Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Pozna�

Teatr, gra terenowa i s�odkie rogale �wi�tomarci�skie

15 listopada klasy sz�ste wyjecha�y na wycieczk� do Poznania. O godzinie 8:45 zebrali�my si� w szatni i wyruszyli�my.

Najpierw zawitali�my na Scen� Wsp�ln�, gdzie obejrzeli�my spektakl pt. "Olbrzymek" - opowie�� o sze�ciolatku, kt�ry by� ogrem. Nast�pnie przeszli�my na Cytadel� Pozna�sk�. Tam uczestniczyli�my w grze terenowej. Musieli�my m.in. narysowa� map� i zaznaczy� na niej miejsce ukrycia kartki z odpowiedziami, kt�r� mia�y odnale�� osoby z innej grupy.

Po wykonaniu zada� udali�my si� do Rogalowego Muzeum Poznania. Na miejscu za�o�yli�my na g�owy zabawne br�zowe czapki, w kt�rych przygotowywali�my rogale. Na koniec zostali�my pocz�stowani s�odkim wypiekiem. Do szko�y wr�cili�my po godzinie 15:00.

Bardzo nam si� podoba�a ta wycieczka i mamy nadziej�, �e wkr�tce zn�w razem odwiedzimy Pozna�.

Karolina Gajdzi�ska i Wiktoria Rauchut
uczennice klasy VIbGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko