Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Weseli Kol�dnicy

Weseli Kol�dnicy

Min�o ju� p� roku odk�d bawili�my si� razem z naszymi nowymi kolegami z O�rodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i M�odzie�y Niepe�nosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu w czasie Dnia Dziecka w naszej szkole.

Dlatego postanowili�my z okazji �wi�t Bo�ego Narodzenia zosta� weso�ym kol�dnikami i z�o�y� im �wi�teczn� wizyt�. I tak dnia 14 grudnia panie Dorota Bukowska, Katarzyna Kurowska i Julia Zwolak wraz z klas� 5a i Samorz�dem Uczniowskim wyruszyli do Poznania. Sp�dzili�my na miejscu wyj�tkowo mi�y czas - rozmawiali�my, �piewali�my kol�dy, wymienili�my si� prezentami. Dzieci z Lusowa samodzielnie przygotowa�y w czasie �wi�tecznych warsztat�w urocze maskotki reniferk�w, a wychowankowie O�rodka wr�czyli nam pi�kne guzikowe bombki. Nie zabrak�o oczywi�cie s�odko�ci i tradycyjnie ju�, wsp�lnej lekcji WF-u.

�ycz�c sobie nawzajem weso�ych �wi�t i Szcz�liwego Nowego Roku, nie mo�emy si� ju� doczeka� nast�pnych radosnych spotka�.

W imieniu kl.Va i uczni�w Samorz�du Uczniowskiego
Julia ZwolakGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko