Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Nowe skrzyd�o szko�y

Nowe skrzyd�o szko�y na ul. Nowej w Lusowie

W �rod�, 25 pa�dziernika w Dzie� Patrona Szko�y nast�pi�o uroczyste otwarcie nowo wybudowanego skrzyd�a Szko�y Podstawowej w Lusowie.

Ten nowoczesny i kompleksowy obiekt, wyposa�ony jest w przestronne sale, zaplecza edukacyjne i wind�. 13 sal dydaktycznych, biblioteka, �wietlica, sto��wka, szatnie, gabinety specjalistyczne, sala integracji sensorycznej, przestronny parking - to elementy sk�adowe plac�wki. Znajduje si� tu r�wnie� cz�� przedszkolna.

Uroczystego przeci�cia wst�gi dokonali: w imieniu Marsza�ka Wojew�dztwa Wielkopolskiego p. Karolina Wojciechowska, W�jt Gminy Tarnowo Podg�rne Tadeusz Czajka, dyrektor szko�y Aleksandra Kolendo, przewodnicz�cy Rady Gminy p. Grzegorz Leonhard, przewodnicz�ca Rady Rodzic�w p. Aldona Tyma, architekt p. Joanna Berbecka oraz przewodnicz�ca samorz�du uczniowskiego Amelia Bera. Nast�pnie obiekt zosta� po�wi�cony przez ksi�dza proboszcza Dariusza Madejczyka. By� te� czas na przem�wienia i podzi�kowania.

Po cz�ci oficjalnej przyszed� czas na radosny wyst�p gospodarzy nowego skrzyd�a szko�y oraz pocz�stunek przygotowany przez rodzic�w.

Dzi�kujemy wszystkim, kt�rzy przyczynili si� do powstania nowego skrzyd�a szko�y na ulicy Nowej w Lusowie.

Nauczyciele klas 0-IIIGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko