Dzi� jest wtorek, 28 listopada 2023          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Mecz Miko�ajkowy

X Mecz Miko�ajkowy Uczniowie vs Nauczyciele

6 grudnia o godz.11:00 dziesi�ty ju� raz odby� si� Mecz Miko�ajkowy Uczniowie vs Nauczyciele. Na boisku szkolnym spotka�a si� ca�a spo�eczno�� szkolna, by wzi�� udzia� w tym sportowym wydarzeniu.

Wszystkie klasy w �wi�tecznych strojach by�y przygotowane do kulturalnego kibicowania. Na wst�pie za wspania�y wyst�p Julii Kucemby w finale programu "Mam Talent" podzi�kowania z�o�y�a Pani Dyrektor, a ca�a szko�a wyrazi�a sw�j podziw oklaskami. W tym roku, podobnie jak poprzednio w zmaganiach wzi�y udzia� w pierwszej po�owie uczennice z nauczycielkami oraz w drugiej uczniowie z nauczycielami.

Po wspania�ej rywalizacji sportowej pierwsz� cz�� nieznacznie wygra�y panie nauczycielki 1:0. Nast�pnie na boisko wybiegli panowie. W tym roku po raz pierwszy przysz�o mierzy� si� z si�dmymi klasami. Tutaj mimo, i� uczniowie byli rok starsi to nauczyciele nie pozostawili z�udze� i wygrali 4:0. Jednak nie wyniki tutaj by�y najwa�niejsze, a �wietna zabawa oraz integracja spo�eczno�ci szkolnej.

Brawa dla wszystkich uczestnik�w miko�ajkowych zmaga�, a w szczeg�lno�ci dla odwa�nej grupy pa� bior�cych udzia� w grze w pi�k� no�n�!!!

Ze sportowym pozdrowieniem
Mateusz Kwa�niewskiGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko