Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Zbi�rka

Zbi�rka kasztan�w i �o��dzi

Od 10 pa�dziernika dzieci z oddzia��w przedszkolnych naszej szko�y dzielnie zbiera�y kasztany i �o��dzie dla Nadle�nictwa Sierak�w. Celem zbi�rki by�o zebranie jak najwi�kszej ilo�ci kasztan�w i �o��dzi, kt�re przeznaczone b�d� na karm� dla zwierz�t le�nych w okresie zimy.

Uda�o si�! ��cznie zebrali�my 167 kg kasztan�w oraz 36 kg �o��dzi! W poniedzia�ek 22.10 odby�o si� spotkanie z le�niczym, kt�ry opowiedzia� o swoim zawodzie i odebra� zebrane przez nas dary dla Nadle�nictwa.

Karolina K�dziora i Katarzyna Jab�ecka


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko