Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Nasze sukcesy > Gminne

Rok szkolny 2018/2019

Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Tenisie Sto�owym

W Mistrzostwach Gminy Szk� Podstawowych w Tenisie Sto�owym nasze oba zespo�y: m�ski i �e�ski przesz�y do kolejnego szczebla rozgrywek.

Z naszej gminy tylko trzy szko�y podstawowe zg�osi�y sw�j udzia�, a by�y nimi SP Tarnowo Podg�rne nr 1 - gospodarze zawod�w, SP Ceradz Ko�cielny oraz SP Lusowo. W tym roku nasi reprezentanci nie dali szans swoim rywalom wygrywaj�c wszystko w grze pojedynczej. Zar�wno zwyci�zcom jak i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Klasyfikacja ko�cowa

1. SP Lusowo ch�opcy i dziewcz�ta
2. SP Tarnowo Podg�rne ch�opcy i dziewcz�ta
3. SP Ceradz Ko�cielny ch�opcy i dziewcz�ta

Sk�ad:

D. Deg�rska, P. Wo�niak O. Tadych, H. Najmowicz, J. Szaci�o

Rafa� Tucholski
Nauczyciel wychowania fizycznego


Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w indywidualnych biegach prze�ajowych

24.09.2018 w Ceradzu Ko�cielnym odby�y si� Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w indywidualnych biegach prze�ajowych. Nasz� szko�� reprezentowa�o 32 uczni�w, w tym 16 dziewcz�t oraz 16 ch�opc�w. Ka�dy bieg odbywa� si� w oddzielnych kategoriach: dziewcz�ta kl. IV-VI (rocznik 2006 i m�odsi), kl. VII-VIII (roczniki 2003-2005) oraz ch�opcy kl. IV-VI (roczniki 2006 i m�odsi) i kl. VII-VIII (rocznik 2003-2005).

W klasyfikacji ko�cowej na uwag� zas�uguje I miejsce Piotra Marcinkowskiego w kategorii kl.VI, II miejsce Pauliny Wo�niak w kategorii kl.VI oraz IV miejsca Ady Glogier, Aleksandra Najmowicza (roczniki 2006), jak i Marii Gniewowskiej i Paw�a Pestki klas VII-VIII.

Du�y sukces dru�ynowy osi�gn�li nasi zawodnicy w klasyfikacji sztafet, plasuj�c si� na wysokim, II miejscu. Reprezentantom naszej szko�y dzi�kujemy za zaanga�owanie i gratulujemy tak wysokich osi�gni�� sportowych.

Opiekunowie:
Mateusz Kwa�niewski i Emilia Podg�rska


Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Halowej Pi�ce No�nej rocznik 2006 i m�odsi

We wtorek, 9 pa�dziernika wzi�li�my udzia� w Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Halowej Pi�ce No�nej rocznik 2006 i m�odsi w Tarnowie Podg�rnym - SP 2.

Do rywalizacji przyst�pi�o 7 zespo��w: SP 1, SP 2 Tarnowo Podg�rne, SP Lusowo, SP Lus�wko, SP Prze�mierowo, SP Ceradz Ko�cielny oraz SP Baranowo. System gry grupowo - pucharowy. Czas gry 1x12 minut.

Trafili�my do grupy trzy zespo�owej, w kt�rej wygrali�my z SP 2 Tarnowo Podg�rne oraz z SP Baranowo 2:1. Jako zwyci�zca grupy w p�finale zagrali�my z drugim zespo�em grupy A - SP Lus�wko. Po zaci�tym i pi�knym meczu nieznacznie ulegli�my 2:3 i zostali�my sklasyfikowani na miejscach 3-4. W finale SP Prze�mierowo pokona�o SP Lus�wko. Gratulacje dla wszystkich uczestnik�w!!!

Klasyfikacja ko�cowa:

1. SP Prze�mierowo
2. SP Lus�wko
3-4. SP Lusowo, SP Baranowo
5-7. SP 1 Tarnowo Podg�rne, SP Ceradz Ko�cielny, SP 2 Tarnowo Podg�rne

Reprezentacja w sk�adzie: Barszcz Ryszard, G�rny Wojciech, Kosmowski Jakub, Kroll Jan, Linkowski Hubert, Majewski Maurycy, Mizera Antoni, Przybylski Micha�, Weso�owski Maciej.

Opiekun zawodnik�w:
Mateusz Kwa�niewski


Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Szachach i Warcabach

W dniach 1-2 pa�dziernika w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Mu�nickiego w Lusowie odby�y si� Dru�ynowe Mistrzostwa Gminy w Szachach i Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Warcabach. Zawody odbywa�y si� w ramach cyklu imprez sportowych wchodz�cych w sk�ad Og�lnopolskiego Wsp�zawodnictwa Sportowego Szk�. Stawk� w turnieju by� awans do Mistrzostw Powiatu dla dw�ch najlepszych dru�yn szachowych (sk�adaj�cych si� z czterech os�b, w tym obowi�zkowo jednej dziewczyny) oraz czterech najlepszych warcabist�w zar�wno w kategorii dziewcz�t jak i ch�opc�w.

Pierwszego dnia rywalizowa�a ze sob� m�odzie� z klas VII-VIII oraz gimnazjum. W turnieju szachowym wzi�o udzia� pi�� dru�yn ze szk� w: Lusowie, Lus�wku, Ceradzu Ko�cielnym oraz dwie z Baranowa: SP im. Polskich Noblist�w i Publiczna Szko�a Podstawowa Akademia Pitagorasa. Pewnie wygra�a faworyzowana Szko�a Podstawowa im. Polskich Noblist�w, awans z drugiego miejsca wywalczy�a dru�yna z Lusowa, III m. zaj�a Akademia Pitagorasa, IV m. SP Lus�wko, a V m. SP Ceradz Ko�cielnym.

W turnieju warcabowym gra�o 17 zawodnik�w. Awans do mistrzostw powiatu uzyskali w kategorii ch�opc�w: I m. Kacper Klup� z SP w Ceradzu Ko�cielnym, II m. Szymon Gru�lewski z SP w Lus�wku, III m. Szymon �ukaszewicz z SP w Ceradzu Ko�cielnym, IV m. Antoni Kolendo z SP w Lusowie, a w kategorii dziewcz�t pierwsze trzy miejsca zaj�y uczennice SP w Lusowie: I m. Zofia Marsza�, II m. Kinga G�szczak, III m. Marta Antoszewska, natomiast IV m. Aleksandra Chlebowska z SP w Ceradzu Ko�cielnym.

Drugiego dnia do zawod�w przyst�pili uczniowie z rocznika 2005 oraz m�odsi. Na starcie stan�y dru�yny z pi�ciu szk� - Lusowa, Tarnowa Podg�rnego, Ceradza Ko�cielnego, Prze�mierowa i Publicznej Szko�y w Baranowie Akademii Pitagorasa. Gospodarze - SP Lusowo - skorzystali z prawa do wystawienia dw�ch dru�yn. Te zespo�y uzyska�y I i II miejsce, przy czym pierwszy sk�ad zwyci�y� z fenomenalnym wynikiem 17 wygranych partii z 18 rozegranych. Zgodnie z regulaminem do Mistrzostw Powiatu mo�e awansowa� tylko jedna dru�yna z danej szko�y, dlatego do kolejnego etapu przejdzie czterech najlepszych graczy z Lusowa oraz dru�yna, kt�ra zaj�a III miejsce - Akademia Pitagorasa. Pozosta�e miejsca zaj�y SP w Tarnowie Podg�rnym (IV m.), SP w Ceradzu Ko�cielnym (V m.) oraz SP w Prze�mierowie (VI m.).

Turniej warcabowy tak�e zdominowali zawodnicy z Lusowa. W grupie dziewcz�t I miejsce zaj�a Paulina Wo�niak, II m. Julia Kucemba, III m. Helena Wojtas, IV m. Sara Ga�-Mytych. W grupie ch�opc�w triumfowali: Olgierd Tadych - I miejsce, Igor Szcz�sny - II miejsce, Hubert Najmowicz - III miejsce. Do grupy awansuj�cych do��czy� te� z czwartego miejsca Karol �ukasiewicz ze Szko�y Podstawowej w Ceradzu Ko�cielnym.

Zwyci�zcy poszczeg�lnych turniej�w z pewno�ci� b�d� si� liczy� w walce o medale na Mistrzostwach Powiatu, cho� pozostali reprezentanci naszej gminy tak�e mog� sprawi� niespodziank�. Wszyscy zawodnicy pokazali jednak, �e posiadaj� cechy sportowc�w umys�owych - zaanga�owanie, wytrwa�o��, opanowanie i wysok� kultur� osobist�. Dlatego ich szko�y mog� by� dumne ze swoich przedstawicieli.

Krzysztof Raubic
Nauczyciel szach�w
Fotografia: Paulina AndrzejewskaRok szkolny 2017/2018

Zawody p�ywackie

Na podsumowanie projektu dla klas trzecich "Umiem p�ywa�" 7.06 odby�y si� zawody, w kt�rych SP Lusowo reprezentowa�o 17 uczni�w. Rywalizowali oni z ponad 100 przedstawicielami z 4 innych szk� naszej gminy.

Uczniowie, kt�rzy doskonal� swoj� umiej�tno�� p�ywania na basenie 25 metrowym mieli do pokonania jedn� jego d�ugo�� w dowolnym stylu, w jak najkr�tszym czasie. Mniej wprawni p�ywacy mierzyli si� z po�ow� tego wymiaru na "ma�ym basenie".

Zmaganiom towarzyszy� g�o�ny doping dla wszystkich zawodnik�w. Dzi�ki tej przyjaznej atmosferze i umiej�tno�ciom Ma�gorzata Pocz�tek i Kacper �wiergiel byli najlepsi w swojej kategorii, Szymon Olejnik i Barbara Paczkowska uplasowali si� na II, a Natalia Piechota na III miejscu w�r�d startuj�cych w ich grupie.

Po zako�czonych zmaganiach i nagrodzeniu medalem ka�dego uczestnika przyszed� czas na relaks i zabaw� w cz�ci rekreacyjnej Wszyscy wr�cili do szko�y u�miechni�ci i zadowoleni. Mi�o by� cz�ci� takich sukces�w!

Opiekunowie uczestnik�w:
Paulina Roma�czak, �ukasz �uczak, �ukasz Mantej, Borys Monastyrskyy i Marcin Witkowski"Bieg Lwa"

3 czerwca reprezentacja naszej szko�y wzi�a udzia� w P�maratonie w Tarnowie Podg�rnym. 5 naszych uczni�w przebieg�o na zmian� w formie sztafety 21km 100m. W trudnych warunkach pogodowych (temp. +29 stopni w cieniu) nasi uczniowie dobrze poradzili sobie z przebiegni�ciem ca�ej trasy! Witani przez kibic�w przekroczyli lini� mety i otrzymali zas�u�one medale!

Nasza szko�� reprezentowali:

Antoni Mizera
Antoni Kolendo
Gabriela Stanis�awiak
Pawe� Pestka
Julia Dunowska

Opiekun zespo�u biegaczy
Borys Monastyrskyy

Kibice "Lwa"

3 czerwca w Tarnowie Podg�rnym odby� si� VII Bieg Lwa.

Nasza szko�a i tym razem kibicowa�a uczestnikom biegu. Jej reprezentanci to przede wszystkim ko�o taneczne oraz liczna grupa rodzic�w, kt�rym nale�� si� szczeg�lne podzi�kowania. Ca�a nasza ekipa nie szcz�dzi�a si� i garde� przy dopingu, mimo upalnej pogody. Wierzymy, �e nasze kibicowanie pomog�o pokona� s�abo�ci uczestnik�w biegu na trasie p�maratonu i Pogoni za Lwem.

Opiekun kibic�w
Agata �migiel


"Droga do wolno�ci"

VIII Gminny Konkurs Historyczny pod has�em "Droga do wolno�ci" zosta� przeprowadzony w�a�nie w naszej szkole. W tym roku has�o konkursu szczeg�lne i wa�ne. Rok 2018 to okr�g�a 100. rocznica wybuchu Powstanie Wielkopolskiego i odzyskania przez Polsk� niepodleg�o�ci.

Formu�a konkursu tym razem by�a nieco inna. Dzieci z siedmiu szk�, nie walczy�y, nie rywalizowa�y, tylko wsp�pracowa�y ze sob�. Mieszane grupy to strza� w dziesi�tk�, to integracja mi�dzy szko�ami i nawi�zanie nowych znajomo�ci oraz dzielenie si� "pok�adami" wiedzy.

Sam konkurs sk�ada� si� z dw�ch cz�ci: testu indywidualnego i grupowego.

Mamy nadziej�, �e taka forma si� przyjmie, a uczniowie z przyjemno�ci� b�d� reprezentowa� swoje szko�y w kolejnych, gminnych konkursach.

Nauczyciele historii
Katarzyna Witaszek, Halina Taciak i Maciej Podstawski


Sukces siatkarzy i siatkarek

W minionym tygodniu byli�my gospodarzem turniej�w o Mistrzostwo Gminy Tarnowo Podg�rne Szk� Podstawowych w Siatk�wce Dziewcz�t i Ch�opc�w.

We wtorek (23.01) emocjonowali�my si� rywalizacj� siatkarzy. Do zawod�w zg�osi�y si� reprezentacje: SP Ceradz Ko�cielny, SP Lus�wko, SP nr 1 Tarnowo Podg�rne oraz gospodarze � SP Lusowo. Turniej by� pe�en sportowych emocji, a ostatecznie komplet zwyci�stw na swoim koncie zapisali ch�opcy z naszej szko�y. To w�a�nie oni zostali mistrzami gminy i b�d� mieli okazj� rozwija� swoj� pasj� i walczy� o kolejne wygrane w dalszych etapach mistrzostw. Drugie miejsce zaj�� zesp� z Lus�wka, trzecie by�o Tarnowo Podg�rne, a na czwartym miejscu zmagania zako�czyli zawodnicy z Ceradza Ko�cielnego.

Nast�pnego dnia go�cili�my zespo�y dziewcz�t. Opr�cz gospody� z SP Lusowo stawi�y si� ich r�wie�niczki z Tarnowa Podg�rnego i Ceradza Ko�cielnego. Nasze siatkarki pozazdro�ci�y sukcesu swoim kolegom i od pierwszego gwizdka s�dziego rozpocz�y marsz po ko�cowe zwyci�stwo. By�y bardzo skuteczne i odnios�y dwa przekonuj�ce zwyci�stwa, nie trac�c przy tym cho�by seta. To pozwoli�o im zaj�� pierwsze miejsce i cieszy� si� z tytu�u mistrza gminy. Na drugim miejscu uplasowa� si� zesp� SP nr 1 Tarnowo Podg�rne, a na trzecim SP Ceradz Ko�cielny.

Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy zwyci�stw i �yczymy kolejnych sukces�w pod siatk�.

Zespo�y przygotowa� Pan Wojciech J�drzejewski a g��wnym s�dzi� zawod�w by� Pan Mateusz Kwa�niewski."Asy z III klasy"

27 listopada 2017 roku reprezentacja klas trzecich wzi�a udzia� w Mi�dzyszkolnym Konkursie Matematycznym "Asy z III klasy", kt�ry odby� si� w Szkole Podstawowej w Lus�wku.

Pi�cioosobowa dru�yna uczni�w dzielnie zmaga�a si� z rozmaitymi zadaniami, quizami i �amig��wkami matematycznymi.

Do konkursu przyst�pi�y cztery szko�y podstawowe z gminy Tarnowo Podg�rne. Nasza szko�a zaj�a 2 miejsce.

Serdecznie gratulujemy ca�ej pi�tce!

Sk�ad zespo�u: Aleksander Najmowicz IIIa, Maciej Duszy�ski IIIa, Ignacy Chrapicki IIIc, Iga Linkowska IIIe, Tymon T�uczek IIIe.

Nauczyciel koordynator z ramienia szko�y
Katarzyna Piotrowicz


Recytatorski sukces!

W niedziel� 26 listopada w Domu Kultury w Tarnowie Podg�rnym odby� si� gminny konkurs recytatorski "Wierszowany Listopad".

Uczniowie naszej szko�y zdobyli a� 2 pierwsze miejsca i wyr�nienie. W pionie m�odszym 1 miejsce zaj�� Wojciech Statkiewicz z klasy Id oraz 1 miejsce w kategorii klas IV-VI Sara Ga�-Mytych z klasy IVb. Wyr�nienie otrzyma�a Weronika Kochanek z klasy Va.

Wszystkim uczestnikom dzi�kujemy za pi�kne recytacje i ogromnie gratulujemy!!!

Agata �migiel i Julia Zwolak
Opiekunowie m�odych recytator�w


Dobry wynik w turnieju Tymbarku!!!

W poniedzia�ek 13.11 wzi�li�my udzia� w Turnieju z Podw�rka na Stadion o puchar Tymbarku w Tarnowie Podg�rnym.

Do rywalizacji przyst�pi�o 8 dru�yn w roczniku 2006 i m�odsi. Nasza szko�a zg�osi�a dwa zespo�y. System rozgrywek grupowo - pucharowy. Czas gry 2x10 min. Ostatecznie zaj�li�my miejsce II - pasjonuj�cy mecz fina�owy przegrali�my 4:6 z SP Tarnowo Podg�rne oraz miejsce V. Gratulacje!!!

Klasyfikacja ko�cowa:

1. SP Tarnowo Podg�rne
2. SP Lusowo I
3. SP Prze�mierowo I
4. SP Prze�mierowo II
5. SP Lusowo II
6. GKS Tarnovia
7. SP Pitagoras Baranowo I
8. SP Pitagoras Baranowo II

Reprezentacja w sk�adzie: Micha� Przybylski, Jan Kroll, Maciej Weso�owski, Patryk Walczak, Ryszard Barszcz, Hubert Linkowski, Igor Szcz�sny, Maurycy Majewski, Maksymilian Mizgalski, J�drzej Grajek, Julian Kolendo, Micha� Zalisz, Antek Mizera, Jakub Kosmowski, Adam Wr�bel, Norbert Glogier, Jan Makiewicz, Arnold Wachowski.

Opiekunowie:
Mateusz Kwa�niewski i �ukasz �uczak


Mistrzostwa Gminy w Unihokeju Ch�opc�w Szk� Podstawowych rocznik 2002-2004

W pi�tek 10.11 wzi�li�my udzia� w Mistrzostwach Gminy w Unihokeju Ch�opc�w Szk� Podstawowych rocznika 2002-2004 (klasy VII i II,III gimnazjum).

Nasza szko�a wystawi�a tylko reprezentant�w klas 7. Do rywalizacji przyst�pi�y 3 szko�y. System rozgrywek "ka�dy z ka�dym". Czas gry 3x8 min. Ostatecznie zaj�li�my 2 miejsce. Gratulacje!!!

Klasyfikacja ko�cowa:

1. SP Baranowo
2. SP Lusowo
3. SP Ceradz Ko�cielny

Reprezentacja w sk�adzie: Antoni �l�czka, Marcel Korczy�ski, Grzegorz Szczerski, Antoni Kolendo, Simon Kolendo, Kamil Beszterda, Patryk �ag�dka, Jan Kaczmarek, Mateusz Wolny.

Mateusz Kwa�niewski
Nauczyciel wychowania fizycznego


Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Pi�ce R�cznej Dziewcz�t

22.11.2017 w Prze�mierowie odby�y si� Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Pi�ce R�cznej Dziewcz�t.

W sk�ad dru�yny z Lusowa wchodzi�y nast�puj�ce uczennice: Patrycja Piasna, Laura Go��biowska, Olga �apa, Alicja Kapci�ska, Klaudia �uchowska, Zuzanna Radke, Weronika Zgo�a, Weronika Adamowicz, Wiktoria J�wicka, Ada Gloger, Jagoda Wodniczak oraz Karolina Gajdzi�ska. Ka�da uczestniczka mia�a okazj� sprawdzi� si� w rozgrywanych meczach. Dzi�ki taktycznym umiej�tno�ciom dziewcz�t, w ostatecznym wyniku zaj�y one II miejsce.

Gratulujemy sukcesu i czekamy na dalsze osi�gni�cia.

Emilia Podg�rska
Nauczyciel wychowania fizycznego


Mistrzostwa Gminy w Halowej Pi�ce No�nej Szk� Podstawowych rocznik 2002-04

W poniedzia�ek 16.10 wzi�li�my udzia� w Mistrzostwach Gminy w Halowej Pi�ce No�nej Szk� Podstawowych rocznika 2002-04 (klasy 7 i 2,3 gimnazjum). Nasza szko�a wystawi�a tylko reprezentant�w klas 7. Do rywalizacji przyst�pi�o 5 szk�. System rozgrywek "ka�dy z ka�dym". Czas gry 2x8 min. Ostatecznie zaj�li�my 4 miejsce.

Klasyfikacja ko�cowa:

1. SP Tarnowo Podg�rne
2. SP Prze�mierowo
3. SP Baranowo
4. SP Lusowo
5. SP Lus�wko

Reprezentacja w sk�adzie: Marcel Korczy�ski, Oskar Piechaczyk, Antoni Kolendo, Marcel Nawrocki, Maksymilian K�osek, Patryk �ag�dka.


Mistrzostwa Gminy w Halowej Pi�ce No�nej Szk� Podstawowych rocznik 2005 i m�odsi

We wtorek 17.10 uczestniczyli�my w Mistrzostwach Gminy w Halowej Pi�ce No�nej w Baranowie. Do rywalizacji przyst�pi�o 6 zespo��w.

System rozgrywek grupowo � pucharowy. Czas gry 1x10 min. W grupie trafili�my na zespo�y z Ceradza Ko�cielnego i Tarnowa Podg�rnego. Po efektownym zwyci�stwie z Ceradzem 7:0, przyszed� bardzo wyr�wnany mecz z Tarnowem, w kt�rym przegrali�my 0:1. Zaj�li�my 2 miejsce w grupie i w p�finale przysz�o nam si� zmierzy� ze zwyci�zc� grupy drugiej. W tym meczu musieli�my uzna� wy�szo�� zespo�u z Prze�mierowa. W meczu o 3 miejsce pokonali�my zesp� z Baranowa 2:1.

Klasyfikacja ko�cowa:

1. SP Prze�mierowo
2. SP Tarnowo Podg�rne
3. SP Lusowo
4. SP Baranowo
5. SP Lus�wko
6. SP Ceradz Ko�cielny

Reprezentacja w sk�adzie: Kacper Wysocki, Piotr Marcinkowski, Jakub Pietrucki, Micha� Przybylski, Jan Kroll, Maciej Weso�owski, Patryk Walczak, Ryszard Barszcz, Micha� Zalisz, Oskar K�osek, Hubert Linkowski.

Opiekun zespo��w
Mateusz Kwa�niewski


Igor Szcz�sny i Helena Wojtas najlepsi w gminie w warcabach!

18 pa�dziernika w naszej szkole odby�y si� Indywidualne Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Warcabach. W turnieju rywalizowali uczniowie ze szk� w: Ceradzu Ko�cielnym, Tarnowie Podg�rnym, Prze�mierowie i Lusowie.

Turniej rozgrywany by� systemem szwajcarskim, 5 rund, tempem 10 minut na parti� na zawodnika. Uczniowie rywalizowali w jednej grupie z osobn� klasyfikacj� dla dziewcz�t i ch�opc�w. Czterech pierwszych uczni�w uzyska�o awans do dalszego etapu. W gronie dziewcz�t najlepsza okaza�a si� Helena Wojtas. Kolejne miejsca wywalczy�y: Julia Kucemba, Paulina Wo�niak (wszystkie SP w Lusowie) oraz Lena Michalska (SP w Tarnowie Podg�rnym).

W�r�d ch�opc�w zwyci�y� Igor Szcz�sny. Nast�pne pozycj� zaj�li: Jan Kroll, Hubert Najmowicz (SP w Lusowie), Karol �ukaszewicz (SP w Ceradzu Ko�cielnym). S�dzi� zawod�w by�a Dorota Sikorska.

Wyniki dziewcz�t:

Wyniki ch�opc�w:

Nauczyciel szach�w
Dorota Sikorska


Szko�a w Lusowie najlepsz� dru�yn� w gminie w szachach!

18 pa�dziernika w naszej szkole zosta�y przeprowadzone Dru�ynowe Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Szachach. W�r�d startuj�cych pojawili si� reprezentanci si� z: Baranowa, Prze�mierowa, Tarnowa Podg�rnego, Ceradza Ko�cielnego, Lus�wka oraz Lusowa.

Zawodnicy grali systemem ko�owym czyli ka�dy z ka�dym, tempem 10 minut na parti� na zawodnika. Dru�yny sk�ada�y si� z reprezentacji 4 osobowych (w tym przynajmniej jedna dziewczynka) i ewentualnej rezerwy.

Po rozegraniu 6 rund okaza�o si�, �e z kompletem zwyci�stw pierwsze miejsce zaj�a dru�yna ze Szko�y Podstawowej w Lusowie (Olgierd Tadych, Hubert Najmowicz, Igor Szcz�sny, Paulina Wo�niak, Sara Ga�-Mytych), drugie miejsce Akademia Pitagorasa Publiczna Szko�a Podstawowa w Baranowie, a trzeci� lokat� wywalczy�a Szko�a Podstawowa w Baranowie. Dwie pierwsze szko�y awansowa�y do kolejnego etapu rozgrywek, kt�ry odb�dzie si� w listopadzie w K�rniku. S�dzi� zawod�w by�a Dorota Sikorska.

Dw�ch naszych zawodnik�w: Sara Ga�-Mytych oraz Olgierd Tadych startuje obecnie w Igrzyskach Szkolnych, kt�re odbywaj� si� w Drzonkowie.
Trzymamy kciuki za nich!

Nauczyciel szach�w
Dorota Sikorska


Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Biegach Prze�ajowych Szk� Podstawowych

26.09.2017 w Ceradzu Ko�cielnym odby�y si� Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Biegach Prze�ajowych Szk� Podstawowych.

Zawody przeprowadzono osobno dla dziewcz�t i ch�opc�w w trzech kategoriach - rocznik 2006 i m�odszy (klasy IV, V), rocznik 2005 (klasa VI) oraz rocznik 2003,2004 (klasa VII i II gimnazjum).

Z naszej szko�y lepiej spisali si� ch�opcy. W pierwszej kategorii II miejsce zaj�� Ryszard Barszcz (klasa IVd), natomiast V miejsce zaj�� Antoni Mizera (klasa Va), a VI Jan Kroll (klasa Vb). W starszej kategorii IV miejsce zaj�� Piotr Marcinkowski (klasa VIb), VIII miejsce zaj�� Kacper Wysocki (klasa Vb).

W�r�d dziewcz�t w najm�odszej kategorii III miejsce wywalczy�a Ada Glogier (klasa IVb). W roczniku 2005 III miejsce zaj�a Karolina Gajdzi�ska, natomiast na V miejscu finiszowa�a Jagoda Bukczy�ska. W roczniku 2003-04 wysokie V miejsce zaj�a Julia Dunowska.

Opiekunowie zespo�u:
Mateusz Kwa�niewski i Emilia Podg�rskaRok szkolny 2016/2017

"Niekt�rzy lubi� poezj�"

Gminny Konkurs J�zyka Polskiego to coroczne wielkie �wi�to ojczystej mowy. 26 maja 2017 przyjemno�� organizacji tego wydarzenia przypad�a naszej szkole. Odwiedzi�y nas cztery dzielne dru�yny utalentowanych polonist�w: z Ceradza, Lus�wka, Tarnowa Podg�rnego i Prze�mierowa.

Nasz� szko�� reprezentowali sz�stoklasi�ci: Julia Bera i Martyna Wr� z VIa, Martyna Ciechanowska i Klaudia �uchowska z VI c oraz Kamil Szczechowiak z klasy VI b.

Jednak tego dnia to nie rywalizacja mi�dzy szko�ami by�a najwa�niejsza - a wszyscy uczestnicy zostali losowo podzieleni na Znawc�w, Czytelnik�w, Pasjonat�w, Wielbicieli oraz Mi�o�nik�w Poezji. Wsp�pracowali ze sob�, zawieraj�c przy tym nowe sympatyczne znajomo�ci. Uczniowie zmierzyli si� z dziesi�cioma zadaniami, kt�re wymaga�y od nich umiej�tno�ci interpretacji, autoprezentacji, znajomo�ci r�nych form pisarskich oraz wiedzy z zakresu poetyki, frazeologii i ortografii. Protok� policyjny z ptasich narad, kartka z pami�tnika uczestnika konkursu pi�kno�ci, dyktando o walorach turystycznych naszej gminy, internetowy chat z komentarzami na temat zachowa� "ludo�erc�w" - to tylko niekt�re przyk�ady interesuj�cych polece�.

W przerwie konkursu zawodnicy wszystkich dru�yn posilili si� pysznymi dro�d��wkami i pozwiedzali nasz� szko��. Ostatecznie najwi�ksz� ilo�� punkt�w zdobyli Znawcy - grupa, w kt�rej sk�ad wchodzili: Julia Napiera�a z Ceradza Ko�cielnego, Maksymilian Jankowski z Prze�mierowa, Hanna Zarzycka z Lus�wka, Mateusz Dobrzy�ski z Tarnowa Podg�rnego oraz Kamil Szczechowiak z Lusowa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pi�kne dyplomy, ksi��ki oraz drobne upominki.

Zwyci�zcom, uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy! Liczymy na to, �e spotkania z j�zykiem polskim, przebiegaj�ce w tak radosnej atmosferze wsp�pracy, przyczyni� si� do rozwoju wiedzy, zainteresowa�, pasji i zawierania nowych przyja�ni.

Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy konkursu:
Julia Zwolak, Stanis�awa Janeczek, Micha� Kokorzycki


Gminny Przegl�d Talent�w

8 czerwca w Domu Kultury w Prze�mierowie odby� si� Gminny Przegl�d Talent�w, w kt�rym uczestniczyli uczniowie naszej szko�y.

Konkurs podzielony by� na dwie grupy wiekowe licz�ce po kilkunastu uczestnik�w, reprezentant�w szk� z ca�ej gminy. Wyst�py by�y bardzo interesuj�ce ze wzgl�du na du�� r�norodno�� talent�w: od �piewu i ta�ca a� po szycie i tworzenie origami.

Nasi reprezentanci pokazali si� z najlepszej strony, a wyst�p Julii Kucemby wzbudzi� du�y entuzjazm nie tylko w�r�d publiczno�ci, ale r�wnie� jury, kt�re przyzna�o Julii I miejsce w kategorii klas IV-VI. Poza tym kilkoro naszych uczni�w tak�e zosta�o docenionych i otrzyma�o wyr�nienia. Oto lista nagrodzonych uczni�w naszej szko�y:

Kategoria klas 0-III:

Natalia Szramka � wyr�nienie za pokaz w�asnor�cznie uszytych przedmiot�w

Kategoria klas IV-VI:

Julia Kucemba � pierwsze miejsce za pokaz uk�adania speed stacks
Wiktoria Ja�wicka i Laura Go��biowska � wyr�nienie za wyst�p wokalny (duet)

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i �yczymy wielu sukces�w zwi�zanych z rozwijaniem w�asnych talent�w.

�ukasz Mantej
Nauczyciel muzyki


Gminny Konkurs Matematyczno - Sportowy Rambit dla klas czwartych

W �rod� 7 czerwca w Szkole Podstawowej w Prze�mierowie odby� si� Gminny Konkurs Matematyczno - Sportowy Rambit dla uczni�w klas czwartych. Zawodnicy zmierzyli si� z ciekawymi zadaniami z matematyki, rozwi�zywali sudoku, czy domino matematyczne oraz r�nymi konkurencjami sprawno�ciowymi.

Przedstawiciele naszej szko�y w sk�adzie: matematycy - Hubert Najmowicz, Helena Wojtas, Paulina Wo�niak i Zofia �urawka oraz sportowcy - Jakub Kosmowski, Jan Kroll, Maciej Weso�owski i Micha� Przybylski wywalczyli zaszczytne III miejsce.

Naszym tegorocznym reprezentantom serdecznie gratulujemy �ycz�c dalszych sukces�w!

Beata Zgo�a - nauczyciel matematyki
Mateusz Kwa�niewski - nauczyciel wychowania fizycznego


Nowa formu�a konkursu przyrodniczego

31.05.2017 w Szkole Podstawowej w Ceradzu Ko�cielnym odby�a si� XVI edycja Gminnego Konkursu Przyrodniczego dla klas sz�stych. Po raz pierwszy uczniowie zostali podzieleni na cztery zespo�y sk�adaj�ce si� z reprezentant�w pochodz�cych z r�nych szk� naszej gminy.

W tym roku sz�stoklasi�ci odpowiadali na pytania dotycz�ce organizmu cz�owieka, Uk�adu S�onecznego, pogody, rozpoznawali gatunki drzew. Podczas ca�ego konkursu musieli wykaza� si� nie tylko umiej�tno�ci� wsp�pracy z nowo poznanymi osobami, ale tak�e kreatywno�ci�, gdy� jednym z zada� by�o wykonanie plakatu oraz przygotowanie jego prezentacji.

Nasz� szko�� reprezentowali uczniowie z klasy VIc po wcze�niejszych, szkolnych eliminacjach. Byli to: Martyna Ciechanowska, Alicja Kapci�ska, Piotr �awniczak i Agata Szramka. I miejsce zaj�a dru�yna, w kt�rej sk�ad wchodzi�a m.in. Alicja Kapci�ska.
Gratuluj�!

Wszyscy przyznali, �e atmosfera podczas konkursu by�a wspania�a, a wsp�praca z innym cz�onkami grupy uk�ada�a si� bardzo dobrze.

Opiekun uczestnik�w konkursu
Justyna D�browska


Bieg Lwa

W niedziel�, 21 maja nasza sztafeta szkolna pokona�a tras� polmaratonu (21km) w Tarnowie Podg�rnym.

Pi�tka dzielnych uczni�w bieg�a razem z doros�ymi zawodnikami. Przy gor�cym dopingu publiczno�ci i zagrzewaniu przez spikera po oko�o 2 godzinach wysi�ku nasza radosna sztafeta wbieg�a na met�.

Dzi�kujemy za pozytywn� energi� na trasie!

Sk�ad sztafety: Julian Wodniczak, Jagoda Wodniczak, Julia Bera, Antoni Mizera, Jan Kroll.Roz�piewana Gmina

Dnia 7 maja 2017 w GOK "Sezam" w Tarnowie Podg�rnym odby�a si� 6 edycja przegl�du wokalnego Roz�piewana Gmina.

Nasz� Szko�� reprezentowa�a liczna grupa uczni�w, kt�rzy wyst�powali indywidualnie oraz zespo�owo. Zaprezentowali si� wspaniale, a �e impreza mia�a charakter �wi�ta muzyki, to zamiast kategoryzacji w postaci miejsc, wszyscy uczestnicy otrzymali pami�tkowe dyplomy oraz kubki.

Opr�cz tego przewodnicz�cy jury pan Daniel Wolny-Moszczy�ski zaprosi� najzdolniejsze jego zdaniem osoby do udzia�u w warsztatach wokalnych, kt�re sam poprowadzi. W gronie szcz�liwc�w znalaz�y si� dwie uczennice naszej szko�y: Kinga G�szczak oraz Wiktoria Ja�wicka.

Dziewczynom oraz pozosta�ym uczestnikom gratulujemy i �yczymy dalszych sukces�w.

Nauczyciel muzyki
�ukasz Mantej


VII Gminny konkurs historyczny

VII Gminny konkurs historyczny, kt�ry odby� si� 6 kwietnia w Szkole Podstawowej w Lus�wku, by� nie lada wyzwaniem dla naszych uczni�w. Nasz� szko�� reprezentowali: Jagoda Wodniczak, Jakub Szulc i Grzegorz Szczerski. Tematem tegorocznego konkursu by� "Tadeusz Ko�ciuszko - bohater dw�ch narod�w". Przygotowania rozpocz�y si� bardzo intensywnie, dzieci pog��bi�y swoj� wiedz� o materia�y �r�d�owe i reporta�e radiowe.

Sam konkurs sk�ada� si� z trzech etap�w, a zdobyte punkty zsumowane stanowi�y wynik danej reprezentacji. Duch walki by� ogromny, nasza reprezentacja zdoby�a II miejsce, otrzyma�a dyplomy i nagrody. Gratulujemy!

Katarzyna Witaszek
Nauczyciel historii


Konkurs recytatorski "Wiosenne przebudzenie"

Dnia 26 marca 2017 reprezentacja naszej szko�y dzielnie uczestniczy�a w gminnych eliminacjach recytatorskiego konkursu "Wiosenne przebudzenie", kt�ry odby� si� w Gminnym O�rodku Kultury "Sezam" w Tarnowie Podg�rnym. Wyst�py ocenia�o jury, w kt�rego sk�adzie znalaz�a si� aktorka Teatru Polskiego w Poznaniu, pani Ma�gorzata Skowro�ska-Ferlak.

Bardzo ucieszyli�my si� z werdyktu: Gabriela Zgo�a z klasy IId zaj�a drugie miejsce w grupie pionu m�odszego, za� w�r�d klas starszych drugie miejsce zdoby� Wojciech Mr�z z klasy VIa.

Wszystkim uczestnikom i naszym laureatom serdecznie gratulujemy! �yczymy sukces�w w dalszych konkursach!

Stanis�awa Janeczek i Julia Zwolak


Mistrzowie ortografii

Trzyosobowa reprezentacja naszej szko�y w sk�adzie: Zuzanna Radke, Miko�aj Kochanek i J�drzej Szmyt uczestniczy�a w etapie gminnym powiatowego konkursu "Ortograficzne potyczki" i zaj�a w nim drugie miejsce.Tematem tegorocznych zmaga� by�a Ziemia i jej mieszka�cy. Zadaniem konkursowicz�w by�o rozwi�zanie testu naje�onego ortograficznymi pu�apkami.

Gratulujemy naszym sz�stoklasistom miejsca na podium i �yczymy sukces�w w kolejnych konkursach.

Stanis�awa Janeczek
Nauczycielka j�zyka polskiego


Zaci�te rozgrywki pod koszem!

W pi�tek 24 lutego reprezentacja dziewcz�t wzi�a udzia� w Mistrzostwach Gminy w Koszyk�wce. Do rywalizacji przyst�pi�y wszystkie szko�y podstawowe z Gminy Tarnowo Podg�rne.

System rozgrywek "ka�dy z ka�dym", mecze kolejno trwa�y cztery kwarty po cztery minuty. Nasze zawodniczki dzielnie walczy�y w ka�dym spotkaniu. Ostatecznie dwa spotkania nasze dziewczyny wygra�y, a dwa zako�czy�y si� pora�kami. Te wyniki pozwoli�y zaj�� trzecie miejsce w gminie. Gratulacje!

Klasyfikacja ko�cowa:

1. SP Tarnowo Podg�rne
2. SP Prze�mierowo
3. SP Lusowo
4. SP Lus�wko
5. SP Ceradz Ko�cielny

Sk�ad reprezentacji: Weronika Adamowicz, Wiktoria Ja�wicka, Patrycja Piasna, Alicja Kapci�ska, Zuzanna Radke, Julia Dunowska, Zofia Michalak, Gabrysia Stanis�awiak, Marta Antoszewska, Katarzyna Wilczek, Laura Kurkiewicz, Basia Ma�czak.

Opiekun zawodniczek
Mateusz Kwa�niewski


Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne Szk� Podstawowych w Koszyk�wce

22 lutego uczestniczyli�my w turnieju pi�ki koszyk�wkowej - Mistrzostwach Gminy Tarnowo Podg�rne Szk� Podstawowych ch�opc�w.

W rozgrywkach wzi�li udzia� reprezentanci pi�ciu szk� z naszej gminy. Rozegrali�my 4 mecze systemem "ka�dy z ka�dym": 2 mecze wygrane, 2 przegrane. Wywalczyli�my 3 miejsce, a wygra�a dru�yna ch�opc�w z Tarnowa Podg�rnego. Cieszymy si� z dobrej gry naszych ch�opc�w.

Szko�� reprezentowali:

Antoni Kolendo VIa
Marcel Korczy�ski VIa
Feliks Kucharski VIa
Kamil Beszterda VIb
Piotr Marcinkowski Vb
Miko�aj Fagiewicz VIc
Julian Wodniczak Va
Jakub Szulc VIb
Antoni �l�czka VIa
Kacper Wysocki Vb
Maksym Skrocki Vb

Organizatorem turnieju by�a szko�a podstawowa w Lus�wku.

Opiekun zespo�u koszykarzy:
Borys MonastyrskyyTurniej o Mistrzostwo Gminy w pi�ce siatkowej

W tygodniu poprzedzaj�cym ferie w naszej szkole odby� si� turniej o mistrzostwo gminy w pi�ce siatkowej. Zmagania rozpocz�y dziewcz�ta, kt�re na parkiet wybieg�y we wtorek 24.01.2017. Opr�cz gospody� z SP Lus�wo w zawodach udzia� wzi�y r�wie�niczki ze szk� w Tarnowie Podg�rnym, Prze�mierowie oraz Ceradzu Ko�cielnym. Turniej rozgrywano w systemie ka�dy z ka�dym do dw�ch wygranych set�w. A ka�dy pojedynek sta� na wyr�wnanym poziomie.

Ostatecznie zwyci�stwo i zarazem prawo gry w finale powiatu wywalczy�y dziewcz�ta ze Szko�y Podstawowej w Prze�mierowie, kt�re wygra�y wszystkie spotkanie. Drugie miejsce przypad�o reprezentacji Szko�y Podstawowej z Ceradza Ko�cielnego a na najni�szym stopniu podium stan�y zawodniczki SP Lusowo. Stawk� uzupe�ni�a dru�yna z Tarnowa Podg�rnego.

Podczas turnieju pad�y nast�puj�ce wyniki:

SP Prze�mierowo - SP Lusowo 2:1
SP Tarnowo Podg�rne - SP Ceradz Ko�cielny 0:2
SP Prze�mierowo - SP Ceradz Ko�cielny 2:0
SP Lusowo - SP Tarnowo Podg�rne 2:0
SP Prze�mierowo - SP Tarnowo P. 2:0
SP Ceradz Ko�cielny - SP Lusowo 2:0

Nasz� Szko�� reprezentowa�y: Zosia Michalak, Inez Nawrocka, Laura Go��biowska, Julia Bera, Kasia Wilczek, Alicja Kapci�ska, Weronika Adamowicz, Wiktoria Ja�wicka, Dominika Gurowska.


W pi�tek go�cili�my dru�yny ch�opc�w ze szk� naszej gminy. Tym razem rywalizowa�o ze sob� pi�� zespo��w. Do reprezentant�w Lusowa do��czy� szko�y z Ceradza Ko�cielnego, Tarnowa Podg�rnego, Prze�mierowa i Lus�wka. Wszystkie dru�yny stworzy�y bardzo wyr�wnane widowisko.

Zdecydowanie najskuteczniejsz� gr� wykazali si� zawodnicy z Ceradza Ko�cielnego i to oni zwyci�yli we wszystkich meczach. O drugie miejsce rywalizowa�y ze sob� a� trzy zespo�y. Ka�da z zainteresowanych szk� zgromadzi�a po 4 punkty a o kolejno�ci zaj�tych miejsc decydowa� lepszy bilans set�w wygranych i przegranych. W tym zestawieniu najlepiej wypada�a Szko�a Podstawowa z Prze�mierowa i to ona zaj�a drug� lokat� w ca�ym turnieju. Trzecie miejsce przypad�o SP Tarnowo Podg�rne a czwarte SP Lusowo. Szko�a z Lus�wka tym razem musia�a zadowoli� si� pi�t� lokat�.

Wyniki spotka�:

SP Tarnowo Podg�rne - SP Ceradz Ko�cielny 2:0
SP Prze�mierowo - SP Lus�wko 2:0
SP Lusowo � SP Tarnowo Podg�rne 2:1
SP Ceradz Ko�cielny � SP Prze�mierowo 2:1
SP Lus�wko � SP Lusowo 0:2
SP Tarnowo Podg�rne � SP Prze�mierowo 2:0
SP Ceradz Ko�cielny � SP Lus�wko 2:0
SP Lusowo � SP Prze�mierowo 0:2
SP Tarnowo Podg�rne � SP Lus�wko 2:1
SP Ceradz Ko�cielny � SP Lusowo 2:0

Nasz� Szko�� reprezentowali: Marcel Korczy�ski, Antoni Kolendo, Kamil Beszterda, Marcel Nawrocki, Franciszek Marcinkowski, Patryk �ag�dka, Feliks Kucharski, Piotr Marcinkowski, Maks K�osek i Oskar K�osek.

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Wojciech J�drzejewski i Mateusz Kwa�niewski"Najpi�kniejsza kartka bo�onarodzeniowa"

W listopadzie 2016 roku w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Mu�nickiego odby� si� konkurs plastyczny "Najpi�kniejsza kartka bo�onarodzeniowa". Do dnia 23.11.2016 dzieci z lusowskiej szko�y z przedzia�u klas 0-VI mog�y oddawa� swoje prac�.

��cznie wp�yn�o 59 prac. Wyr�nienie otrzyma�o osiem os�b: trzy z klas 0-I (Konrad Baczy�ski, Iwo D�browski, Dominika Surma) cztery z klas II-III (Milena Maria B�aszczyk, Weronika Matuszak, Antonia Szofer, Nadia Dro�d�) oraz jedna z klas IV-VI: Patryk Walczak IVb.

Wszystkie projekty kartek �wi�tecznych przekazane zosta�y do Gminnego O�rodka Kultury SEZAM.
Gminny O�rodek Kultury wyr�ni� dziewi�� Projekt�w Kartek �wi�tecznych z lusowskiej szko�y. Wyr�nionych uczni�w oraz Projekty ich Kartek mo�na zobaczy� na stronie internetowej GOK SEZAM www.goksezam.pl.

Organizator konkursu
Karolina Czerwi�skaSP Lusowo w Tymbarku!

W czwartek 10 listopada uczniowie naszej szko�y brali udzia� w pierwszym etapie rozgrywek o Puchar Tymbarka w pi�ce no�nej. Zawody odby�y si� w Prze�mierowie dla dw�ch kategorii wiekowych 2005/06 oraz 2007/08.

Do rozgrywek przyst�pi�y po 4 zespo�y w rocznikach. Czas gry 2x10 minut, system "ka�dy z ka�dym". Nasze zespo�y spisa�y si� bardzo dobrze i o I miejsca walczy�y ze szko�� z Tarnowa Podg�rnego. W roczniku 2007/08 musieli�my uzna� wy�szo�� przeciwnika i ostatecznie zaj�li�my 2 miejsce pokonuj�c wcze�niej zespo�y z Prze�mierowa i Baranowa.

Natomiast w kategorii 2005/06 po bardzo pasjonuj�cym meczu pokonali�my r�wie�nik�w z Tarnowa Podg�rnego i po wcze�niejszych wygranych zaj�li�my 1 miejsce, kt�re premiuje awansem do kolejnego etapu rozgrywek.
Gratulacje!!!

Klasyfikacja ko�cowa 2007/08:

1. SP Tarnowo Podg�rne
2. SP Lusowo
3. SP Prze�mierowo
4. SP Pitagoras Baranowo

Klasyfikacja ko�cowa 2005/06:

1. SP Lusowo
2. SP Tarnowo Podg�rne
3. SP Pitagoras Baranowo 1
4. SP Pitagoras Baranowo 2

Sk�ad reprezentacji 2005/06:
Kacper Wysocki, Jakub Kosmowski, Piotr Marcinkowski, Piotr Wi�niowski, Antoni Mizera, Jakub Pietrucki, Micha� Przybylski, Kamil Szczechowiak, Patryk Walczak

Sk�ad reprezentacji 2007/08:
Ryszard Barszcz, Norbert Glogier, J�drzej Grajek, Maksymilian Mizgalski, Adam Piszcza�ka, Olgierd Tadych, Jakub Tala�ka, Adam Wr�bel, Wojciech Zalisz, Maciej Weso�owski

Opiekun zawodnik�w:
Mateusz Kwa�niewski


W szczypiorniaka!

We wtorek 8 listopada odby�y si� Mistrzostwa Gminy w pi�ce r�cznej w Prze�mierowie. Do rywalizacji przyst�pi�y po 4 zespo�y zar�wno ch�opc�w, jak i dziewcz�t.

Czas gry 2x7 minut, system rozgrywek "ka�dy z ka�dym". Nasze reprezentacje zagra�y na swoim poziomie. Ch�opcy do ko�ca walczyli o zwyci�stwo w ca�ych rozgrywkach. Po dw�ch zwyci�stwach w decyduj�cym meczu nieznacznie ulegli szkole z Prze�mierowa i uplasowali si� na 2 miejscu. Natomiast dziewczynki ostatecznie zaj�y 3 miejsce.
Gratulacje!!!

Klasyfikacja ch�opc�w:

1. SP Prze�mierowo
2. SP Lusowo
3. SP Lus�wko
4. SP Tarnowo Podg�rne

Klasyfikacja dziewcz�t:

1. SP Prze�mierowo
2. SP Tarnowo Podg�rne
3. SP Lusowo
4. SP Lus�wko

Nasz� szko�� reprezentowali:
Patrycja Piasna, Zofia Michalak, Julia Dunowska, Inez Nawrocka, Dominika Gurowska, Marta Antoszewska, Katarzyna Polaczyk, Wiktoria Ja�wicka, Alicja Kapci�ska, Barbara Ma�czak, Laura Kurkiewicz, Laura Go��biowska, Weronika Adamowic
Antoni �l�czka, Antoni Kolendo, Kacper Wysocki, Mateusz Wolny, Jakub Szulc, Feliks Kucharski, Marcel Korczy�ski, Kamil Beszterda, Maks K�osek, Przemek Sternal, Marcel Nawrocki

Opiekun zawodnik�w:
Mateusz Kwa�niewski


Gratulacje dla m�odych recytator�w!

"Jesienna Zaduma" to tytu� corocznego konkursu recytatorskiego o zasi�gu powiatowym. W tym roku szkolnym wzi�o w nim udzia� 41 m�odych recytator�w z ca�ej szko�y. Jury mia�o du�y problem z wy�onieniem najlepszych, gdy� wszystkie prezentacje zosta�y starannie przygotowane. Uczniowie przed konkursem wybrali ciekawe teksty poetyckie, pracowali nad poprawn� wymow� i interpretacj� utworu.

Najlepsze recytacje nagrodzono dyplomami i upominkami, laureaci za� reprezentowali nasz� szko�� w niedziel� 13.11. na konkursie w Tarnowie Podg�rnym.

Trzynasty okaza� si� szcz�liwy dla naszych m�odych recytator�w:
Gabriela Zgo�a z klasy II d zdoby�a I miejsce w grupie klas m�odszych, natomiast Weronika Kochanek i Wojciech Mr�z wyr�nienia w grupie klas starszych.

Gabriela Zgo�a z klasy II d zdoby�a I miejsce w grupie klas m�odszych, natomiast Weronika Kochanek i Wojciech Mr�z wyr�nienia w grupie klas starszych.

Oto wyniki etapu szkolnego:

 • klasy I- III

 • I miejsce - Sara Ga�-Mytych kl. IIIb
  II miejsce - Gabriela Zgo�a kl. IId
  III miejsce - Maksymilian Koschel kl. IIIb

 • wyr�nienia:

 • Antonina Dominik kl. IIc
  Igor Tyma kl. IIb
  Martyna Szacht kl.IIId

 • klasy IV-VI

 • I miejsce - Barbara Ma�czak kl. VIa
  II miejsce - Wojciech Mr�z kl. VIa
  III miejsce - Weronika Kochanek kl. IVa

 • wyr�nienia:

 • Helena Wojtas kl. IVa
  Zuzanna Ciborska kl. Va
  Miko�aj Kochanek kl.VIb

  Stanis�awa Janeczek


  Mistrzostwa Gminy w Unihokeju

  26.10.2016 roku uczniowie naszej szko�y wzi�li udzia� w Mistrzostwach Gminy w Unihokeju. Opr�cz Szko�y Podstawowej z Lusowa w zawodach uczestniczyli r�wie�nicy z Tarnowa Podg�rnego, Lus�wka, Ceradza Ko�cielnego oraz gospodarz - SP Prze�mierowo.

  Ca�y turniej by� bardzo wyr�wnany, a ka�de ze spotka� przynosi�o ciekawe rozwi�zania. Tym razem lepiej zaprezentowa�y si� nasze dziewcz�ta, kt�re rozgrywki rozpocz�y od pewnego zwyci�stwa (3:1) z SP Lus�wko. W kolejnych meczach dwukrotnie remisowa�y oraz ponios�y jedn� pora�k�. Pozwoli�o to na zaj�cie drugiego miejsca.

  Niezwykle emocjonuj�ce by�y mecze rozgrywane przez dru�yn� ch�opc�w. Nasi zawodnicy mimo wysokich umiej�tno�ci i wyra�nej przewagi w ka�dym ze spotka� nie potrafili znale�� drogi do bramki przeciwnik�w i zako�czyli zmagania remisuj�c czterokrotnie 0:0, co pozwoli�o na zaj�cie trzeciej lokaty.

  Nasz� reprezentacja wyst�pi�a w sk�adzie:

  1. Dunowska Julia
  2. Ma�czak Barbara
  3. Antoszewska Marta
  4. Polaczyk Katarzyna
  5. Ja�wicka Wiktoria
  6. Michalak Zofia
  7. Nawrocka Inez
  8. Marsza� Zofia
  9. Gurowska Dominika
  10. Kapci�ska Alicja
  11. Wodniczak Jagoda
  12. Kaczmarek Maria
  13. Kucharski Feliks
  14. Marcinkowski Franek
  15. �l�czka Antoni
  16. �l�czka Jan
  17. Wolny Mateusz
  18. Szczechowiak Kamil
  19. Wysocki Kacper
  20. Marcinkowski Piotr
  21. Kolendo Antoni
  22. Pietrucki Jakub
  23. Piwecki Wit

  Opiekunami byli:
  Mateusz Kwa�niewski i Wojciech J�drzejewski


  Paulina Wo�niak i Olgierd Tadych najlepsi w gminie w warcabach

  06.10.2016 w naszej szkole zosta�y zorganizowane i przeprowadzone Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Warcabach.

  Do turnieju warcabowego stan�o 8 dziewcz�t oraz 12 ch�opc�w z czterech szk�. W grupie dziewcz�t rozegrano 5 partii, a w�r�d ch�opc�w rozegrano 6 partii. Dla obydw�ch grup obowi�zywa�o tempo gry 10 minut na zawodnika, a stawka toczy�a si� o 4 miejsca premiowane awansem do Mistrzostw Powiatu.

  Ostatecznie zwyci�yli: Paulina Wo�niak w kategorii dziewcz�t oraz Olgierd Tadych w�r�d ch�opc�w, uczniowie Szko�y Podstawowej z Lusowa.

  Na zako�czenie rozgrywek najlepsi szachi�ci otrzymali gratulacje oraz dyplomy.

  Wyniki ko�cowe dziewcz�ta:

  Wyniki ko�cowe ch�opcy:

  Nauczyciel szach�w i s�dzia zawod�w
  Damian Bartkowiak  Nasza szko�a najlepsza w gminie w szachach

  06.10.2016 w naszej szkole zosta�y zorganizowane i przeprowadzone Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Szachach.

  W turnieju dru�ynowym w szachach wzi�y udzia� pi�� szk� z: Prze�mierowa, Lus�wka, Ceradza Ko�cielnego, Tarnowa Podg�rnego oraz Lusowa.

  Zawody by�y przeprowadzone systemem ka�dy z ka�dym, tempem gry 10 minut na zawodnika. Dru�yna sk�ada�a si� z 3 ch�opc�w i 1 dziewczynki. Zwyci�y� pierwszy zesp� Szko�y Podstawowej w Lusowie w sk�adzie: Hubert Najmowicz - kapitan, Olgierd Tadych, Igor Szcz�sny, Paulina Wo�niak. Drugie miejsce zaj�� drugi zesp� naszej szko�y, kt�ry wyst�pi� w sk�adzie: Jan Kroll - kapitan, Franciszek Kroll, Kamila Piasna, Sara Ga�-Mytych.

  Na zako�czenie rozgrywek najlepsi szachi�ci otrzymali gratulacje oraz dyplomy.

  Szczeg�owe wyniki:

  Nauczyciel szach�w i s�dzia zawod�w
  Damian Bartkowiak  Sukces w tenisie sto�owym!

  W pi�tek 7 pa�dziernika w Tarnowie Podg�rnym odby�y si� Mistrzostwa Gminy w dru�ynowym tenisie sto�owym dziewcz�t i ch�opc�w.

  Nasze reprezentacje spisa�y si� bardzo dobrze ch�opcy wygrali ca�y turniej, natomiast dziewczynki zaj�y drugie miejsce. Dzi�ki zwyci�stwu dru�yna ch�opc�w b�dzie reprezentowa�a Gmin� w turnieju powiatowym.

  Gratulacje!!!

  Klasyfikacja ch�opc�w:

  1. SP Lusowo
  2. SP Lus�wko
  3. SP Tarnowo Podg�rne
  4. SP Prze�mierowo
  5. SP Ceradz Ko�cielny

  Klasyfikacja dziewcz�t:

  1. SP Tarnowo Podg�rne
  2. SP Lusowo
  3. SP Ceradz Ko�cielny
  4. SP Lus�wko

  Nasz� szko�� reprezentowali:

  - Antoni Kolendo
  - Olgierd Tadych
  - Julia Bera
  - Alicja Kapci�ska

  Opiekun zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski


  Zabrak�o szcz�cia i skuteczno�ci!!!

  We wtorek 11 pa�dziernika w Prze�mierowie odby�y si� Mistrzostwa Gminy w halowej pi�ce no�nej. System rozgrywek "ka�dy z ka�dym". Turniej sta� na bardzo wysokim poziomie.

  Nasza reprezentacja zagra�a cztery bardzo dobre spotkania. Trzy zako�czy�y si� zwyci�stwem, natomiast w jednym pad� remis 0:0, z Tarnowem Podg�rnym. Jak si� p�niej okaza�o do wy�onienia zwyci�zcy potrzebny by� stosunek bramek, kt�ry mieli�my nieznacznie gorszy. Przy lepszej skuteczno�ci to my cieszyliby�my si� ze zwyci�stwa, a tak przysz�o nam zadowoli� si� bardzo dobrym drugim miejscem.

  Gratulacje!!!

  Klasyfikacja ko�cowa:

 • SP Tarnowo Podg�rne 10 pkt
 • SP Lusowo 10 pkt
 • SP Prze�mierowo 6 pkt
 • SP Ceradz Ko�cielny 3 pkt
 • SP Lus�wko 0 pkt
 • Nasz� szko�� reprezentowali:

  - Oskar Piechaczyk
  - Marcel Korczy�ski
  - Antoni Kolendo
  - Antoni �l�czka
  - Kacper Wysocki
  - Kamil Szczechowiak
  - Mateusz Wolny
  - Marcel Nawrocki
  - Maksymilian K�osek

  Opiekun zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski


  Gminne Mistrzostwa Szk� Podstawowych w Biegach Prze�ajowych

  Dnia 23 wrze�nia w Ceradzu Ko�cielnym odby�y si� Gminne Mistrzostwa w biegach prze�ajowych. Nie mog�o zabrakn�� tam przedstawicieli naszej szko�y. Reprezentacja, kt�ra liczy�a 22 osoby jecha�a na te zawody z powa�nymi aspiracjami.

  Dzi�ki zaanga�owaniu wszystkich biegaczy uplasowali�my si� w �cis�ej czo��wce Mistrzostw. Rezultaty osi�gni�te przez dziewcz�ta z Lusowa pozwoli�y na zaj�cie drugiego miejsca w ko�cowym rozrachunku, natomiast ch�opcy po niezwykle zaci�tej rywalizacji i wnikliwej analizie wynik�w zdobyli tytu� Mistrz�w Gminy Tarnowo Podg�rne.

  Indywidualnie najlepiej z naszych podopiecznych zaprezentowali si�:

 • Antoni Kolendo - II miejsce (rocznik 2004)
 • Jagoda Bukczy�ska � III miejsce (rocznik 2005 i m�odsi)
 • Kacper Wysocki � IV miejsce (rocznik 2005 i m�odsi)
 • Jagoda Wodniczak � V miejsce (rocznik 2005 i m�odsi)
 • Ponadto szko�� reprezentowali:

  - Antoni �l�czka
  - Julia Bera
  - Jan Makiewicz
  - Maria Kaczmarek
  - Antonina Kochnowicz
  - Piotr Marcinkowski
  - Maksym Skrocki
  - Zofia Marsza�
  - Weronika Adamowicz
  - Kamil Szczechowiak
  - Miko�aj Kochanek
  - Antoni Mizera
  - Inez Nawrocka
  - Martyna Wr�
  - Gabriela Stanis�awiak
  - Natasza Mo�d�e�
  - Feliks Kucharski
  - Marta Antoszewska

  Nast�pnym etapem rywalizacji ch�opc�w by�y Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego, kt�re odby�y si� 28 wrze�nia w K�rniku. Tam, mimo os�abie� kadrowych, nasi biegacze walczyli ze wszystkich si�. W ko�cowej klasyfikacji zaj�li 13 miejsce.

  Opiekunami podczas zawod�w byli nauczyciele wychowania fizycznego:
  Mateusz Kwa�niewski i Wojciech J�drzejewski  Rok szkolny 2015/2016

  Mistrzostwa Gminy w czw�rboju lekkoatletycznym Szk� Podstawowych

  Sukcesom sportowym nie ma ko�ca! W poniedzia�ek 20 czerwca w Tarnowie Podg�rnym odby�y si� Mistrzostwa Gminy w czw�rboju lekkoatletycznym Szk�l Podstawowych.

  W zmaganiach sportowych bra�y udzia� dzieci z klas IV i V szk� podstawowych z gminy Tarnowo Podg�rne. Organizatorem zawod�w by�a Szko�a Podstawowa w Tarnowie Podg�rnym.

  Zar�wno dziewczyny, jak i ch�opcy spisali si� "na medal" zdobywaj�c w zaci�tej rywalizacji I miejsce. Tym samym uzyskali awans i w przysz�ym roku wezm� udzia� w Finale Powiatu w Czw�rboju Lekkoatletycznym. Brawo!!! �yczymy dalszych sukces�w sportowych, bo przecie� W ZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH !!!

  Klasyfikacja ko�cowa ch�opc�w:
  1. SP Lusowo
  2. SP Lus�wko
  3. SP Tarnowo Podg�rne
  4. SP Prze�mierowo

  Klasyfikacja ko�cowa dziewcz�t:
  1. SP Lusowo
  2. SP Prze�mierowo
  3. SP Tarnowo Podg�rne
  4. SP Lus�wko

  Nasz� szko�� reprezentowali:
  1 Korczy�ski Marcel
  2 �l�czka Antoni
  3 Szczechowiak Kamil
  4 Pietrucki Jakub
  5 Wysocki Kacper
  6 Marcinkowski Piotr
  7 Inez Nawrocka
  8 Julia Dunowska
  9 Gabrysia Stanis�awiak
  10 Marta Antoszewska
  11 Barbara Ma�czak
  12 Dominika Hultajska

  Opiekunowie zawodnik�w:
  Mateusz Kwa�niewski i Anna �widerska  Konkurs Kibicowania - wygrali�my!!!

  22 maja w Tarnowie Podg�rnym odby� si� V Bieg Lwa.

  Nasza szko�a i tym razem kibicowa�a uczestnikom biegu. Jej reprezentanci to przede wszystkim ko�o taneczne oraz liczna grupa rodzic�w, kt�rym nale�� si� szczeg�lne podzi�kowania. Ca�a nasza ekipa nie szcz�dzi�a si� i garde� przy dopingu, co zaowocowa�o wygran�.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.  Zawody p�ywackie III klas

  9 czerwca odby�y si� zawody p�ywackie dzieci ze szk� Gminy Tarnowo Podg�rne. Udzia� w zawodach na Tarnowskich Termach zdeklarowa�o 28 uczni�w z naszej szko�y.

  Zadaniem wszystkich uczestnik�w by�o przep�yni�cie dystansu 25 metr�w stylem dowolnym i 25 m stylem grzbietowym. Na zako�czenie konkurencji indywidualnych 2 dru�yny z naszej szko�y stan�y do wy�cig�w sztafetowych 4x25m stylem dowolnym. W ka�dej sztafecie startowa�y dwie dziewczynki i dw�ch ch�opc�w.

  Po rozegraniu wszystkich wymienionych wy�ej konkurencji ka�dy uczestnik otrzyma� medal, a najlepsi stan�li na podium.

  Konkurencja 25m stylem dowolnym - dziewcz�t

  I miejsce Paulina Wo�niak
  III miejsce Alicja Przybylska

  Konkurencja 25m stylem grzbietowym - ch�opc�w

  I miejsce Jan Kroll
  II miejsce �ukasz Siejak

  Sztafeta

  I miejsce sztafeta 4x25 SP Lusowo - Paulina Wo�niak, �ukasz Siejak, Karolina �uchowska, Jan Przy�lewicz
  II miejsce sztafeta 4x25 SP Lusowo - Jan Kroll, Hubert Najmowicz, Amelia Bera, Antonina Kochnowicz

  Dzi�kuj� kibicom klas III za doping zawodnik�w. Wszystkim uczestnikom i zwyci�zcom gratuluj�!

  Anna �widerska
  Nauczyciel wychowania fizycznego  Matematyka w parze ze sportem

  We wtorek 7 czerwca 2016 roku w naszej szkole odby� si� adresowany do uczni�w klas czwartych szk� podstawowych Gminny Konkurs Matematyczno - Sportowy RAMBIT. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie umiej�tno�ci sportowych i zainteresowa� dzieci oraz ukazanie innej strony kr�lowej nauk, kt�ra w po��czeniu ze sportem mo�e by� �r�d�em doskona�ej zabawy.

  W konkursie wzi�y udzia� cztery szko�y naszej gminy - z Lus�wka, Prze�mierowa, Tarnowa Podg�rnego oraz Lusowa. Pani Dyrektor Aleksandra Kolendo w asy�cie uczennic z klasy sz�stej - Olgi i Ma�gosi serdecznie przywita�a naszych go�ci. Ka�d� szko�� reprezentowa� zesp� z�o�ony z 4 matematyk�w i 4 sportowc�w.

  W sali gimnastycznej Pani Dyrektor rozpocz�a kolejna edycj� konkursu. Przed publiczno�ci� zaprezentowali si� nasi sz�stoklasi�ci uk�adaj�c na czas znan� od lat logiczn� uk�adank� - kostk� Rubika. Trzeba przyzna�, �e byli �wietni! Mimo "pomieszania" przez wybranych go�ci kostek, nasi ch�opcy uporali si� z zadaniem i w mig prawid�owo u�o�yli swoje kostki. Nagrodzeni gromkimi brawami zako�czyli cz�� powitaln�.

  Dru�yny podzieli�y si�, sportowcy udali si� na �wie�e powietrze, na boisko, gdzie czeka�y na nich konkurencje sportowe: biegi wahad�owe z rzutem pi�ki, tor przeszk�d oraz rzuty ringo do celu.

  Umys�y �cis�e natomiast zasiad�y przy okr�g�ych sto�ach, by zmierzy� si� z matematyk� korzystaj�c z nowoczesnych technologii. Przygotowane zadania konkursowe mia�y charakter zagadek, �amig��wek, zada� praktycznych i logicznych oraz uk�adanek geometrycznych.

  Atmosfera by�a gor�ca, a czas szybko p�yn��. Zar�wno uczniowie, jak i ich opiekunowie bawili si� �wietnie. Na zako�czenie swoje umiej�tno�ci uk�adania szybkich kubk�w zaprezentowali uczniowie z klasy IIIc. Humory dopisywa�y, tym bardziej, �e na koniec ka�dy uczestnik zabawy otrzyma� dyplom oraz atrakcyjn� nagrod�.

  Po bardzo wyr�wnanej "walce" na zaszczytnym I miejscu znale�li si� nasi uczniowie - matematycy: Jagoda Wodniczak, Weronika Zgo�a, Julian Wodniczak, Mateusz Frankiewicz oraz sportowcy: Weronika Adamowicz, Micha� Zalisz, Maksym Skrocki i Piotr Marcinkowski. Maj� si� czym chwali�, a my mamy powody do dumy. Ka�da dru�yna wykaza�a si� du�� wiedz� i bardzo dobr� umiej�tno�ci� pracy w grupie.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dzi�kujemy za przybycie oraz ogromne zaanga�owanie.

  W imieniu organizator�w
  Katarzyna Kurowska  Gminny Konkurs Przyrodniczy

  24 maja 2016 roku czworo uczni�w Szko�y Podstawowej im. gen. J. Dowbora Mu�nickiego w Lusowie bra�o udzia� w Gminnym Konkursie Przyrodniczym, kt�ry odby� si� w Szkole Podstawowej w Tarnowie Podg�rnym. W konkursie - opr�cz naszych uczni�w - wzi�li udzia� przedstawiciele szk� podstawowych z: Ceradza Ko�cielnego, Lus�wka, Prze�mierowa i Tarnowa Podg�rnego.

  Nasz zesp� w sk�adzie Miko�aj Bera, Ma�gorzata Spycha�a, Julia Gaw�cka i Piotr Zalewski zaj�� III miejsce. Dzi�kujemy naszym uczniom za godne reprezentowanie naszej szko�y. Gratulujemy!

  Katarzyna Suwa�a
  Nauczyciel przyrody  Bieg Lwa - sztafeta szkolna

  22 maja nasza sztafeta szkolna w sk�adzie:

  1. Urszula So�tysiak
  2. Zofia So�tysiak
  3. Julita Pachucka
  4. Arkadiusz Stolarski
  5. Micha� Kubala
  6. Mi�osz Sawicki

  Wzi�a udzia� w p�maratonie w Tarnowie Podg�rnym - Biegu Lwa.

  Uczniowie na zmian� przebiegli tras� 21 km i z czasem: 1 godzina 39 min w sz�stk� przekroczyli linie mety.

  Borys Monastyrskyy
  Opiekun zawodnik�w


  "Zmagania" z j�zykiem ojczystym w Ceradzu Ko�cielnym

  Dnia 20 maja 2016 roku w Ceradzu Ko�cielnym pi�cioro uczni�w naszej szko�y wzi�o udzia� w Gminnym Konkursie J�zyka Polskiego. Byli to sz�stoklasi�ci: Amelia Zieli�ska, Agata Mielcarek, Ma�gorzata Spycha�a, Dominika Pra�at oraz Szymon Tadych.

  Ju� na starcie podzielono nas na pi�� grup: "Nowele", "Listy", "Metafory", "Wo�acze" i "Fraszki". W ka�dej grupie znajdowa�o si� po jednym uczniu z ka�dej szko�y naszej gminy. Celem takiego podzia�u by�o wprowadzenie wsp�pracy zamiast rywalizacji mi�dzy szko�ami. Zasiedli�my wi�c przy "grupowych sto�ach" i wzi�li�my si� do pracy.

  Na pocz�tku ka�dy uczestnik wype�nia� test. Nast�pnie opisywali�my obrazy i prezentowali�my swoje opisy. Ostatnim zadaniem by�o redagowianie list�w otwartych skierowanych do m�odzie�y. Po kr�tkim, lecz pe�nym napi�cia oczekiwaniu, poznali�my wyniki - zwyci�y�a grupa "Nowele", w kt�rej znajdowa�a si� nasza reprezentantka, Agata Mielcarek.

  Mimo wszystko wygrana nie by�a najwa�niejsza. Ja osobi�cie najbardziej ciesz� si� z poznania mi�ej kole�anki, kt�ra wsp�pracowa�a ze mn� w "Metaforach". Tak naprawd� wszyscy, kt�rzy wzi�li udzia� s� zwyci�zcami!

  Dominika Pra�at
  klasa VIb


  Nasze talenty

  W pi�tek 13 maja 2016 na Gminnym Przegl�dzie Talent�w w Prze�mierowie 17 uczestnik�w reprezentowa�o utalentowanych uczni�w naszej szko�y.

  Wyst�powali w dw�ch grupach wiekowych. Dzielnie kibicowali im uczniowie klasy IId oraz przedstawiciele Samorz�du Uczniowskiego. Uczestnicy zaprezentowali swoje talenty w dziedzinie sprawno�ci manualnych, ta�ca, �piewu, gry na pianinie i �onglerki. Dla wszystkich by�o to mi�e i pe�ne pozytywnych wra�e� wydarzenie. W�r�d wyr�nionych m�odych talent�w znalaz�y si� nasze uczennice klasy czwartej, kt�re wykona�y pie�� "Bia�e r�e".

  Dzi�kujemy za zaanga�owanie wszystkim wykonawcom i gratulujemy sukcesu Dominice i Jagodzie!

  Magdalena Pudelska
  szkolny koordynator Przegl�du Talent�w

  Poni�ej przedstawiamy galeri� zdj�� oraz wra�enia uczestnik�w i publiczno�ci Gminnego Przegl�du Talent�w.

  "Przegl�d Talent�w by� udany. Na scenie pokaza�y si� naprawd� du�e talenty."
  Amelia, kl.VI
  "Przegl�d przebiega� w przemi�ej atmosferze."
  Mi�osz, kl.VI
  "Przed wyst�pem bardzo si� stresowa�em."
  "�wietnie, �e upominki dostali wszyscy wyst�puj�cy i mogli si� dobrze poczu�."
  Sta�, kl.II
  "Ciekawe by�y medale-motyle, kt�re pachnia�y drewnem."
  Kuba, kl.II
  "Wyjazd do Prze�mierowa by� pe�en wra�e�. Gdy nadszed� czas na wyr�nienia i wyczytano nasze nazwiska by�y�my bardzo szcz�liwe, �e spodoba�y�my si� s�dziom. Wszyscy nam gratulowali, a nauczyciele byli z nas dumni."
  Dominika i Jagoda

  Z fortepianem te� nam do twarzy - "Roz�piewana Gmina"

  Zmieniaj� si� trendy w corocznym przegl�dzie wokalist�w "Roz�piewana Gmina" organizowanym przez Gminny O�rodek Kultury "Sezam" w Tarnowie Podg�rnym. Do tej pory kojarzy� si� on z wyst�pami z towarzyszeniem podk�adu z p�yty.

  Ten rok by� przesycony kameralnymi wyst�pami z towarzyszeniem �ywych instrument�w � fortepianu i gitary. W tej konwencji kolejny raz swoje wysokie umiej�tno�ci wokalne zaprezentowa�y dzieci ucz�szczaj�ce do naszej szko�y. W�r�d wyr�nionych m�odych piosenkarzy znalaz� si� ch�rek naszej szko�y, kt�ry zaczarowa� jury premierowym wykonaniem piosenki "Nasza szko�a" oraz Oliwia Nowak z klasy Vc, kt�ra wzruszy�a publiczno�� piosenk� "Bia�e r�e".

  Wszystkie wyr�nione dzieci w ramach nagrody, b�d� doskonali� swoje umiej�tno�ci wokalne podczas prowadzonych przez przewodnicz�c� jury, piosenkark� Halin� Benedyk warsztat�w piosenkarskich. Gratulujemy!

  Bartosz Melosik
  Opiekun m�odych wokalist�w


  Gminny Konkurs Plastyczny "Na pisank� wielkanocn�"

  Dnia 06 kwietnia 2016 roku w naszej �wietlicy odby�o si� rozstrzygni�cie organizowanego przez nas Gminnego Konkursu Plastycznego "Na pisank� wielkanocn�".

  Do konkursu zg�oszono 32 prace plastyczne ze szk� w Lusowie, Lus�wku, Ceradzu Ko�cielnym i Prze�mierowie. Jury oceniaj�c prace bra�o pod uwag� estetyk� i samodzielno�� wykonania, walory artystyczne, pomys�owo�� i kreatywno��. Zwyci�zc�w wy�oniono w dw�ch kategoriach wiekowych:

  Klasy I-III

  I miejsce: Nadia Dro�d� SP w Lusowie
  II miejsce: Martyna Ka�mierczak SP w Prze�mierowie
  III miejsce: Tymoteusz Tyburski SP w Ceradzu Ko�cielnym
  Wyr�nienie: Gabrysia Zgo�a SP Lusowo

  Klasy IV-VI

  I miejsce: Hanna Zarzycka SP w Lus�wku
  II miejsce: Julia Jaro� SP w Lus�wku
  III miejsce: Wiktoria Rauchut SP Lusowo
  Wyr�nienie: Antoni Bartosiak SP Lusowo

  Gratulujemy zwyci�zcom.

  Agnieszka Walczak
  Organizator Konkursu


  Pierwsi i drudzy w unihokeju!!!

  W poniedzia�ek 7 marca reprezentacja ch�opc�w i dziewcz�t z naszej szko�y uczestniczy�a w Mistrzostwach Gminy w Unihokeju. Do rozgrywek zg�osi�y si� wszystkie dru�yny z Gminy Tarnowo Podg�rne.

  System rozgrywek �ka�dy z ka�dym�, mecze 2x5 min. Swoj� warto�� zn�w pokazali ch�opcy, kt�rzy kolejny raz zaj�li pierwsze miejsce i reprezentuj� gmin� na wy�szym szczeblu, w powiecie. Bardzo dobr� postaw� pokaza�y r�wnie� dziewcz�ta, ostatecznie zajmuj�c drugie miejsce.

  Gratulacje dla wszystkich uczestnik�w zawod�w.

  Reprezentacja w sk�adzie:

  1. Siwa Weronika
  2. Weso�owska Alicja
  3. So�tysiak Urszula
  4. Dunowska Julia
  5. Rybacka Matylda
  6. Antoszewska Marta
  7. Sa�ata Katarzyna
  8. G�rzy�ska Aleksandra
  9. So�tysiak Zofia
  10. Nawrocka Inez
  11. Ratajczak Kacper
  12. Kubala Micha�
  13. Gerke Piotr
  14. �l�czka Antoni
  15. Stolarski Arkadiusz
  16. �l�czka Jan
  17. Sawicki Mi�osz

  Opiekunowie:
  Mateusz Kwa�niewski i Borys Monastyrskyy  Zwyci�stwo sz�stoklasist�w!

  Jak co roku, na zaproszenie Dyrekcji z Gimnazjum w Tarnowie Podg�rnym wzi�li�my udzia� w turnieju halowej pi�ki no�nej podczas drzwi otwartych. Zawody odby�y si� 18 lutego w Hali Sportowej OSiR.

  Do rozgrywek przyst�pi�y dwie dru�yny. Nasza reprezentacja zmierzy�a si� z zawodnikami ze Szko�y Podstawowej z Tarnowa Podg�rnego. Mecz rozgrywany by� w czasie 2x15 min. Po bardzo zaci�tym spotkaniu nasi reprezentanci wygrali 3:1 otrzymuj�c puchar za zaj�cie I miejsca.

  Lista zawodnik�w:
  1. Piotr Zgo�a
  2. Mi�osz Sawicki
  3. Mariusz Danielewski
  4. Arkadiusz Stolarski
  5. Kacper Ratajczak
  6. Bartosz Baranowski
  7. Piotr Gerke

  Opiekun zespo�u:
  Mateusz Kwa�niewski  Lekcja pod koszem

  W pi�tek 12 lutego dziewcz�ta z naszej szko�y wzi�y udzia� w Mistrzostwach Gminy w Pi�ce Koszykowej w Lus�wku. Udzia� w turnieju wzi�y wszystkie szko�y z gminy Tarnowo Podg�rne. Wygrali�my jedno spotkanie, z Ceradzem Ko�cielnym, ostatecznie zajmuj�c IV miejsce.

  Lista zawodniczek:
  1. Katarzyna Sa�ata
  2. Agata Mielcarek
  3. Julia Gaw�cka
  4. Alicja Weso�owska
  5. Weronika Siwa
  6. Julia Dunowska
  7. Urszula So�tysiak
  8. Gabriela Stanis�awiak
  9. Katarzyna Polaczyk
  10. Matylda Rybacka
  11. Weronika Adamowicz
  12. Wiktoria Ja�wicka

  Opiekun zespo�u:
  Mateusz Kwa�niewski  Zawody p�ywackie

  Dnia 14 stycznia uczniowie klas sz�stych podstawowych ca�ej gminy zebrali si� by zmierzy� si� ze sob� podczas pierwszych zimowych zawod�w p�ywackich, kt�re odby�y si� na Termach Tarnowskich.

  Z naszej szko�y �ciga�o si� dwudziestu czterech sz�stoklasist�w. Wszyscy uzyskali �wietny wynik, niekt�rzy mieli szanse stan�� na podium. Opr�cz start�w indywidualnych nasza szko�a wystawi�a dwie sztafety � klasa VIa, kt�ra zdoby�a pierwsza miejsce oraz VIb, kt�ra jako jedyna sk�ada�a si� z samych dziewczyn i zaj�a.

  Opr�cz rywalizacji �wietnej zabawy ka�dy mia� szans� zobaczy� na �ywo medale olimpijskie oraz porozmawia� z ich w�a�cicielk�. Wszyscy uczestnicy uznali zawody za udane.

  Zofia So�tysiak  Mistrzostwa Gminy pod siatk�!

  Jeszcze przed feriami w naszej szkole odby�y si� Mistrzostwa Gminy w pi�ce siatkowej. Jako pierwsze do rywalizacji przyst�pi�y dziewcz�ta. Zawody odby�y si� w pi�tek, 8 stycznia. Okazali�my si� bardzo go�cinni dla innych szk� i zaj�li�my czwarte miejsce. Wygra�a szko�a z Prze�mierowa, kt�ra b�dzie reprezentowa�a gmin� w powiecie.

  Tydzie� p�niej pod siatk� spotkali si� ch�opcy. Przyjecha�y wszystkie szko�y z gminy Tarnowo Podg�rne. Tym razem nasza reprezentacja pokaza�a dobr� gr� i wsp�prac� zespo�ow�. Wygrali�my wszystkie mecze i zaj�li�my I miejsce. Teraz czas na sprawdzenie swoich si� w powiecie. Ch�opcy rywalizowa� b�d� 18 lutego w Rokietnicy. Trzymamy za nich kciuki w kolejnym etapie.

  Reprezentacja dziewcz�t:
  1. Katarzyna Sa�ata
  2. Weronika Siwa
  3. Aleksandra G�rzy�ska
  4. Julia Gaw�cka
  5. Amelia Gromada
  6. Matylda Rybacka
  7. Dominika G�rowska
  8. Zofia Michalak
  9. Inez Nawrocka

  Reprezentacja ch�opc�w:
  1. Mariusz Danielewski
  2. Mateusz Ludwiczak
  3. Piotr Zgo�a
  4. Mi�osz Sawicki
  5. Arkadiusz Stolarski
  6. Bartosz Baranowski
  7. Micha� Kubala
  8. Mateusz Wolny
  9. Jakub Wysocki
  10. Marcel Nawrocki

  W imieniu zawodnik�w opiekun zespo��w:
  Mateusz Kwa�niewski  Miko�aj Kochanek na podium!

  W niedziel� 15 listopada 2015 roku najlepsi recytatorzy ze wszystkich szk� spotkali si� na gminnych eliminacjach powiatowego konkursu recytatorskiego "Jesienna zaduma".

  W Gminnym O�rodku Kultury "Sezam" w Tarnowie Podg�rnym uczestnik�w ocenia�o jury, w kt�rego sk�ad wchodzi�a aktorka z pozna�skiego Teatru Animacjib - Magdalena Dehr oraz Jolanta Tepper - kierownik Domu Kultury. Poziom wyst�p�w zosta� oceniony bardzo wysoko.
  Jest nam niezmiernie mi�o poinformowa�, �e laureatem III miejsca w kategorii klas starszych szko�y podstawowej zosta� Miko�aj Kochanek z klasy Vb.

  Serdecznie mu gratulujemy i �yczymy sukces�w w nast�pnych konkursach.

  Stanis�awa Janeczek i Julia Zwolak
  opiekunki m�odych recytator�w  Mistrzostwa gminy w warcabach

  06.11.2015 w naszej szkole zosta�y zorganizowane i przeprowadzone Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Warcabach.

  Do turnieju warcabowego stan�o 6 dziewcz�t oraz 12 ch�opc�w z czterech szk�. W grupie dziewcz�t rozegrano 5 partii systemem ka�dy z ka�dym, tempem gry 10 minut, a w�r�d ch�opc�w rozegrano 6 partii systemem komputerowym (szwajcarskim). Dla obu grup obowi�zywa�o tempo gry 10 minut na zawodnika, a stawka toczy�a si� o 4 miejsca premiowane awansem do Mistrzostw Powiatu, kt�re odb�d� si� 26 listopada w K�rniku. Ostatecznie zwyci�yli: Julia Gaw�cka ze Szko�y Podstawowej w Lusowa w kategorii dziewcz�ta oraz Kacper Burzy�ski ze Szko�y Podstawowej w Tarnowie Podg�rnym w�r�d ch�opc�w.

  Na zako�czenie rozgrywek najlepsi szachi�ci otrzymali gratulacje oraz dyplomy.

  Szczeg�owe wyniki ko�cowe - dziewcz�ta

  MiejsceNazwisko Imi�Szko�aPunktyS.B.vs+.
  1Gaw�cka JuliaSP Lusowo4.08.002;3;4;6;
  2Wojtas HelenaSP Lusowo3.08.006;4;5;
  3Wo�niak PaulinaSP Lusowo3.05.003;6;2;
  4Mielcarek ZofiaSP Lusowo3.05.001;2;6;
  5Ka�u�na KatarzynaSP Tarnowo Podg�rne1.03.001;
  6Pawlak MariaSP Lusowo1.01.002;

  Szczeg�owe wyniki ko�cowe - ch�opcy

  Nauczyciel szach�w i s�dzia zawod�w
  Damian Bartkowiak  Szachi�ci z Lusowa najlepsi w gminie

  W naszej szkole 06.11.2015 zosta�y zorganizowane i przeprowadzone Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Szachach.

  W turnieju dru�ynowym wzi�y udzia� cztery szko�y podstawowe z: Ceradza Ko�cielnego, Lus�wka, Tarnowa Podg�rnego oraz Lusowa. Zawody by�y przeprowadzone systemem ka�dy z ka�dym, tempem gry 15 minut na zawodnika. Ka�da dru�yna sk�ada�a si� z 3 ch�opc�w i 1 dziewczynki oraz mog�a mie� jednego zawodnika rezerwowego.

  Zwyci�y�a Szko�a Podstawowa w Lusowie, kt�ra pokona�a wynikiem 4:0 dwa zespo�y, z Ceradza Ko�cielnego i Tarnowa Podg�rnego oraz wynikiem 3:1 szko�� z Lus�wka. Sk�ad zwyci�skiej dru�yny: Szymon Tadych, Olgierd Tadych, Mi�osz Sawicki, Igor Szcz�sny, Paulina Wo�niak. Drugie miejsce daj�ce awans do Mistrzostw Powiatu w Szachach zaj�a Szko�a Podstawowa z Lus�wka.

  Na zako�czenie rozgrywek najlepsi szachi�ci otrzymali gratulacje oraz dyplomy z r�k Pani wicedyrektor Ewy Widelskiej.

  Szczeg�owe wyniki ko�cowe


  MiejsceSzko�aDu�e punktyPunkty
  1SP Lusowo6.011.0
  2SP Lus�wko4.06.5
  3SP Tarnowo Podg�rne 1.03.5
  4SP Ceradz Ko�cielny1.03.0

  Nauczyciel szach�w i s�dzia zawod�w
  Damian Bartkowiak  Zabrak�o szcz�cia!

  16 pa�dziernika reprezentacja naszej Szko�y pojecha�a na zawody gminne w halowej pi�ce no�nej do Prze�mierowa. W zawodach udzia� bra�o 5 szk�, system rozgrywek ka�dy z ka�dym. Zagrali�my 4 mecze.

  Mecz z Tarnowem by� bardzo ci�ki, walczyli�my do ko�ca, ale niestety polegli�my z wynikiem 0-1. Z innymi dru�ynami by�o znacznie �atwiej, wygrywali�my przewag� jednej, a nawet dziesi�ciu bramek. Jak to w sporcie bywa, wygrany mo�e by� tylko jeden, wa�ny by� w tym przypadku mecz bezpo�redni i dlatego turniej zako�czyli�my na II miejscu. Dali�my z siebie wszystko, zabrak�o nam troch� szcz�cia. Spokojnie mog� powiedzie�, �e jeste�my zadowoleni z zawod�w mimo II miejsca.
  Nasza dru�yna jest bardzo silna i na pewno wygramy jeszcze niejeden turniej.

  Opiekunem podczas zawod�w by� Pan Mateusz Kwa�niewski.

  Reprezentacja szko�y w sk�adzie:
  1. Piotr Zgo�a
  2. Mateusz Ludwiczak
  3. Mi�osz Sawicki
  4. Mariusz Danielewskie
  5. Antoni �l�czka
  6. Marcel Korczy�ski
  7. Oskar Piechaczyk
  8. Kacper Wysocki

  Mi�osz Sawicki
  uczestnik zawod�w
  Rok szkolny 2014/2015

  Matematyczno-sportowy sukces czwartoklasist�w

  We wtorek 16 czerwca odby� si� Gminny Konkurs Matematyczno-Sportowy RAMBIT dla uczni�w klas czwartych. W tym roku go�cili�my w szkole w Tarnowie Podg�rnym.

  Zawodnicy 8-osobowych zespo��w (4 matematyk�w i 4 sportowc�w) reprezentuj�cych szko�y naszej gminy zmierzyli si� z ciekawymi zadaniami z matematyki oraz r�nymi konkurencjami sprawno�ciowymi. Na umys�y �cis�e czeka� turniej matematyczny, �amig��wki oraz zadania zwi�zane z wykorzystaniem matematyki w �yciu codziennym. Zwinni i szybcy sportowcy natomiast rzucali pi�k� lekarsk�, pokonywali tor przeszk�d, a tak�e przerzucali pi�ki na czas.

  Przedstawiciele naszej szko�y w sk�adzie: matematycy - Miko�aj Kochanek, Maksymilian K�osek, Zbigniew Staszek, Micha� Kupiec oraz sportowcy - Kamil Beszterda, Marcel Korczy�ski, Antoni �l�czka i Maciej Miszczyszyn wywalczyli zaszczytne I miejsce!

  Naszym tegorocznym reprezentantom serdecznie gratulujemy �ycz�c dalszych sukces�w!

  Katarzyna Kurowska i Mateusz Kwa�niewski
  opiekunowie uczestnik�w konkursu  "Walka" z ortografi� w Lus�wku

  Dnia 9 czerwca wzi�li�my udzia� w Gminnym Konkursie J�zyka Polskiego. Odby� on si� w Szkole Podstawowej w Lus�wku.

  Nasz� szko�� reprezentowali: Ma�gorzata Linkowska, Ma�gorzata Mielcarek oraz Miko�aj Sta�czyk. Zmagali�my si� z zadaniami ortograficznymi w formie pisemnej oraz ustnej. Wykorzystali�my wiedz� zdobyt� podczas zaj�� j�zyka polskiego i zaj�li�my drugie miejsce, ust�puj�c tylko naszym kolegom oraz kole�ankom z Tarnowa Podg�rnego.

  Ma�gorzata Mielcarek
  uczennica klasy VIa  Czw�rb�j lekkoatletyczny

  11 czerwca 2015 roku uczniowie Szko�y Podstawowej w Lusowie, kt�rzy reprezentowali szko�� w Czw�rboju Lekkoatletycznym, wyjechali na zawody do Tarnowa Podg�rnego, aby zmierzy� si� z innymi szko�ami naszej gminy i zakwalifikowa� si� do zawod�w powiatowych, kt�re odbywaj� si� za rok w maju w Puszczykowie.

  Nasza reprezentacja mia�a w swoim sk�adzie dwana�cie os�b: Inez Nawrock� z klasy IVb, Gabriel� Stanis�awiak z klasy IVb, Juli� Dunowsk� z klasy IVb, Urszul� So�tysiak z klasy Vb, Alicj� Weso�owsk� z klasy Vb, Katarzyn� Sa�at� z klasy Vb, Kamila Beszczerd� z klasy IVb, Arkadiusza Stolarskiego z klasy Va, Mi�osza Sawickiego z klasy Va, Micha�a Kubali z klasy Va, Piotra Gerke z klasy Vb oraz Mateusza Ludwiczaka z klasy 5a. Opiekowali si� nami nauczyciele wychowania fizycznego: pan Mateusz Kwa�niewski i pan Borys Monastyrskyy.

  Czw�rb�j lekkoatletyczny sk�ada si� z:

  - biegu na 60 metr�w
  - biegu na 1000 metr�w (dziewczynki na 600 metr�w)
  - rzutu pi�eczk� palantow�
  - skoku w dal

  Reprezentantom naszej szko�y posz�o �wietnie; ch�opcy oddawali najlepsze skoki w dal, a dziewczynki mia�y bardzo dobre wyniki w biegach na 600 metr�w. Oczywi�cie wszystkim posz�o dobrze zar�wno w biegach, w skokach, jak i w rzutach pi�eczk�.

  Ostatecznie nasi ch�opcy zaj�li pierwsze miejsce (w kategorii ch�opc�w), a dziewczynki drugie (tak�e w swojej kategorii), tu� po zawodniczkach z Prze�mierowa. Do nast�pnego etapu awansuj� zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca, czyli ch�opcy z Lusowa i Tarnowa Podg�rnego oraz dziewczynki z Prze�mierowa i Lusowa.

  My�l�, �e zawody powiatowe b�d� r�wnie ciekawe i �e zakwalifikujemy si� na jeszcze wy�szy "szczebel".

  Alicja Weso�owska
  Uczennica klasy pi�tej  XIV Gminny Konkurs Przyrodniczy

  26 maja w Szkole Podstawowej w Prze�mierowie odby� si� Gminny Konkurs Przyrodniczy. Wzi�li w nim udzia� uczniowie z pi�ciu szk� podstawowych Gminy Tarnowo Podg�rne.

  Bardzo si� cieszymy, �e zesp� naszej szko�y w sk�adzie: Marysia Albrecht, Martyna Janas, Ma�gosia Mielcarek i Zosia Rusche zaj�� II miejsce zdobywaj�c 56,5 punkt�w.

  Nauczyciele przyrody:
  Justyna D�browska i Katarzyna Suwa�a  Konkurs Historyczny

  V Gminny Konkurs Historyczny, kt�ry odby� si� 8 maja 2015, w Ceradzu Ko�cielnym by� nie lada wyzwaniem dla naszych uczni�w. Zmierzyli si� oni z tematyk� staro�ytnego Bliskiego Wschodu. Zainteresowani przesz�o�ci� zg��bili wiedz� o takich pa�stwach jak: Babilonia, Asyria, Fenicja, Egipt czy Kr�lestwo Izraela.

  Konkurs sk�ada� si� z trzech etap�w, a punkty zdobyte przez poszczeg�lnych reprezentant�w zosta�y zsumowane i stanowi�y wynik danej reprezentacji. Duch walki by� ogromy. Nasz� szko�� reprezentowali: Karolina Rackowiak, Weronika Siwa i Wojciech P��cienniczak.

  Na zako�czenie wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.

  Katarzyna Witaszek
  Opiekun uczestnik�w konkursu  Gminny Konkurs J�zyka Angielskiego w Lusowie

  28 kwietnia w naszej szkole odby�a si� kolejna edycja Gminnego Konkursu J�zyka Angielskiego. Tym razem na uczestnik�w czeka�a pewna niespodzianka zwi�zana z jego organizacj�.

  Pomimo �e ka�d� ze szk� reprezentowa�a silna grupa pi�ciu uczni�w, zwyci�zc�w szkolnych eliminacji, tym razem nie mogli oni liczy� na wzajemne wsparcie. Drog� losowania zostali przydzieleni do pi�ciu r�nych grup. Poszczeg�lne grupy, pod szyldami pa�stw angloj�zycznych, mia�y w swoim sk�adzie po jednym reprezentancie ka�dej ze szk�.

  Pierwsze wyzwanie - pozna� si� i zacz�� wsp�pracowa�. Nast�pnie na uczestnik�w czeka�y trzy zadania, kt�re mieli wsp�lnie wykona�:
  - rozwi�zanie testu leksykalno-gramatycznego
  - u�o�enie i przedstawienie dialogu na okre�lony temat np. w restauracji
  - przygotowanie prezentacji o "swoim" kraju

  Pomimo pierwszych, troch� niepewnych chwil uczniowie szybko znale�li wsp�lny j�zyk. I to nie tylko angielski

  Konkurs wygra�a dru�yna Australii, w sk�adzie: Adam Ca�a (SP Ceradz Ko�cielny), Wojtek G�adysz (SP Lusowo), Oliwia G�raj (SP Lus�wko), Mateusz Tabaszewski (SP Prze�mierowo), Bartek Trzeciak (SP Tarnowo Podg�rne).

  Mamy nadziej�, �e to nie koniec dopiero co zacz�tych znajomo�ci. Mo�e nasi konkursowicze spotkaj� si� w nowym roku szkolnym w wybranych przez siebie gimnazjach.
  Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dzi�kujemy za przyjazn� atmosfer�.

  Anna Pawlik-Schypritt
  Nauczyciel j�zyka angielskiego  I Can Spell It

  W dniu 20 kwietnia 2015 w Szkole Podstawowej w Lus�wku odby� si� Mi�dzyszkolny Konkurs Literowania "I Can Spell It". Nasz� Szko�� reprezentowali uczniowie klas Va i Vb: Miko�aj Bera, Miko�aj Linden i Szymon Tadych.
  Laureatem konkursu zosta� Szymon Tadych z kl. Va.

  Agnieszka Sm�lczyk
  Nauczyciel j�zyka angielskiego  Tym razem z drug� lokat�

  W Mistrzostwach Gminy Szk�l Podstawowych w Unihokeju nasze reprezentacje ch�opc�w i dziewcz�t musia�y zadowoli� si� drugim miejscem. Bli�si wygrania z najlepsz� dru�yn� w gminie byli ch�opcy, ale tym razem gospodarze zawod�w, SP Prze�mierowo okazali si� lepsi w stosunku 2:1 i tym samym b�d� reprezentowali nasz� gmin� na mistrzostwach powiatu.

  Klasyfikacja ko�cowa ch�opc�w i dziewcz�t:
  1. SP Prze�mierowo
  2. SP Lusowo
  3. SP Lus�wko
  4. SP Tarnowo Podg�rne
  5. SP Ceradz Ko�cielny

  Szko�� reprezentowali: Karolina Rackowiak, Maria Albrecht, Joanna Gabryelska, Julia Miszczyszyn, Lidia Tomczyk, Gabriela Guzenda, Martyna Janas, Weronika Rybacka, Katarzyna Sa�ata, Weronika Siwa, Alicja Weso�owska, Aleksandra G�rzy�ska, Julia Gaw�cka, Mariusz Danielewski, Arkadiusz Stolarski, Kacper Eksner, Filip M�y�ski, Jakub Polaczyk, Wojciech Pietrucki, Wojciech P��cienniczak, Mi�osz Sawicki, Piotr Zgo�a, Antoni �l�czka, Mateusz Ludwiczak , Jakub Ja�wicki, Kacper Ratajczak.

  Gratulujemy!

  Rafa� Tucholski i Mateusz Kwa�niewski
  Nauczyciele wychowania fizycznego  Roz�piewana Gmina - Roz�piewane Lusowo

  Ze wzgl�du na ogromn� liczb� uczestnik�w przesz�o trzy godziny trwa�y tegoroczne przes�uchania przegl�du "Roz�piewana Gmina". Tym razem przewodnicz�cym jury by� znany muzyk, wokalista zespo��w Snowman oraz Myslovitz - Micha� Kowalonek.

  Przegl�d nie ma formu�y konkursu, jednak na wyr�nionych czeka�a niezwykle atrakcyjna nagroda - mo�liwo�� wizyty w prywatnym studiu Micha�a Kowalonka i wsp�lne nagranie piosenki. Nic dziwnego, �e uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom chc�c wzi�� udzia� w tak ciekawym wydarzeniu. Kolejny raz okaza�o si�, �e uczniowie naszej szko�y dysponuj� wspania�ymi umiej�tno�ciami wokalnymi i w nielicznej grupie wyr�nionych znalaz�a si� Laura Kurkiewicz z klasy IV (m.in. za to, �e mimo drobnej pomy�ki "pozbiera�a si�" i do�piewa�a pi�knie swoj� piosenk� do ko�ca) oraz Antoni Mo�d�e� z klasy VI (doceniony za luz na scenie, naturalno�� i og�lne wra�enie). Dodatkowe wyr�nienie otrzyma� ch�rek naszej szko�y, za rado�� �piewania i energi�. Trzeba r�wnie� nadmieni�, �e w�r�d laureat�w znalaz�a si� nasza zesz�oroczna absolwentka Julia Mr�z.

  Wszyscy uczestnicy bawili si� �wietnie, wszyscy s� zwyci�zcami dlatego, bo pokazali, �e potrafi�, chc�, i jak powiedzia� Micha� Kowalonek, b�dzie im �atwiej w �yciu, b�d� bardziej asertywni i pro�ciej za�atwi� sprawy w urz�dzie czy odb�d� trudny telefon. Ale dla uczestnik�w nie bez znaczenia by�y r�wnie� przygotowane przez GOK Sezam czekolady, kt�re na pewno jeszcze dos�odzi�y ten mi�y dzie�.

  Bartosz Melosik
  Opiekun M�odych Wokalist�w

  (fot. Jarek Szymkowiak)


  Niedziela z nagrodami

  Najlepsi recytatorzy z naszej szko�y sp�dzili minione niedzielne przedpo�udnie w GOK "Sezam" w Tarnowie Podg�rnym. Odby�y si� tam eliminacje gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Wiosenne przebudzenie". Ka�da szko�a by�a reprezentowana przez trzy osoby z klas I-III i IV-VI.

  Wyst�py ocenia�a Lucyna Winkiel - aktorka Teatru Muzycznego w Poznaniu, Jolanta Tepper - kierownik Domu Kultury oraz licznie zgromadzona publiczno��, kt�r� stanowili cz�onkowie rodzin, nauczyciele, kole�anki i koledzy.

  Z przyjemno�ci� informujemy, �e nasi uczniowie zaprezentowali si� bardzo dobrze i zdobyli nagrody:
  Amelia Bera - wyr�nienie w�r�d klas m�odszych,
  Wojciech Mr�z - II miejsce w pionie starszym,
  Antoni Mo�d�e� - wyr�nienie w�r�d klas IV-VI.

  M�odym recytatorom gratulujemy i �yczymy kolejnych sukces�w.

  Stanis�awa Janeczek
  opiekun uczestnik�w konkursu  Dzie� otwarty w Gimnazjum na sportowo!

  W sobot� 21.03.2015 uczniowie klas sz�stych uczestniczyli w drzwiach otwartych w Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podg�rnym.

  Podobnie jak w poprzednich latach odby� si� halowy turniej pi�ki no�nej. Nasza reprezentacja zaj�a w nim II miejsce. Nowo�ci� by� "wiosenny tor przeszk�d". W tej konkurencji nasi reprezentanci okazali si� najlepsi, wygrywaj�c ze szko�ami z Lus�wka i Tarnowa Podg�rnego.

  Reprezentacja w halowej pi�ce no�nej: Wojciech Pietrucki, Filip M�y�ski, Piotr Zgo�a, Mi�osz Sawicki, Dawid Beszterda, Kacper Eksner.

  Reprezentacja w torze przeszk�d: Joanna Gabryelska, Maria Albrecht, Martyna Janas, Anna J�wik, Wojciech Pietrucki, Dawid Beszterda, Filip M�y�ski, Kacper Eksner.

  Serdeczne gratulacje za dobry wynik i uczestnictwo w zawodach.

  Opiekun zawodnik�w
  Mateusz Kwa�niewski  Gminne Mistrzostwa Szk� Podstawowych w pi�ce koszykowej

  Reprezentacja naszej szko�y dziewcz�t w miniony czwartek podczas gminnych mistrzostw szk� podstawowych w pi�ce koszykowej, okaza�a si� najlepsz� dru�yn� turnieju.

  Do rywalizacji przyst�pi�o pi�� szk� SP Prze�mierowo, SP Lus�wko, SP Tarnowo Podg�rne, SP Ceradz Ko�cielny i SP Lusowo. Najtrudniejszym rywalem dla naszych uczennic by�y zawodniczki ze szko�y w Lus�wku i to z ni� w ostatnim meczu grali�my o pierwsze miejsce.

  Cztery dni p�niej w Swarz�dzu brali�my udzia� w p�finale powiatu. Ostatecznie zaj�li�my III miejsce przegrywaj�c o wej�cie do fina�u powiatu z zespo�em ze Sk�rzewa 16:17. Gratulacje dla naszych walecznych dziewczyn za dobr� postaw� na boisku.

  Sk�ad reprezentacji:
  1. Rackowiak Karolina
  2. Guzenda Gabriela
  3. Gabryelska Joanna
  4. Miszczyszyn Julia
  5. Musia�a Lidia
  6. Sternal Aleksandra
  7. Siwa Weronika
  8. Weso�owska Alicja
  9. Janas Martyna
  10. Ka�ucka Kamila
  11. Albrecht Maria
  12. Lidia Tomczyk
  13. Natalia Sczechowiak

  Rafa� Tucholski


  Go�cinnie pod siatk�

  Pod koniec stycznia byli�my gospodarzami Mistrzostw Gminy w Pi�ce Siatkowej ch�opc�w i dziewcz�t. Zawody odby�y si� w poniedzia�ek i we wtorek 26-27 stycznia. W rozgrywkach ch�opc�w uczestniczy�y wszystkie szko�y podstawowe z Gminy Tarnowo Podg�rne.

  Po bardzo wyr�wnanych meczach zwyci�y�a Szko�a Podstawowa z Ceradza Ko�cielnego, kt�ra w decyduj�cym spotkaniu pokona�a Nasz� reprezentacj� 2:1 (15:13 w ostatnim secie). W turnieju dziewcz�t na starcie pojawi�y si� cztery dru�yny. Po zaci�tej walce wygra�a Szko�a Podstawowa z Tarnowa Podg�rnego. O kolejno�ci miejsc zdecydowa� lepszy stosunek set�w. Dwa dni zmaga� przebieg�y w mi�ej i sportowej atmosferze.

  Ko�cowa klasyfikacja ch�opc�w:
  1. SP Ceradz Ko�cielny
  2. SP Lusowo
  3. SP Prze�mierowo
  4. SP Lus�wko
  5. SP Tarnowo Podg�rne

  Ko�cowa klasyfikacja dziewcz�t:
  1. SP Tarnowo Podg�rne
  2. SP Lusowo
  3. SP Prze�mierowo
  4. SP Ceradz Ko�cielny

  Reprezentacja ch�opc�w SP Lusowo w sk�adzie: Jakub Polaczyk, Mi�osz Sawicki, Mariusz Danielewski, Piotr Zgo�a, Wojciech P��cienniczak, Antoni Mo�d�e�, Kacper Eksner, Wojciech Pietrucki, Arkadiusz Stolarski, Miko�aj Bera.

  Reprezentacja dziewcz�t SP Lusowo w sk�adzie: Karolina Rackowiak, Gabriela Guzenda, Joanna Gabryelska, Julia Miszczyszyn, Kamila Ka�ucka, Katarzyna Sa�ata, Weronika Siwa, Martyna Janas, Martyna Kwa�nik, Maria Albrecht.

  Opiekun zespo��w
  Mateusz Kwa�niewski  Mi�dzyszkolny Konkurs Recytatorski w j�zyku angielskim

  1 grudnia 2014 w Szkole Podstawowej w Lus�wku odby� si� fina� Mi�dzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w j�zyku angielskim dla klas I - III. W konkursie wzi�o udzia� 16 recytator�w ze wszystkich szk� podstawowych w naszej gminie. Nasz� szko�� reprezentowali uczniowie klasy IIb: Helenka, Marysia i Ja�. Uczestnicy byli doskonale przygotowani i ciekawie zaprezentowali swoje wiersze. Publiczno�� oklaskiwa�a ich gromkimi brawami, a s�dziowie mieli nie lada k�opot z wy�onieniem zwyci�zcy.

  Po kr�tkiej przerwie jury wy�oni�o najlepszych: I miejsce zaj�a Alicja z SP w Tarnowie Podg�rnym, II miejsce zaj�li Maya z SP w Tarnowie Podg�rnym, Pawe� z SP w Prze�mierowie i Julka z SP w Lus�wku. Pozostali uczestnicy zaj�li III miejsce. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody. Gratulujemy zwyci�zcom i... see you next year

  Marta Brzostowska
  Nauczyciel j�zyka angielskiego  Halowa pi�ka no�na - podsumowanie

  Zako�czyli�my rywalizacj� w halowej pi�ce no�nej. W tym roku poziom wszystkich dru�yn by� bardzo wyr�wnany, do samego ko�ca nie by�o wiadomo kt�ra dru�yna b�dzie reprezentowa�a gmin� w mistrzostwach powiatu. Naszej dru�ynie w tym roku zabrak�o przys�owiowego szcz�cia, po dobrych spotkaniach musimy zadowoli� si� II miejscem. Gratulacje dla wszystkich szk� za dobre przygotowanie do turnieju, a zespo�owi z Tarnowa Podg�rnego �yczymy zwyci�stwa w finale powiatu.

  Klasyfikacja ko�cowa:
  1. SP Tarnowo Podg�rne
  2. SP Lusowo
  3. SP Prze�mierowo
  4. SP Ceradz Ko�cielny
  5. SP Lus�wko

  Reprezentacja SP Lusowo:
  1. Piotr Zgo�a kl V
  2. Wojciech Markuszewski kl VI
  3. Kacper Eksner kl VI
  4. Kacper Ratajczak kl V
  5. Filip M�y�ski kl VI
  6. Mi�osz Sawicki kl V
  7. Mateusz Ludwiczak kl V
  8. Wojciech P��cienniczak kl VI

  Opiekun dru�yny:
  Rafa� Tucholski


  Szachi�ci na medal

  Dnia 28.10.2014 w naszej szkole zosta�y zorganizowane i przeprowadzone Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Szachach

  W turnieju dru�ynowym w szachach wzi�y udzia� trzy szko�y podstawowe: z Prze�mierowa, Lus�wka oraz z Lusowa. Zawody by�y przeprowadzone systemem ka�dy z ka�dym, tempem gry 10 minut na zawodnika. Dru�yna sk�ada�a si� z 3 ch�opc�w i 1 dziewczynki. Zwyci�y�a Szko�a Podstawowa w Lusowie, kt�ra pokona�a wynikiem 3,5:0,5 Szko�� Podstawow� w Prze�mierowa oraz wynikiem 3:1 Szko�� Podstawow� z Lus�wka. Sk�ad zwyci�skiej dru�yny: Szymon Tadych, Olgierd Tadych, Mi�osz Sawicki, Julia Gaw�cka.
  Drugie miejsce daj�ce awans do Mistrzostw Powiatu w Szachach zaj�a Szko�a Podstawowa z Lus�wka, kt�ra w ostatniej rundzie pokona�a Szko�� Podstawow� z Prze�mierowa 2,5:1,5. Dla uczestnik�w i opiekun�w zawod�w zosta� zorganizowany pocz�stunek.

  Na zako�czenie rozgrywek najlepsi szachi�ci otrzymali gratulacje oraz dyplomy z r�k Pani Dyrektor Aleksandry Kolendo.


  Julia Gaw�cka i Szymon Tadych najlepsi w gminie w warcabach

  Dnia 28.10.2014 w naszej szkole zosta�y zorganizowane i przeprowadzone Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Warcabach.

  Do turnieju warcabowego stan�o 6 dziewcz�t oraz 9 ch�opc�w z trzech szk�. W grupie dziewcz�t rozegrano 5 partii systemem ka�dy z ka�dym, tempem gry 10 minut, a w�r�d ch�opc�w rozegrano 6 partii systemem szwajcarskim. Dla obydw�ch grup obowi�zywa�o tempo gry 10 minut na zawodnika, a stawka toczy�a si� o 4 miejsca premiowane awansem do Mistrzostw Powiatu. Ostatecznie zwyci�yli: Julia Gaw�cka w kategorii dziewcz�ta oraz Szymon Tadych w�r�d ch�opc�w, uczniowie Szko�y Podstawowej z Lusowa.

  Wyniki ko�cowe dziewcz�ta:

  Wyniki ko�cowe ch�opcy:

  Dla uczestnik�w i opiekun�w zawod�w zosta� zorganizowany pocz�stunek. Na zako�czenie rozgrywek najlepsi szachi�ci otrzymali gratulacje oraz dyplomy z r�k Pani Dyrektor Kingi Grek - Kowalczyk.

  Nauczyciel szach�w i s�dzia zawod�w
  Damian Bartkowiak  Srebro dla Wojtka!

  Z przyjemno�ci� informujemy, �e Wojciech Mr�z zdoby� II miejsce podczas konkursu recytatorskiego "Jesienna zaduma", kt�ry odby� si� 26.10.2014 w Tarnowie Podg�rnym.

  Czwartoklasista zachwyci� jury recytacj� wiersza L. J. Kerna "Konik polny i mr�wka". Opr�cz oklask�w licznie zgromadzonej publiczno�ci Wojtek otrzyma� pi�kny dyplom i ksi��k� M. Rusinka "Wierszyki domowe". B�dzie ona na pewno ciekaw� lektur� na d�ugie, jesienne wieczory.

  M�odemu recytatorowi serdecznie gratulujemy i �yczymy powodzenia w kolejnych konkursach.

  Stanis�awa Janeczek
  Opiekun recytator�w  Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w tenisie sto�owym

  W dniu 23.09.2014 w Tarnowie Podg�rnym odby�y si� Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w tenisie sto�owym. W zmaganiach bra�y udzia� zar�wno dziewcz�ta jak i ch�opcy z naszej szko�y. W kategorii ch�opc�w I miejsce wywalczyli nasi reprezentanci, dzi�ki czemu b�d� reprezentowa� nasz� gmin� w Mistrzostwach Powiatu w Pecnie.

  Klasyfikacja ch�opc�w:
  1. SP Lusowo
  2. SP Lus�wko
  3. SP Prze�mierowo
  4. SP Tarnowo Podg�rne
  5. SP Ceradz Ko�cielny

  Klasyfikacja dziewcz�t:
  1. SP Tarnowo Podg�rne
  2. SP Lus�wko
  3. SP Lusowo
  4. SP Prze�mierowo
  5. SP Ceradz Ko�cielny

  Nasz� szko�� reprezentowali:
  Mariusz Danielewski
  Szymon Tadych
  Karolina Rackowiak
  Lidia Musia�a

  Gratulacje dla uczestnik�w za godne reprezentowanie naszej szko�y i �yczymy powodzenia na wy�szym szczeblu.

  Opiekun zespo�u:
  Mateusz Kwa�niewski  Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w biegach prze�ajowych szk� podstawowych

  Dnia 23.09.2014 w Ceradzu Ko�cielnym odby�y si� Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w biegach prze�ajowych szk� podstawowych. Zawody przeprowadzono osobno dla dziewcz�t i ch�opc�w w dw�ch kategoriach - rocznik 2003 i m�odszy (klasy IV,V) oraz rocznik 2002 (klasy VI).

  Z naszej szko�y udzia� wzi�o 20 uczni�w. Najlepiej spisali si�: Joanna Gabryelska (rocznik 2002) oraz Arkadiusz Stolarski (rocznik 2003), kt�rzy zaj�li II miejsca swoich kategoriach. Julia Miszczyszyn (rocznik 2002) by�a trzecia, natomiast Kamil Beszterda (rocznik 2004) zawody uko�czy� na czwartym miejscu. Powy�sza czw�rka zawodnik�w, dzi�ki dobrym wynikom zapewni�a sobie udzia� w Mistrzostwach Powiatu na pozna�skiej Malcie.

  Gratulacje dla uczestnik�w za godne reprezentowanie naszej szko�y.

  Opiekunowie:
  Mateusz Kwa�niewski i Rafa� Tucholski  Rok szkolny 2013/2014

  Podw�jne zwyciestwo

  We wtorek 10.06.2014 rozegrane zosta�y Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w czw�rboju lekkoatletycznym. W zawodach wzi�y udzia� cztery szko�y podstawowe z Gminy Tarnowo Podg�rne. W kategorii dziewcz�t bezapelacyjne okaza�y si� nasze reprezentantki. Indywidualnie najlepsz� zawodniczk� zosta�a Joanna Gabryelska. W�r�d ch�opc�w rywalizacja by�a bardziej wyr�wnana. Tutaj r�wnie� zwyci�yli nasi podopieczni. Najlepszym zawodnikiem by� Kacper Eksner. Dwie nasze dru�yny zdoby�y tytu� Mistrza Gminy Szk� Podstawowych i wywalczy�y awans do rozgrywek powiatowych w przysz�ym roku.

  Klasyfikacja ko�cowa dziewcz�t:
  1. SP Lusowo
  2. SP Prze�mierowo
  3. SP Tarnowo Podg�rne
  4. Ceradz Ko�cielny
  Klasyfikacja ko�cowa ch�opc�w:
  1. SP Lusowo
  2. SP Prze�mierowo
  3. SP Tarnowo Podg�rne
  4. Ceradz Ko�cielny
  Reprezentacja SP Lusowo:
  1. Joanna Gabryelska
  2. Karolina Rackowiak
  3. Maria Albrecht
  4. Anna J�wik
  5. Julia Miszczyszyn
  6. Martyna Janas
  7. Kacper Eksner
  8. Dawid Beszterda
  9. Wojciech P��cienniczak
  10. Wojciech Pietrucki
  11. Antoni Mo�d�e�
  12. Filip M�y�ski

  Gratulacje dla uczni�w za godne reprezentowanie naszej szko�y i trzymamy kciuki za sukcesy na kolejnym etapie zmaga� w nowym roku szkolnym.

  Opiekunowie zespo�u:
  Mateusz Kwa�niewski i Rafa� Tucholski


  Zmagania matematyczno - sportowe

  W pi�tek 13 czerwca w naszej szkole odby� si� Gminny Konkurs Matematyczno - Sportowy Rambit dla uczni�w klas czwartych.

  Go�cili�my 8-osobowe zespo�y (4 matematyk�w i 4 sportowc�w) reprezentuj�ce szko�y gminy Tarnowo Podg�rne: Ceradz Ko�cielny, Lus�wko, Prze�mierowo i Tarnowo Podg�rne. Zawodnicy zmierzyli si� z ciekawymi zadaniami z matematyki oraz r�nymi konkurencjami sprawno�ciowymi. Na umys�y �cis�e czeka� turniej matematyczny, �amig��wki i uk�adanie tangram�w. Zwinni i szybcy sportowcy natomiast wykonywali skoki obun�, trafiali do kosza, prowadzili pi�k� no�n� slalomem oraz strzelali do bramki.

  Przedstawiciele naszej szko�y w sk�adzie: matematycy - Julia Gaw�cka, Miko�aj Linden, Mi�osz Sawicki, Szymon Tadych oraz sportowcy - Mateusz Ludwiczak, �ukasz Musia�a, Kacper Ratajczak i Arkadiusz Stolarski wywalczyli zaszczytne II miejsce.

  Naszym tegorocznym reprezentantom serdecznie gratulujemy �ycz�c dalszych sukces�w!

  Nauczyciele matematyki
  Katarzyna Kurowska i Beata Zgo�a


  Gratulacje dla sz�stoklasist�w!

  Z przyjemno�ci� informuj�, �e uczniowie naszej szko�y zdobyli I miejsce w Gminnym Konkursie J�zyka Polskiego, kt�ry odby� si� w Ceradzu Ko�cielnym w poniedzia�ek 9 kwietnia. Reprezentacja w sk�adzie: Zuzanna Janiec, Gabriela Polak i Szymon Kaczmarek spisa�a si� na medal i wyprzedzi�a szko�y z Prze�mierowa, Ceradza Ko�cielnego, Lus�wka oraz Tarnowa Podg�rnego.

  Nasi sz�stoklasi�ci okazali si� najlepszymi znawcami tematu tegorocznego konkursu "W imi� dobra, przeciwko z�u". W ramach przygotowa� przeczytali i om�wili z polonistami wszystkie obowi�zuj�ce utwory poetyckie, prozatorskie i dramatyczne. Trud si� op�aci�. Do szko�y uczniowie wr�cili bardzo zadowoleni, z pi�knymi dyplomami i ciekawymi ksi��kami. Podkre�lali r�wnie� bardzo serdeczn� i mi�� atmosfer� panuj�c� w ceradzkiej podstaw�wce.

  Zuzannie, Gabrieli i Szymonowi serdecznie gratulujemy i �yczymy powodzenia w kolejnych konkursach.

  Stanis�awa Janeczek i Micha� Kokorzycki
  nauczyciele j�zyka polskiego


  Gminny Konkurs J�zyka Angielskiego

  3 czerwca w SP Lus�wko odby� si� doroczny Gminny Konkurs J�zyka Angielskiego, w kt�rym wystartowali uczniowie ze szk� podstawowych w Lus�wku, Ceradzu Ko�cielnym, Prze�mierowie, Tarnowie Podg�rnym i Lusowie. Nasz� szko�� reprezentowali dwaj uczniowie z klasy VIa: Dominik Ludwiczak i Adam Ma�czak. Zawodnicy musieli wykaza� si� wszechstronno�ci� swoich umiej�tno�ci j�zykowych oraz znajomo�ci� kultury i geografii kraj�w angloj�zycznych. Podobnie jak w latach ubieg�ych, I miejsce przypad�o uczniowi z naszej szko�y - Adam Ma�czak uzyska� najwi�cej punkt�w.

  Gratulacje Adam!

  Sebastian Wr�bel
  Nauczyciel j�zyka angielskiego


  Konkurs na rocznic�!

  2 czerwca 2014, na dwa dni przed obchodami 25 rocznicy pierwszych cz�ciowo wolnych wybor�w do parlamentu w 1989, odby� si� w Szkole Podstawowej w Prze�mierowie Gminny Konkurs Historyczny. Pi�� dru�yn zmaga�o si� z pytaniami dotycz�cymi oczywi�cie tematyki okresu komunizmu w Polsce i okoliczno�ci upadku tego narzuconego nam po II wojnie �wiatowej systemu w�adzy.

  Uczestnicy konkursu pracowali zespo�owo i indywidualnie. Po trzech emocjonuj�cych etapach potyczek umys�owych nasza dru�yna w sk�adzie: Weronika Bochnak, Szymon Kaczmarek i Karol Skotnicki, zaj�a III miejsce.

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a organizatorom dzi�kujemy za mi�e przyj�cie i konkursow� atmosfer�!

  Halina Taciak
  nauczyciel historii wraz z uczniami  "P� punktu..."

  Dnia 15 maja w tarnowskiej Szkole Podstawowej odby� si� XIII Gminny Konkurs Przyrodniczy. Nasz� szko�� reprezentowali: Agata Kapci�ska, Julia Mr�z, Ola Sternal i Borys Nowakowski. Pytania konkursowe by�y bardzo r�norodne, dotyczy�y m. in. form ochrony przyrody Polski, w�d powierzchniowych, pogody i budowy organizmu cz�owieka.

  W tym roku stan�li�my na III miejscu podium tu� za zespo�ami z Tarnowa Podg�rnego i Prze�mierowa. Czujemy wielki niedosyt, poniewa� od drugiego miejsca dzieli�o nas zaledwie p� punktu!

  Organizatorom dzi�kujemy za ciep�e przyj�cie oraz mi�� atmosfer� w czasie zmaga� konkursowych. Do zobaczenia za rok o tej samej porze.

  Opiekun uczestnik�w konkursu
  Justyna D�browska  "Roz�piewana Gmina"

  Kolejna edycja przegl�du piosenki �Roz�piewana Gmina� w Tarnowie Podg�rnym za nami. Od kilku lat w formule organizowanej przez GOK Sezam w niedzielne popo�udnia imprezy nie ma przyznawanych miejsc. Wszyscy uczestnicy otrzymuj� dyplomy oraz s�odki pocz�stunek.
  �piewaj�cy, kt�rych wyst�py szczeg�lnie wry�y si� w pami�� jury obraduj�cego pod kierownictwem znanej wokalistki Ewy Nawrot zostali wyr�nieni zaproszeniem do udzia�u w prowadzonych przez ni� warsztatach.

  Bardzo mi�o poinformowa�, �e swoje wokalne umiej�tno�ci podczas warsztat�w b�d� mog�y szlifowa� dwie uczennice klasy VIb � Weronika Bochnak i Julia Mr�z.
  Serdeczne gratulacje!  Julia i Wojtek na podium

  Mi�o nam poinformowa�, �e w gminnych eliminacjach XV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczni�w Szk� Podstawowych i Gimnazj�w "Wiosenne przebudzenie" dwoje uczni�w naszej szko�y znalaz�o si� w gronie laureat�w:
  Wojciech Mr�z z IIa zdoby� I miejsce w grupie klas m�odszych, natomiast jego starsza siostra - sz�stoklasistka Julia otrzyma�a II miejsce w pionie starszym.

  Cieszymy si� r�wnie� z sukcesu absolwenta naszej szko�y- Kamila Janasa, kt�ry okaza� si� najlepszy w grupie gimnazjalnej.
  Wszystkich m�odych recytator�w ocenia�o jury pod przewodnictwem Artura Roma�skiego, aktora i re�ysera z Teatru Animacji w Poznaniu.

  Rodze�stwu serdecznie gratulujemy, Wojtkowi za� �yczymy sukces�w w Murowanej Go�linie, gdzie 11.04.2014 odb�dzie si� fina� powiatowy konkursu.

  Stanis�awa Janeczek
  nauczycielka j�zyka polskiego  Unihokejowe zmagania

  Dnia 26.02.2014 pojechali�my na zawody sportowe - Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w unihokeju, kt�re odbywa�y si� w Prze�mierowie.

  O godz. 7:50 stawili�my si� na zbi�rce przy sali gimnastycznej. Nast�pnie pojechali�my autobusem liniowym do Prze�mierowa. Na zawody przybyli uczniowie z Tarnowa Podg�rnego, Ceradza Ko�cielnego, Prze�mierowa, Lusowa i Lus�wka. Ka�d� ze szk� reprezentowa�y dru�yny ch�opc�w i dziewcz�t. Zostali�my bardzo mi�o przywitani pokazem tanecznym w wykonaniu uczennic z Prze�mierowa. Mecze odbywa�y si� systemem �ka�dy z ka�dym� na zmian�. Ostatecznie po wyr�wnanym turnieje zar�wno ch�opcy jak i dziewcz�ta z naszej szko�y uko�czyli zawody na IV miejscu. Po odebraniu dyplom�w wr�cili�my do szko�y.

  Uczestniczka turnieju
  Agata Kapci�ska kl. VIb  Mistrzostwa Szk� Podstawowych w pi�ce koszykowej

  Reprezentacja naszej szko�y zaliczy�a s�abszy wyst�p w Mistrzostwach Gminnych Szk� Podstawowych w koszyk�wce. Zawody organizowane by�y przez Szko�� Podstawow� w Prze�mierowie. Do rywalizacji ch�opc�w przyst�pi�o pi�� szk� z naszej Gminy, z tego trzy dru�yny prezentowa�y dosy� wysoki poziom gry. Efektem tego by�o na ko�cu klasyfikacji zdobycie przez pierwsze trzy dru�yny 7 pkt a o miejscach decydowa�a r�nica koszy rzuconych nad straconymi. Nasza dru�yna nawi�za�a jedynie walk� ze szko�� z Lus�wka. Podczas tego spotkania to nasi ch�opcy stwarzali wi�cej sytuacji do zdobycia kosza, ale jak wiadomo wygrywa ten kto jest bardziej skuteczny i tym razem koledzy z SP Lus�wko z przewag� jednego kosza uplasowali si� na 4, przedostatniej pozycji.

  Inaczej rzecz mia�a si� u dziewcz�t. W tym czasie na zawodach zjawi�y si� trzy zespo�y a nasze uczennice po dobrym spotkaniu uleg�y tylko gospodarzom imprezy. Pierwszy mecz z Ceradzem Ko�cielnym nie sprawi� naszym dzielnym zawodniczkom wi�kszego k�opotu.

  Klasyfikacja Ko�cowa

  MiejsceCh�opcyDziewcz�ta
  1SP Ceradz Ko�cielnySP Prze�mierowo
  2SP Tarnowo Podg�rneSP Lusowo
  3SP Prze�mierowoSP Ceradz Ko�cielny
  4SP Lus�wko
  5SP Lusowo

  Halowy Turniej Pi�ki No�nej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Tarnowie Podg�rnym

  25 lutego 2014 podczas Drzwi Otwartych w Gimnazjum w Tarnowie Podg�rnym odby� si� Halowy Turniej Pi�ki No�nej dla Szk� Podstawowych w Gminie o Puchar Dyrektora Gimnazjum.
  Do rywalizacji przyst�pi�y tylko trzy zespo�y z Gminy. Niska frekwencja niestety pozbawi�a nas ciekawych wra�e�. Po zaci�tej walce zawody wygra�a Szko�a z Ceradza Ko�cielnego zdobywaj�c 4 pkt, nast�pnie Szko�a z Lusowa 3 pkt i Szko�a z Tarnowa Podg�rnego z wynikiem 1 pkt. W�r�d kibicuj�cych nie zabrak�o absolwent�w naszej szko�y. Najlepszym zawodnikiem zosta� Bartek Opat z Ceradza Ko�cielnego zdobywaj�c statuetk� oraz nagrod� rzeczow� w postaci pi�ki no�nej.

  Wyniki:
  SP Lusowo - SP Tarnowo Podg�rne 1:0
  SP Ceradz Ko�cielny - SP Lusowo 1:0
  SP Ceradz Ko�cielny � SP Tarnowo Podg�rne 0:0


  Karta �wi�teczna - wyniki konkursu

  Konkurs na kart� �wi�teczn� organizowany przez Gminny O�rodek Kultury w Tarnowie Podg�rnym zosta� pomy�lnie rozstrzygni�ty dla uczni�w naszej szko�y. W�r�d wyr�nionych znalaz�o si� pi�cioro naszych podopiecznych:

  Zofia �urawka kl. Ib
  Alicja Przybylska kl. Ib
  Patryk Walczak kl. Ib
  Jan F�derski kl. IIa
  Karolina Gajdzi�ska kl. IIb

  Wyr�nione prace naszych uczni�w mo�na obejrze� pod tym adresem:
  www.goksezam.pl/portal/images/stories/tnk/2013/tk0.pdf - strona 8 i 9.

  Wszystkim, kt�rzy dostarczyli swoje kartki dzi�kuj�, a nagrodzonym gratuluj�. Zapraszam te� do udzia�u w kolejnych konkursach.

  Aleksandra Romczyk


  Mistrzostwa Gminy w Pi�ce Siatkowej Ch�opc�w

  W poniedzia�ek 09.12.2013 rozegrane zosta�y Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Pi�ce Siatkowej Ch�opc�w. W zawodach wzi�y udzia� zespo�y ze wszystkich "Podstaw�wek" z Gminy Tarnowo Podg�rne. Po wyr�wnanym turnieju zwyci�yli reprezentanci Ceradza Ko�cielnego zdobywaj�c tym samym tytu� Mistrza Gminy i uzyskali awans do rozgrywek powiatowych. Nasi reprezentanci uko�czyli te zmagania na II miejscu ulegaj�c tylko zwyci�zcom.

  Klasyfikacja ko�cowa:
  1. SP Ceradz Ko�cielny
  2. SP Lusowo
  3. SP Prze�mierowo
  4. SP Tarnowo Podg�rne
  5. SP Lus�wko

  Reprezentacja SP Lusowo:
  1. Wiktor Uzna�ski
  2. Dominik Ludwiczak
  3. Mateusz Wr�
  4. Wojciech P��cienniczak
  5. Oskar Kucharczak
  6. Adam Ma�czak
  7. Wojciech Pietrucki
  8. Miko�aj Magiera
  9. Filip M�y�ski
  10. �ukasz Przy�lewicz

  Gratulacje dla ch�opc�w za godne reprezentowanie naszej szko�y. Zwyci�zcom �yczymy powodzenia na kolejnym etapie rozgrywek.

  Organizatorzy turnieju:
  Nauczyciele wychowania fizycznego  Zwyci�stwo na w�asnym terenie!

  W poniedzia�ek 02.12.2013 rozegrane zosta�y Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Pi�ce Siatkowej Dziewcz�t. W zawodach wzi�y udzia� cztery szko�y podstawowe z Gminy Tarnowo Podg�rne. Po wyr�wnanym turnieju zwyci�y�a Szko�a Podstawowa im. gen. J. Dowbora Mu�nickiego w Lusowie, zdobywaj�c tym samym tytu� Mistrza Gminy Szk� Podstawowych i awans do rozgrywek powiatowych. Nasze reprezentantki wygra�y wszystkie mecze 2:1. W zwyci�stwie na pewno pom�g� doping uczni�w z naszej szko�y.

  Klasyfikacja ko�cowa:
  1. SP Lusowo
  2. SP Prze�mierowo
  3. SP Ceradz Ko�cielny
  4. SP Tarnowo Podg�rne

  Reprezentacja SP Lusowo:
  1. Joanna Czekalska kl. VI
  2. Weronika Wroniewska kl. VI
  3. Agata Dembi�ska kl. VI
  4. Karolina Bogoj�o kl. VI
  5. Joanna Gabryelska kl. V
  6. Karolina Rackowiak kl. V
  7. Agata Kapci�ska kl. VI
  8. Julia Miszczyszyn kl. V
  9. Weronika Nowakowska kl. VI

  Gratulacje dla dziewcz�t za godne reprezentowanie naszej szko�y i trzymamy kciuki za sukcesy na kolejnym etapie zmaga� w pi�ce siatkowej.

  Organizatorzy turnieju:
  Nauczyciele wychowania fizycznego  Mamy laureat�w!

  Z przyjemno�ci� informujemy, �e w gminnych eliminacjach XIX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Jesienna zaduma" reprezentanci naszej szko�y wypadli bardzo dobrze, a dwoje z nich zaj�o medalowe miejsca:
  Zuzanna Janiec z klasy sz�stej zaj�a I miejsce w grupie klas starszych, natomiast trzecioklasista Wojciech Mr�z zdoby� III miejsce w�r�d uczni�w pionu m�odszego.

  Serdecznie im gratulujemy, a Zuzannie �yczymy powodzenia w finale konkursu, kt�ry odb�dzie si� w poniedzia�ek 25.11.2013 w Gminnym O�rodku Kultury "Sok�" w Czerwonaku.

  Stanis�awa Janeczek
  opiekun m�odych recytator�w


  Mistrzostwa Gminnych Szk� Podstawowych w Pi�ce R�cznej

  W Mistrzostwach Gminnych Szk� Podstawowych w Pi�ce R�cznej, kt�re odby�y si� 6 listopada w SP Prze�mierowo uczestniczyli przedstawiciele szk�: SP Lusowo, SP Prze�mierowo oraz SP Lus�wko. Ka�da wystawi�a po dwie reprezentacje (ch�opc�w i dziewcz�t).

  W�r�d ch�opc�w na boisku dominowali gospodarze zawod�w wykorzystuj�c atut swojego pe�nowymiarowego boiska. Miejsce drugie nale�a�o do naszych ch�opc�w, kt�rzy po przegranej z SP Prze�mierowo nie dali wi�kszych szans kolegom z Lus�wka. Inaczej rzecz mia�a si� w rywalizacji dziewcz�t. Zas�u�one I miejsce trafi�o do uczennic z Prze�mierowa, a walka o drug� pozycj� by�a zaci�ta do ostatniej minuty. Po remisie ko�cowym 3:3 zdecydowa� stosunek bramek zdobytych do straconych i tutaj szko�a z Lus�wka b�d�c w lepszej sytuacji bramkowej zaj�a II miejsce.

  Gratulacje dla wszystkich dru�yn, a naszym rywalom �yczymy udanych wyst�p�w na kolejnym etapie.

  Nauczyciele wychowania fizycznego:
  Mateusz Kwa�niewski i Rafa� Tucholski


  Dru�ynowe Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Szachach i Indywidualne w Warcabach

  Dnia 29.10.2013 w naszej szkole zosta�y zorganizowane i przeprowadzone Dru�ynowe Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w szachach oraz Indywidualne Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w Warcabach w kategorii szk� podstawowych.

  Na pocz�tku Pani Dyrektor Aleksandra Kolendo gor�co przywita�a wszystkich uczestnik�w i opiekun�w, p�niej rozpocz�y si� partie szachowe.
  W turnieju dru�ynowym w szachach wzi�y udzia� dwie szko�y podstawowe: z Prze�mierowa oraz z Lusowa. Zawody by�y przeprowadzone systemem jednego meczu, tempem gry 15 minut na zawodnika. Dru�yna sk�ada�a si� z 3 ch�opc�w i 1 dziewczynki. Zwyci�y�a Szko�a Podstawowa w Lusowie, kt�ra pokona�a wynikiem 4:0 Szko�� Podstawow� w Prze�mierowie. Sk�ad zwyci�skiej dru�yny: Szymon Tadych, Mi�osz Sawicki, Bartosz Baranowski oraz Julia Gaw�cka. Do turnieju warcabowego stan�o 12 uczestnik�w z trzech szk�.
  Lista startowa:
  1. Aleksandra Goro�ska - SP Ceradz Ko�cielny
  2. Bartosz Baranowski - SP Lusowo
  3. Marcin Siekierski - SP Prze�mierowo
  4. J�drzej Musielak - SP Prze�mierowo
  5. Jakub Polaczyk - SP Lusowo
  6. Maja Cie�la - SP Prze�mierowo
  7. Miko�aj Sawicki - SP Lusowo
  8. Julia Gaw�cka - SP Lusowo
  9. Alex Piotrowski - SP Prze�mierowo
  10. Szymon Tadych - SP Lusowo
  11. Franciszek Ca�a - SP Ceradz Ko�cielny
  12. Jan Majchrzak - SP Prze�mierowo

  Rozegrano 6 partii systemem szwajcarskim, tempem gry 10 minut na zawodnika. Stawka toczy�a si� o 4 miejsca premiowane awansem do Mistrzostw Powiatu. Ostatecznie zwyci�y� Musielak J�drzej z SP Prze�mierowo, nast�pne miejsca daj�ce awans zaj�li: Jakub Polaczyk, Sawicki Mi�osz, Bartosz Baranowski wszyscy z SP Lusowo.

  Dla uczestnik�w i opiekun�w zawod�w zosta� zorganizowany pocz�stunek. Na zako�czenie rozgrywek najlepsi szachi�ci otrzymali gratulacje oraz dyplomy.

  Z pozdrowieniem s�dzia zawod�w
  Damian Bartkowiak  Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w halowej pi�ce no�nej

  W dniu 17.10.2013 rozpocz�li�my rywalizacj� szk� podstawowych na szczeblu gminnym w grach zespo�owych, pierwsz� z nich by�a halowa pi�ka no�na. W zawodach wzi�y udzia� wszystkie szko�y podstawowe z Gminy Tarnowo Podg�rne. Po wyr�wnanym turnieju zwyci�y�a Szko�a Podstawowa im. A. Fiedlera z Prze�mierowa, tym samym zdobywaj�c tytu� Mistrza Gminy Szk� Podstawowych. Nasi reprezentanci uplasowali si� na drugim miejscu pokonuj�c dru�yny z Lus�wka, Tarnowa Podg�rnego oraz Ceradza Ko�cielnego.

  Klasyfikacja ko�cowa:
  1. SP Prze�mierowo
  2. SP Lusowo
  3. SP Ceradz Ko�cielny
  4. SP Tarnowo Podg�rne
  5. SP Lus�wko

  Reprezentacja SP Lusowo:
  1. Wiktor Uzna�ski
  2. Piotr Zgo�a
  3. Mateusz Ludwiczak
  4. Patryk Kostrzewa
  5. Arian Orwat
  6. Wojciech Pietrucki
  7. Wojciech P��cienniczak
  8. Adam Ma�czak
  9. Kacper Eksner
  10. Mariusz Danielewski

  Gratulacje dla ch�opc�w za pe�ne zaanga�owania reprezentowanie naszej szko�y.

  Opiekun zespo�u:
  Mateusz Kwa�niewski  Zwyci�stwo w Mistrzostwach Gminy Tarnowo Podg�rne w tenisie sto�owym!

  W �rod� 16 pa�dziernika rozegrane zosta�y w Tarnowie Podg�rnym Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w tenisie sto�owym. W zmaganiach uczestniczy�y r�wnie� reprezentacje dziewcz�t i ch�opc�w z naszej szko�y. W kategorii ch�opc�w I miejsce i udzia� w dru�ynowych Mistrzostwach Powiatu w Radzewie wywalczyli Wiktor Uzna�ski i Szymon Tadych. Karolina Rackowiak i Weronika Nowakowska zaj�y IV miejsce.

  Klasyfikacja ch�opc�w:
  1. SP Lusowo
  2. SP Lus�wko
  3. SP Tarnowo Podg�rne
  4. SP Prze�mierowo

  Klasyfikacja dziewcz�t:
  1. SP Prze�mierowo
  2. SP Tarnowo Podg�rne
  3. SP Lus�wko
  4. SP Lusowo

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom i trzymamy kciuki za sukcesy na kolejnym etapie zmaga� w tenisie sto�owym.

  Opiekun zespo�u:
  Mateusz Kwa�niewski


  Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w biegach prze�ajowych szk� podstawowych

  W �rod� 24.09.2013 w Ceradzu Ko�cielnym odby�y si� Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w biegach prze�ajowych szk� podstawowych. Zawody przeprowadzono osobno dla dziewcz�t i ch�opc�w w dw�ch kategoriach - rocznik 2002 i m�odszy (klasy IV, V) oraz rocznik 2001 (klasy VI).

  Z naszej szko�y du�o lepiej ni� ch�opcy spisa�y si� dziewcz�ta. W pierwszej kategorii I miejsce zaj�a Joanna Gabryelska, natomiast IV miejsce Julia Miszczyszyn. W drugiej kategorii III miejsce zaj�a Joanna Czekalska. W�r�d ch�opc�w IV miejsce przypad�o Kacprowi Eksnerowi.

  Dzi�ki dobrym wynikom wszystkich naszych zawodnik�w zaj�li�my dru�ynowo II miejsce w gminie Tarnowo Podg�rne.

  Gratulacje dla uczestnik�w zawod�w za reprezentowanie naszej szko�y.

  Opiekunowie zespo�u:
  Mateusz Kwa�niewski i Rafa� Tucholski  Rok szkolny 2012/2013

  Pierwsze miejsce w Gminnym Konkursie Matematyczno - Sportowym RAMBIT

  Mi�o nam poinformowa�, �e przedstawiciele klas czwartych w sk�adzie: Maria Albrecht, Kacper Eksner, Aleksandra Sternal, Lidia Musia�a, Wojciech P��cienniczak, Wojciech Pietrucki, Karolina Rackowiak oraz Zofia Rusche zdobyli pierwsze miejsce w Gminnym Konkursie Matematyczno-Sportowym RAMBIT.

  Dru�yna matematyk�w i sportowc�w zmaga�a si� z zadaniami, kt�re u�o�yli dla nich organizatorzy konkursu.
  Konkurs odby� si� 14 czerwca 2013 w Szkole Podstawowej im. Jana Paw�a II w Tarnowie Podg�rnym. Dru�yna nagrodzona zosta�a pami�tkowymi medalami, dyplomem oraz pucharem.

  Gratulujemy sukcesu!

  Opiekun konkursu
  Beata Zgo�a  Podr�nicy na podium

  "Homo viator"- cz�owiek w drodze, pielgrzym - pod takim tytu�em odby� si� tegoroczny XI Gminny Konkurs Polonistyczny.

  W poniedzia�ek 10.06 w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Prze�mierowie trzyosobowe dru�yny ze wszystkich szk� naszej gminy rozwi�zywa�y r�norodne zadania zwi�zane ze wszechobecnym w literaturze i w �yciu motywem w�dr�wki i drogi.
  M�odzi podr�nicy musieli wykaza� si� znajomo�ci� wyznaczonych lektur, umiej�tno�ci� tworzenia okre�lonych form wypowiedzi oraz pos�ugiwania si� j�zykiem polskim w mowie i w pi�mie.
  W przerwie konkursu wszyscy uczestnicy mieli okazj� pozna� �ycie Arkadego Fiedlera - patrona szko�y w Prze�mierowie oraz spotka� si� z niezwyk�ym cz�owiekiem - �ukaszem Wierzbickim - podr�nikiem i autorem ksi��ek dla dzieci.

  Moment og�oszenia wynik�w by� dla nas bardzo radosny - reprezentacja naszej szko�y w sk�adzie:
  Aleksandra Marcinkowska i Kacper Filipek z klasy VIc
  oraz Dominika Rebelka z kl. VIa
  zdoby�a II miejsce.
  Sz�stoklasistom serdecznie gratulujemy i �yczymy kolejnych sukces�w.

  Stanis�awa Janeczek
  nauczycielka j�zyka polskiego  XII Gminny Konkurs Przyrodniczy

  Dnia 5 czerwca w naszej szkole odby� si� XII Gminny Konkurs Przyrodniczy. Z tej okazji go�cili�my czteroosobowe zespo�y uczni�w ze szk� podstawowych gminy Tarnowo Podg�rne. Nas reprezentowali uczniowie klas sz�stych w sk�adzie: Kamila Adamek, Rafa� Kr�lak, Joasia P��cienniczak i Dominika Rebelka.

  Niezmiernie nam mi�o og�osi�, �e I miejsce na podium, ju� drugi rok z rz�du zaj�a dru�yna z Lusowa. Na II miejscu uplasowali si� uczniowie z Tarnowa Podg�rnego, a na trzecim, przegrywaj�c tylko jednym punktem � sz�stoklasi�ci z Prze�mierowa.
  W tym roku nagrod� dla trzech najlepszych zespo��w jest wycieczka po najciekawszych miejscach gminy Tarnowo Podg�rne, kt�r� zaplanowano na 20 czerwca.

  Mamy nadziej�, �e XII Gminny Konkurs Przyrodniczy wszyscy b�d� wspomina� mi�o, nie tylko ci kt�rzy stan�li na podium.
  Do zobaczenia za rok o tej samej porze, ale ju� w innym miejscu...

  Opiekunowie konkursu
  Justyna D�browska i Aneta Kurowska  Gminny Konkurs J�zyka Angielskiego

  28.05.2013 uczniowie naszej szko�y, kt�rzy uczestniczyli w kolejnej edycji Gminnego Konkursu J�zyka Angielskiego. Tegorocznym organizatorem wydarzenia by�a Szko�a Podstawowa w Ceradzu Ko�cielnym. W zmaganiach wzi�o udzia� pi�� szk� z gminy Tarnowo Podg�rne, z kt�rej ka�da przeprowadzi�a wewn�trzne eliminacje, by wy�oni� po dwoje reprezentant�w. Zmagania prowadzone by�y na wysokim poziomie. Uczniowie musieli wykaza� si� wiedz� o krajach angloj�zycznych, znajomo�ci� s��wek, umiej�tno�ci� czytania i s�uchania ze zrozumieniem.

  Z dum� mo�emy o�wiadczy�, �e nasza reprezentantka Aleksandra Marcinkowska zdoby�a najwy�sz� liczb� punkt�w i tym samym zaj�a pierwsze miejsce!!! Warto rownie� doda�, �e w latach ubieg�ych r�wnie� przedstawiciele szko�y w Lusowie odnosili sukcesy w Gminnym Konkursie J�zyka Angielskiego.

  Mamy nadziej�, �e dobra passa nas nie opu�ci i w nast�pnych latach tak�e b�dziemy stawa� na podium!

  Maria Knysz
  Opiekun uczestnik�w konkursu  Dni Prze�mierowa - turniej "Dzikich dru�yn"

  W dniu 12.05.2013 pojechali�my na turniej pi�ki no�nej "Dzikich dru�yn" zorganizowany z okazji Dni Prze�mierowa. Rozegrali�my tam 5 meczy, z kt�rych 3 wygrali�my i ilo�� punkt�w jak� uzyskali�my pozwoli�a nam zagra� w finale. Mecz ten zako�czy� si� remisem wi�c o zwyci�stwie zadecydowa�y rzuty karne. Poziom by� bardzo wyr�wnany i ostatecznie zaj�li�my 1 miejsce spo�r�d 10 dru�yn.

  Ten turniej by� naprawd� wspania�y. W przysz�ym roku chcieliby�my znowu tam pojecha�.

  W imieniu uczestnik�w:
  Dominik Ludwiczak i Patryk Kostrzewa  Trzecie miejsce w III Gminnym Konkursie Historycznym "Pierwsze elekcje"

  W dniu 26.04.2013 r. w Szkole Podstawowej w Lus�wku odby� si� III Gminny Konkurs Historyczny zatytu�owany "Pierwsze elekcje". Uczestnikami konkursu by�y trzyosobowe reprezentacje szk� podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podg�rne: Ceradza Ko�cielnego, Lusowa, Lus�wka, Prze�mierowa i Tarnowa Podg�rnego. Opiekunem merytorycznym konkursu by�a dr Alina Kardas. Nasz� szko�� reprezentowali: Dominika Rebelka, Igor Jab�o�ski oraz Damian �uchowski. Wszystkie grupy reprezentowa�y bardzo wysoki poziom. Uczniowie naszej szko�y zaj�li trzecie miejsce.

  Opiekun uczestnik�w konkursu
  Marlena Maci�g  Lubimy i umiemy recytowa�!

  5 kwietnia 2013 w O�rodku Kultury "Sezam" w Tarnowie Podg�rnym odby� si� gminny konkurs recytatorski "Wiosenne przebudzenie". Nasi m�odzi recytatorzy mimo ogromnej konkurencji z innych szk�, okazali si� najlepsi. Oto wyniki, zobaczcie sami;

  w kategorii dla klas IV - VI

  I miejsce - Antoni Mo�d�e� z kl.IVa
  II miejsce - Zuzanna Janiec z kl. Vb
  III miejsce - Franciszek Wojtas z kl. VIa

  w kategorii dla klas I - III

  III miejsce - Hanna Wiszniowska z kl. IIc
  oraz wyr�nienie - Wojciech Mr�z z kl. IIa

  Gratulujemy!
  12 kwietnia zdobywca I miejsca Antoni Mo�d�e� b�dzie reprezentowa� nasz� gmin� w Murowanej Go�linie. Trzymajmy kciuki!

  Opiekun Agata �migiel


  Mistrzostwa Szk� Podstawowych Gminy Tarnowo Podg�rne w Unihokeju

  Zako�czy�y si� mistrzostwa szk� podstawowych naszej gminy w unihokeju. Do turnieju zg�osi�y si� reprezentacje ch�opc�w i dziewcz�t ze szk� podstawowych z Tarnowa Podg�rnego, Prze�mierowa, Lus�wka i Lusowa. Gospodarzem tych zawod�w by�a Szko�a Podstawowa w Prze�mierowie. Poziom turnieju by� bardzo wyr�wnany, na boisku walka o punkty toczy�a si� do ostatnich minut. W wielu przypadkach, spotkania ko�czy�y si� podzia�em punkt�w (remisem). Ma�ymi krokami zbli�amy si� do ko�ca rywalizacji pomi�dzy szko�ami. Przed nami jeszcze pi�ka no�na oraz czw�rb�j lekkoatletyczny. Reprezentacje lusowskiej szko�y, po dobrych wyst�pach zaj�y III. miejsca.

  Klasyfikacja ko�cowa:
  Ch�opcy:
  1. Tarnowo Podg�rne
  2. Prze�mierowo
  3. Lusowo
  4. Lus�wko

  Dziewcz�ta:
  1. Lus�wko
  2. Prze�mierowo
  3. Lusowo
  4. Tarnowo Podg�rne

  Reprezentacja szko�y:
  1. Wiktor Uzna�ski
  2. Patryk Kostrzewa
  3. Szymon Nowaczy�ski
  4. J�drzej Ferenc
  5. Rafa� Kr�lak
  6. Adrian Szukalski
  7. Patryk Gromada
  8. �ukasz Przy�lewicz
  9. Wojciech Pietrucki
  10. Damian �uchowski
  11. Aleksandra Marcinkowska
  12. Magdalena Danielewska
  13. Joanna P��cienniczak
  14. Karolina Bogoj�o
  15. Joanna Czekalska
  16. Agata D�bi�ska
  17. Weronika Bryl
  18. Natalia Piechocka
  19. Dominika Rebelka
  20. Maria Siminiak

  Gratulacje dla wszystkich uczestnik�w!

  Nauczyciel wychowania fizycznego:
  Rafa� Tucholskis  Zwyci�stwo o w�os

  Na zaproszenie 27 lutego 2013 wzi�li�my udzia� w Turnieju Pi�ki No�nej Ch�opc�w Szk� Podstawowych o Puchar Dyrektora Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podg�rnym. W zmaganiach uczestniczy�y cztery zespo�y ze szk� z Tarnowa Podg�rnego, Ceradza Ko�cielnego, Lus�wka oraz Lusowa. Po zaci�tych zmaganiach zwyci�y�a dru�yna z Tarnowa Podg�rnego. Nasi reprezentanci zaj�li drugie miejsce pokonuj�c zespo�y z Ceradza Ko�cielnego oraz Lus�wka, przegrywaj�c z dru�yn� Tarnowa Podg�rnego 1:2.
  Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta� Wiktor Uzna�ski z klasy Va.

  Klasyfikacja ko�cowa:
  1. SP Tarnowo Podg�rne
  2. SP Lusowo
  3. SP Ceradz Ko�cielny
  4. SP Lus�wko

  Reprezentacja SP Lusowo:
  1. Damian �uchowski - kl. VI
  2. Wiktor Uzna�ski - kl. V
  3. Patryk Kostrzewa - kl. V
  4. Bruno Rousche kl. VI
  5. Krzysztof Dziuba�a kl. VI
  6. Igor Tylkowski kl. VI
  7. Sebastian Stachowski kl. VI
  8. Micha� S�omi�ski kl. VI
  9. Patryk Grz�dzielewski kl. VI
  10. Kacper Hozakowski kl. VI
  11. Dominik Ludwiczak kl. V

  Ch�opcom serdecznie gratulujemy i �yczymy sukces�w w kolejnych zmaganiach.

  Turniej pi�ki no�nej

  Opiekun zespo�u:
  Mateusz Kwa�niewski  Jesienne sukcesy m�odych recytator�w

  Niedzielne popo�udnie sp�dzone w Domu Kultury w Prze�mierowie okaza�o si� bardzo udane dla m�odych mi�o�nik�w poezji. Sze�cioro uczni�w reprezentuj�cych nasz� szko�� wzi�o udzia� w konkursie recytatorskim "Wierszowany Listopad" organizowanym przez GOK "Sezam". Wszyscy bardzo dobrze poradzili sobie z prezentacj� wybranych przez siebie utwor�w poetyckich. Pi�kne recytacje podziwia�a zgromadzona t�umnie publiczno�� oraz jury w osobach Ireny Lipczy�skiej - pozna�skiej aktorki z CK "Zamek" oraz Jolanty Tepper - Kierownik Domu Kultury.

  Nasi recytatorzy potwierdzili swoj� klas� i jak zwykle zdobyli medalowe miejsca:
  Wojciech Mr�z II miejsce w kategorii klas I-III
  Kajetan Stachowiak � I miejsce z klas IV-VI
  Antoni Mo�d�e� � wyr�nienie w pionie starszym

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami�tkowe dyplomy, laureaci za� zbiory poezji dzieci�cej.

  Ch�opcom serdecznie gratulujemy i �yczymy sukces�w w kolejnych konkursach recytatorskich.

  Stanis�awa Janeczek


  Mistrzostwa Szk� Podstawowych w Pi�ce R�cznej

  Nasze obie reprezentacje szkolne, zdoby�y drugie miejsce w Gminnych Mistrzostwach Szk� Podstawowych w Pi�ce R�cznej, kt�re odby�y si� 12.11.2012 roku w Szkole Podstawowej w Prze�mierowie.

  Klasyfikacja ko�cowa - ch�opcy:

  1. SP Prze�mierowo
  2. SP Lusowo
  3. SP Lus�wko
  4. SP Tarnowo Podg�rne

  Klasyfikacja ko�cowa - dziewczyny:

  1. SP Prze�mierowo
  2. SP Lusowo
  3. SP Lus�wko

  Sk�ad reprezentacji - ch�opcy:

  Mateusz Marcinkowski, Sebastian Stachowski, Olgierd Golon, Patryk Gromada, Damian �uchowski, Krzysztof Dziuba�a, Igor Tylkowski, Patryk Grz�dzielewski, Krzysztof Urba�ski, Wiktor Uzna�ski, Dominik Ludwiczak, Kacper Hozakowski, Filiep Bauwens

  Sk�ad reprezentacji - dziewczyny:

  Magdalena Danielewska, Joanna P��cienniczak, Weronika Bochnak, Joanna Czekalska, Wiktoria Wroniewska, Oliwia Natorska, Natalia Piechocka, Julia Mr�z, Agata Kapci�ska, Karolina Bogoj�o, Marta Ciosek, Weronika Bryl

  Gratulacje dla Szko�y w Prze�mierowie, kt�ra b�dzie reprezentowa� nasza gmin� w powiecie, oraz innym dru�ynom bior�cym udzia� w tych zawodach.

  Opiekunowie:
  Rafa� Tucholski i Borys Monastyrskyy


  Szachi�ci na medal

  W dniu 23 pa�dziernika w naszej szkole odby�y si� Indywidualne Mistrzostwa Szk� Podstawowych Gminy Tarnowo Podg�rne w szachach. Do rywalizacji w systemie ka�dy z ka�dym z tempem gry 15 minut na zawodnika stan�o 14 m�odych szachist�w z 4 szk�: z Tarnowa Podg�rnego, Prze�mierowa, Lus�wka oraz z Lusowa. Zawody zosta�y rozegrane w dw�ch grupach, gdzie z ka�dej wy�oniono dwie najlepsze osoby, kt�re awansowa�y do mistrzostw powiatu. Rozgrywki te odb�d� si� 30 listopada w K�rniku.

  W grupie "A" pierwsze miejsce zaj�� nasz szachista Szymon Tadych, drugie miejsce daj�ce awans zaj�� J�drzej Bartosik z SP Prze�mierowo. Pozostali nasi reprezentanci zaj�li: miejsce pi�te Julia Gaw�cka i sz�ste Bartosz Baranowski.

  W grupie "B" pierwsze dwa miejsca nale�a�y do uczni�w naszej szko�y. Zwyci�zc� zosta� J�drzej Ferenc, a tu� za nim Bruno Rusche. Na zako�czenie rozgrywek najlepsi szachi�ci otrzymali gratulacje oraz dyplomy z r�k Pani Dyrektor SP Lusowo Aleksandry Kolendo.

  Damian Bartkowiak - s�dzia zawod�w


  Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w halowej pi�ce no�nej

  W dniu 18.10.2012 rozpocz�li�my rywalizacj� szk� podstawowych na szczeblu gminnym w grach zespo�owych, pierwsz� z nich by�a halowa pi�ka no�na. W zawodach wzi�y udzia� wszystkie szko�y podstawowe z Gminy Tarnowo Podg�rne. Po wyr�wnanym turnieju zwyci�y�a Szko�a Podstawowa im. A. Fiedlera z Prze�mierowa, zdobywaj�c tym samym tytu� Mistrza Gminy Szk� Podstawowych. Nasi reprezentanci uplasowali si� na trzecim miejscu pokonuj�c dru�yny z Lus�wka oraz Ceradza Ko�cielnego.

  Klasyfikacja ko�cowa:

  1. SP Prze�mierowo
  2. SP Tarnowo Podg�rne
  3. SP Lusowo
  4. SP Ceradz Ko�cielny
  5. SP Lus�wko

  Reprezentacja SP Lusowo:

  1. Damian �uchowski - kl. VIb
  2. Patryk Gromada - kl. VIa
  3. Krzysztof Dziuba�a - kl. VIb
  4. Wiktor Uzna�ski - kl. Va
  5. Dominik Ludwiczak - kl. Va
  6. Patryk Kostrzewa - kl. Va
  7. Arian Orwat - kl. Vb
  8. Wojciech Pietrucki - kl. IVb
  9. Wojciech P�ucienniczak - kl. IVa

  Gratulacje dla ch�opc�w za godne reprezentowanie naszej szko�y.

  Opiekun zespo�u:
  Mateusz Kwa�niewski


  Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w biegach prze�ajowych szk� podstawowych

  Dnia 19.09.2012 (�roda) w Ceradzu Ko�cielnym odby�y si� Mistrzostwa Gminy Tarnowo Podg�rne w biegach prze�ajowych szk� podstawowych. Zawody przeprowadzono osobno dla dziewcz�t i ch�opc�w w dw�ch kategoriach - rocznik 2001 i m�odszy (klasy IV, V) oraz rocznik 2000 (klasa VI).
  Z naszej szko�y du�o lepiej spisa�y si� dziewcz�ta. W pierwszej kategorii III miejsce zaj�a Joanna Czekalska (klasa Va), natomiast IV miejsce zaj�a Julia Miszczyszyn (klasa IVa). W starszej kategorii II miejsce zaj�a Dominika Rebelka (klasa VIa), natomiast na IV miejscu uplasowa�a si� Oliwia Natorska (klasa VI C).

  Gratulacje dla uczestnik�w zawod�w za reprezentowanie naszej szko�y.

  Opiekun zespo�u:
  Mateusz Kwa�niewski

  Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Tenisie Sto�owym
  Data: 21.09.2012
  Miejsce: Tarnowo Podg�rne
  Dyscyplina: Tenis Sto�owy

  Ch�opcy:
  1. SP Lus�wko
  2. SP Prze�mierowo
  3. SP Lusowo
  4. SP Ceradz Ko�cielny
  5. Tarnowo Podg�rne

  Dziewczyny:
  1. SP Tarnowo Podg�rne
  2. SP Lusowo
  3. SP Lus�wko
  4. SP Prze�mierowo
  5. SP Ceradz Ko�cielny

  Nasz� szko�� reprezentowali:
  Marta Ciosek kl VI
  Julia Dydymska kl VI

  Wiktor Uzna�ski kl V
  Marcin Staszak kl IV


  Rok szkolny 2011/2012

  Pi�toklasi�ci na Olimpie

  Reprezentacja naszej szko�y w sk�adzie:
  Dominika Rebelka z klasy Va, Maksymilian Brodowicz oraz Kajetan Stachowiak z kl.Vc zaj�a I miejsce w X Gminnym Konkursie Polonistycznym, kt�ry odby� si� 30.05.2012 w Szkole Podstawowej im.Jana Paw�a II w Tarnowie Podg�rnym.

  Nasi pi�toklasi�ci wykazali si� znakomit� znajomo�ci� mitologii staro�ytnej Grecji i bez problemu rozwi�zali wszystkie konkursowe zadania. W pe�ni zas�u�yli na olimpijskie laury w postaci dyplom�w i s�ownik�w j�zyka polskiego.

  Serdecznie im gratulujemy i �yczymy sukces�w w kolejnych konkursach.

  Stanis�awa Janeczek i Micha� Kokorzycki  Czw�rb�j lekkoatletyczny

  12 czerwca 2012 roku wzi�li�my udzia� w Gminnych Igrzyskach M�odzie�y Szkolnej w Czw�rboju Lekkoatletycznym. Zawody odby�y si� na pi�knym obiekcie GKS Tarnowia przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podg�rnym. Nasza reprezentacja dziewcz�t zaj�a II miejsce przegrywaj�c minimalnie o par� punkt�w z zespo�em z Prze�mierowa, a ch�opcy uplasowali si� na III miejscu, tu� za szko�� z Tarnowa Podg�rnego.

  Sk�ad reprezentacji:
  1. Aleksandra Marcinkowska
  2. Nina Matysiak
  3. Weronika Bryl
  4. Joanna Czekalska
  5. Dominika Rebelka
  6. Wiktor Uzna�ski
  7. Krzysztof Dziuba�a
  8. J�drzej Ferenc
  9. Rafa� Kr�lak
  10. Piotr Krzepkowski
  11. Sebastian Stachowski

  Rafa� Tucholski i Borys Monastyrskyy


  RAMBIT 2012 - Gminny Konkurs Matematyczno - Sportowy dla czwartoklasist�w

  Matematyka jest wsz�dzie! Tak ten �wiat jest urz�dzony, �e bez niej ani rusz.

  6 czerwca 2012 uczniowie klas czwartych brali udzia� w Gminnym Konkursie Matematyczno-Sportowym Rambit 2012 organizowanym przez Szko�� Podstawow� w Ceradzu Ko�cielnym.
  Celem konkursu jest: upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej w�r�d uczni�w, rozwijanie i pog��bianie zainteresowa� matematycznych i sportowych uczni�w, kszta�towanie umiej�tno�ci logicznego my�lenia, budzenie nawyku wsp�zawodnictwa, gry fair play.
  Dru�yna matematyk�w w sk�adzie: S. Kaczmarek, A. Kapci�ska, M. Spycha�a, K. Pospieszna rozwi�zywa�a skomplikowane zadania i �amig��wki matematyczne. Natomiast w konkurencjach sportowych reprezentowali nas: J. Antoszewski, J. Czekalska, J. Mr�z i W. Uzna�ski.
  Zdobyli�my trzecie miejsce w Gminnym Konkursie Matematyczno-Sportowym RAMBIT 2012. Naszym tegorocznym reprezentantom serdecznie gratulujemy �ycz�c dalszych sukces�w.

  Beata Zgo�a i Borys Monastyrskyy


  Pi�toklasi�ci SP Lusowo pokonali sz�stoklasist�w w wiadomo�ciach z przyrody!

  Dnia 17 maja 2012 w Szkole Podstawowej w Lus�wku odby�a si� XI edycja Gminnego Konkursu Przyrodniczego, w kt�rym wzi�o udzia� pi�� czteroosobowych zespo��w reprezentuj�cych szko�y podstawowe gminy Tarnowo Podg�rne.

  Konkurs przewidziany by� dla uczni�w klas sz�stych, ale w tym roku jego data zbieg�a si� z terminem wyjazdu naszych sz�stoklasist�w na wycieczk�, w zwi�zku z czym SP Lusowo reprezentowali uczniowie klas pi�tych. Byli to: Ola Marcinkowska, Dominika Rebelka, Adrian Ciborski i Rafa� Kr�lak.

  Podczas konkursu uczniowie zmierzyli si� z r�norodnymi zadaniami z zakresu przyrody i trzeba przyzna�, �e �adne z nich nie sprawi�o naszemu zespo�owi trudno�ci. Uczniowie z SP Lusowo prowadzili ju� po trzecim zadaniu i pozycj� lidera utrzymali do ko�ca konkursu zdobywaj�c w sumie 101 pkt.

  Gratulujemy!

  Nauczyciele przyrody:
  Justyna D�browska i Aneta Kurowska

  Wyniki XI Gminnego Konkursu Przyrodniczego:
  I miejsce - SP Lusowo (101 pkt.)
  II miejsce - SP Lus�wko (96,5 pkt.)
  III miejsce - SP Tarnowo Podg�rne (92,5 pkt.)


  Jak Jagie��o walczy� pod Grunwaldem, czyli I Gminny Konkurs Historyczny

  24 kwietnia 2012 w Szkole Podstawowej w Lusowie odby� si� I Gminny Konkurs Historyczny. 3-osobowe dru�yny z pi�ciu szk�l naszej gminy zmaga�y si� z r�norodnymi zadaniami dotycz�cymi czas�w panowania dynastii Jagiellon�w. Grupowo i indywidualnie uczniowie wytrwale walczyli o punkty dla swoich szk�. Najlepsz� okaza�a si� dru�yna ze szko�y w Lus�wku. W jej sk�ad wchodzili: Julia Ga�adyk, �ukasz Zarzycki i Micha� W�och. Drugie miejsce zdoby�a szko�a z Prze�mierowa, kt�r� reprezentowali: �aklina Cie�lak, Marta Torgowska i Angelika Heinze. Trzecie zaj�a szko�a z Lusowa. Nasza tr�jka to: Damian �uchowski, Krzysztof Urba�ski oraz Igor Borowski. Za nimi uplasowa�y si� szko�a z Tarnowa Podg�rnego i Ceradza Ko�cielnego.
  Gratulujemy zwyci�zcom!

  Konkurs zako�czy� rozdaniem nagr�d - ka�dy uczestnik otrzyma� dyplom, ksi��k� i upominki, kt�re na pewno b�d� przypomina� mi�e chwile sp�dzone w lusowskiej szkole. Niespodziank� dla wszystkich m�odych ekspert�w epoki Jagiellon�w b�dzie wyj�tkowa nagroda - 10 maja 2012 r. wraz z opiekunami pojad� na warsztaty historyczne do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

  Nagrod� - niespodziank� okaza�y si� warsztaty detektywistyczne w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Pracownicy muzeum zaaran�owali na potrzeby zabawy "kradzie�" cennych eksponat�w, kt�rych, jak si� okaza�o, "z�odziej" nie zd��y� w nocy wynie�� i ukry� je na terenie sal wystawowych. Nasi uczniowie na�laduj�c detektywa wszechczas�w, Sherlocka Holmesa, przeprowadzili skrupulatne �ledztwo i, poznaj�c poprzez zabaw� cenne zabytki malarstwa i sztuki sakralnej, doprowadzili do odnalezienia brakuj�cych element�w zabytkowej monstrancji.
  Zabawa by�a przednia!

  Organizator konkursu
  Halina Taciak  Sukcesy podczas Roz�piewanej Gminy

  Tegoroczny gminny przegl�d dzieci �piewaj�cych w Tarnowie Podg�rnym odby� si� po raz pierwszy w nowej formule i pod now� nazw�. "Roz�piewana Gmina", bo tak od tego roku nazywa si� przegl�d, przyci�gn�a na scen� ca�e rzesze amator�w muzykowania. Dwudniowa impreza odby�a si� w sobot� 14 kwietnia w kategorii przedszkola i klasy 1-3 i w niedziel� 15 kwietnia w kategorii klas 4-6 oraz gimnazj�w.

  W sobotnim koncercie nasz� szko�� reprezentowa�y Zesp� Fla�oletowy po��czony z Ch�rkiem Szkolnym. Brawurowo wykonane utwory, ��cz�ce gr� na instrumentach ze �piewem i ta�cem, porwa�y publiczno�� i sprawi�y ogromn� frajd� wyst�puj�cym.

  Nie inaczej by�o w niedziel�, gdzie piosenki �piewane przez naszych uczni�w znalaz�y wielkie uznanie w uszach s�uchaczy oraz juror�w. Formu�a przegl�du nie przewiduje co prawda przyznawania uczestnikom miejsc, jednak jurorzy zdecydowali si� przyzna� wyr�nienia najlepszym, ich zdaniem, wykonawcom. W�r�d wyr�nionej �semki, uznanie to zdoby�y a� cztery uczennice naszej szko�y: Weronika Bochnak, Julia Mr�z, Aleksandra Marcinkowska oraz Janina S�dziak. Serdecznie gratulujemy.

  Bartosz Melosik


  Nie spoczywamy na laurach!

  Od wielu lat uczniowie naszej szko�y startuj� z powodzeniem w konkursach recytatorskich - "Jesienna zaduma" i "Wiosenne przebudzenie", kt�re wpisa�y si� na sta�e w kalendarz roku szkolnego. Po ubieg�orocznych sukcesach Kajetana Stachowiaka i Antoniego Mo�d�enia (obydwaj zwyci�yli konkursie powiatowym w Czerwonaku) do jesiennego konkursu solidnie przygotowywa�a si� kolejna grupa mi�o�nik�w poezji.

  We wtorek 22.11.2011 najlepsi recytatorzy z naszej szko�y wzi�li udzia� w eliminacjach gminnych "Jesiennej zadumy' w Domu Kultury w Prze�mierowie. Po przes�uchaniach uczestnik�w trzech grup wiekowych najciekawsze recytacje nagrodzono dyplomami i ksi��kami. W�r�d wyr�nionych znalaz�o si� a� troje uczni�w z Lusowa:
  Czwartoklasistka Gabriela Polak zaj�a I miejsce w�r�d uczni�w klas IV - VI, Monika Sztukiewicz z Vc zdoby�a wyr�nienie, natomiast pierwszoklasista Wojciech Mr�z otrzyma� III miejsce w grupie klas m�odszych.
  Serdecznie im gratulujemy!

  Gabrysia b�dzie reprezentowa� gmin� Tarnowo Podg�rne na konkursie w Czerwonaku w poniedzia�ek 28 listopada.
  Trzymamy za ni� kciuki i �yczymy wielu sukces�w.

  Opiekun Stanis�awa Janeczek


  Mistrzostwa Szk� Podstawowych w Pi�ce Koszykowej
  - 20.10.2011 Lusowo

  Nasza reprezentacja dziewczyn zaj�a I miejsce w Gminie
  Reprezentacja SP Lusowo:
  1. Marcelina Solarska kl VI
  2. Klaudia Majorczyk kl. VI
  3. Zuzanna Goderska kl. VI
  4. Marika Chwia�kiewicz kl. VI
  5. Maria Majchrzak kl. VI
  6. Maria Ko�uch kl. VI
  7. Dominika Witajewska kl. VI
  8. Marta Ciosek kl. V  Mistrzostwa Szk� Podstawowych w Pi�ce Koszykowej
  - 17.10.2011 Lusowo

  Nasza reprezentacja zaj�a I miejsce w gminie.
  Reprezentacja SP Lusowo:
  1. Bartosz Jab�o�ski kl. VI
  2. Adam Tomczyk kl. VI
  3. Krzysztof Rajczak kl. VI
  4. Kacper Nogaj kl. VI
  5. Jeremiasz Ko�uch kl. VI
  6. Krzysztof Dziuba�a kl. V
  7. Igor Tylkowski kl .VI  Otwarte Mistrzostwa Powiatu Pozna�skiego i Gminy Tarnowo Podg�rne dla Szk� Podstawowych i Gimnazj�w w Indywidualnych Biegach Prze�ajowych - 20.09.2011 Ceradz Ko�cielny.

  Miejsca, jakie zaj�li uczniowie SP Lusowo:
  I miejsce w kategorii klas IV - V: Sebastian Stachowski
  II miejsce w kategorii klas VI (dziewcz�t) - Marika Chwia�kiewicz
  III miejsce w kategorii klas VI (ch�opc�w) - Artur Filin


  Mistrzostwa Gminy Szk� Podstawowych w Halowej Pi�ce No�nej - 26.09.2011 Prze�mierowo.

  Nasza reprezentacja zaj�a I miejsce w gminie.
  Reprezentacja SP Lusowo:
  1. Bartosz Jab�o�ski kl. VI
  2. Adam Tomczyk kl. VI
  3. Mateusz Staszak kl. VI
  4. Kacper Nogaj kl. VI
  5. Jeremiasz Ko�uch kl. VI
  6. Wiktor Uzna�ski kl. IV
  7. Patryk Gromada kl. V
  8. Patryk Zarach kl. VI
  9. Artur Filin kl. VI
  2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko