Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Zlot

IX Zlot Szk� im. Powsta�c�w Wielkopolskich

W dniach 7 - 9 czerwca troje uczni�w naszej szko�y mia�o zaszczyt i niew�tpliw� przyjemno�� uczestniczy� w IX Zlocie Szk� im. Powsta�c�w Wielkopolskich, kt�rego gospodarzem by�o Gniezno - pierwsza stolica Polski.

Po doje�dzie na miejsce rozpakowali�my si�, a nast�pnie pow�drowali�my do budynku organizatora zlotu - Szko�y Podstawowej nr 2 im. Ks. Majora Mateusza Zab�ockiego.

Po uroczysto�ci otwarcia zlotu przeszli�my ulicami Gniezna, na rynku od�piewali�my "Rot�", wypu�cili�my bia�o-czerwone balony ku niebu i zrobili�my sobie pami�tkowe zdj�cia. Dzie� wype�ni�o nam zwiedzanie miasta oraz dyskoteka integracyjna.

W pi�tek, po wys�uchaniu ciekawej prelekcji na temat przyczyn wybuchu powstania wielkopolskiego, przyst�pili�my do konkursowych zmaga�. Brali�my udzia� w konkursie strzeleckim oraz w historycznym. Jednak najbardziej wyczerpuj�cy okaza� si� popo�udniowy jedenastokilometrowy marsz do Zdziechowy - miejscowo�ci, w kt�rej odby�a si� jedna z wa�niejszych bitew powstania. Na miejscu mogli�my obejrze� prezentacj� uzbrojenia i umundurowania powsta�c�w, a tak�e posili� si� pyszn� groch�wk�.

Ostatniego dnia zlotu uczestniczyli�my w uroczystej mszy w katedrze, z�o�yli�my kwiaty na grobach powsta�c�w i odebrali�my nagrody oraz upominki. Zm�czeni, ale zadowoleni wyruszyli�my do dom�w.

Ten wyjazd pozostanie na d�ugo w naszej pami�ci.

Uczestnicy zlotu: Maria Kaczmarek, Alicja Kapci�ska, Patryk �ag�dka
Opiekun: Micha� Kokorzycki


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko