Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Biskupin

Klasy pi�te na Festynie Archeologicznym

W ramach realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego, klasy pi�te we wrze�niu uczestniczy�y w Festynie Archeologicznym w Biskupinie.

G��wnymi bohaterami byli tam wojownicy. Obejrzeli�my taktyk� walk rzymskich legion�w naprzeciw kt�rym stan�a armia barbarzy�skich Dak�w. Na arenie wyst�powali tak�e gladiatorzy. W wojskowych obozach ogl�dali�my i przymierzali�my uzbrojenie dawnych wojownik�w. Na stoiskach po�wi�conych archeologii ogl�dali�my dawn� bro�, bi�uteri� i przedmioty codziennego u�ytku. Mieli�my okazj� zapozna� si� z �yciem codziennym przodk�w, a mi�dzynarodowi odtw�rcy prezentowali dawne rzemios�a takie jak: garncarstwo, sk�rnictwo.

Czas min�� bardzo szybko i �a�owali�my, �e ju� musimy wraca� do Lusowa. Jednak moc wra�e�, kt�ra nam towarzyszy�a i wiedza, kt�r� zdobyli�my zostanie z nami na d�ugo.

Warto uda� si� do Biskupina. Mo�e za rok i Wy si� tam wybierzecie?

Uczniowie klas V
z wychowawcamiGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko