Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> �wietlica > Galeria

Galeria �wietlicowa

Prace dzieci

Prace dzieci wykonane na zaj�ciach w �wietlicy pod kierunkiem Pani Agnieszki Walczak.


Galeria

Stroiki wielkanocne

Uczniowie z pionu m�odszego na zaj�ciach w �wietlicy szkolnej wykonali przepi�kne i oryginalne stroiki wielkanocne, kt�re zdobi� nasz� Szko��. Uczniowie wykazali si� du�� pomys�owo�ci� i zaanga�owaniem podczas pracy.

Agnieszka Walczak
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

Pierwsze oznaki wiosny

Do �wietlicy przylecia�y ju� pierwsze bociany...

Magdalena Kowalczyk
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

Wielkanoc w �wietlicy

W naszej �wietlicy czu� ju� zapach Wielkanocy. Przez ostatni tydzie� poznawali�my wiele barwnych obrz�d�w i zwyczaj�w �wi�tecznych.

Aby tradycji sta�o si� zado��, tak�e i my wykonali�my wielkanocne pisanki, posiali�my rze�uch� oraz wyklejali�my �wi�teczne baranki. Jako, �e nasza �wietlica na co dzie� jest radosna i kolorowa - to i tym razem nie mog�o zabrakn�� ozd�b wykonanych r�norodnymi technikami.

Magdalena Kowalczyk
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

Wiosna w �wietlicy
Ju� jest z nami Wiosna!
Roze�miana, roz�piewana i radosna...
A wiosna do �wietlicy przysz�a pieszo,
Ju� kwiatki za ni� spiesz�...
Ju� trawy przed ni� rosn�...,
I szumi� - witaj Wiosno!

Do �wietlicy zawita�a Wiosna. Wraz z ni� u�miech na twarzy ka�dego ucznia oraz radosny nastr�j towarzysz�cy ka�demu od rana.

Za oknem wida� coraz wi�cej zieleni, szczebiot ptak�w, wiele zapach�w unosz�cych si� dooko�a to zwiastuny zmian nadchodz�cych w przyrodzie. Dzieci z tej okazji zabra�y si� do wykonywania pierwszych prac plastycznych przedstawiaj�cych oznaki wiosny - radosne �aby! Wiosna kr�luje w ca�ej �wietlicy, u�miecha si� do nas tak�e z gazetek szkolnych.

Magdalena Kowalczyk
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

Walentynki w �wietlicy
W dniu �wi�tego Walentego
Nic nie mo�e dzia� si� z�ego,
Nikt nie mo�e si� dzi� z�o�ci�,
Bo dzi� nadszed� dzie� przyja�ni i mi�o�ci...

Dzieci samodzielnie zrobi�y pi�kne kartki walentynkowe "Barwne motylki" dla swoich przyjaci�. Wszyscy pracowali w ogromnym skupieniu i z du�ym zaanga�owaniem. Jak zawsze dopisywa� dobry humor, a w �wietlicy panowa�a mi�a i przyjemna atmosfera.

Magdalena Kowalczyk i Agnieszka Walczak
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

T�usty czwartek...
By� sobie p�czek, co nie mia� r�czek i okr�glutki by� jak miesi�czek,
mia� lukrowan�, z�ocist� sk�rk�, a w �rodku dziurk� na konfitur�...

Dzie� by� dzisiaj szczeg�lny, dzieci pozna�y zwyczaje zwi�zane z t�ustym czwartkiem oraz wiersz pt. "P�czek" T. �liwiaka. Mogli�my na chwil� zamieni� si� w cukiernik�w wykonuj�c "p�czkowe" prace plastyczne, kt�re przynios�y wiele rado�ci i u�miechu.

Magdalena Kowalczyk
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

Galeria �wietlicowa

Jeste�my aktywni

Kiedy pogoda nie pozwala nam korzysta� z zabaw na �wie�ym powietrzu, nie marnujemy czasu. A tym bardziej wtedy, kiedy jest z nami "Wuefista".

Dzi�ki niemu �wiczyli�my i bawili�my si� w jednym czasie. A Pan Wojciech nie odpuszcza� i motywowa� nas do wysi�ku fizycznego.

Jak wida� na �wiczenia zawsze jest zawsze pora. Wystarcz� tylko dobre ch�ci i towarzystwo.

Anna Nowak
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

Popo�udnie z misiami

W miniony pi�tek obchodzony by� Dzie� Pluszowego Misia. Dzieci pojawi�y si� w �wietlicy ze swoimi ma�ymi i du�ymi przyjaci�mi. Misie by�y cudowne, a dzieciom towarzyszy�y u�miechy. Wida� by�o, �e pluszaki s� dla nich najwa�niejsze na �wiecie.

W �wietlicy dzieci wys�ucha�y bajki z Ukrainy pt. "Jak ma�y dzik Dany�o przegna� wielkiego nied�wiedzia". Historia by�a bardzo ciekawa, pe�na mocji i niespodziewanych zdarze�.

Po wys�uchaniu opowiadania, zainspirowane nim dzieci zacz�y tworzy� r�nego rodzaju misie, maski i podobizny misi�w przy u�yciu wielu materia��w plastycznych.

Bardzo si� cieszyli�my z tak mi�o sp�dzonego czasu.

Anna Nowak
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

Nowa �wietlica szkolna

Nowy rok szkolny to g��wnie oczekiwania na now� �wietlic� szkoln�. Oto kr�tka galeria na pocz�tek. Tak sp�dzaj� dzieci czas na zabawach, rozmowach i poznawaniu nowych zasad.

Kolejne wie�ci z �ycia �wietlicy ju� wkr�tce.

Anna Nowak
Kierownik �wietlicy


Galeria

Korzystamy z pi�knej pogody!

Dzieci uwielbiaj� przebywa� na �wie�ym powietrzu. Jak tylko pogoda pozwala wykorzystujemy przepi�kny teren wok� szko�y i sp�dzamy czas na wsp�lnych grach i zabawach.

Anna Nowak
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

�wi�ta...

Z okazji �wi�t �yczyli�my sobie zdrowia, rado�ci i dni wype�nionych mi�o�ci�. Przy tej okazji powsta�e kolejne tw�rcze prace...

Agnieszka Walczak
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

Z pierwszymi promykami s�o�ca zawita�a do nas wiosna...

Agnieszka Walczak
Nauczyciel �wietlicy

Galeria

Matematyka w �wietlicy

Bez echa w naszej �wietlicy nie pozosta�o �wi�to Matematyki.

Uczniowie odgadywali i rozwi�zywali r�ne zagadki i �amig��wki matematyczne, poszukiwali matematyki towarzysz�cej w codziennym �yciu. Podczas zaj�� wykonali r�wnie� gazetk�, poznaj�c r�ne wzory, figury geometryczne itp.

Agnieszka Walczak
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

�wiatowy Dzie� Wody

22 marca w �wietlicy szkolnej obchodzili�my �wiatowy Dzie� Wody.

W ramach prowadzonych zaj�� uczniowie dowiedzieli si� dlaczego tak wa�ne jest oszcz�dzanie wody i jak poprawnie nale�y to robi�. Uczniowie dowiedzieli si� r�wnie�, �e s� takie miejsca na Ziemi, gdzie wody brakuje.

Podsumowaniem dnia Wody by�o wykonanie plakat�w prezentuj�cych sposoby oszcz�dzania wody, z kt�rych nast�pnie powsta�a gazetka.

Agnieszka Walczak
Nauczyciel �wietlicy


Jak to powsta�o...?

Odpowied� na powy�sze pytanie mo�na uzyska� ogl�daj�c prace wykonane przez uczni�w.

Cel wykonania prac by� nietypowy. Dzieci otrzyma�y kartk� papieru z narysowan�: jedn� �aman� lini�, jednym niedoko�czonym k�kiem lub fal�. Ich zadaniem by�o stworzy� z tego rysunek. Zasugerowane propozycje na kartkach sta�y si� bod�cami, kt�re uruchomi�y wyobra�nie dzieci i przyczyni�y si� powstania pi�knych prac. Jak wida� naszym dzieciom nie brakuje pomys��w, a wyobra�nia jest przeogromna...

Anna Nowak
Nauczyciel �wietlicy


Galeria

Dzie� Babci i Dziadka - od �wietlicy

Przygotowania i prace dla ukochanych bab� i dziadk�w...


Galeria

Pora na ba�wana...

W imieniu nauczycieli �wietlicy:
Anna Nowak


Galeria

"Wylosuj Anio�a"

Dzieci w �wietlicy szkolnej bra�y udzia� w akcji pod has�em "Wylosuj Anio�a". Akcja polega na pisaniu Kartek - Wsparcia do dzieci leczonych w szpitalach na oddzia�ach onkologicznych.

G��wnym celem jest wsparcie dziecka podczas leczenia. Kartki by�y kolorowe i pe�ne rado�ci. Dzieci pisa�y w nich kilka s��w wsparcia i �yczenia zdrowia dla chorego dziecka. Kartki te s� przekazywane przez Fundacj� do szpitala i losowane przez dzieci. Mamy nadziej�, �e dzi�ki temu chocia� na chwil� na ich twarzach pojawi si� u�miech i na moment zapomn� o swojej chorobie. Chcemy, �eby ta akcja na sta�e zosta�a wpisana do zaj�� �wietlicy szkolnej. Akcj� prowadzi Fundacja "Gdy Liczy si� Czas".

Dodatkowo kartki b�d� bra�y udzia� w og�lnopolskim konkursie �wietlic szkolnych. Wyniki ju� 21. grudnia.

Anna Nowak
Nauczyciel �wietlicyJesie� w naszych pracach

Anna Nowak
Kierownik �wetlicy


Galeria

Po�yczamy sobie ksi��ki

�wietlica szkolna do��czy�a do projektu prowadzonego przez nauczycieli biblioteki szkolnej pod has�em "Rado�� czytania". Projekt ten ma na celu rozpowszechnienie w�r�d uczni�w, rodzic�w i nauczycieli idei codziennego czytania. Jest to te� dobry spos�b na wsp�lne sp�dzenie wolnego czasu, podejmowanie r�nych temat�w czy rozbudzanie wyobra�ni dzieci.

W naszej �wietlicy nauczyciele codziennie w wybranych godzinach czytaj� uczniom ksi��ki. W pi�tki natomiast jest kr�tka chwila na to by to dzieci czyta�y dzieciom. Poza tym rozpocz�li�my akcj� "po�yczamy sobie ksi��ki". Polega ona na tym, �e uczniowie przynosz� do szko�y ksi��k�, kt�r� chc� si� podzieli� z innymi. Ksi��ki te znajduj� si� w specjalnie do tego przeznaczonej p�ce przy �wietlicy. Ka�da ksi��ka oznaczona jest specjaln� naklejk� informuj�c� o tej akcji. Akcja b�dzie trwa� do ko�ca maja. Ch�tnych zapraszamy do udzia�u.

W imieniu nauczycieli �wietlicy:
Anna Nowak


Galeria

Dzieci pomagaj�...

Na prze�omie wrze�nia i pa�dziernika ochoczo zabrali�my si� z dzie�mi za wykonywanie prac plastycznych a zw�aszcza kartek okoliczno�ciowych. Ch�ci by�o wiele bo i cel by� szczytny. Kartki te by�y przekazywane na stoisko z r�kodzie�em dzieci�cym podczas festynu charytatywnego.

Nie ma nic pi�kniejszego jak dzieci pomagaj� dzieciom.

W imieniu nauczycieli �wietlicy:
Anna Nowak


Galeria

Nowy rok w �wietlicy

Kolejny rok szkolny rozpocz�ty. Dzieci pozna�y zasady organizacji �wietlicy. Ch�tnie sp�dzaj� czas na wsp�lnych grach i zabawach. Uczestnicz� r�wnie� w zaj�ciach.

Zapraszamy do Galerii!

Anna Nowak
Kierownik �wetlicy


Galeria

Nowa technika

Poznajemy technik� "iris folding". Jest to technika wykonywania wzor�w z kolorowych papierowych pask�w nachodz�cego na siebie w taki spos�b, aby �rodek wzoru tworzy� irys czyli kszta�t przys�ony fotograficznej. To na razie pocz�tek, ale idzie nie�le.

Anna Nowak
nauczyciel �wietlicy


Galeria

�wietlicowo

25 lutego dzieci ze �wietlicy szkolnej bra�y udzia� w przedstawieniu, kt�re odbywa�o si� w naszej szkole. Tematem przedstawienia by�y stare zabawy, zabawki oraz wyliczanki. Go�ciem specjalnym by� aktor i re�yser Piotr Rogali�ski.

Jak si� dowiedzieli�my, jest on tak�e tw�rc� wszystkich zabawek, kt�re bra�y udzia� w przedstawieniu. Pan Piotr razem ze swoj� asystentk� pokazali jak i czym bawi�y si� dzieci kilkadziesi�t lat temu. Pojawi�y si� takie zabawki jak klepak czy brumbas. Okaza�o si�, �e i naszym dzieciom niekt�re zabawki nie by�y obce. Dzi�ki rodzicom oraz dziadkom dzieci zna�y niekt�re z nich.

Dzi�kujemy za ciekawy wyst�p.

Anna Nowak
nauczyciel �wietlicy


Galeria

Dzie� kota

17 lutego obchodzili�my w �wietlicy Mi�dzynarodowy Dzie� Kota. �wi�to to ma na celu podkre�lenie znaczenia kot�w w �yciu cz�owieka, niesienie pomocy wolno �yj�cym i bezdomnym zwierz�tom, kt�re mia�y kiedy� dom, ale go straci�y. Dzieci opowiada�y o swoich pupilach i wykonywa�y ich portrety.

Nauczyciele �wietlicy


Galeria

"Lokomotywa" Juliana Tuwima

W lutym na zaj�ciach �wietlicowych uczniowie klas pierwszych s�uchali wiersza J. Tuwima pt. "Lokomotywa". Po wys�uchaniu wiersza dzieci ch�tnie dzieli�y si� swoj� wiedz� o poci�gach. W ramach podsumowania zaj�� dzieci wykona�y prac� plastyczn� z wykorzystaniem kwadrat�w, k� i prostok�t�w origami.

Agnieszka Walczak
nauczyciel �wietlicy


Galeria


Galeria

Z �ycia �wietlicy

Prace przygotowane przez uczni�w na Walentynki


Galeria

Z �ycia �wietlicy

Wybrane zdj�cia z �ycia �wietlicy. Przygotowania do wiosny, w oczekiwaniu na �wi�ta Wielkanocne.


Galeria

Karmnik dla ptak�w

Przed budynkiem szko�y ju� jaki� czas temu stan�� pi�kny drewniany karmnik dla ptak�w. B�dzie do niego wysypywany specjalny pokarm (mieszanki ziarna przeznaczonego dla ptak�w zimuj�cych). W dni wolne od zaj�� szkolnych r�wnie� b�dziemy dba� o naszych skrzydlatych go�ci. Szczeg�owe informacje zosta�y przekazane wychowawcom klas. Akcj� planujemy kontynuowa� a� do ko�ca okresu dokarmiania ptak�w, czyli do kwietnia.

Kochani Rodzice! To doskona�a lekcja odpowiedzialno�ci, poczucia obowi�zku, no i oczywi�cie przyrody dla naszych dzieci. Je�eli chcecie i mo�ecie, prosimy - wesprzyjcie akcj�... odrobin� ziarna.

Wychowawcy �wietlicy"Kosteczka dla pieseczka"

Miesi�c temu rozpocz�li�my akcje "Kosteczka dla pieseczka" - miko�ajkowa akcja zbi�rki pokarm�w dla piesk�w. Czy si� uda�a? To ma�o powiedziane. Ju� tydzie� przed �Miko�ajkami� odwie�li�my pokarmy do schroniska w Przybor�wku. Trzeba by�o to zrobi�, bo solidny i naprawd� spory kosz... rozpada� si� pod ci�arem smako�yk�w dla psiak�w. No i kosz nape�ni� si� po raz drugi! My�l�, �e kolejny transport odb�dzie si� tu� przed �wi�tami.
Wszystkim darczy�com z serca dzi�kujemy.

Wychowawcy �wietlicyJesie�

Pa�dziernik
Jask�eczki nie czeka�y
na jesieni przyj�cie.
Lecie� chcia�yby za nimi
kolorowe li�cie.
Lecz tymczasem pozostaj�
w wyz�oconym lesie
aby pi�knie wygl�da�a
z�ota polska jesie�.
Cho� to jesie�, �wierk czy sosna
nie ma z�otych igie�,
i cho� ptaki odlecia�y
ra�no �wierka szczygie�.
Dziobie ziarnka suchych ost�w,
barwami si� mieni,
jakby sobie nic nie robi�
z tej ca�ej jesieni.
Kolorowa jesie�
Dzikie wino na ganeczku
li�ciem si� rumieni,
dr�y w powietrzu babie lato
w jesieni, w jesieni!

Jarz�biny, krzaki g�ogu
stoj� te� w czerwieni,
w sznur korali przystrojone
w jesieni, w jesieni!

Z drzew spadaj� z�ote li�cie,
a� si� w oczach mieni,
tyle z�ota i korali
w jesieni, w jesieni!
Jesie�
Rano mg�a �wiat przykrywa,
a w po�udnie wiatr si� zrywa.
Wieje wietrzyk wju, wju, wju,
a� brakuje wszystkim tchu.

Z drzew spadaj� z�ote li�cie
to ju� jesie� oczywi�cie.
Lec� li�cie szu, szu, szu,
w ca�ym �wiecie pe�no d�d�u.

Chmury rozsiewaj� deszcze
z parasolk� chodz� �wierszcze.
Pada deszczyk kap, kap, kap,
smutny ten jesienny �wiat.

Dzieci w �wietlicy szkolnej zainspirowane wierszami oraz jesienn� aur� ochoczo przyst�pi�y do przedstawienia tego na papierze i nie tylko. Powsta�y pierwsze prace, kt�re wprowadzi�y nastr�j jesieni do �wietlicy i do naszej szko�y.
�yczymy mi�ego i tw�rczego ogl�dania.

Nauczyciele �wietlicy


Galeria

Prace uczni�w

Galeria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko