwytem przygl�dali si� sposobom pracy i nauki w szkole metod� Marii Montessori. Rado�nie sp�dzony czas zako�czy� si� wzajemnym wr�czeniem upomink�w przez gospodarzy i go�ci. Zabrali�my ze sob� niesamowite wra�enia i do�wiadczenia, kt�re powr�c� do nas zapewne podczas nast�pnego spotkania.

Uczniowie kl. Va
wraz z Samorz�dem Uczniowskim i opiekunami


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko