Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Pozna�

Pozna� wart Poznania... IVc i IVd na pozna�skim szlaku

Jakim autobusem dojecha� z Lusowa do Poznania? Ile przystank�w nale�y pokona� aby dosta� si� z Ogrod�w do ulicy Fredry w Poznaniu? Ile krok�w nale�y zrobi�, aby obej�� Rynek na Starym Mie�cie dooko�a?

Na te i kilka innych pyta� dotycz�cych Miasta Poznania odpowiadali�my podczas wycieczki klasowej. Przejazd komunikacj� miejsk� okaza� si� strza�em w przys�owiow� dziesi�tk�, z wielk� frajda odkrywali�my tajniki podr�owania tramwajem - jak odczyta� rozk�ad jazdy, ile nale�y pokona� przystank�w do miejsca docelowego. W samo po�udnie wraz z innymi uczestnikami spacer�w po Starym Rynku w Poznaniu ogl�dali�my Kozio�ki na Wie�y Ratuszowej.

Fakt ten przez wielu zosta� uwieczniony w postaci filmik�w i zdj�� zrobionych przy wykorzystaniu smartfon�w. Dowiedzieli�my si� jakie muzea znajduj� si� na p�ycie Rynku co warto odwiedzi� w p�niejszym czasie oraz budynki jakich uniwersytet�w s� umiejscowione w �cis�ym centrum Poznania.

Zm�czeni, cho� z u�miechem na twarzy wr�cili�my do szko�y.

Uczniowie klas IVc i IVd
wraz z wychowawcamiGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko