Dzi� jest �roda, 07 grudnia 2022          Mamy wakacje!
Powr�t na stron� g��wn�


> Z �ycia Szko�y > Dzie� Ch�opaka

Dzie� Ch�opaka 2017

Z okazji Dnia Ch�opaka klasy drugie uda�y si� na wycieczk� do Poznania. Celem wyjazdu by�o zwiedzanie stadionu Klubu Pi�karskiego "Lech", popularyzacja sportu oraz zapoznanie z najbli�szym regionem.

Podczas zwiedzania dzieci obejrza�y: sal� konferencyjn�, szatni� pi�karsk�, trybuny, poziom boiska, lo�� prezydenck�, sal� legend i trybun� prasow�.

By� to idealny prezent nie tylko dla fan�w pi�ki no�nej.

Ma�gorzata Bartczak
Wychowawca klasy IIbGaleria
2009-2018 © D$ 2005-2008 © tomko