Dzi� jest czwartek, 22 lutego 2024          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Zielona Szko�a

Zielona Szko�a klas trzecich

Klasy trzecie w tym roku wyjecha�y na Zielon� Szko�� do Zaniemy�la. Atrakcji by�o co nie miara. Uczniowie mieli w programie m.in.:

  1. Zwiedzanie Muzeum Wielkiego Podr�nika Arkadego Fiedlerfa w Puszczykowie, gdzie obejrzeli nie tylko jego dom, ale tak�e Piramid� o szczeg�lnej mocy, replik� legendarnego �aglowca Krzysztofa Kolumba w skal 1:1 oraz Tajemnicy �wiat Indian;
  2. Udzia� w prelekcji w Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego, kt�ra po��czona by�a ze spacerem po �cie�ce edukacyjnej;
  3. Zwiedzanie �redniowiecznego Zamku w K�rniku oraz spacer do s�ynnych D�b�w Rogali�skich, kt�re jest najwi�kszym skupiskiem kilkusetletnich d�b�w szypu�kowych;
  4. Zwiedzanie, a w tym lekcj� piel�gnacji oraz jazd� na kucykach w Mi�dzynarodowym O�rodku Edukacji Je�dzieckiej stworzonym przez Antoniego Ch�apowskiego w Jaszkowie.
  5. Obejrzenie Makiety kolejowej w Bor�wcu.

Uczniowie z wychowawcami


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko