Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Debata oksfordzka

Debata oksfordzka - spos�b na kulturaln� dyskusj�

W pi�tek 02.02.2018 dru�yna z�o�ona z uczni�w klas sz�stych i si�dmych (Jagoda Wodniczak, Piotr Janikowski, Wiktoria Rauchut, Karolina Gajdzi�ska, Zuzanna Radke, Martyna Ciechanowska, Grzegorz Szczerski, J�drzej Szmyt) odpowiedzia�a na zaproszenie Liceum Og�lnoszta�c�cego im. Powsta�c�w Wielkopolskich w Tarnowie Podg�rnym i wzi�a udzia� w pierwszym, warsztatowym etapie M�odzie�owego Turnieju Debat Oksfordzkich "Samorz�dno�� i my".

Wizyta podzielona by�a na trzy etapy. W pierwszym nasi uczniowie wzi�li udzia� w warsztatach prowadzonych przez licealist�w, kt�re dotyczy�y �wicze� w dobieraniu argument�w do danej tezy. Nast�pnie, wraz z dru�ynami z Baranowa i Prze�mierowa, wys�uchali prezentacji dotycz�cej rodzaj�w samorz�dno�ci i obejrzeli modelow� debat� oksfordzk�, przygotowan� przez Szkolny Klub Debat.

Podsumowaniem tego pouczaj�cego spotkania by�o przygotowanie przez wszystkich uczni�w swojej pierwszej debaty. Uczniowie z Lusowa z powodzeniem zmierzyli si� z tematem zasadno�ci udzia�u w wyborach samorz�dowych. Musieli rozdzieli� role, przygotowa� r�ne rodzaje argument�w, odpowiada� na argumenty opozycji, przygotowa� mow� ko�cow�, kt�ra podsumowywa�a wszystkie wnioski. Wra�enia naszych uczni�w po tych do�wiadczeniach m�wi� same za siebie � wszyscy przyznaj�, �e przygotowanie debaty oksfordzkiej to wyzwanie, kt�re jest trudne, ale i bardzo satysfakcjonuj�ce.

Debaty s� �wietn� okazj� do prze�amywania tremy zwi�zanej z wyst�pieniami publicznymi oraz �wiczeniami sztuki prezentacji i autoprezentacji. Dodatkowo ucz� kultury dyskusji, tak istotnej we wsp�czesnym �wiecie.

Serdecznie dzi�kujemy organizatorom za mo�liwo�� udzia�u w tym wydarzeniu. Mamy nadziej�, �e wsp�praca nawi�zana z Liceum Og�lnokszta�c�cym im. Powsta�c�w Wielkopolskich dla obu stron oka�e si� owocna i rozwijaj�ca.

Opiekun grupy
Julia Zwolak


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko