Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Wycieczki > Pozna�

Wycieczka do Poznania

Czy wycieczka komunikacj� miejsk� do centrum Poznania mo�e by� ciekawa? Okazuje si�, �e tak i to bardzo, nawet przy ma�o sprzyjaj�cej pogodzie.

W ten w�a�nie spos�b powita�y nowy rok szkolny klasy czwarte - najpierw na poszukiwania pozna�skich ciekawostek uda�y si� klasy C i D a po kilku dniach w tras� wyruszyli�my my, czyli klasy A i B.

Wyjazd odbywa� si� na zasadzie questu, i przez ca�y wyjazd nale�a�o uzupe�nia� odpowiedzi na zawarte w formularzu wyjazdowym pytania. Dzieci bardzo sprawnie obliczy�y ile krok�w nale�y wykona�, aby obej�� Stary Rynek, ile przystank�w jecha�y tramwajem, wiedzia�y czym jest pozna�ska Bamberka, jak nazywa si� plac z podziemnym parkingiem oraz fontann� itp. Wsp�lnie podziwiali�my pozna�skie kozio�ki trykaj�ce si� przy d�wi�kach hejna�u a na ko�cu pocz�stowali�my si� wspania�ymi p�czkami.

Mimo, �e s�o�ce pojawi�o si� na niebie dopiero po naszym powrocie do Lusowa, to jednak wszyscy wycieczkowicze uznali ten dzie� za bardzo udany.

Bartosz Melosik
Wychowawca klasy IVaGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko