Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Informacje o Szkole > Uczniowie > Samorz�d Uczniowski

Samorz�d Uczniowski 2018/2019

Po wyborach sk�ad tegorocznego samorz�du wygl�da nast�puj�co:

 1. Gabriela Stanis�awiak kl. VIIIb - przewodnicz�ca
 2. Jan �l�czka kl. VIIb
 3. Marcel Nawrocki kl. VIIIb
 4. Alicja Przybylska kl. VIb
 5. Jakub Szulc kl. VIIIb
 6. Weronika Zgo�a kl. VIIa
 7. Zofia Skupniewicz kl. 5Vc
 8. Zofia Kubala kl. Va
 9. Paulina Wo�niak kl. VIa
 10. Karolina Wo�niak kl. VIIb


Samorz�d Uczniowski 2017/2018

Po wyborach sk�ad tegorocznego samorz�du wygl�da nast�puj�co:

 1. Julia Grupa
 2. Amelia Bera
 3. Helena Wojtas
 4. Anastazja Kaliszak
 5. Gracjana Dzi�gielewska
 6. Julia Ko�odziej
 7. Julian Wodniczak
 8. Weronika Zgo�a
 9. Karolina Wo�niak
 10. Zofia Marsza�
 11. J�drzej Szmyt
Amelia Bera - przewodnicz�ca SU

28.09.2017 - Dzie� Ch�opca; klasa odpowiedzialna za sprz�tanie: kl. VIIa, VIIb

30.11.2017 - Dyskoteka andrzejkowa; klasa odpowiedzialna za sprz�tanie: kl. VIIc, VIa

25.01.2018 - Dyskoteka karnawa�owa; klasa odpowiedzialna za sprz�tanie: kl. VIb, Va

19.04.2018 - Dyskoteka wiosenna; klasa odpowiedzialna za sprz�tanie: kl. Vb, Vc

07.06.2018 - Dyskoteka na zako�czenie roku szkolnego; klasa odpowiedzialna za sprz�tanie: IVa, IVb, IVc, IVdSamorz�d Uczniowski 2016/2017

Prezydium Samorz�du Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

 1. Kamil Szczechowiak kl. VIb
 2. Jan Kroll kl. IVb
 3. Weronika Zgo�a kl. Va
 4. Zofia Marsza� kl. VIa
 5. Amelia Bera kl. IVa
 6. Antoni Mizera kl. IVa
 7. Patrycja Rackowiak kl. IVc
 8. Jagoda Wodniczak kl. Va
 9. Wojciech Mr�z kl. VIa
 10. Maksymilian K�osek kl. VIa
Opiekunowie: Karolina Bera, Dorota Bukowska


Samorz�d Uczniowski 2015/2016

Sk�ad prezydium Samorz�du Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/16

 1. Mi�osz Sawicki VIa - przewodnicz�cy SU
 2. Miko�aj Bera VIa
 3. Arkadiusz Stolarski VIa
 4. Weronika Zgo�a IVa
 5. Mariusz Danielewski VIa
 6. Mateusz Stachowski VIb
 7. Alicja Weso�owska VIb
 8. Jagoda Wodniczak IVa
 9. Wojciech Mr�z Va
 10. Matylda Rybacka VIb
 11. Amelia Zieli�ska VIb
Opiekunowie: Karolina Bera, Dorota BukowskaSamorz�d Uczniowski na Start!

Tradycyjnie we wrze�niu uczniowie "walczyli" o miejsce w Prezydium Samorz�du Uczniowskiego.
Kandydat�w by�o bardzo wielu. Ka�dy pr�bowa� jak najlepiej si� zaprezentowa�, by zyska� poparcie koleg�w i kole�anek. Nie brakowa�o nowych, ciekawych pomys��w. Emocje towarzyszy�y zar�wno kandydatom, jak i g�osuj�cym.

Po podsumowaniu wynik�w, w sk�ad Samorz�du Uczniowskiego wesz�o 10 uczni�w z najwi�ksz� ilo�ci� g�os�w:
 1. Karolina Rackowiak VIb
 2. Mateusz B�k VIa
 3. Miko�aj Bera Va
 4. Mariusz Danielewski Va
 5. Stanis�aw S�dziak Vb
 6. Amelia Zieli�ska Vb
 7. Wojciech Mr�z IVa
 8. Marta Antoszewska IVa
 9. Zofia Marsza� IVa
 10. Jagoda Bukczy�ska IVc
Ponadto Zosia Gaca - uczennica kl. VI zosta�a poproszona przez Dyrektora Szko�y, aby przedstawia�a dzia�ania Samorz�du Uczniowskiego w j�zyku angielskim.

Zwyci�zcom gratulujemy! �yczymy realizacji swoich pomys��w i kontynuacji projektu Szko�a Wsp�pracy Rodzice - Uczniowie - Nauczyciele. A wszystkich, kt�rzy startowali tak�e zach�camy do wsp�pracy w dzia�aniach na rzecz spo�eczno�ci szkolnej.

Opiekunowie samorz�du:
Karolina Bera i Dorota Bukowska
W SU w Lusowie szcz�liwa dziesi�tka!

Wybory do Samorz�du Uczniowskiego na rok szkolny 2013/14 zako�czone.

Ch�tnych, jak zawsze nie brakowa�o. Kandydaci przekonywali wyborc�w prezentuj�c ciekawe programy, w kt�rych zamie�cili swoje pomys�y na najbli�szych 10 miesi�cy. Wybory by�y emocjonuj�ce, ka�dy glosuj�cy mia� swojego faworyta, kt�rego widzia�by w Prezydium Samorz�du Uczniowskiego. Po podsumowaniu wynik�w, w sk�ad Samorz�du Uczniowskiego wesz�o 10 uczni�w z najwi�ksz� ilo�ci� g�os�w :
 1. Julia Mr�z kl. VI
 2. Weronika Bochnak kl. VI
 3. Ma�gorzata Linkowska kl. V
 4. Amelia Sapalska kl. IV
 5. Karolina Rackowiak kl. V
 6. Liliana Prager kl. V
 7. Miko�aj Bera kl. IV
 8. Mariusz Danielewski kl. IV
 9. Mateusz B�k kl. V
 10. Antoni Wo�niak kl. IV
Dzi�kujemy Wszystkim, kt�rzy startowali w tegorocznych wyborach do Samorz�du Uczniowskiego. Skorzystamy z waszych program�w.

Zwyci�zcom gratulujemy i �yczymy realizacji swoich pomys��w!!!

Karolina Bera i Dorota BukowskaMamy nowy Samorz�d Uczniowski!

Wybory do Samorz�du Uczniowskiego to wrze�niowa tradycja. I w tym roku szkolnym, zainteresowanych kandydat�w nie brakowa�o. Uczniowie przygotowali promuj�ce plakaty, w kt�rych zamie�cili swoje pomys�y. Ka�dy ucze�, zgodnie z regulaminem m�g� zag�osowa� na trzech wybranych przez siebie kandydat�w.

Wybory jak zawsze wzbudzi�y du�e emocje! Ka�dy wyborca mia� swojego faworyta, kt�rego widzia�by w Prezydium Samorz�du Uczniowskiego. Po podsumowaniu wynik�w, w sk�ad Samorz�du Uczniowskiego wesz�o dziesi�ciu uczni�w z najwy�sz� liczb� uzyskanych g�os�w:
 1. Monika Sztukiewicz
 2. Gabriela Polak
 3. Ma�gorzata Linkowska
 4. Antoni Mo�d�e�
 5. Karolina Rackowiak
 6. Zuzanna Piechocka
 7. Magdalena Danielewska
 8. Krzysztof Urba�ski
 9. Julia Mr�z
 10. Szymon Nowaczy�ski
Dzi�kujemy Wszystkim, kt�rzy spr�bowali swoich si� w tegorocznych Wyborach do Samorz�du Uczniowskiego.

Zwyci�zcom gratulujemy i �yczymy realizacji swoich pomys��w!!!

W imieniu spo�eczno�ci szkolnej:
Karolina Bera i Dorota Bukowska
Samorz�d Uczniowski i Kr�lewna �nie�ka...

Za tegoroczn� prac� na rzecz spo�eczno�ci szkolnej, lokalnej oraz dzia�ania charytatywne zostali docenieni uczniowie dzia�aj�cy w Samorz�dzie Uczniowskim. Nagrod� od Pani Dyrektor Aleksandry Kolendo by� wyjazd do kina 8 maja na wybrany seans filmowy. Wyb�r pad� na now�, ciekaw� propozycj� �Kr�lewny �nie�ki� w wersji fabularnej. Ba�niowe sceneria, nieco zmienione w�tki oraz humorystyczne dialogi przysporzy�y uczniom i opiekunom SU naprawd� wiele rado�ci...

Karolina Bera i Dorota BukowskaMamy nowy Samorz�d Uczniowski!

W II po�owie wrze�nia odby�y si� wybory do Samorz�du Uczniowskiego na nowy rok szkolny 2011/2012.

Ch�tnych, jak zawsze nie brakowa�o. Kandydaci przygotowali interesuj�ce plakaty wyborcze, w kt�rych zamie�cili swoje pomys�y, co jeszcze ciekawego mo�na zrobi� dla szko�y Uczniowie, zgodnie z regulaminem mogli zag�osowa� na trzech wybranych przez siebie kandydat�w.

Wybory cieszy�y si� w�r�d spo�eczno�ci szkolnej du�ym zainteresowaniem, ka�dy glosuj�cy mia� swojego faworyta, kt�rego widzia�by w Prezydium Samorz�du Uczniowskiego, jednak do prezydium mogli dosta� si� tylko uczniowie z najwi�ksz� liczb� g�os�w.

Po podsumowaniu wynik�w, w sk�ad Samorz�du Uczniowskiego weszli:
1. Maria Ko�uch
2. Jeremiasz Ko�uch
3. Igor Jab�o�ski
4. Gabriela Polak
5. Maria Majchrzak
6. Janka S�dziak
7. Szymon Nowaczy�ski
8. Patryk Grz�dzielewski
9. Borys Nowakowski
10. Lena Nadarzy�ska

Dzi�kujemy Wszystkim, kt�rzy startowali w tegorocznych wyborach do Samorz�du Uczniowskiego.
Zwyci�zcom gratulujemy i �yczymy owocnej pracy!!!


W imieniu spo�eczno�ci szkolnej:
Karolina Bera i Dorota Bukowska
Samorz�d Uczniowski ju� wybrany!

We wrze�niu tradycyjnie odby�y si� wybory do Samorz�du Uczniowskiego na nowy rok szk. 2010/2011.
Wybory cieszy�y si� du�ym zainteresowaniem w�r�d uczni�w. Uczniowie mogli zag�osowa� na trzech wybranych przez siebie kandydat�w. G�osowanie zgodnie z regulaminem mia�o charakter tajny.
Zadaniem kandydat�w by�o przygotowanie plakat�w wyborczych i przedstawienie w nich swoich pomys��w do pracy na rzecz szko�y. Kandydaci wywi�zali si� rewelacyjnie a ich programy zawiera�y ciekaw� i bardzo interesuj�ca tematyk�.
Nie wszyscy jednak mogli wej�� do Prezydium Samorz�du Uczniowskiego.
W sk�ad Samorz�du Uczniowskiego weszli uczniowie z najwi�ksz� liczba g�os�w:

1. Aleksander Bilski
2. Jeremiasz Ko�uch
3. Ma�gorzata Michalczyk
4. Maria Ko�uch
5. Zuzanna Wojtukiewicz
6. Claire Jankowska
7. Sebastian Kostrzewa
8. Wojciech Nowak
9. Kacper Kozakowski
10. Krzysztof Dziuba�a
11. Szymon Nowaczy�ski

Zwyci�zcom gratulujemy i �yczymy owocnej pracy!!!


W imieniu spo�eczno�ci szkolnej:
Karolina Bera i Dorota Bukowska
Nagroda dla Samorz�du Uczniowskiego za aktywno��!

Podczas uroczystego apelu podsumowuj�cego I semestr Pani Dyrektor Aleksandra Kolendo uhonorowa�a Samorz�d Uczniowski nagrod� za aktywno��. Nagrod� by� wyjazd do kina 3D na wybrany film. Cz�onkowie SU zgodnie wybrali ostatni� nowo�� - "Alicj� w Krainie Czar�w".

Wsp�lny seans by� wielk� frajd� dla wszystkich uczestnik�w, jak r�wnie� motywacj� do podejmowania dalszych dzia�a�.


Samorz�d UczniowskiSamorz�d uczniowski wybrany!
We wrze�niu odby�y si� Wybory do Samorz�du Uczniowskiego na rok szkolny 2009/10. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, a niekt�rzy nawet ulotki informacyjne na temat w�asnej osoby oraz swoich pomys��w.
Zgodnie z regulaminem uczniowie naszej szko�y g�osowali w tajnych wyborach, wybieraj�c trzech swoich faworyt�w.
Kandydaci wspaniale wywi�zali si� z tego zadania, tematyka ich program�w by�a ciekawa i bardzo r�norodna. Niestety nie wszyscy mogli wej�� do Prezydium Samorz�du Uczniowskiego.
W sk�ad SU na rok szkolny 2009/10 wesz�o 10 os�b, kt�re uzyska�y najwi�ksz� liczb� g�os�w. S� to:
 1. Mateusz Lemanowicz
 2. Roksana Santysiak
 3. Jeremiasz Ko�uch
 4. Filip Markiewicz
 5. Kinga �wita�a
 6. Marianna Kucemba
 7. Wojciech Wenclik
 8. Pawe� Dziuba�a
 9. Bartosz Woli�ski
 10. Krzysztof Dobrzeniecki
A oto przedstawiciele Samorz�du Uczniowskiego w rok szk. 2009/2010


Na pierwszym zebraniu SU wybrano przewodnicz�c�, kt�r� zosta�a Roksana Santysiak.

Wszystkim cz�onkom SU na rok szkolny 2009/10 gratulujemy oraz �yczymy owocnej pracy na rzecz szko�y.

W imieniu spo�eczno�ci szkolnej
Karolina Bera i Dorota Bukowska
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko