Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Jeziory

Jeziory

Wycieczka do Wielkopolskiego Parku Narodowego na sta�e wpisa�a si� w kalendarz wydarze� naszej szko�y. Co roku kolejne klasy odwiedzaj� Jeziory, aby obcuj�c z przyrod� odby� ca�odniow� lekcj� przyrody po��czon� z innymi przedmiotami. �ledzenie pozostawionych w lesie trop�w zwierz�t, wizyta nad jeziorem i obserwacja jego ekosystemu, warsztaty i seanse filmowe zape�niaj� dzie� tak szczelnie i ciekawie, �e �aden ucze� nie ma czasu na nud�.

Tegoroczne klasy pi�te uda�y si� do Parku w dw�ch terminach - 24 wrze�nia i 1 pa�dziernika. Mimo, �e pogoda nie rozpieszcza�a, to jednak by�a na tyle �askawa, �e umo�liwi�a przeprowadzenie wszystkich zaj�� terenowych. Zdobyt� wiedz� dzieci wykorzystywa�y potem podczas warsztatowej cz�ci zaj��. Na samym za� ko�cu uczniowie wype�niali i wyklejali testy utrwalaj�ce poznane wcze�niej wiadomo�ci.

W szkole, podczas lekcji biologii, wiedza nabyta na wycieczce zostanie zapewne sprawdzona przez nauczycieli. Nikt jednak si� tego nie obawia - wiadomo przecie�, �e wiadomo�ci uzyskiwane w spos�b praktyczny s� przyswajane du�o lepiej ni� te poznawane podczas codziennych lekcji.

Marzeniem ka�dego ucznia s� lekcje aktywizuj�ce, pe�ne praktycznych zada�, najlepiej odbywane w terenie a je�li ju� przedstawiane przez nauczyciela, to w interesuj�cy i wci�gaj�cy spos�b. Dlatego w�a�nie wizyta w Jeziorach jest co roku jednym z ulubionych przez dzieci wyjazd�w. Dzi�kujemy i do zobaczenia za rok!

Bartosz Melosik
Wychowawca klasy VaGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko