Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Prelekcja dla rodzic�w

"Zrozumie� nastolatka" - prelekcja profilaktyczna dla rodzic�w

Czas dorastania dla naszych nastolatk�w jest zar�wno dla nich jak i dla rodzic�w du�ym wyzwaniem. Wychodz�c naprzeciw tym potrzebom, zorganizowali�my w naszej szkole spotkanie z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu, pani� Paulin� Kukorowsk�-Adamsk�.

Podczas spotkania rodzice mieli okazj� dowiedzie� si�, jakie aspekty psychologiczne s� charakterystyczne u nastolatka w wieku dorastania, jak si� z nim komunikowa�, by nawi�zywa� prawid�ow� wi� mi�dzypokoleniow�, jak reagowa� na problemowe komunikaty kierowane do nas przez dorastaj�ce dziecko.

Dorota Bukowska
Pedagog szkolny


Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko